מס הכנסה

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]

רבדים בחקיקה

רשימת התיקונים לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]

 

רבדים לסעיפים 1-48א

רבדים לסעיפים 49-101ב

רבדים לסעיפים 102-144א

רבדים מסעיף 145

 


מס הכנסה

פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]** פורסמה דיני מדינת ישראל [נוסח חדש] מס' 6 מיום 25.4.1961 עמ' 120. נוסח זה הינו נוסח חדש של הפקודה משנת 1947, על תיקוניה (כולל ת"ט ס"ח תשכ"א מס' 339 מיום 31.5.1961 עמ' 122).

תוקנה ס"ח תשכ"ב מס' 366 מיום 5.4.1962 עמ' 60 (ה"ח תשכ"ב מס' 505 עמ' 150) – תיקון מס' 1; תחולתו על מניות שהוקצו מיום 1.4.1961.

ס"ח תשכ"ב מס' 380 מיום 17.8.1962 עמ' 129 (ה"ח תשכ"ב מס' 505 עמ'  152) – תיקון מס' 2 כפי שתוקן ס"ח תשכ"ה מס' 442 מיום 10.1.1965 עמ' 37 (ה"ח תשכ"ד מס' 610 עמ' 148, ה"ח תשכ"ה מס' 628 עמ' 32) – תיקון מס' 2 (תיקון מס' 1) בסעיף 31 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 6) תשכ"ה-1965. ס"ח תשכ"ז מס' 505 מיום 7.8.1967 עמ' 103 (ה"ח תשכ"ז מס' 740 עמ' 197) – תיקון מס' 2 (תיקון מס' 2). ס"ח תשכ"ט מס' 570 מיום 25.7.1969 עמ' 223 (ה"ח תשכ"ט מס' 842 עמ' 298) – תיקון מס' 2 (תיקון מס' 3). ס"ח תשל"ב מס' 642 מיום 16.12.1971 עמ' 20 (ה"ח תשל"ב מס' 956 עמ' 288) – תיקון מס' 2 (תיקון מס' 4). ס"ח תשל"ב מס' 652 מיום 31.3.1972 עמ' 67 (ה"ח תשל"ב מס' 985 עמ' 183) – תיקון מס' 2 (תיקון מס' 5). ס"ח תשל"ג מס' 701 מיום 6.7.1973 עמ' 170 (ה"ח תשל"ג מס' 1057 עמ' 268) – תיקון מס' 2 (תיקון מס' 6). ס"ח תשל"ו מס' 794 מיום 29.1.1976 עמ' 90 (ה"ח תשל"ה מס' 1182 עמ' 287) – תיקון מס' 2 (תיקון מס' 7). ס"ח תשל"ח מס' 891 מיום 30.3.1978 עמ' 112 (ה"ח תשל"ח מס' 1330 עמ' 115) – תיקון מס' 2 (תיקון מס' 8).  ס"ח תשמ"א מס' 988 מיום 11.11.1980 עמ' 18 (ה"ח תשמ"א מס' 1482 עמ' 9) – תיקון מס' 2 (הוראת שעה) בסעיף 4 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 42) תשמ"א-1980.

ס"ח תשכ"ג מס' 393 מיום 5.4.1963 עמ' 73 (ה"ח תשכ"ב מס' 505 עמ' 150) – תיקון מס' 3; ר' סעיף 13 לענין תחילה. תוקן ס"ח תשכ"ח מס' 534 מיום 9.8.1968 עמ' 180 (ה"ח תשכ"ח מס' 769 עמ' 176) – תיקון מס' 3 (תיקון מס' 1) בסעיף 44 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 13) תשכ"ח-1968. ס"ח תשל"ג מס' 701 מיום 6.7.1973 עמ' 170 (ה"ח תשל"ג מס' 1057 עמ' 268) – תיקון מס' 3 (תיקון מס' 2). ס"ח תשל"ו מס' 819 מיום 7.7.1976 עמ' 236 (ה"ח תשל"ו מס' 1234 עמ' 216) – תיקון מס' 3 (תיקון מס' 3). ס"ח תשל"ח מס' 905 מיום 30.7.1978 עמ' 175 (ה"ח תשל"ח מס' 1346 עמ' 219) – תיקון מס' 30 בסעיף 40 לחוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 17), תשל"ח-1978 – תיקון מס' 3 (תיקון מס' 4).

ס"ח תשכ"ד מס' 423 מיום 2.4.1964 עמ' 86 (ה"ח תשכ"ג מס' 535 עמ'66) – תיקון מס' 4.

ס"ח תשכ"ד מס' 426 12.6.1964 עמ' 114 (ה"ח תשכ"ד מס' 610 עמ' 148) – תיקון מס' 5; תחילתו ביום 10.6.1964.

ס"ח תשכ"ה מס' 442 מיום 10.1.1965 עמ' 28 (ה"ח תשכ"ד מס' 610 עמ' 148, ה"ח תשכ"ה מס' 628 עמ' 32) – תיקון מס' 6; ר' סעיף 33 לענין תחולה.

ס"ח תשכ"ה מס' 466 מיום 1.8.1965 עמ' 290 (ה"ח תשכ"ה מס' 662 עמ' 288) – תיקון מס' 7.

ס"ח תשכ"ו מס' 475 מיום 29.3.1966 עמ' 34 (ה"ח תשכ"ו מס' 686 עמ' 96) – תיקון מס' 8; תחילתו ביום 1.4.1966.

ס"ח תשכ"ו מס' 476 מיום 8.4.1966 עמ' 38 (ה"ח תשכ"ו מס' 691 עמ' 114) – תיקון מס' 9.

ס"ח תשכ"ז מס' 491 מיום 9.3.1967 עמ' 18 (ה"ח תשכ"ז מס' 713 עמ' 36) – תיקון מס' 10.

ס"ח תשכ"ז מס' 503 מיום 20.7.1967 עמ' 94 (ה"ח תשכ"ז מס' 708 עמ' 20) – תיקון מס' 11; ר' סעיף 4 לענין תחולה.

ס"ח תשכ"ח מס' 524 מיום 1.4.1968 עמ' 46 (ה"ח תשכ"ח מס' 767 עמ' 166) – תיקון מס' 12; ר' סעיפים 7, 8 לענין תחילה והוראת שעה.

ס"ח תשכ"ח מס' 534 מיום 9.8.1968 עמ' 171 (ה"ח תשכ"ח מס' 769 עמ' 176) – תיקון מס' 13; ר' סעיפים 47, 48 לענין תחולה והוראת מעבר.

ס"ח תש"ל מס' 600 מיום 30.7.1970 עמ' 130 (ה"ח תש"ל מס' 860 עמ' 7) – תיקון מס' 14 בסעיף 4 לתוספת לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970.

ס"ח תש"ל מס' 606 מיום 3.9.1970 עמ' 153 (ה"ח תש"ל מס' 898 עמ' 270) – תיקון מס' 15; ר' סעיף 7 לענין תחולה והוראת מעבר.

ס"ח תשל"א מס' 622 מיום 7.4.1971 עמ' 104 (ה"ח תשל"א מס' 934 עמ' 186) – תיקון מס' 16; ר' סעיף 13 לענין תחולה.

ס"ח תשל"ב מס' 652 מיום 31.3.1972 עמ' 65 (ה"ח תשל"ב מס' 985 עמ' 181) – תיקון מס' 17; תחילתו ביום 1.4.1972.

ס"ח תשל"ג מס' 691 מיום 8.4.1973 עמ' 100 (ה"ח תשל"ג מס' 1048 עמ' 192) – תיקון מס' 18; תחילתו ביום 1.4.1973 ור' סעיף 29 לענין הוראות מעבר.

ס"ח תשל"ג מס' 711 מיום 2.8.1973 עמ' 238 (ה"ח תשל"ג מס' 1048 עמ' 192) – תיקון מס' 19.

ס"ח תשל"ד מס' 732 מיום 12.4.1974 עמ' 64 (ה"ח תשל"ד מס' 1112 עמ' 132) – תיקון מס' 20; ר' סעיף 20 לענין תחולה.

ס"ח תשל"ה מס' 756 מיום 31.1.1975 עמ' 42 (ה"ח תשל"ד מס' 1113 עמ' 142, ה"ח תשל"ה מס' 1149 עמ' 44) – תיקון מס' 21; ר' סעיף 48 לענין תחולה והוראות מעבר.

ס"ח תשל"ה מס' 774 מיום 20.7.1975 עמ' 168 (ה"ח תשל"ה מס' 1188 עמ' 324) – תיקון מס' 22; ר' סעיפים 84, 85 לענין תחילה, תחולה והוראות מעבר. ת"ט ס"ח תשל"ו מס' 789 מיום 1.1.1976 עמ' 45. תוקן ס"ח תשל"ו מס' 806 מיום 9.4.1976 עמ' 156 (ה"ח תשל"ו מס' 1228 עמ' 168) – תיקון מס' 22 (תיקון) בסעיף 9 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 24), תשל"ו-1976.

ס"ח תשל"ו מס' 792 מיום 15.1.1976 עמ' 84 (ה"ח תשל"ו מס' 1223 עמ' 152) – תיקון מס' 23; תחילתו ביום 1.7.1975.

ס"ח תשל"ו מס' 806 מיום 9.4.1976 עמ' 156 (ה"ח תשל"ו מס' 1228 עמ' 168) – תיקון מס' 24. ת"ט ס"ח תשל"ו מס' 819 מיום 7.7.1976 עמ' 237.

ס"ח תשל"ז מס' 860 מיום 31.3.1977 עמ' 194 (ה"ח תשל"ז 1268 עמ' 38) – תיקון מס' 25; ר' סעיפים 29, 31, 32 לענין תחילה, תחולה, הוראת מעבר והוראת שעה. ת"ט ס"ח תשל"ח מס' 879 מיום 30.12.1977 עמ' 45.

ס"ח תשל"ז מס' 860 מיום 31.3.1997 עמ' 207 (ה"ח תשל"ז מס' 1289 עמ' 162) – תיקון מס' 26 בסעיף 4 לחוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 15), תשל"ז-1977; תחילתו ביום 1.4.1975.

ס"ח תשל"ז מס' 862 מיום 12.5.1977 עמ' 218 (ה"ח תשל"ז מס' 1298 עמ' 214) – תיקון מס' 27 בסעיף 23 לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 30), תשל"ז-1977; תחילתו ביום 1.10.1977.

ס"ח תשל"ז מס' 867  מיום 12.8.1977 עמ' 318 (ה"ח תשל"ז מס' 1305 עמ' 254) – תיקון מס' 28; ר' סעיף 3 לענין תחילה והוראת מעבר.

ס"ח תשל"ח מס' 895 מיום 14.4.1978 עמ' 133 (ה"ח תשל"ח מס' 1337 עמ' 162) – תיקון מס' 29; ר' סעיף 9 לענין תחילה. תוקן ס"ח תשל"ח מס' 910 מיום 22.8.1978 עמ' 229 (ה"ח תשל"ח מס' 1337 עמ' 162) – תיקון מס' 29 (תיקון) בסעיף 58 לחוק לתיקון מס הכנסה (מס' 32), תשל"ח-1978.

ס"ח תשל"ח מס' 905 מיום 30.7.1978 עמ' 173 (ה"ח תשל"ח מס' 1346 עמ' 219) – תיקון מס' 30 בסעיף 37 לחוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 17), תשל"ח-1978; ר' סעיפים 41, 42 לענין תחולה והוראות מעבר.

ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 204 (ה"ח תשל"ח מס' 1331 עמ' 119) – תיקון מס' 31 בסעיף 12 לחוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה, תשל"ח-1978.

ס"ח תשל"ח מס' 910 מיום 22.8.1978 עמ' 216 (ה"ח תשל"ח מס' 1337 עמ' 162) – תיקון מס' 32; ר' סעיפים 56, 57, 59 לענין תחולה, הוראות מעבר והוראת שעה. ת"ט ס"ח תשל"ח מס' 911 מיום 1.9.1978 עמ' 232. ת"ט ס"ח תשל"ט מס' 933 מיום 6.4.1979 עמ' 92, 93. ס"ח תש"ם מס' 958 מיום 31.1.1980 עמ' 56 (ה"ח תש"ם מס' 1424 עמ' 52) – תיקון מס' 32 (תיקון) בסעיף 25 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 37), תש"ם-1980.

ס"ח תשל"ח מס' 912 מיום 1.10.1978 עמ' 234  (ה"ח תשל"ח מס' 1368 עמ' 359) – תיקון מס' 33; ר' סעיף 10 לענין תחילה.

ס"ח תשל"ט מס' 934 מיום 10.4.1979 עמ' 103 (ה"ח תשל"ט מס' 1395 עמ' 152) – תיקון מס' 34; ר' סעיף 12 לענין תחילה ותחולה.

ס"ח תש"ם מס' 950 מיום 6.12.1979 עמ' 27 (ה"ח תש"ם מס' 1421 עמ' 42) – תיקון מס' 35; ר' סעיפים 6, 7 לענין תחילה, תחולה והוראת שעה.

ס"ח תש"ם מס' 954 מיום 3.1.1980 עמ' 38 (ה"ח תש"ם מס' 1422 עמ' 48) – תיקון מס' 36.

ס"ח תש"ם מס' 958 מיום 31.1.1980 עמ' 52 (ה"ח תש"ם מס' 1424 עמ' 52) – תיקון מס' 37; ר' סעיפים 24, 26 לענין תחולה, הוראות מעבר והוראת שעה.

ס"ח תש"ם מס' 967 מיום 3.4.1980 עמ' 101 (ה"ח תש"ם מס' 1449 עמ' 189) – תיקון מס' 38.

ס"ח תש"ם מס' 978 מיום 31.7.1980 עמ' 164 (ה"ח תש"ם מס' 1468 עמ' 299) – תיקון מס' 39; תחילתו ביום 1.4.1980.

ס"ח תש"ם מס' 982 מיום 8.8.1980 עמ' 204 (ה"ח תש"ם מס' 1441 עמ' 153) – תיקון מס' 40.

ס"ח תש"ם מס' 982 מיום 8.8.1980 עמ' 205 (ה"ח תש"ם מס' 1460 עמ' 266 – תיקון מס' 41; ר' סעיפים 4-8 לענין הוראות מעבר והוראות שעה. ת"ט ס"ח תשמ"א  מס' 985 מיום 20.10.1980 עמ' 3, 4. תוקן ס"ח תשמ"א מס' 991 מיום 1.12.1980 עמ' 37 (ה"ח תשמ"א מס' 1491 עמ' 64) – תיקון מס' 41 (תיקון).

ק"ת תשמ"א: מס' 4166 מיום 18.9.1980 עמ' 4 – תק' תשמ"א-1980 (הוצאות רפואיות); תחילתן ביום 1.4.1980. מס' 4216 מיום 26.3.1981 עמ' 756 – תק' (מס' 2) תשמ"א-1981 (הוצאות רפואיות); תחילתן ביום 1.4.1980.

ס"ח תשמ"א מס' 988 מיום 11.11.1980 עמ' 18 (ה"ח תשמ"א מס' 1482 עמ' 9) – תיקון מס' 42; תחילתו ביום 1.4.1980 ור' סעיפים 4-6 לענין הוראות שעה והוראת מעבר. תוקן ס"ח תשמ"א מס' 1026 מיום 27.5.1981 עמ' 283 (ה"ח תשמ"א מס' 1532 עמ' 332) – תיקון מס' 42 (תיקון מס' 1) בסעיף 4 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 48), תשמ"א-1981. ס"ח תשמ"ב מס' 1050 מיום 7.4.1982 עמ' 159 (ה"ח תשמ"ב מס' 1574 עמ' 115) – תיקון מס' 42 (תיקון מס' 2) בסעיף 6 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 52), תשמ"ב-1982; תחילתו ביום 1.4.1982. ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 עמ' 187 (ה"ח תשמ"ד מס' 1682 עמ' 256) – תיקון מס' 42 (תיקון מס' 3) בסעיף 6 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 65), תשמ"ד-1984.

ס"ח תשמ"א מס' 997 מיום 11.1.1981 עמ' 69 (ה"ח תשמ"א מס' 1498 עמ' 113) – תיקון מס' 43 בסעיף 5 לחוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), תשמ"א-1981; תחילתו ביום 1.4.1980.

ס"ח תשמ"א מס' 1003 מיום 5.2.1981 עמ' 88 (ה"ח תשמ"א מס' 1487 עמ' 30) – תיקון מס' 44; ר' סעיף 10 לענין תחילה ותחולה. תוקן ס"ח תשמ"א מס' 1014 מיום 31.3.1981 עמ' 156 (ה"ח תשמ"א מס' 1523 עמ' 270) – תיקון מס' 44 (תיקון) בסעיף 9 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 46), תשמ"א-1981.

ס"ח תשמ"א מס' 1005 מיום 12.2.1981 עמ' 111 (ה"ח תשמ"א מס' 1488 עמ' 37) – תיקון מס' 45  בסעיף 3 לחוק התכנון והבניה (תיקון מס' 15), תשמ"א-1981; תחילתו ביום 1.4.1981.

ס"ח תשמ"א מס' 1014 מיום 31.3.1981 עמ' 154 (ה"ח תשמ"א מס' 1523 עמ' 270) – תיקון מס' 46; ר' סעיף 10 לענין תחילה. תוקן ס"ח תשמ"א מס' 1026 מיום 27.5.1981 עמ' 282 (ה"ח תשמ"א מס' 1532 עמ' 332) – תיקון מס' 46 (תיקון) בסעיף 5 לחוק לתיקון מס הכנסה (מס' 48) תשמ"א-1981; תחילתו ביום 1.4.1981.

ס"ח תשמ"א מס' 1015 מיום 3.4.1981 עמ' 160 (ה"ח תשמ"א מס' 1526 עמ' 293) – תיקון מס' 47  בסעיף 2 לחוק מס עזבון (ביטול), תשמ"א-1981.

ס"ח תשמ"א מס' 1026 מיום 27.5.1981 עמ' 282 (ה"ח תשמ"א מס' 1532 עמ' 332) – תיקון מס' 48; ר' סעיף 7 לענין תחילה.

ס"ח תשמ"א מס' 1027 מיום 28.5.1981 עמ' 289 (ה"ח תשמ"א מס' 1501 עמ' 124) – תיקון מס' 49 בסעיף 8 לחוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), תשמ"א-1981; ר' סעיף 10 לענין תחילה ותחולה. תוקן ס"ח תשמ"ב מס' 1058 מיום 18.8.1982 עמ' 210 (ה"ח תשמ"ב מס' 1573 עמ' 104) – תיקון מס' 49 (תיקון) בסעיף 10 לחוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), תשמ"ב-1982; תחילתו משנת המס 1980.

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 313 (ה"ח תשמ"א מס' 1528 עמ' 300) – תיקון מס' 50 בסעיף 22 לחוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 20), תשמ"א-1981; ר' סעיף 23(ו) לענין תחולה.

ס"ח תשמ"ב מס' 1033 מיום 30.11.1981 עמ' 4 (ה"ח תשמ"א מס' 1541 עמ' 389) – תיקון מס' 51 בסעיף 4 לחוק לתיקון פקודת הטלגרף האלחוטי, תשמ"ב-1981.

ק"ת תשמ"ב: מס' 4291 מיום 1.12.1981 עמ' 312 – צו תשמ"ב-1981 (הכנסת קטין); תחילתו ביום 1.4.1981. מס' 4306 מיום 14.1.1982 עמ' 487 – תק' תשמ"ב-1982 (הוצאות רפואיות); תחילתן ביום 1.4.1981.

ס"ח תשמ"ב מס' 1050 מיום 7.4.1982 עמ' 158 (ה"ח תשמ"ב מס' 1574 עמ' 115) – תיקון מס' 52; ר' סעיף 7 לענין תחולה.

ס"ח תשמ"ב מס' 1058 מיום 18.8.1982 עמ' 211 (ה"ח תשמ"ב מס' 1573 עמ' 104) – תיקון מס' 53 בסעיף 11 לחוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), תשמ"ב-1982; ר' סעיף 13 לענין תחולה.

ס"ח תשמ"ב מס' 1061 מיום 26.8.1982 עמ' 259 (ה"ח תשמ"א מס' 1548 עמ' 437) – תיקון מס' 54; ר' סעיפים 18, 19 לענין תחולה והוראת מעבר. ת"ט ס"ח תשמ"ג מס' 1065 מיום 26.10.1982 עמ' 2. ת"ט ס"ח תשמ"ו מס' 1182 מיום 15.6.1986 עמ' 170.

ס"ח תשמ"ב מס' 1062 מיום 27.8.1982 עמ' 272 (ה"ח תשמ"א מס' 1541 עמ' 391) – תיקון מס' 55 בסעיף 19 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 7), תשמ"ב-1982; תחילתו ביום 1.9.1982.

ק"ת תשמ"ג: מס' 4418 מיום 19.10.1982 עמ' 125 – תק' תשמ"ג-1982 (הוצאות רפואיות); תחילתן ביום 1.4.1982. מס' 4476 מיום 28.3.1983 עמ' 1045 – צו תשמ"ג-1983 (הכנסת קטין).

ס"ח תשמ"ג מס' 1079 מיום 30.3.1983 עמ' 59 (ה"ח תשמ"ג מס' 1621 עמ' 148) – תיקון מס' 56; תחילתו ביום 1.4.1983. ת"ט ס"ח תשמ"ג מס' 1092 מיום 11.8.1983 עמ' 159.

ס"ח תשמ"ג מס' 1081 מיום 19.4.1983 עמ' 103 (ה"ח תשמ"ג מס' 1610 עמ' 50) – תיקון מס' 57 בסעיף 31 לחוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (תיקון), תשמ"ג-1983; תחילתו ביום 1.4.1982.

ס"ח תשמ"ד מס' 1097 מיום 4.12.1983 עמ' 19 (ה"ח תשמ"ד מס' 1642 עמ' 5) – תיקון מס' 58 בסעיף 14 לחוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי), תשמ"ד-1983; תחילתו ביום 1.4.1983. בוטל ס"ח תשמ"ח מס' 1248 מיום 17.4.1988 עמ' 72 (ה"ח תשמ"ח מס' 1866 עמ' 111) בסעיף 3 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשמ"ח-1988; תוקף הביטול מיום 1.4.1988.

ק"ת תשמ"ד: מס' 4577 מיום 15.1.1984 עמ' 738 – תק' תשמ"ד-1984 (הוצאות רפואיות); תחילתן ביום 1.4.1983. מס' 4674 מיום 29.7.1984 עמ' 2067 – תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984 (הוצאות רפואיות); תחילתן ביום 1.4.1984.

ס"ח תשמ"ד מס' 1104 מיום 6.2.1984 עמ' 47 (ה"ח תשמ"ד מס' 1644 עמ' 23) – תיקון מס' 59 בסעיף 14 לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 51), תשמ"ד-1984; תחילתו ביום 1.4.1984.

ס"ח תשמ"ד מס' 1107 מיום 23.2.1984 עמ' 56 (ה"ח תשמ"ד מס' 1652 עמ' 82) – תיקון מס' 60 [במקור מס' 59]; ר' סעיף 18 לענין תחילה, תחולה והוראות מעבר.

ס"ח תשמ"ד מס' 1115 מיום 4.4.1984 עמ' 124 (ה"ח תשמ"ג מס' 1610 עמ' 50) – תיקון מס' 61 בסעיף 24 לחוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (תיקון מס' 3), תשמ"ד-1984; ר' סעיף 25(ח)-(ט) לענין תחילה.

ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 עמ' 185 (ה"ח תשמ"ד מס' 1685 עמ' 268) – תיקון מס' 62; תחילתו ביום 1.4.1984.

ס"ח תשמ"ד מס' 1119 מיום 20.6.1984 עמ' 161 (ה"ח תשמ"ד מס' 1686 עמ' 276) – תיקון מס' 63; תחילתו ביום 1.4.1984.

ס"ח תשמ"ד מס' 1119 מיום 20.6.1984 עמ' 162 (ה"ח תשמ"ד מס' 1686 עמ' 272) – תיקון מס' 64; ר' סעיף 10 לענין תחולה והוראת מעבר. ת"ט ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 עמ' 192.

ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 עמ' 186 (ה"ח תשמ"ד מס' 1682 עמ' 256) – תיקון מס' 65; ר' סעיף 8 לענין תחולה והוראות מעבר.

ק"ת תשמ"ה: מס' 4711 מיום 8.10.1984 עמ' 19 – קביעה תשמ"ה-1984 (פיגור בתשלום מקדמות); תחילתה ביום 1.10.1984. ק"ת תשמ"ה מס' 4814 מיום 11.6.1985 עמ' 1415 – תק' תשמ"ה-1985 (הוצאות רפואיות); תחילתן ביום 1.4.1985.

ס"ח תשמ"ה מס' 1135 מיום 26.2.1985 עמ' 43 (ה"ח תשמ"ד מס' 1696 עמ' 4) – תיקון מס' 66; ר' סעיף 10 לענין תחולה. תוקן ס"ח תשמ"ז מס' 1197 מיום 16.10.1987 עמ' 4 (ה"ח תשמ"ו מס' 1798 עמ' 311) – תיקון מס' 66 (תיקון) בסעיף 22 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 71), תשמ"ז-1986; תחילתו ביום 26.2.1985.

ס"ח תשמ"ה מס' 1154 מיום 6.8.1985 עמ' 185 (ה"ח תשמ"ה מס' 1727 עמ' 170) – תיקון מס' 67 בסעיף 29 לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה), תשמ"ה-1985; תחילתו ביום 1.4.1985.

ס"ח תשמ"ו מס' 1159 מיום 1.10.1985 עמ' 20 (ה"ח תשמ"ה מס' 1750 עמ' 726) – הוראת שעה בפרק ה' לחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה, תשמ"ו-1985; תחילתה ביום 1.7.1985. תוקנה ס"ח תשמ"ו מס' 1176 מיום 16.4.1986 עמ' 144 (ה"ח תשמ"ו מס' 1773 עמ' 148) – הוראת שעה (תיקון מס' 1) בחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (תיקון מס' 3), תשמ"ו-1986. ס"ח תשמ"ו מס' 1189 מיום 30.7.1986 עמ' עמ' 206 (ה"ח תשמ"ו מס' 1777 עמ' 200) – הוראת שעה (תיקון מס' 2) בסעיף 3 לחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (תיקון מס' 7), תשמ"ו-1986; תחילתו ביום 1.10.1985. ס"ח תשמ"ח מס' 1248 מיום 17.4.1988 עמ' 72 (ה"ח תשמ"ח מס' 1866 עמ' 111) – הוראת שעה (תיקון מס' 3) בסעיף 2 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשמ"ח-1988; תחילתו ביום 1.4.1988. ס"ח תשמ"ט מס' 1273 מיום 7.4.1989 עמ' 28 (ה"ח תשמ"ט מס' 1915 עמ' 16, ה"ח תשמ"ט מס' 1922 עמ' 58) – הוראת שעה (תיקון מס' 4) בסעיף 2(1) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), תשמ"ט-1989. ס"ח תש"ן מס' 1314 מיום 6.4.1990 עמ' 131 (ה"ח תש"ן מס' 1972 עמ' 80) – הוראת שעה (תיקון מס' 5) בסעיף 9 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), תש"ן-1990; תחילתו ביום 1.4.1990. ס"ח תש"ן מס' 1328 מיום 10.8.1990 עמ' 188 (ה"ח תש"ן מס' 2010 עמ' 271) – הוראת שעה (תיקון מס' 6) בסעיף 1 לחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (תיקון מס' 15), תש"ן-1990; תחילתו ביום 1.8.1990. ס"ח תשנ"א מס' 1351 מיום 27.3.1991 עמ' 125 (ה"ח תשנ"א מס' 2026 עמ' 96) – הוראת שעה (תיקון מס' 7) בסעיף 2 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), תשנ"א-1991. ס"ח תשנ"ב מס' 1378 מיום 8.1.1992 עמ' 41 (ה"ח תשנ"ב מס' 2081 עמ' 18) – הוראת שעה (תיקון מס' 8) בסעיף 8 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מס' 2), תשנ"ב-1992. ס"ח תשנ"ג מס' 1407 מיום 7.1.1993 עמ' 22 (ה"ח תשנ"ג מס' 2152 עמ' 40) – הוראת שעה (תיקון מס' 9) בסעיף 2 לחוק מס הכנסה (הוראת שעה), תשנ"ג-1992.

ק"ת תשמ"ו: מס' 4896 מיום 30.1.1986 עמ' 455 – הודעה תשמ"ו-1986 (תרומות למוסד ציבורי); תוקפה בשנת המס 1985. מס' 4973 מיום 1.10.1986 עמ' 1502 – תק' תשמ"ו-1986 (הוצאות רפואיות); תחילתן ביום 1.4.1986.

ס"ח תשמ"ו מס' 1193 מיום 13.8.1986 עמ' 240 (ה"ח תשמ"ו מס' 1791 עמ' 258) – תיקון מס' 68 [במקור מס' 69]; תחילתו ביום 1.4.1986 ור' סעיף 4 לענין הוראת מעבר.

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 עמ' 261 (ה"ח תשמ"ו מס' 1774 עמ' 152) – תיקון מס' 69 בסעיף 31 לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (תיקון והארכת תוקף), תשמ"ו-1986; תחילתו ביום 1.4.1985.

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 276 (ה"ח תשמ"ו מס' 1767 עמ' 92) – תיקון מס' 70 בסעיף 48 לחוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 6), תשמ"ו-1986; תחילתו ביום 1.10.1986.

ס"ח תשמ"ז מס' 1197 מיום 16.10.1986 עמ' 2 (ה"ח תשמ"ו מס' 1798 עמ' 311) – תיקון מס' 71; ר' סעיפים 30, 33-35 לענין תחילה, תחולה והוראות מעבר. תוקן ס"ח תשמ"ז מס' 1212 מיום 9.4.1987 עמ' 97 (ה"ח תשמ"ז מס' 1811 עמ' 103) בסעיף 28 לתיקון מס' 72. ס"ח תשמ"ז מס' 1223 מיום 13.8.1987 עמ' 160 (ה"ח תשמ"ז מס' 1835 עמ' 261) בסעיף 9 לתיקון מס' 74.

ק"ת תשמ"ז: מס' 4978 מיום 31.10.1986 עמ' 82 – קביעה תשמ"ז-1986 (פיגור בתשלום מקדמות); תחילתה ביום 1.4.1986. מס' 4986 מיום 11.12.1986 עמ' 176 – הודעה תשמ"ז-1986 (תרומות למוסד ציבורי); תוקפה בשנת המס 1986.

ס"ח תשמ"ז מס' 1212 מיום 9.4.1987 עמ' 89 (ה"ח תשמ"ז מס' 1815 עמ' 146) – תיקון מס' 72; ר' סעיפים 29, 30 לענין תחילה, תחולה והוראות מעבר. ת"ט ס"ח תשמ"ד מס' 1217 מיום 19.6.1987 עמ' 127 (ת"ט ס"ח תשמ"ד מס' 1221 מיום 29.7.1987 עמ' 143).

ס"ח תשמ"ז מס' 1212 מיום 9.4.1987 עמ' 97 (ה"ח תשמ"ז מס' 1811 עמ' 103) – תיקון מס' 73.

ס"ח תשמ"ז מס' 1223 מיום 13.8.1987 עמ' 158 (ה"ח תשמ"ז מס' 1835 עמ' 261) – תיקון מס' 74 [במקור מס' 75]; ר' סעיפים 10, 11 לענין תחילה, תחולה והוראת מעבר.

ק"ת תשמ"ח: מס' 5072 מיום 25.12.1987 עמ' 286 – הודעה תשמ"ח-1987 (תרומות למוסד ציבורי); תוקפה בשנת המס 1987. מס' 5080 מיום 28.1.1988 עמ' 372 – תק' תשמ"ח-1988 (הוצאות רפואיות); תחילתן ביום 1.1.1987.

ס"ח תשמ"ח מס' 1236 מיום 19.2.1988 עמ' 28 (ה"ח תשמ"ח מס' 1865 עמ' 106) – תיקון מס' 75 [במקור מס' 76]; תחילתו ביום 1.1.1988.

ס"ח תשמ"ח מס' 1260 מיום 27.7.1988 עמ' 173 (ה"ח תשמ"ז מס' 1844 עמ' 305) – תיקון מס' 76 בסעיף 2 לחוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 34), תשמ"ח-1988.

ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 186 (ה"ח תשמ"ח מס' 1865 עמ' 103) – תיקון מס' 77; ר' סעיף 10 לענין תחילה.

ק"ת תשמ"ט: מס' 5145 מיום 13.11.1988 עמ' 150 – הודעה תשמ"ט-1988 (תרומות למוסד ציבורי); תוקפה בשנת המס 1988. ק"ת תשמ"ט מס' 5201 מיום 16.7.1989 עמ' 1107 – צו תשמ"ט-1989 בצו המסים (שינוי שיעור ריבית); תחילתו ביום 1.7.1989.

ס"ח תשמ"ט מס' 1273 מיום 7.4.1989 עמ' 36 (ה"ח תשמ"ט  מס' 1915 עמ' 16, ה"ח תשמ"ט מס' 1922 עמ' 58) – תיקון מס' 78 בסעיפים 36(ב), 39 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989.

ק"ת תש"ן: מס' 5232 מיום 7.12.1989 עמ' 111 – הודעה תש"ן-1989 (תרומות למוסד ציבורי); תוקפה בשנת המס 1989. ק"ת תש"ן מס' 5241 מיום 14.1.1990 עמ' 260 – תק' תש"ן-1990 (הוצאות רפואיות).

ס"ח תש"ן מס' 1298 מיום 10.1.1990 עמ' 36 (ה"ח תשמ"ט מס' 1946 עמ' 138) – תיקון מס' 80; ר' סעיף 16 לענין תחילה ותחולה.

ס"ח תש"ן מס' 1303 מיום 8.2.1990 עמ' 52 (ה"ח תש"ן מס' 1955 עמ' 8) – תיקון מס' 81; ר' סעיף 8 לענין תחילה ותחולה. ס"ח תש"ן מס' 1314 מיום 6.4.1990 עמ' 136 (ה"ח תש"ן מס' 1972 עמ' 80) – תיקון מס' 81 (תיקון) בסעיף 16 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), תש"ן-1990; תחילתו ביום 1.1.1990.

ס"ח תש"ן מס' 1314 מיום 6.4.1990 עמ' 134 (ה"ח תש"ן מס' 1972 עמ' 80) – תיקון מס' 82 בסעיף 15 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), תש"ן-1990; ר' סעיף 18 לענין תחילה ותחולה.

ס"ח תש"ן מס' 1314 מיום 6.4.1990 עמ' 137 (ה"ח תשמ"ט מס' 1946 עמ' 138) – תיקון מס' 83 [במקור מס' 82]; תחילתו ביום 1.1.1992 ור' סעיף 9 לענין הוראות מעבר.

ק"ת תשנ"א: מס' 5317 מיום 27.12.1990 עמ' 358 – הודעה תשנ"א-1990 (תרומות למוסד ציבורי); תוקפה לשנת המס 1990. ק"ת תשנ"א מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 744 – צו תשנ"א-1991 בצו המסים (שינוי שיעור ריבית) (תיקון), תשנ"א-1991; תחילתו ביום 1.3.1991.

ס"ח תשנ"א מס' 1344 מיום 15.2.1991 עמ' 86 (ה"ח תשנ"א מס' 2031 עמ' 128) – תיקון מס' 84; תחילתו ביום 1.1.1988.

ס"ח תשנ"א מס' 1350 מיום 26.3.1991 עמ' 120 (ה"ח תשנ"א מס' 2041 עמ' 163) – הוראת שעה בחוק מס הכנסה (דחיית תשלומים) (הוראת שעה), תשנ"א-1991; תוקפה בשנת המס 1990.

ס"ח תשנ"ב מס' 1370 מיום 31.10.1991 עמ' 6 (ה"ח תשנ"א מס' 2069 עמ' 318) – תיקון מס' 85.

ק"ת תשנ"ב מס' 5409 מיום 31.12.1991 עמ' 592 – הודעה תשנ"ב-1991 (תרומות למוסד ציבורי); תוקפה לשנת המס 1991.

ס"ח תשנ"ב מס' 1377 מיום 2.1.1992 עמ' 37 (ה"ח תשנ"א מס' 2079 עמ' 380) – תיקון מס' 86 בסעיף 4 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), תשנ"ב-1992.

ס"ח תשנ"ב מס' 1386 מיום 6.3.1992 עמ' 106 (ה"ח תשנ"א מס' 2079 עמ' 398) – תיקון מס' 87 בסעיף 5 לחוק מס הכנסה (תיקוני חקיקה והוראות שונות), תשנ"ב-1992; תחילתו ביום 1.1.1992.

ס"ח תשנ"ב מס' 1394 מיום 7.4.1992 עמ' 174 (ה"ח תשנ"א מס' 2079 עמ' 380) – תיקון מס' 88 בסעיף 2 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מס' 3), תשנ"ב-1992; ר' סעיף 6 לענין תחילה ותחולה. ת"ט ס"ח תשנ"ב מס' 1401 מיום 31.8.1992 עמ' 252; תחילתו ביום 1.7.1992.

ס"ח תשנ"ב מס' 1394 מיום 7.4.1992 עמ' 177 (ה"ח תשנ"ב מס' 2115 עמ' 231) – תיקון מס' 89; תחילתו ביום 1.1.1993.

ס"ח תשנ"ב מס' 1394 מיום 7.4.1992 עמ' 182 (ה"ח תשנ"ב מס' 2112 עמ' 203) – תיקון מס' 90; ר' סעיף 8 לענין הוראת מעבר.

ק"ת תשנ"ג מס' 5486 מיום 15.12.1992 עמ' 186 – הודעה תשנ"ג-1992 (תרומות למוסד ציבורי); תוקפה לשנת המס 1992.

ס"ח תשנ"ג מס' 1405 מיום 31.12.1992 עמ' 6 (ה"ח תשנ"ג מס' 2149 עמ' 34) – תיקון מס' 91; ר' סעיפים 5, 6 לענין תחולה והוראות מעבר.

ס"ח תשנ"ג מס' 1407 מיום 7.1.1993 עמ' 22 (ה"ח תשנ"ג מס' 2152 עמ' 40) – הוראת שעה; תוקפה בשנת המס 1993.

ס"ח תשנ"ג מס' 1414 מיום 18.2.1993 עמ' 82 (ה"ח תשנ"ג מס' 2156 עמ' 48) – תיקון מס' 92; תחילתו ביום 1.1.1993 ור' סעיף 3 לענין הוראת מעבר. תוקן ס"ח תשנ"ד מס' 1452 מיום 2.3.1994 עמ' 74 (ה"ח תשנ"ד מס' 2218 עמ' 98) – תיקון מס' 92 (תיקון); תחילתו ביום 1.8.1993.

ס"ח תשנ"ג מס' 1417 מיום 26.3.1993 עמ' 97 (ה"ח תשנ"ג מס' 2161 עמ' 70) – תיקון מס' 93.

ס"ח תשנ"ג מס' 1431 מיום 13.8.1993 עמ' 174 (ה"ח תשנ"ב מס' 2133 עמ' 368) – תיקון מס' 94 בסעיף 6 לחוק המפלגות (תיקון מס' 4), תשנ"ג-1993.

ס"ח תשנ"ג מס' 1433 מיום 27.8.1993 עמ' 190 (ה"ח תשנ"ב מס' 2085 עמ' 43) – תיקון מס' 95 [במקור מס' 94]; ר' סעיף 10 לענין תחילה ותחולה.

ק"ת תשנ"ד: מס' 5547 מיום 23.9.1993 עמ' 2 – צו תשנ"ד-1993 בצו המסים (שינוי שיעור ריבית) (תיקון), תשנ"ד-1993; תחילתו ביום 15.6.1993. מס' 5569 מיום 30.12.1993 עמ' 314 – הודעה תשנ"ד-1993 (תרומות למוסד ציבורי); תוקפה לשנת המס 1993 (ת"ט מס' 5577 מיום 27.1.1994 עמ' 611).

ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 עמ' 42 (ה"ח תשנ"ד מס' 2212 עמ' 16) – תיקון מס' 96 בסעיף 3 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ד-1994; תחילתו ביום 1.1.1994. ת"ט ס"ח תשנ"ו מס' 1600 מיום 10.9.1996 עמ' 386.

ס"ח תשנ"ד מס' 1452 מיום 2.3.1994 עמ' 74 (ה"ח תשנ"ד מס' 2240 עמ' 181) – תיקון מס' 97.

ס"ח תשנ"ד מס' 1461 מיום 28.4.1994 עמ' 137 (ה"ח תשנ"ג מס' 2191 עמ' 262) – תיקון מס' 98 בסעיף 25 לחוק קליטת חיילים משוחררים, תשנ"ד-1994.

ס"ח תשנ"ד מס' 1475 מיום 28.7.1994 עמ' 259 (ה"ח תשנ"ד מס' 2259 עמ' 389) – תיקון מס' 99 בסעיף 5 בחוק לצמצום ממדי העוני והפערים בהכנסות (תיקוני חקיקה), תשנ"ד-1994; תחילתו ביום 1.8.1994.

ס"ח תשנ"ה מס' 1486 מיום 9.11.1994 עמ' 10 (ה"ח תשנ"ד מס' 2243 עמ' 198) – תיקון מס' 99א; ר' סעיף 7 לענין תחילה ותחולה.

ס"ח תשנ"ה מס' 1490 מיום 2.12.1994 עמ' 22 (ה"ח תשנ"ה מס' 2311 עמ' 54) – תיקון מס' 100; ר' סעיף 14 לענין תחולה והוראות מעבר.

ק"ת תשנ"ה: מס' 5642 מיום 4.12.1994 עמ' 380 – הודעה תשנ"ה-1994 (תרומות למוסד ציבורי); תוקפה לשנת המס 1994. מס' 5663  מיום 16.2.1995 עמ' 860 – תק' תשנ"ה-1995 (נקודות זיכוי); תוקפן מיום 1.1.1995 עד יום 31.3.1995.

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 68 (ה"ח תשנ"ד מס' 2299 עמ' 588) – תיקון מס' 101 בסעיף 9 לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), תשנ"ה-1994.

ס"ח תשנ"ה מס' 1508 מיום 17.3.1995 עמ' 142 (ה"ח תשנ"ה מס' 2364 עמ' 294) – תיקון מס' 102; תחילתו ביום 1.1.1995.

ס"ח תשנ"ה מס' 1528 מיום 21.6.1995 עמ' 336 (ה"ח תשנ"ה מס' 2395 עמ' 443) – תיקון מס' 103. ס"ח תשנ"ה מס' 1530 מיום 6.7.1995 עמ' 341 (ה"ח תשנ"ה מס' 2401 עמ' 472) – תיקון מס' 103 (תיקון) בסעיף 5 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 104), תשנ"ה-1995.

ס"ח תשנ"ה מס' 1530 מיום 6.7.1995 עמ' 340 (ה"ח תשנ"ה מס' 2401 עמ' 472) – תיקון מס' 104; ר' סעיפים 3, 4 לענין תחולה והוראת מעבר.

ס"ח תשנ"ה מס' 1533 מיום 19.7.1995 עמ' 353 (ה"ח תשנ"ה מס' 2389 עמ' 418) – תיקון מס' 105; ר' סעיף 4 לענין תחולה.

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 435 (ה"ח תשנ"ה מס' 2408 עמ' 494) – תיקון מס' 106; ר' סעיף 5 לענין תחילה.

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 438 (ה"ח תשנ"ה מס' 2334 עמ' 172) – תיקון מס' 107 בסעיף 13 לחוק התגמולים לחסידי אומות העולם, תשנ"ה-1995.

ק"ת תשנ"ו מס' 5716 מיום 23.11.1995 עמ' 164 – הודעה תשנ"ו-1995 (תרומות למוסד ציבורי); תוקפה לשנת המס 1995.

ס"ח תשנ"ו מס' 1554 מיום 8.1.1996 עמ' 24 (ה"ח תשנ"ו מס' 2436 עמ' 136) – תיקון מס' 108 בסעיף 8 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ו-1995; ר' סעיף 9 לענין תחילה, תחולה והוראות מעבר.

ס"ח תשנ"ו מס' 1560 מיום 8.2.1996 עמ' 69 (ה"ח תשנ"ד מס' 2282 עמ' 498) – תיקון מס' 109 בסעיף 30 בחוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל (מס' 3), תשנ"ו-1996; תחילתו 45 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשנ"ו מס' 1561 מיום 15.2.1996 עמ' 79 (ה"ח תשנ"ד מס' 2243 עמ' 194) – תיקון מס' 110; ר' סעיפים 12, 13 לענין תחילה, תחולה והוראת מעבר.

ס"ח תשנ"ו מס' 1591 מיום 12.5.1996 עמ' 325 (ה"ח תשנ"ו מס' 2532 עמ' 662) – תיקון מס' 111 בסעיף 22 לחוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 11), תשנ"ו-1996.

ק"ת תשנ"ז מס' 5797 מיום 3.12.1996 עמ' 186 – הודעה תשנ"ז-1996 (תרומות למוסד ציבורי); תוקפה לשנת המס 1996.

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 20 (ה"ח תשנ"ז מס' 2556 מס' 12) – תיקון מס' 112 בסעיף 8 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 1997), תשנ"ז-1996; תחילתו ביום 1.1.1997 ור' סעיף 9 לענין הוראת שעה.

ס"ח תשנ"ז מס' 1620 מיום 9.4.1997 עמ' 100 (ה"ח תשנ"ז מס' 2601 עמ' 250) – תיקון מס' 113; תחילתו ביום 1.1.1997.

ס"ח תשנ"ז מס' 1630 מיום 17.7.1997 עמ' 188 (ה"ח תשנ"ז מס' 2607 עמ' 274) – תיקון מס' 114; ר' סעיף 10 לענין תחולה.

ק"ת תשנ"ח מס' 5862 מיום 25.11.1997 עמ' 91 – הודעה תשנ"ח-1997 (תרומות למוסד ציבורי); תוקפה לשנת המס 1997.

ס"ח תשנ"ח מס' 1648 מיום 21.1.1998 עמ' 109 (ה"ח תשנ"ז מס' 2611 עמ' 312) – תיקון מס' 115 בסעיף 3 לחוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 42), תשנ"ח-1998.

ס"ח תשנ"ח מס' 1655 מיום 16.2.1998 עמ' 134 (ה"ח תשנ"ז מס' 2625 עמ' 363) – תיקון מס' 116 בסעיף 1 לחוק דחיית מועד הגשת דין וחשבון (תיקוני חקיקה), תשנ"ח-1998.

ס"ח תשנ"ט מס' 1690 מיום 5.11.1998 עמ' 14 (ה"ח תשנ"ח מס' 2736 עמ' 461) – תיקון מס' 117 בסעיף 5 לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (תיקון מס' 11), תשנ"ט-1998; תחילתו ביום 1.1.1999.

ס"ח תשנ"ט מס' 1690 מיום 5.11.1998 עמ' 10 (ה"ח תשנ"ח מס' 2730 עמ' 434) – תיקון מס' 118; ר' סעיף 8 לענין תחולה.

ק"ת תשנ"ט מס' 5934 מיום 5.11.1998 עמ' 58 – הודעה תשנ"ט-1998 (תרומות למוסד ציבורי); תוקפה לשנת המס 1998.

ס"ח תשנ"ט מס' 1696 מיום 30.12.1998 עמ' 36 (ה"ח תשנ"ח מס' 2736 עמ' 454) – תיקון מס' 119; ר' סעיף 4 לענין תחולה.

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 100 (ה"ח תשנ"ט מס' 2785 עמ' 230) – הוראת שעה בסעיף 21 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999), תשנ"ט-1999; תוקפה בשנת המס 1999.

ק"ת תש"ס מס' 6008 מיום 8.12.1999 עמ' 124 – הודעה תש"ס-1999 (תרומות למוסד ציבורי); תוקפה לשנת המס 1999.

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 69 (ה"ח תש"ס מס' 2824 עמ' 68) – תיקון מס' 120 בסעיף 5 לחוק ההסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000), תש"ס-2000; ר' סעיף 6 לענין תחולה. ת"ט ס"ח תש"ס מס' 1726 מיום 4.2.2000 עמ' 106.

ס"ח תש"ס מס' 1733 מיום 4.4.2000 עמ' 149 (ה"ח תש"ס מס' 2844 עמ' 217) – תיקון מס' 121; ר' סעיף 2 לענין הוראת שעה. (הנחות ממס בישובי גבול הצפון)

ס"ח תש"ס מס' 1749 מיום 6.8.2000 עמ' 257 (ה"ח תש"ס מס' 2887 עמ' 440) – תיקון מס' 122 בסעיף 6 לחוק ניירות ערך (תיקון מס' 21), תש"ס-2000.

ס"ח תשס"א מס' 1760 מיום 7.12.2000 עמ' 29 (ה"ח תש"ס מס' 2911 עמ' 530) – תיקון מס' 123; תחילתו ביום 1.1.2000.

ס"ח תשס"א מס' 1767 מיום 27.12.2000 עמ' 84 (ה"ח תשס"א מס' 2942 עמ' 172) – תיקון מס' 124; תחולתו משנת המס 2000.

ס"ח תשס"א מס' 1768 מיום 27.12.2000 עמ' 89 (ה"ח תשנ"ט מס' 2800 עמ' 367) – הוראת שעה תשס"א-2000; תוקפה מיום 1.1.2004 עד יום 1.1.2006. תוקנה ס"ח תשס"ב מס' 1850 מיום 16.6.2002 עמ' 436 (ה"ח תשס"ב מס' 3115 עמ' 534) – הוראת שעה (תיקון מס' 1) בסעיף 11 לחוק תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003), תשס"ב-2002; תחילתו ביום 1.7.2002. ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 109 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 64 עמ' 52) – הוראת שעה (תיקון מס' 2) בסעיף 69 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), תשס"ד-2004. ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 365 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 143 עמ' 354) – הוראת שעה (תיקון מס' 3) בסעיף 19 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), תשס"ה-2005; תחילתו ביום 1.1.2005. בוטלה ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 309 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 236 עמ' 298) בסעיף 6 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), תשס"ו-2006; תוקף הביטול מיום 1.1.2006.

ק"ת תשס"א מס' 6074 מיום 4.1.2001 עמ' 232 – צו תשס"א-2001; ר' סעיף 2 לענין תחילה ותחולה.

ס"ח תשס"א מס' 1776 מיום 25.2.2001 עמ' 142 (ה"ח תשס"א מס' 2962 עמ' 384) – תיקון מס' 125; תוקפו לשנות המס 2001-2003.

ס"ח תשס"א מס' 1786 מיום 4.4.2001 עמ' 240 (ה"ח תשס"א מס' 2990 עמ' 582) – תיקון מס' 126 בסעיף 21 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות), תשס"א-2001; תחילתו ביום 1.4.2001 ור' סעיף 21(ג) לענין הוראת מעבר.

ס"ח תשס"א מס' 1786 מיום 4.4.2001 עמ' 241 (ה"ח תשס"א מס' 2986 עמ' 545) – הוראת שעה בחוק הסדרים במשק המדינה (הנחות ממס הכנסה) (הוראת שעה), תשס"א-2001; תחילתה ביום 1.1.2001. תוקנה ס"ח תשס"ב מס' 1836 מיום 21.3.2002 עמ' 205 (ה"ח תשס"ב מס' 3077 עמ' 240) – הוראת שעה (תיקון מס' 1); תחילתה ביום 1.1.2002. ס"ח תשס"ג מס' 1881 מיום 18.12.2002 עמ' 143 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 15 עמ' 176) – הוראת שעה (תיקון מס' 2) בסעיף 41 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132) (תיקון), תשס"ג-2002. בוטלה ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 428 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 25 עמ' 262) בסעיף 38 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), תשס"ג-2003; תחילתו ביום 1.6.2003.

ק"ת תשס"ב מס' 6132 מיום 15.11.2001 עמ' 87 – הודעה (תרומות למוסד ציבורי); תוקפה לשנת המס 2001.

ס"ח תשס"ב מס' 1811 מיום 25.11.2001 עמ' 20 (ה"ח תשס"ב מס' 3038 עמ' 2) – תיקון מס' 127.

ס"ח תשס"ב מס' 1823 מיום 15.1.2002 עמ' 96 (ה"ח תשס"א מס' 2982 עמ' 527) – תיקון מס' 128 בסעיף 1 לחוק חופש העיסוק (הקלה בהגבלות – גיל, תושבות ועיסוק אחר) (תיקוני חקיקה), תשס"ב-2002.

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 166 (ה"ח תשס"ב מס' 3043 עמ' 16, ה"ח תשס"ב מס' 3065 עמ' 205, ה"ח תשס"ב מס' 3072 עמ' 224) – תיקון מס' 129 בסעיף 27 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), תשס"ב-2002; תחילתו ביום 1.1.2002 ור' סעיפים 39, 40 לענין הוראות שעה. תוקן ס"ח תשס"ב מס' 1850 מיום 16.6.2002 עמ' 428 (ה"ח תשס"ב מס' 3115 עמ' 534) – הוראת שעה (תיקון) בסעיף 3 לחוק תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003), תשס"ב-2002; תחילתו ביום 1.1.2002.

ס"ח תשס"ב מס' 1838 מיום 24.3.2002 עמ' 238 (ה"ח תשס"ב מס' 3087 עמ' 316) – תיקון מס' 130 בסעיף 29 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיקון מס' 50 והוראת שעה), תשס"ב-2002; ר' סעיף 33 לענין תחילה ותחולה.

ס"ח תשס"ב מס' 1842 מיום 19.5.2002 עמ' 398 (ה"ח תשס"ב מס' 3098 עמ' 402) – תיקון מס' 131; תחילתו ביום 1.1.2003.

ס"ח תשס"ב מס' 1863 מיום 4.8.2002 עמ' 530 (ה"ח תשס"ב מס' 3156 עמ' 770) – תיקון מס' 132; ר' סעיפים 89, 90 לענין תחילה, תחולה והוראות מעבר. ת"ט ס"ח תשס"ג מס' 1880 עמ' 122; תחילתו ביום תחילת תיקון מס' 132. ס"ח תשס"ג מס' 1881 מיום 18.12.2002 עמ' 126 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 15 עמ' 176) – תיקון מס' 132 (תיקון מס' 1); ר' סעיף 44 לענין תחילה ותחולה. ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 428 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 25 עמ' 262) – תיקון מס' 132 (תיקון מס' 2) בסעיף 39 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), תשס"ג-2003. ס"ח תשס"ה מס' 1968 מיום 30.12.2004 עמ' 54 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 121 עמ' 586) – תיקון מס' 132 (תיקון מס' 3) בסעיף 8 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 142), תשס"ה-2004; תחילתו ביום 1.1.2005. ס"ח תשס"ה מס' 2023 מיום 10.8.2005 עמ' 814 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 186 עמ' 914) – תיקון מס' 132 (תיקון מס' 4) בסעיף 69 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 147), תשס"ה-2005; תחילתו ביום 1.1.2006.

ס"ח תשס"ג מס' 1882 מיום 29.12.2002 עמ' 189 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 4 עמ' 18) – תיקון מס' 133 בסעיף 39 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), תשס"ג-2002; ר' סעיפים 40, 59 לענין תחילה.

ק"ת תשס"ג מס' 6222 מיום 21.1.2003 עמ' 459  – הודעה תשס"ג-2003 (תרומות למוסד ציבורי); תוקפה לשנת המס 2002.

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 415 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 25 עמ' 262) – תיקון מס' 134 בסעיף 32 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), תשס"ג-2003; תחילתו ביום 1.6.2003 ור' סעיפים 33-35, 40 לענין תחילה, תחולה והוראות שעה. ס"ח תשס"ד מס' 1923 מיום 5.2.2004 עמ' 288 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 81 עמ' 340) – תיקון מס' 134 (תיקון) תשס"ד-2004 בסעיפים 2, 5 לתיקון מס' 137; תחילתו ביום 1.7.2003. ת"ט ס"ח תשס"ה מס' 1960 מיום 28.10.2004 עמ' 2; תחילתו ביום 1.7.2003.

ק"ת תשס"ד מס' 6278 מיום 22.12.2003 עמ' 90 – הודעה תשס"ד-2003 (תרומות למוסד ציבורי); תחולתה לגבי שנת המס 2003.

ס"ח תשס"ד מס' 1919 מיום 18.1.2004 עמ' 49 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 64 עמ' 201) – תיקון מס' 135 בסעיף 17 לחוק גיל פרישה, תשס"ד-2004; תחילתו ביום 1.4.2004.

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 108 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 64 עמ' 52) – תיקון מס' 136 בסעיף 67 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), תשס"ד-2004; תחילתו ביום 1.1.2004 ור' סעיפים 68, 71 לענין תחולה, הוראת שעה והוראת מעבר.

ס"ח תשס"ד מס' 1923 מיום 5.2.2004 עמ' 287 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 81 עמ' 340) – תיקון מס' 137 והוראת שעה; תחילתו ביום 1.1.2004. תוקן ס"ח תשס"ד מס' 1949 מיום 11.7.2004 עמ' 444 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 107 עמ' 490) בסעיף 5 לתיקון מס' 140; תחילתו ביום 1.1.2004.

ס"ח תשס"ד מס' 1936 מיום 4.4.2004 עמ' 371 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 95 עמ' 378) – תיקון מס' 138 בסעיף 6 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח (תיקון מס' 12), תשס"ד-2004; ר' סעיף 7(ד) לענין תחילה ותחולה. תוקן ס"ח תשס"ד מס' 1947 מיום 30.6.2004 עמ' 433 (ה"ח תשס"ד מס' 107 עמ' 490) – תיקון מס' 138 (תיקון) בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח (תיקון מס' 12) (תיקון), תשס"ד-2004; תחילתו ביום 1.7.2004.

ס"ח תשס"ד מס' 1943 מיום 17.6.2004 עמ' 415 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 34 עמ' 504) – תיקון מס' 139.

ס"ח תשס"ד מס' 1949 מיום 11.7.2004 עמ' 441 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 107 עמ' 490) – תיקון מס' 140 והוראת שעה; תחילתו ביום 1.1.2004. תוקן ס"ח תשס"ה מס' 2023 מיום 10.8.2005 עמ' 814 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 186 עמ' 914) – תיקון בסעיף 70 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 147), תשס"ה-2005; ר' סעיפים 80(א), 80(כג) לענין תחילה.

ס"ח תשס"ה מס' 1961 מיום 17.11.2004 עמ' 15 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 104 עמ' 456) – הוראת שעה; תוקפה בשנת המס 2003.

ס"ח תשס"ה מס' 1963 מיום 2.12.2004 עמ' 30 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 82 עמ' 344) – תיקון מס' 141 בסעיף 1 לחוק מס הכנסה (תיקוני חקיקה), תשס"ה-2004; ר' סעיף 3(א) לענין תחילה.

ק"ת תשס"ה מס' 6355 מיום 26.12.2004 עמ' 246 – הודעה תשס"ה-2004 (תרומות למוסד ציבורי); תוקפה לשנת המס 2004.

ס"ח תשס"ה מס' 1968 מיום 30.12.2004 עמ' 52 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 121 עמ' 586) – תיקון מס' 142; תחילתו ביום 1.1.2005.

ס"ח תשס"ה מס' 1978 מיום 27.1.2005 עמ' 123 (ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 43 עמ' 90) – תיקון מס' 143 בסעיף 42 לחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, תשס"ה-2005.

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 365 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 143 עמ' 354) – תיקון מס' 144 בסעיף 18 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), תשס"ה-2005; תחילתו ביום 1.1.2005.

ס"ח תשס"ה מס' 2000 מיום 12.4.2005 עמ' 450 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 105 עמ' 462) – תיקון מס' 145 [במקור מס' 65] בסעיף 51 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיקון מס' 55), תשס"ה-2005; ר' סעיף 54 לענין תחולה.

ס"ח תשס"ה מס' 2010 מיום 30.6.2005 עמ' 658 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 160 עמ' 562) – תיקון מס' 146; תחילתו ביום 1.1.2005 ור' סעיף 3 לענין תחולה.

ס"ח תשס"ה מס' 2023 מיום 10.8.2005 עמ' 766 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 186 עמ' 914) – תיקון מס' 147; תחילתו ביום 1.1.2006 ור' סעיף 80 לענין תחולה והוראות מעבר. תוקן ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 307 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 236 עמ' 298) – תיקון מס' 147 (תיקון מס' 1) בסעיף 4 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), תשס"ו-2006; תחילתו ביום 1.7.2006. ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 65 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 260 עמ' 16) – תיקון מס' 147 (תיקון מס' 2) בסעיף 23 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), תשס"ז-2007; תחילתו ביום 1.1.2007. ס"ח תשס"ח מס' 2116 מיום 8.11.2007 עמ' 26 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 335 עמ' 16, 72) – תיקון מס' 147 (מס' 3) בסעיף 2 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיקון מס' 59), תשס"ח-2007; תחילתו ביום 31.7.2007. ס"ח תשס"ח מס' 2122 מיום 27.12.2007 עמ' 79 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 291 עמ' 324) – תיקון מס' 147 (תיקון מס' 4) בסעיף 2 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 160 והוראת שעה), תשס"ח-2007. ס"ח תשס"ח מס' 2154 מיום 11.6.2008 עמ' 528 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 349 עמ' 268) – תיקון מס' 147 (תיקון מס' 5) בסעיף 11 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 165), תשס"ח-2008; תחילתו ביום 1.1.2006. ס"ח תשס"ח מס' 2175 מיום 5.8.2008 עמ' 797 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 392 עמ' 627) – תיקון מס' 147 (תיקון מס' 6), תשס"ח-2008 בסעיף 11 לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (תיקון), תשס"ח-2008.

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 910 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 175 עמ' 767) – תיקון מס' 148 בסעיף 61 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005; ר' סעיף 85 לענין תחילה.

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 935 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 175 עמ' 804) – תיקון מס' 149 בסעיף 45 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), תשס"ה-2005; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ק"ת תשס"ו מס' 6444 מיום 18.12.2005 עמ' 186 – הודעה תשס"ו-2005 (תרומות למוסד ציבורי); תחולתה לגבי שנת המס 2005.

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 289 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 229 עמ' 222) – תיקון מס' 150 בסעיף 6 לחוק הסכמים בנכסים פיננסיים, תשס"ו-2006.

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 307 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 236 עמ' 298) – תיקון מס' 151 בסעיף 5 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), תשס"ו-2006; ר' סעיף 8 לענין תחילה.

ק"ת תשס"ז: מס' 6544 מיום 12.12.2006 עמ' 379 – הודעה תשס"ז-2006 (תרומות למוסד ציבורי); תחולתה לגבי שנת המס 2006. מס' 6549 מיום 1.1.2007 עמ' 428 – תק' תשס"ז-2007 (הגדלת שיעורי המקדמות); תחולתן לענין מקדמות לשנת המס 2007.

ס"ח תשס"ז מס' 2074 מיום 28.12.2006 עמ' 32 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 275 עמ' 210) – תיקון מס' 152 והוראת שעה; ר' סעיף 3 לענין תחילה ותחולה.

ס"ח תשס"ז מס' 2076 מיום 4.1.2006 עמ' 44 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 275 עמ' 210) – תיקון מס' 153; תחילתו ביום 1.1.2007 ור' סעיף 6 לענין הוראת שעה.

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 64 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 260 עמ' 16) – תיקון מס' 154 בסעיף 20 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), תשס"ז-2007; תחילתו ביום 1.1.2007 ור' סעיפים 21, 22 לענין תחולה והוראת שעה.

ס"ח תשס"ז מס' 2087 מיום 22.3.2007 עמ' 143 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 132 עמ' 66) – תיקון מס' 155; תחילתו ביום 1.1.2007 ור' סעיף 2 לענין תחולה.

ס"ח תשס"ז מס' 2097 מיום 7.6.2007 עמ' 323 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 145 עמ' 148) – תיקון מס' 156 בסעיף 26 לחוק זכויות הסטודנט, תשס"ז-2007; ר' סעיף 27 לענין תחילה.

ס"ח תשס"ז מס' 2102 מיום 5.7.2007 עמ' 374 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 147 עמ' 158) – תיקון מס' 157; ר' סעיף 2 לענין תחולה.

ס"ח תשס"ז מס' 2109 מיום 8.8.2007 עמ' 459 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 150 עמ' 174) – הוראת שעה בסעיף 5 לחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), תשס"ז-2007; תוקפה בשנות הכספים 2007 עד 2009 (ר' ק"ת תשס"ח מס' 6653 מיום 6.3.2008 עמ' 598 – צו תשס"ח-2008; תחילתו ביום 1.1.2008 וסעיף 4(1) לתיקון מס' 169).

ס"ח תשס"ז מס' 2110 מיום 19.8.2007 עמ' 467 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 309 עמ' 676) – תיקון מס' 158 (הוראת שעה); תוקפה מיום 1.1.2006 עד יום 31.12.2007.

ס"ח תשס"ח מס' 2112 מיום 15.10.2007 עמ' 2 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 314 עמ' 708) – תיקון מס' 159; ר' סעיף 2 לענין תחולה והוראת מעבר.

ק"ת תשס"ח מס' 6617 מיום 16.10.2007 עמ' 60 – הודעה תשס"ח-2007 (תרומות למוסד ציבורי); תחולתה לגבי שנת המס 2007. מס' 6622 מיום 12.11.2007 עמ' 105 – תק' תשס"ח-2007 (הגדלת שיעורי המקדמות); תחולתן לענין מקדמות לשנת המס 2008.

ס"ח תשס"ח מס' 2122 מיום 27.12.2007 עמ' 79 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 291 עמ' 324) – תיקון מס' 160 והוראת שעה.

ס"ח תשס"ח מס' 2123 מיום 27.12.2007 עמ' 92 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 291 עמ' 324, ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 142 עמ' 134) – תיקון מס' 161 בסעיף 24 לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), תשס"ח-2007; ר' סעיף 28 לענין תחילה ותחולה. תוקן ס"ח תשס"ח מס' 2175 מיום 5.8.2008 עמ' 797 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 392 עמ' 627) – תיקון מס' 161 (תיקון), תשס"ח-2008 בסעיף 8 לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (תיקון), תשס"ח-2008.

ס"ח תשס"ח מס' 2129 מיום 24.1.2008 עמ' 158 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 348 עמ' 266) – תיקון מס' 162; תחילתו ביום 1.1.2008.

ס"ח תשס"ח מס' 2130 מיום 28.1.2008 עמ' 167 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 291 עמ' 324, 341) – תיקון מס' 163 בסעיף 15 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 3) תשס"ח-2008.

ס"ח תשס"ח מס' 2136 מיום 6.3.2008 עמ' 229 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 347 עמ' 258) – תיקון מס' 164 בסעיף 3 לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (תיקון מס' 20), תשס"ח-2008; תחילתו ביום 1.1.2008. ת"ט מס' 2147 מיום 8.4.2007 עמ' 448; תחילתו ביום 1.1.2008.

ס"ח תשס"ח מס' 2154 מיום 11.6.2008 עמ' 524 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 349 עמ' 268) – תיקון מס' 165; ר' סעיף 12 לענין תחילה והוראות מעבר.

ס"ח תשס"ח מס' 2170 מיום 29.7.2008 עמ' 684 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 335 עמ' 16, 74) – תיקון מס' 166; ר' סעיף 2 לענין תחילה.

ס"ח תשס"ח מס' 2170 מיום 29.7.2008 עמ' 685 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 335 עמ' 16, 75) – תיקון מס' 167.

ס"ח תשס"ח מס' 2184 מיום 16.9.2008 עמ' 902 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 396 עמ' 644) – תיקון מס' 168; ר' סעיף 15 לענין תחילה ותחולה וסעיף 16 לענין הוראת שעה.

ק"ת תשס"ט: מס' 6724 מיום 27.11.2008 עמ' 131 – הודעה תשס"ט-2008 (תרומות למוסד ציבורי); תחולתה לגבי שנת המס 2008. מס' 6765 מיום 12.3.2009 עמ' 630 – הודעה תשס"ט-2009 (עיצום כספי); תחולתה לגבי שנת המס 2009.

ס"ח תשס"ט מס' 2195 מיום 31.12.2008 עמ' 128 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 422 עמ' 252) – תיקון מס' 169 והוראת שעה; תחילתו ביום 1.1.2009 ור' סעיף 5 לענין תחולה.

ס"ח תשס"ט מס' 2202 מיום 16.7.2009 עמ' 152 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 437 עמ' 728) – תיקון מס' 170; ר' סעיף 5(א) לענין תחילה.

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 264 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348) – תיקון מס' 171 בסעיף 165 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), תשס"ט-2009; ר' סעיף 170 לענין תחילה, תחולה והוראות מעבר ור' סעיפים 169-166 לענין הוראות שעה.

ס"ח תש"ע מס' 2212 מיום 22.10.2009 עמ' 233 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 434 עמ' 342) – הוראת שעה; תוקפה בשנות המס 2009, 2010.

ס"ח תש"ע מס' 2215 מיום 26.11.2009 עמ' 248 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 433 עמ' 340) – תיקון מס' 172.

ס"ח תש"ע מס' 2220 מיום 31.12.2009 עמ' 294 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 403 עמ' 694) – תיקון מס' 173; ר' סעיף 6 לענין תחילה.

ק"ת תש"ע מס' 6864 מיום 1.2.2010 עמ' 740 – הודעה תש"ע-2010 (עיצום כספי); תחולתה לגבי שנת המס 2010.

ס"ח תש"ע מס' 2225 מיום 4.2.2010 עמ' 326 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 391 עמ' 626) – תיקון מס' 174 (הוראת שעה); תוקפו בשנות המס 2007 עד 2009.

ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 407 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 235 עמ' 332) – תיקון מס' 175.

ס"ח תש"ע מס' 2242 מיום 13.6.2010 עמ' 534 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 289 עמ' 292) – תיקון מס' 176 בסעיף 51 לחוק תרומת ביציות, תש"ע-2010; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תש"ע מס' 2248 מיום 14.7.2010 עמ' 571 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 501 עמ' 984) – תיקון מס' 177; ר' סעיף 2 לענין תחולה.

ס"ח תשע"א מס' 2258 מיום 9.11.2010 עמ' 10 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348, 620) – תיקון מס' 178; תחילתו ביום 1.1.2013 ור' סעיף 2 לענין הוראת שעה לשנת 2012 וסעיף 3 לענין תחולה.