תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

חלק א': כללי

Go

5

פרק ראשון: פרשנות

Go

6

סעיף 1

הגדרות

Go

6

פרק שני: הוראות כלליות

Go

13

סעיף 2

בקשה לתעודה

Go

13

סעיף 3

הגשת בקשה

Go

14

סעיף 4

סמכויות הרשות לגבי תעודות

Go

14

סעיף 5

המצאת תעודות לשם רישום שינויים

Go

14

סעיף 6

ביטול תעודות

Go

14

סעיף 7

פטור לסוגיו

Go

14

סעיף 8

חובה למילוי תנאי תעודות

Go

14

סעיף 9

חובת החזקת תעודות

Go

14

סעיף 9א

תוית ברכב לנוהג חדש

Go

14

סעיף 10

המועד לפעולה

Go

14

סעיף 11

איסור שינויים בתעודות

Go

14

סעיף 12

כפל תעודות

Go

14

סעיף 13

חובה להודיע על שינוי

Go

15

סעיף 14

הטלת חובה

Go

15

סעיף 14א

תחולת תקנות על רכב משא

Go

15

סעיף 15

שימוש בהתאם לרשיון

Go

15

סעיף 15א

אגרות

Go

15

סעיף 15ב

תנאים למתן תעודה או לחידושה

Go

15

סעיף 15ג

ביטול תעודה או התלייתה

Go

15

חלק ב': הדרך והתנועה בה

Go

16

פרק ראשון: סמכויות

Go

16

סימן א': המפקח על התעבורה

Go

16

סעיף 16

סמכויות המפקח הארצי על התעבורה

Go

16

סימן ב': רשות תימרור מרכזית

Go

16

סעיף 17

סמכות רשות תמרור מרכזית

Go

16

סימן ג': רשות תימרור מקומית

Go

16

סעיף 18

סמכות רשות תמרור מקומית

Go

16

סעיף 19א

כללי תעתיק

Go

17

סעיף 19א

פטור מחובת סימון אבני שפה

Go

17

סימן ד': קצין משטרה וקצין משטרה צבאית פיקודי

Go

17

סעיף 20

סמכות קצין משטרה וקצין משטרה צבאית פיקודי

Go

17

פרק שני: התנהגות בדרך

Go

17

סימן א': כללי

Go

17

סעיף 21

חובתו של עובר דרך

Go

17

סעיף 22

ציות לתמרורים

Go

18

סעיף 23

ציות לשוטר, פקח ועובד חברת נתיבי ישראל בע"מ

Go

18

סעיף 24

איתות שוטר ופקח להכוונת תנועה

Go

18

סעיף 25

בקיאות ברכב

Go

18

סעיף 26

הנוהג ברכב

Go

19

סעיף 27

מצב כללי של הרכב

Go

19

סעיף 28

חובה להחזיק בהגה או בכידון

Go

19

סעיף 28א

תצוגה הנראית לנהג

Go

19

סעיף 29

חובה להחזיק במושכות

Go

19

סעיף 30

מכשירים אופטיים

Go

19

סעיף 31

דרך שיוחדה למשחקי ילדים

Go

20

סעיף 32

רכב משטרה

Go

20

סימן ב': הכביש ונתיביו

Go

20

סעיף 33

החובה להשתמש בכביש בלבד

Go

20

סעיף 34

ייעודו של כביש, שביל או נתיב

Go

20

סעיף 35

התנועה בצד ימין

Go

21

סעיף 36

דרך מחולקת

Go

21

סעיף 37

כיוון התנועה בכביש חד סטרי

Go

21

סעיף 38

מעבר על פני מדרכה או שולי הדרך

Go

21

סעיף 39

נהיגה סביב מקום חסום

Go

21

סעיף 39א

תנועת מכונה ניידת

Go

21

סעיף 39ג

תנועת טרקטורון ובטיחותו

Go

22

סעיף 39ד

תנועת טרקטור משא ובטיחותו

Go

22

סעיף 39ה

תנועת רכב שטח ובטיחותו

Go

22

סעיף 39ו

הגבלת נהיגה בטרקטור

Go

22

סעיף 39ז

תנועת מכונה ניידת רגלית

Go

22

סימן ב'1: קלנועית

Go

22

סעיף 39ח

פטור מחובת רישיון רכב

Go

22

סעיף 39ט

פטור מחובת רישיון נהיגה

Go

23

סעיף 39י

נהיגת קלנועית

Go

23

סעיף 39יא

תנועת הקלנועית

Go

23

סימן ב2: רכינוע

Go

23

סעיף 39יב

פטור מחובת רישיון רכב

Go

23

סעיף 39יג

פטור מחובת רישיון נהיגה

Go

23

סעיף 39יד

נהיגת הרכינוע

Go

23

סעיף 39טו

תנועת הרכינוע ובטיחותה

Go

23

סימן ב'3: אופניים עם מנוע עזר

Go

24

סעיף 39טז

נהיגה והחזקה באופניים עם מנוע עזר

Go

24

סעיף 39יז

פטור מחובת רישום, רישוי ורישיון נהיגה

Go

24

סימן ב'4: קלנועית ביטחון

Go

24

סעיף 39יט

פטור מחובת רישיון רכב

Go

24

סעיף 39כ

פטור מחובת רישיון נהיגה

Go

24

סימן ג': סטיה, פניה ונסיעה אחורנית

Go

24

סעיף 40

סטיה מנתיב נסיעה

Go

24

סעיף 41

אין פניה אלא בבטחה

Go

25

סעיף 42

פניה ימינה

Go

25

סעיף 43

פניה שמאלה

Go

25

סעיף 44

פניית פרסה

Go

25

סעיף 45

נסיעה אחורנית

Go

25

סימן ד': פגישה ועקיפה

Go

25

סעיף 46

פגישה בדרך צרה ובדרך תלולה

Go

25

סעיף 47

עקיפה

Go

25

סעיף 48

רכב שנעקף

Go

26

סימן ה': ריווח

Go

26

סעיף 49

ריווח בין רכב לרכב

Go

26

סעיף 50

נסיעה בשיירה

Go

27

סימן ו': מהירות

Go

27

סעיף 51

מהירות סבירה

Go

27

סעיף 52

האטה

Go

27

סעיף 53

בלימת פתע

Go

27

סעיף 54

מהירות מרבית מותרת

Go

27

סימן ז': מפגש מסילת ברזל

Go

29

סעיף 55

האטה לפני מפגש

Go

29

סעיף 56

עצירה לפני מפגש

Go

29

סעיף 57

מעבר אוטובוס במפגש סלול

Go

29

סימן ח': איתות

Go

29

סעיף 58

חובה לאותת ודרך האיתות

Go

29

סעיף 59

מתן אות

Go

29

סעיף 60

האותות

Go

30

סעיף 61

הנוהג בעקבות רכב אחר

Go

30

סעיף 62

שימוש באות אזהרה

Go

30

סעיף 63

השימוש בצופר

Go

30

סימן ט': זכות קדימה

Go

31

סעיף 64

רכב המתקרב או נכנס לצומת או דרך

Go

31

סעיף 65

כניסה לצומת

Go

31

סעיף 66

הסעת רכב

Go

31

סעיף 67

הולכי רגל במעבר חציה

Go

31

סעיף 68

כביש חסום

Go

32

סימן י': חניה, עמידה ועצירה

Go

32

סעיף 69

חניה, עמידה ועצירה

Go

32

סעיף 69א

העמדה לצידי דרך של רכב המיועד לרוכלות

Go

32

סעיף 70

סימון רכב עומד על פני הדרך

Go

32

סעיף 71

הפרעה לתנועה או הסתרת תמרור

Go

33

סעיף 72

מקומות אסורים בעצירה, בהעמדה ובחניה

Go

33

סעיף 72א

איסור התנעת אוטובוס חונה

Go

34

סעיף 73

רכב המוצע למכירה או שרשיונו פקע

Go

34

סעיף 74

רכב שנשאר בלי השגחה

Go

34

סעיף 75

חניה, עצירה ועמידה סמוך לשפת הכביש

Go

34

סעיף 76

חניה מותרת לפי תמרור

Go

34

סעיף 77

גרירת רכב והחזרתו, נעילת רכב ושחרורו

Go

34

סעיף 78

איסור נעילת רכב ושחרורו

Go

34

סימן י"א: הסעת נוסעים והובלת מטען

Go

35

סעיף 79

בטיחות בנסיעה

Go

35

סעיף 80

פתיחת דלת וסגירתה

Go

35

סעיף 81

עליה לרכב וירידה ממנו

Go

35

סעיף 82

הסעה לצד הנהג

Go

35

סעיף 83

הסעת תלמידים

Go

35

סעיף 83א

חובת חגירת ילדים ברכב

Go

35

סעיף 83ב

חובת חגירה של חגורת בטיחות

Go

36

סעיף 83ג

פטור מחגורת בטיחות

Go

36

סעיף 84

הסעת נוסעים

Go

37

סעיף 84א

הסעת נוסעים בשכר

Go

38

סעיף 85

הובלת מטען

Go

38

סעיף 85א

הובלת מכולות

Go

40

סעיף 85ב

הובלת ארגז מתחלף

Go

41

סעיף 85ג

הובלת מטען ברכב שאין בו תא נהג נפרד

Go

41

סעיף 86

הובלת חומר נשפך

Go

41

סעיף 87

הובלת חומר מסוכן

Go

41

סעיף 88

סימון קצה של מטען חורג

Go

41

סעיף 89

סמכויות שוטרים

Go

41

סימן י"ב: גרירה

Go

41

סעיף 90

גרירת רכב מנועי

Go

41

סעיף 91

סייגים לגרירה

Go

42

סעיף 92

גרירת גרור ונתמך

Go

42

סימן י"ג: רכב בטחון

Go

42

סעיף 93

חובת עוברי דרך לגבי רכב בטחון

Go

42

סעיף 94

הוראות מיוחדות לנוהג רכב בטחון

Go

43

סעיף 95

הפצת אור והשמעת אות

Go

43

סימן י"ג1: רכב תפעולי

Go

43

סעיף 95א

הגדרות

Go

43

סעיף 95ב

פטור מחובת רישום ורישוי

Go

43

סעיף 95ג

היתר לרכב תפעולי

Go

43

סעיף 95ד

נהיגת רכב תפעולי

Go

43

סעיף 95ה

סמכויות המפקח על רכב תפעולי ותפקידיו

Go

43

סעיף 95ו

חובת ציות להוראות

Go

44

סעיף 95ז

פטור

Go

44

סימן י"ד: אורות

Go

44

סעיף 96

חובת החזקת מערכת האורות במצב תקין

Go

44

סעיף 97

הארת רכב מנועי

Go

44

סעיף 98

הארה בדרך עירונית

Go

45

סעיף 99

עמעום

Go

45

סעיף 100

הארת רכב עומד

Go

45

סעיף 101

פנס אזהרה

Go

45

סעיף 102

אורות גרור ונתמך

Go

45

סעיף 103

אורות רכב צדי

Go

45

סעיף 104

רכב המיועד להובלת מטענים ארוכים

Go

45

סעיף 105

אורות מכונות נגררות

Go

45

סעיף 106

אורות רכב מסוג אחר

Go

45

סעיף 107

זרקור, פנס ערפל ופנס לנסיעה אחורנית

Go

45

פרק שלישי: הולכי רגל, אופנוע, אופניים ובעלי-חיים

Go

46

סימן א': הולכי רגל

Go

46

סעיף 108

סייג בהליכה

Go

46

סעיף 109

הליכה בכביש

Go

46

סעיף 110

חציית כביש

Go

46

סעיף 111

ירידה ממדרכה

Go

46

סעיף 112

שהיה בכביש

Go

46

סעיף 113

מעקה בטיחות

Go

46

סעיף 114

הפרעה במדרכה

Go

46

סעיף 115

תחולה

Go

46

סעיף 116

עיוורים

Go

46

סעיף 117

חציה במפגש מסילת ברזל

Go

47

סעיף 117א

איסור הליכה במנהרה

Go

47

סימן ב': אופנוע או תלת-אופנוע

Go

47

סעיף 119

נסיעה באופנוע

Go

47

סעיף 120

הרכבת אנשים על אופנוע

Go

47

סעיף 121

הובלת חפצים

Go

47

סעיף 122

נסיעה בצד רכב אחר

Go

47

סימן ג': אופניים ותלת-אופן

Go

47

סעיף 123

רכיבה על אופניים

Go

47

סעיף 124

הרכבת אנשים על אופניים

Go