Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד-1994

חקלאות טבע וסביבה – בע"ח – צער בע"ח – הגנה על בע"ח

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

איסור התעללות

Go

2

סעיף 2א

איסור נטישה של בעל חיים

Go

2

סעיף 2ב

איסור עקירת ציפורניים

Go

2

סעיף 3

איסור העבדת בעל חיים

Go

2

סעיף 4

איסור המתה ברעל

Go

2

סעיף 4א

איסור סירוב או מתן עדיפות במסירת בעלי חיים

Go

2

סעיף 5

הסמכת מפקחים

Go

2

סעיף 5א

סמכויות פיקוח

Go

3

סעיף 6

סמכויות אכיפה

Go

3

סעיף 6א

סיהוי הממונה והמפקחים

Go

3

סעיף 7

נאמן בעלי חיים

Go

3

סעיף 8

תפיסת בעל חיים

Go

3

סעיף 9

הודעה על תפיסה ושחרור

Go

3

סעיף 10

סייג להחזרת בעל חיים

Go

3

סעיף 11

תשלום הוצאות

Go

3

סעיף 12

העברת בעלות

Go

3

סעיף 13

כפיית טיפול או המתה

Go

4

סעיף 14

קרן למען בעלי חיים

Go

4

סעיף 14א

צמצום ההתרבות של בעלי חיים משוטטים

Go

4

סעיף 15

קובלנה פלילית

Go

4

סעיף 16

דין המדינה

Go

4

סעיף 16א

סייג לתחולה על מערכת הבטחון

Go

4

סעיף 17

עונשין וייעוד קנסות

Go

4

סעיף 17א

צו מניעה

Go

5

סעיף 18

שמירת דינים

Go

5

סעיף 19

ביצוע ותקנות

Go

5

סעיף 20

תיקון חוק סדר הדין הפלילי   מס' 17

Go

5

סעיף 21

ביטול

Go

5

סעיף 22

סייג לתחולה

Go

5

סעיף 23

תחילה

Go

5

(תיקון מס' 1) תשנ"ד-1994


חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד-1994*

מיום 15.8.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1479 מיום 15.8.1994 עמ' 304 (ה"ח 2127)

החלפת שם החוק

הנוסח הקודם:

חוק צער בעלי חיים, התשנ"ד-1994

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם;

          "בעל חיים" - בעל חוליות למעט אדם;

          "הממונה" - רופא וטרינר, עובד השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות שמינה המנהל לענין חוק זה;

          "המנהל" - מנהל השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות;

          "מתקן מוגן" - מתקן כאמור בסעיף 8(ג) שבו מוחזקים בעלי חיים וניתן להם טיפול;

          "נאמן בעלי חיים" - מי שהתמנה להיות נאמן בעלי חיים לפי סעיף 7;

          "הקרן" - הקרן למען בעלי חיים שהוקמה לפי סעיף 14.

איסור התעללות

2.    (א)  לא יענה אדם בעל חיים, לא יתאכזר אליו ולא יתעלל בו בדרך כלשהי.

          (ב)  לא ישסה אדם בעל חיים אחד בבעל חיים אחר.

          (ג)   לא יארגן אדם תחרות קרבות בין בעלי חיים.

(תיקון מס' 2) תשס"א-2000

          (ד)  לא יבצע אדם בבעל חיים חיתוך ברקמה חיה למטרות נוי.

מיום 14.12.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"א מס' 1761 מיום 14.12.2000 עמ' 42 (ה"ח 2921)

הוספת סעיף קטן 2(ד)

איסור נטישה של בעל חיים (תיקון מס' 4)  תשס"ו-2005

2א.     (א)  לא ייטוש בעלים של בעל חיים, או אדם שבעל חיים נמצא ברשותו או באחריותו (בחוק זה – מחזיק) את בעל החיים.

          (ב)  נמצא בעל חיים עזוב, על בעליו ועל מי שהחזיק בו באחרונה, נטל ההוכחה כי לא נטשו.

מיום 29.6.2007

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2044 מיום 29.12.2005 עמ' 126 (ה"ח 103)

הוספת סעיף 2א

איסור עקירת ציפורניים (תיקון מס' 8)  תשע"ב-2011

2ב.     (א)  לא יבצע אדם בחתול חיתוך או כריתה של פרקי אצבעותיו, של גידיו או של החלק החי של ציפורניו (בסעיף זה – הליך חיתוך), אלא אם כן הדבר נדרש לצורך טיפול רפואי בחתול או למניעת סיכון בריאותי חמור למחזיקו; חזקה שמתקיים סיכון בריאותי חמור למחזיק החתול אם הוצג לרופא וטרינר שמבצע הליך חיתוך אישור רפואי שלפיו ביצוע ההליך נדרש למניעת סיכון כאמור (בסעיף זה – אישור רפואי).

          (ב)  רופא וטרינר שביצע הליך חיתוך בחתול –

(1)   יסמנו באמצעות סימון תת-עורי בשבב אלקטרוני שאישר המנהל, אם אינו מסומן בשבב כאמור;

(2)   ידווח לממונה, בסמוך לאחר ביצוע ההליך, על פרטי השבב האלקטרוני שבו סומן החתול, פרטי המחזיק והחתול והנימוקים לביצוע ההליך; בוצע ההליך לצורך מניעת סיכון בריאותי חמור למחזיק החתול, יצרף הרופא הווטרינר לדיווח כאמור את האישור הרפואי.

          (ג)   בוצע הליך חיתוך בחתול, יסביר הרופא הווטרינר שביצע את הליך החיתוך למחזיקו כי עליו לנקוט את כל האמצעים הנדרשים באופן סביר כדי למנוע את יציאתו של החתול ממקום החזקתו בלא השגחה.

מיום 6.12.2011

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ב מס' 2323 מיום 6.12.2011 עמ' 39 (ה"ח 410)

הוספת סעיף 2ב

איסור העבדת בעל חיים

3.    (א)  לא יעביד אדם בעל חיים שאינו מסוגל לעבוד עקב מצבו הגופני.

          (ב)  לא יעביד אדם בעל חיים עד כדי אפיסת כוחות.

איסור המתה ברעל

4.    לא יומת בעל חיים בסטריכנין או ברעל אחר שקבע המנהל בהודעה ברשומות, אלא אם כן נתן המנהל היתר לכך.

איסור סירוב או מתן עדיפות במסירת בעלי חיים (תיקון מס' 5) תשס"ו-2005

4א.     (א)  תאגיד הפועל שלא למטרות רווח שבין מטרותיו איסוף בעלי חיים, טיפול בהם ומסירתם, לא יסרב למסור בעל חיים לאדם מחמת מקום מגוריו, ולא ייתן עדיפות במסירת בעלי חיים לתושבי אזור מסוים, ובלבד שהשתכנע כי האדם שלו נמסר בעל החיים מסוגל לספק לבעל החיים תנאי מחיה הולמים, לרבות טיפול וטרינרי, אם יידרש.

          (ב)  אדם הטוען להפרת הוראות סעיף קטן (א), רשאי להתלונן לפני הממונה, שיבדוק את התלונה וישיב למתלונן.

מיום 29.12.2005

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ו מס' 2044 מיום 29.12.2005 עמ' 126 (ה"ח 103)

הוספת סעיף 4א

הסמכת מפקחים (תיקון מס' 9)  תשע"ד-2014

5.       (א)  שר החקלאות ופיתוח הכפר (בסעיף זה – השר) רשאי להסמיך –

(1)   מבין עובדי משרדו או מבין עובדי המשרד להגנת הסביבה, בהסכמת השר להגנת הסביבה – מפקחים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי חוק זה, כולן או חלקן;

(2)   מבין עובדי המדינה שהם עובדי משרד שאינו מנוי בפסקה (1), בהסכמת השר הממונה על אותו משרד – מפקחים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיף 5א.

          (ב)  לא יוסמך מפקח לפי סעיף קטן (א)(1), אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:

(1)   משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת פרטי העובד, כי היא אינה מתנגדת למינויו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי;

(2)   הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה כפי שהורה השר, בהסכמת השר לביטחון הפנים;

(3)   הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים.

          (ג)   לא יוסמך מפקח לפי סעיף קטן (א)(2), אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:

(1)   הוא לא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כמפקח;

(2)   הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי סעיף 5א כפי שהורה השר;

(3)   הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר.

מיום 11.12.2009

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ח מס' 2155 מיום 11.6.2008 עמ' 537 (ה"ח 196)

תיקון מס' 6 (תיקון)

ס"ח תשס"ט מס' 2200 מיום 23.6.2009 עמ' 146 (ה"ח 434)

5. המנהל ימנה, מבין עובדי המדינה ועובדי הרשויות המקומיות, מפקחים לענין חוק זה.

מיום 5.1.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2427 מיום 5.1.2014 עמ' 255 (ה"ח 464)

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

מינוי מפקחים

5. המנהל ימנה, מבין עובדי המדינה, מפקחים לענין חוק זה.

סמכויות פיקוח (תיקון מס' 9)  תשע"ד-2014

5א.     לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה, רשאי הממונה או מפקח, לאחר שהזדהה לפי סעיף 6א –

(1)  לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(2)  לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוע ההוראות לפי חוק זה; בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

(3)  לערוך בדיקות או מדידות או ליטול דוגמאות לשם בדיקה, וכן להורות על מסירת דוגמאות לבדיקת מעבדה או על שמירתן לתקופה שיורה, או לנהוג בהן בדרך אחרת;

(4)  להיכנס למקום, לרבות לכלי רכב, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט.

מיום 5.1.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2427 מיום 5.1.2014 עמ' 255 (ה"ח 464)

הוספת סעיף 5א

סמכויות אכיפה (תיקון מס' 9)  תשע"ד-2014

6.       התעורר חשד לביצוע עבירה על הוראות חוק זה, רשאי הממונה או מפקח –

(1)  לחקור כל אדם הקשור לעבירה כאמור או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור; על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), בשינויים המחויבים;

(2)  לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה כאמור; על תפיסה לפי פסקה זו יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 (בסעיף זה – פקודת מעצר וחיפוש), בשינויים המחויבים; על אף האמור, על תפיסת בעל חיים יחולו הוראות סעיפים 8 ו-9;

(3)  לבקש מבית משפט צו חיפוש על פי סעיף 23 לפקודת מעצר וחיפוש ולבצעו; על חיפוש לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 24(א)(1), 26 עד 28 ו-45 לפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים.

מיום 5.1.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2427 מיום 5.1.2014 עמ' 256 (ה"ח 464)

החלפת סעיף 6

הנוסח הקודם:

סמכויות כניסה וחקירה

6. (א) היה לממונה, למפקח או לשוטר, יסוד סביר להניח כי נעברה עבירה על חוק זה רשאים הם להיכנס לכל מקום ולערוך בו חיפוש; אולם אין להיכנס לחצרים של אדם אלא לפי צו חיפוש מאת בית משפט שלום.

(ב) לממונה ולמפקח כאמור תהיה סמכות לערוך חקירות על עבירות לפי חוק זה; בהשתמשם בסמכות כאמור –

(1) תהיינה להם סמכויות שוטר לפי סעיף 2 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969;

(2) יהיו רשאים להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לקצין משטרה בדרגת מפקח לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), וסעיף 3 לפקודה האמורה יחול על הודעה שרשמו מכוח סמכות זו.

סיהוי הממונה והמפקחים (תיקון מס' 9)  תשע"ד-2014

6א.     הממונה או מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה אלא בעת מילוי תפקידו, ובהתקיים כל אלה, לפי העניין:

(1)  הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו, ולעניין מפקח שמונה לפי סעיף 5(א)(1) – נוסף על האמור, הוא לובש מדי מפקח בצבע ובצורה שהורה שר החקלאות ופיתוח הכפר לעניין זה, ובלבד שהמדים כאמור אינם נחזים להיות מדי משטרה;

(2)  יש בידו תעודה החתומה על ידי שר החקלאות ופיתוח הכפר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.

מיום 5.1.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2427 מיום 5.1.2014 עמ' 256 (ה"ח 464)

הוספת סעיף 6א

נאמן בעלי חיים

7.    השר לאיכות הסביבה, בהסכמת מפקד מחוז במשטרת ישראל, רשאי למנות כל אדם להיות נאמן בעלי חיים. נאמן בעלי חיים שמונה כאמור, רשאי, לאחר שהציג תעודת מינויו כנאמן בעלי חיים, לדרוש, לצורך הגשת תלונה, ממי שעבר לנגד עיניו עבירה על חוק זה, להזדהות בפניו; מי שנדרש להזדהות כאמור חייב לעשות כן.

תפיסת בעל חיים (תיקון מס' 6)  תשס"ח-2008 (תיקון מס' 9)  תשע"ד-2014

8.    (א)  הממונה, שוטר, מפקח או פקח כמשמעותו בחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), התשס"ח-2008, רשאים לתפוס בעל חיים שיש להם יסוד סביר לחשוד שנעברה בו עבירה לפי חוק זה, ואולם אין לתפוס בעל חיים במקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט.

          (ב)  תפיסת בעל חיים כאמור בסעיף קטן (א) יכול שתיעשה על פי צו של שופט בית משפט שלום גם על ידי נאמן בעלי חיים שהוסמך לכך על ידי הממונה.

          (ג)   בעל חיים שנתפס לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) יועבר למתקן מוגן שהמנהל הכיר בו והפועל לפי תנאים שקבע.

מיום 11.12.2009

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ח מס' 2155 מיום 11.6.2008 עמ' 537 (ה"ח 196)

תיקון מס' 6 (תיקון)

ס"ח תשס"ט מס' 2200 מיום 23.6.2009 עמ' 146 (ה"ח 434)

(א) הממונה, שוטר או מפקח, וכן פקח כמשמעותו בחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), התשס"ח-2008, רשאים לתפוס בעל חיים שיש להם יסוד סביר לחשוד שנעברה בו עבירה לפי סעיפים 2 או 3, אולם אין לתפוס בעל חיים בחצרים של אדם אלא לפי צו של שופט בית משפט שלום.

מיום 5.1.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2427 מיום 5.1.2014 עמ' 256 (ה"ח 464)

החלפת סעיף קטן 8(א)

הנוסח הקודם:

(א) הממונה, שוטר או מפקח, וכן פקח כמשמעותו בחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), התשס"ח-2008, רשאים לתפוס בעל חיים שיש להם יסוד סביר לחשוד שנעברה בו עבירה לפי סעיפים 2 או 3, אולם אין לתפוס בעל חיים בחצרים של אדם אלא לפי צו של שופט בית משפט שלום.

הודעה על תפיסה ושחרור

9.    (א)  הועבר בעל חיים למתקן מוגן ימסור האחראי למתקן או מי שהוסמך על ידיו, הודעה על כך לבעליו או למחזיק בו, ככל הניתן בנסיבות הענין.

          (ב)  ביקש הבעלים או המחזיק של בעל חיים הנמצא במתקן מוגן להחזירו לרשותו, יוחזר בעל החיים אליו לאחר שהתקיימו כל אלה:

(1)   בעל החיים נמצא במצב גופני ראוי להחזרה;

(2)   המבקש שילם את ההוצאות שהוטלו עליו לפי סעיף 11;

(3)   המבקש הפקיד אצל הממונה, התחייבות בנוסח שקבע המנהל, כי לא יעבור על הוראות חוק זה.

סייג להחזרת בעל חיים

10.  (א)  על אף האמור בסעיף 9, אחראי על מתקן מוגן שיש לו יסוד סביר להניח שהבעלים או המחזיק של בעל חיים יעברו עבירה לפי סעיף 2 או 3, רשאי הוא באישור מפקח, לא להחזיר את בעל החיים לבעלים או למחזיק ולהשאירו במתקן המוגן; האחראי יודיע על כך לבעלים או למחזיק.

          (ב)  (1)   הבעלים או המחזיק רשאים לפנות לבית משפט השלום תוך 20 ימים מיום קבלת ההודעה בתביעה לקבל בחזרה את בעל החיים;

(2)   הוגשה תביעה כאמור יוחזק בעל החיים במתקן המוגן עד לסיום ההליכים בבית המשפט;

(3)   בית המשפט יהיה מוסמך לפסוק בענין הוצאות אחזקתו של בעל החיים במתקן;

(4)   פסק בית המשפט כי אין להשיב את בעל החיים לתובע - יחולו הוראות סעיף 12.

תשלום הוצאות (תיקון מס' 4)  תשס"ו-2005

11.    (א)  הבעלים או המחזיק של בעל חיים שהובא למתקן מוגן לפי סעיף 8, ישא בהוצאות הובלתו למתקן המוגן, הזנתו והטיפול בו, כפי שקבע המנהל בכללים ורשאי מי שהוציא את ההוצאות או מי מטעמו, להיפרע מהבעלים או מהמחזיק.

(תיקון מס' 4)  תשס"ו-2005

          (ב)  תאגיד הפועל שלא למטרות רווח שבין מטרותיו איסוף בעלי חיים וטיפול בהם, רשות מקומית או רופא וטרינר, כהגדרתו בחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991, שהחזיקו בבעל חיים שננטש, רשאים להיפרע מהבעלים או מהמחזיק את הוצאות החזקתו, לתקופה שלא תעלה על 60 ימים.

מיום 29.6.2007

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2044 מיום 29.12.2005 עמ' 126 (ה"ח 103)

11. (א) הבעלים או המחזיק של בעל חיים שהובא למתקן מוגן לפי סעיף 8, ישא בהוצאות הובלתו למתקן המוגן, הזנתו והטיפול בו, כפי שקבע המנהל בכללים ורשאי מי שהוציא את ההוצאות או מי מטעמו, להיפרע מהבעלים או מהמחזיק.

(ב) תאגיד הפועל שלא למטרות רווח שבין מטרותיו איסוף בעלי חיים וטיפול בהם, רשות מקומית או רופא וטרינר, כהגדרתו בחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991, שהחזיקו בבעל חיים שננטש, רשאים להיפרע מהבעלים או מהמחזיק את הוצאות החזקתו, לתקופה שלא תעלה על 60 ימים.

העברת בעלות

12.  (א)  נמסרה הודעה לפי סעיף 9(א), והבעלים או המחזיק לא ביקשו את החזרת בעל החיים לרשותם תוך 20 ימים מהיום שנמסרה להם ההודעה, יראו את בעל החיים כבעל חיים שאין לו בעלים והממונה רשאי למסרו לאחר; לא ניתן היה למסור הודעה כאמור, יימנו 20 הימים מיום העברת בעל החיים למתקן המוגן.

          (ב)  נמסר בעל החיים לאחר תינתן לו תעודת בעלות על גבי טופס שקבע המנהל והבעלות של כל אדם אחר עליו תפקע, אולם רשאי בית משפט שלום מטעמים מיוחדים שיירשמו, להחזיר את בעל החיים לבעליו הקודמים.

          (ג)   היה בעל החיים בעל ערך - יימסר תמורת תשלום שיקבע הממונה.

          (ד)  סכום התשלום שהתקבל לפי סעיף קטן (ג), בניכוי הוצאות על פי סעיף 11, יעמוד לזכות הבעלים או המחזיק הקודמים ותימסר להם הודעה על כך; לא נמצאו הבעלים או המחזיק כאמור, או לא תבעו את הסכום העומד לרשותם תוך 30 ימים, יחולט הסכום לקרן.

כפיית טיפול או המתה

13.  (א)  נוכח הממונה או רופא וטרינר עובד ציבור שהמנהל הסמיכו לכך, כי בעל חיים חולה או סובל, ואינו מקבל טיפול רפואי הולם, רשאים הם להעבירו למתקן מוגן או לצוות על המתתו, הכל לפי מצבו הרפואי.

          (ב)  המתת בעל חיים תבוצע תוך מניעת סבל מיותר והבעלים או המחזיק ישאו בהוצאות ההמתה.

קרן למען בעלי חיים

14.  (א)  מוקמת בזה קרן למען בעלי חיים במסגרת המשרד לאיכות הסביבה.

          (ב)  מטרת הקרן לרכז אמצעים כספיים שישמשו לחינוך, להסברה, להדרכה, לסיוע לארגונים למען בעלי חיים ולקידום מטרותיו של חוק זה.

          (ג)   כספי הקרן יבואו מתקציב המדינה, מתרומות ומקנסות לפי סעיף 17.

          (ד)  השר לאיכות הסביבה יקבע בתקנות את הרכב הקרן, סמכויותיה וסדרי עבודתה וידווח בסוף כל שנת תקציב לועדת החינוך והתרבות של הכנסת על פעולות הקרן, הכנסותיה והוצאותיה.

צמצום ההתרבות של בעלי חיים משוטטים (תיקון מס' 7)  תשס"ח-2008

14א.  (א)  שר החקלאות ופיתוח הכפר, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה, יקבע הוראות לעניין דרכים שבהן תפעל המדינה לצמצום ההתרבות של בעלי חיים משוטטים; בלי לגרוע מהוראות כל דין, תקציב למימון פעולות לפי סעיף זה לא ישמש לשם המתת בעלי חיים.

          (ב)  תקציב שנתי בסך 4.5 מיליון שקלים חדשים למימון פעולות כאמור בסעיף קטן (א) ייקבע בתחום פעולה נפרד בסעיף תקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר בחוק התקציב השנתי; בסעיף זה, "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

מיום 17.7.2008

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 655 (ה"ח 230)

הוספת סעיף 14א

קובלנה פלילית

15.  ארגון למען בעלי חיים – שאישר השר לאיכות הסביבה לאחר התייעצות עם שר החקלאות – רשאי, לאחר שקיבל לכך אישור מפרקליט מחוז להגיש קובלנה לבית משפט כאמור בסעיף 68 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, על עבירה לפי חוק זה.

דין המדינה (תיקון מס' 1)  תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 9)  תשע"ד-2014

16.  לענין חוק זה דין המדינה כדין כל אדם; מי שהוסמך לפי חוק זה להפעיל את סמכויותיו כאמור בסעיפים 5א, 6 ו-8, רשאי להפעיל את סמכויותיו לפי חוק זה כלפי המדינה ומוסדותיה.

מיום 15.8.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1479 מיום 15.8.1994 עמ' 304 (ה"ח 2127)

החלפת סעיף 16

הנוסח הקודם:

סייג לתחולה

16. חוק זה לא יחול על המתת בעלי חיים שנעשתה לצרכי מאכל אדם.

מיום 5.1.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2427 מיום 5.1.2014 עמ' 256 (ה"ח 464)

16. לענין חוק זה דין המדינה כדין כל אדם; מי שהוסמך לפי חוק זה להפעיל את סמכויותיו כאמור בסעיפים 5א, 6 ו-8, רשאי להפעיל את סמכויותיו לפי חוק זה כלפי המדינה ומוסדותיה.

סייג לתחולה על מערכת הביטחון  (תיקון מס' 9)  תשע"ד-2014

16א.  (א)  על אף הוראות סעיף 16, לא יפעיל מי שהוסמך לך לפי חוק זה את סמכויותיו כלפי מערכת הביטחון אלא לאחר שעבר התאמה ביטחונית כמשמעותה בסעיף 15 לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002.

          (ב)  שר החקלאות ופיתוח הכפר, בהסכמת השר הממונה, יקבע בנהלים תנאים לשימוש בסמכויות לפי חוק זה כלפי מערכת הביטחון.

          (ג)   הוראות סעיף קטן (ב) יחולו גם על שינוי התנאים שנקבעו לפי אותו סעיף קטן.

          (ד)  בסעיף זה –

          "מערכת הביטחון" – כל אחד מאלה:

(1)   משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו;

(2)   צבא הגנה לישראל;

(3)   יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה;

(4)   מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בסעיף 20 לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, שאינם יחידות כאמור בפסקה (3), ואשר שר הביטחון הודיע עליהם לשר החקלאות ופיתוח הכפר;

(5)   משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והרשות להגנה על עדים;

          "השר הממונה" – כמפורט להלן, לפי העניין:

(1)   לעניין הגופים המנויים בפסקאות (1), (2) ו-(4) להגדרה "מערכת הביטחון" – שר הביטחון;

(2)   לעניין הגופים המנויים בפסקה (3) להגדרה "מערכת הביטחון" – ראש הממשלה;

(3)   לעניין הגופים המנויים בפסקה (5) להגדרה "מערכת הביטחון" – השר לביטחון הפנים.

מיום 15.8.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1479 מיום 15.8.1994 עמ' 304 (ה"ח 2127)

הוספת סעיף 16א

מיום 5.1.2015

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2427 מיום 5.1.2014 עמ' 257 (ה"ח 464)

החלפת סעיף 16א

הנוסח הקודם:

סייג לתחולה על מערכת הבטחון

16א. (א) בסעיף זה –

"מערכת הבטחון" – משרד הבטחון ויחידות סמך שלו, צבא הגנה לישראל או מוסד אחר הפועל למטרות בטחוניות ואשר אושר לצורך חוק זה על ידי שר הבטחון;

"שטח צבאי" – מקרקעין התפוסים דרך קבע או באופן ארעי על ידי מערכת הבטחון וכן שטח המשמש אותם כשטח אימונים.

(ב) על אף האמור בסעיפים 6, 8 ו-16, כניסה לשטח צבאי ותפיסת בעלי חיים המוחזקים על ידי מערכת הבטחון תיעשה רק בידי מי ששר הבטחון אישר לכך.

עונשין וייעוד קנסות (תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

17.  (א)  העובר על הוראת סעיף 2, דינו – מאסר שלוש שנים או הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בסעיף זה – חוק העונשין).

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 4) תשס"ו-2005 (תיקון מס' 8) תשע"ב-2011

          (ב)  העובר על הוראות סעיפים 2א, 2ב(א), 3 או 4, דינו – מאסר שנה או הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2005

          (ב1)        נעברה עבירה לפי סעיף 2א, תהא זו הגנה לנאשם אם הוכיח כי נקט את כל האמצעים האפשריים למניעתה.

          (ג)   נעברה עבירה לפי סעיף 3 יואשם בעבירה גם הבעלים או המחזיק של בעל החיים, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט את כל האמצעים הסבירים למניעתה.

          (ד)  מי שלא הזדהה לאחר שנדרש לעשות כן לפי סעיף 7, דינו - קנס.

          (ה)  קנס שהוטל בעבירה לפי חוק זה ישולם לקרן.

מיום 1.8.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2018 מיום 1.8.2005 עמ' 725 (ה"ח 78)

(א) העובר על הוראת סעיף 2, דינו – מאסר שלוש שנים או הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בסעיף זה – חוק העונשין).

(ב) העובר על הוראות סעיפים 3 או 4, דינו – מאסר שנה או הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

מיום 29.6.2007

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2044 מיום 29.12.2005 עמ' 126 (ה"ח 103)

(ב) העובר על הוראות סעיפים 2א, 3 או 4, דינו – מאסר שנה או הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

(ב1) נעברה עבירה לפי סעיף 2א, תהא זו הגנה לנאשם אם הוכיח כי נקט את כל האמצעים האפשריים למניעתה.

מיום 6.12.2011

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ב מס' 2323 מיום 6.12.2011 עמ' 40 (ה"ח 410)

(ב) העובר על הוראות סעיפים 2א, 2ב(א), 3 או 4, דינו – מאסר שנה או הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

צו מניעה (תיקון מס' 1)  תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 8)  תשע"ב-2011 (תיקון מס' 9)  תשע"ד-2014

17א.  (א)  היה לתובע, למנהל או לארגון למען בעלי חיים יסוד סביר להניח כי מתבצעת עבירה לפי חוק זה, או כי עומדת להתבצע עבירה כאמור, רשאי הוא לפנות לבית משפט השלום בבקשה כי יוציא צו שיאסור על ביצועם או המשך ביצועם של המעשים נושא הבקשה.

          (ב)  בית המשפט רשאי לתת צו לפי סעיף זה במעמד צד אחד; ניתן צו במעמד צד אחד יתקיים הדיון במעמד שני הצדדים בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימים מיום מתן הצו.

          (ג)   נקבע דיון כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי בית המשפט להאריך את תוקפו של הצו, לבטלו או להכניס בו שינויים, אף אם מי שמחויב בצו והוזמן כדין, לא התייצב לדיון.

(תיקון מס' 9) תשע"ד-2014

          (ד)  (בוטל).

          (ה)  בית משפט רשאי להתנות מתן צו לפי סעיף זה בתנאים או בערובה.

          (ו)   דחה בית המשפט בקשה לצו שהגיש ארגון למען בעלי חיים וקבע כי היתה בלתי מוצדקת בעליל, רשאי הוא להטיל על מי שביקש את הצו הוצאות ופיצויים למי שנפגע מהגשת הבקשה.

          (ז)   מי שלגביו ניתן הצו, תובע, מנהל וארגון למען בעלי חיים רשאים לפנות לבית המשפט בבקשה לעיון חוזר בצו שנתן, אם השתנו הנסיבות והדבר עשוי לשנות את החלטתו הקודמת של בית המשפט.

          (ח)  מי שלגביו ניתן הצו, תובע, מנהל וארגון למען בעלי חיים רשאים לערור על החלטת בית המשפט לפי סעיפים קטנים (א) או (ז); בית המשפט שלערעור יידון בערר בשופט אחד.

          (ט)  לענין סעיף זה –

          "תובע" - כהגדרתו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982;

          "ארגון למען בעלי חיים" - ארגון למען בעלי חיים שאישר השר לאיכות הסביבה לאחר התייעצות עם שר החקלאות.

מיום 15.8.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1479 מיום 15.8.1994 עמ' 304 (ה"ח 2127)

הוספת סעיף 17א

מיום 6.12.2011

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ב מס' 2323 מיום 6.12.2011 עמ' 40 (ה"ח 410)

(א) היה לתובע, למנהל או לארגון למען בעלי חיים יסוד סביר להניח כי מתבצעת עבירה על סעיפים 2, 2ב(א) או 4, או כי עומדת להתבצע עבירה כאמור, רשאי הוא לפנות לבית משפט השלום בבקשה כי יוציא צו שיאסור על ביצועם או המשך ביצועם של המעשים נושא הבקשה.

מיום 5.1.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2427 מיום 5.1.2014 עמ' 257 (ה"ח 464)

(א) היה לתובע, למנהל או לארגון למען בעלי חיים יסוד סביר להניח כי מתבצעת עבירה על סעיפים 2, 2ב(א) או 4 לפי חוק זה, או כי עומדת להתבצע עבירה כאמור, רשאי הוא לפנות לבית משפט השלום בבקשה כי יוציא צו שיאסור על ביצועם או המשך ביצועם של המעשים נושא הבקשה.

(ב) בית המשפט רשאי לתת צו לפי סעיף זה במעמד צד אחד; ניתן צו במעמד צד אחד יתקיים הדיון במעמד שני הצדדים בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימים מיום מתן הצו.

(ג) נקבע דיון כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי בית המשפט להאריך את תוקפו של הצו, לבטלו או להכניס בו שינויים, אף אם מי שמחויב בצו והוזמן כדין, לא התייצב לדיון.

(ד) תוקפו של צו לפי סעיף זה לא יעלה על שנה.

שמירת דינים

18.  (א)  חוק זה אינו גורע מהוראות פקודת הכלבת, 1934, פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], תשמ"ה-1985, חוק להגנת חיית הבר, תשט"ו-1955, חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ב-1992, פקודת הדיג, 1937, חוק הגנת הצומח, תשט"ז-1956, ופקודת בריאות העם, 1940.

          (ב)  מי שמבצע הוראות רופא וטרינר ממשלתי לפי פקודת הכלבת, 1934, או לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], תשמ"ה-1985, לא יראוהו כעובר על הוראות סעיף 2.

ביצוע ותקנות

19.  שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, ובהתחשב בצרכי החקלאות להתקין תקנות לביצועו ולשם השגת מטרתו של חוק זה, לרבות בענין –

(1)   תנאי החזקה של בעלי חיים לרבות החזקת בעלי חיים בחנויות לחיות מחמד;

(2)   תנאי הובלה של בעלי חיים;

(3)   אופן המתת בעלי חיים למעט המתת בעלי חיים הנעשית לצרכי מאכל אדם;

(4)   אילוף בעלי חיים;

(5)   תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים;

(תיקון מס' 2)  תשס"א-2000

(6)   (נמחקה).

מיום 14.12.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"א מס' 1761 מיום 14.12.2000 עמ' 42 (ה"ח 2921)

מחיקת פסקה 19(6)

הנוסח הקודם:

(6) טיפול בבעלי חיים למטרות נוי שיש בו חיתוך ברקמה חיה.

תיקון חוק סדר הדין הפלילי – מס' 17

20.  בתוספת השניה לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, אחרי פסקה (16) יבוא:

          "(17) חוק צער בעלי חיים, תשנ"ד-1994, בסייגים האמורים בסעיף 15 לחוק האמור."

ביטול

21.  סעיף 495 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 - בטל.

סייג לתחולה (תיקון מס' 1)  תשנ"ד-1994

22.  חוק זה לא יחול –

          (1)  על המתת בעלי חיים שנעשתה לצורכי מאכל אדם;

(2)  על ניסויים בבעלי חיים הנערכים על פי חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), תשנ"ד-1994.

מיום 15.8.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1479 מיום 15.8.1994 עמ' 304 (ה"ח 2127)

החלפת סעיף 22

הנוסח הקודם:

22. חוק זה לא יחול על ניסויים בבעלי חיים, ועליהם יחול הדין הקודם.

תחילה

23.  תחילתו של סעיף 15 ששה חודשים מיום פרסומו.

                          יצחק רבין                             יעקב צור

                               ראש הממשלה                                 שר החקלאות

            עזר וייצמן                            שבח וייס

              נשיא המדינה                               יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

גפני

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"ד מס' 1447 מיום 18.1.1994 עמ' 56 (ה"ח תשנ"ב מס' 2127 עמ' 298).

תוקן ס"ח תשנ"ד מס' 1479 מיום 15.8.1994 עמ' 304 (ה"ח תשנ"ב מס' 2127 עמ' 298) – תיקון מס' 1 סעיף 27 לחוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), תשנ"ד-1994.

ס"ח תשס"א מס' 1761 מיום 14.12.2000 עמ' 42 (ה"ח תשס"א מס' 2921 עמ' 18) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשס"ה מס' 2018 מיום 1.8.2005 עמ' 725 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 78 עמ' 152) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשס"ו מס' 2044 מיום 29.12.2005 עמ' 126 (ה"ח הכנסת תשס"ו מס' 103 עמ' 55) – תיקון מס' 4; $$$ תחילתו 18 חודשים מיום פרסומו. ###

ס"ח תשס"ו מס' 2044 מיום 29.12.2005 עמ' 126 (ה"ח הכנסת תשס"ו מס' 103 עמ' 56) – תיקון מס' 5.

ס"ח תשס"ח מס' 2155 מיום 11.6.2008 עמ' 537 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 196 עמ' 112) – תיקון מס' 6 בסעיף 18 לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), תשס"ח-2008; $$$ תחילתו 18 חודשים מיום פרסומו (תוקן *** ס"ח תשס"ט מס' 2200 מיום 23.6.2009 עמ' 146 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 434 עמ' 343) – תיקון מס' 6 (תיקון) תשס"ט-2009). ### ###

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 655 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 230 עמ' 304) – תיקון מס' 7.

ס"ח תשע"ב מס' 2323 מיום 6.12.2011 עמ' 39 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 410 עמ' 252) – תיקון מס' 8.

ס"ח תשע"ד מס' 2427 מיום 5.1.2014 עמ' 255 (ה"ח הכנסת תשע"ב מס' 464 עמ' 184) – תיקון מס' 9; $$$ ר' סעיף 6 לענין תחילה.

6. תחילתו של סעיף 16א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, שנה מיום פרסומו של חוק זה. ###