כנסת

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

החלטת שכר חברי הכנסת (הצמדה לשכר הממוצע -  הוראות שעה), תשנ"ז- 1997

תוכן ענינים

2

Go

הוראת שעה

סעיף 1

 


פרק 190

כנסת

 

החלטת שכר חברי הכנסת (הצמדה לשכר הממוצע -  הוראות שעה), תשנ"ז- 1997(1/58)

           בתוקף סמכותה לפי סעיף 2 לחוק שכר חברי הכנסת, תש"ט- 1949, מחליטה ועדת הכנסת לאמור:

הוראת שעה

1.    על אף האמור בסעיף 5(ב) להחלטת שכר חברי הכנסת, תשמ"ז- 1987, יהיה שכר היסוד ביום כ"ג באדר ב' תשנ"ז (1 באפריל 1997) -

(1)  של יושב ראש הכנסת -  22,995 שקלים חדשים;

(2)  של סגני יושב ראש הכנסת ויושבי ראש ועדות הכנסת -  19,854 שקלים חדשים;

(3)  של חברי הכנסת -  18,760 שקלים חדשים.

 

כ"ט באדר ב' תשנ"ז (7 באפריל 1997)                    רפאל פנחסי  

                                                            יושב ראש זמני לוועדת הכנסת

 

(1/58)פורסמה ק"ת תשנ"ז מס' 5827 מיום 6.5.1997 עמ' 636.