חזרה לדף החיפוש
ספרות - רשימה מלאה
1. 100 הימים הראשונים - המלצות לרפורמות מבניות ברשות המחוקקת, בשירות הציבורי ובשלטון המקומי (מחקרי מדיניות 14, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 19999)
2. Gross, Company Promoters (1972)
3. Israel Reports to the XVI International Congress of Comparative Law
4. Rakover, A Guide to the Sources of Jewish Law (The Library of Jewish Law, 1994)
5. Rakover, Ethics in the Market Place (The Library of Jewish Law, 2000)
6. Rakover, Law and the Noahides (The Library of Jewish Law, 1998)
7. Rakover, Modern Applications of Jewish Law (vol 1-2, The Library of Jewish Law, 1992)
8. Rakover, Unjust Enrichment in Jewish Law (The Library of Jewish Law, 2000)
9. אבי פרידמן, מס ערך מוסף - החוק וההלכה (מהד' 3, נבו, 2018)
10. אבירם-ניצן, הצעה לרפורמה בשוק העבודה - העתיד כבר כאן (בחירות 2019, המכון הישראלי לדמוקרטיה)
11. אבן חן, האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים
12. אבנרי, משפט המקום – שלטון עצמי מקומי וחקיקה מקומית (2013)
13. אגמון גונן, ההשבה בהקשרים חוזיים
14. אדרעי, אירועי מס - עלייתם (ואיבונם) של דיני מסים בישראל
15. אדרעי, חוק-יסוד משק המדינה
16. אונגר, נאמנות בנכסים (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2010)
17. אזרחי, בן-שחר ולאל, רפורמה בשידור הציבורי - דרכים להתמודדות עם הסכנות האורבות לשידור הציבורי בדמוקרטיה הישראלית (מחקרי מדיניות 1, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1997)
18. אזרחי,גושן וקומנשטק, הטלוויזיה הרב-ערוצית בישראל - ההיבט הציבורי (מחקרי מדיניות 25, המכון הישראלי לדמוקרטיה,2001)
19. אטינגר, ראיות במשפט העברי (2011)
20. אטמור ופרידברג, מצביעים או לא מצביעים - ההשתתפות בבחירות לכנסת (מחקרי מדיניות 106, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
21. אטמור, שיטות לבחירת בתי נבחרים דמוקרטיים (מחקרי מדיניות 82, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2010)
22. אייל, המונופוליסט כקרבן - על זכויות חוקתיות בדיני ההגבלים העסקיים (מחקרי מדיניות 47, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2004)
23. אליאס, דיני ביטוח (מהדורה שלישית, דין וביטוח, 2016)
24. אליאס, דיני ביטוח (מהדורה שנייה)
25. אלמוג, זנות - לקראת המשגה משפטית של קלון חברתי - נייר עמדה
26. אלמוג, משפט וספרות
27. אלמוג, משפט וספרות בעידן דיגיטלי
28. אלמוג, משפט וקולנוע (2012)
29. אלקלעי, המדריך השלם לביקורת חקירתית (2014)
30. אנגלרד, פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (יהלום, מהדורה 4, 2013)
31. אנגלרד, פיצויים לנפגעי תאונות דרכים - עידכון המהדורה הרביעית (יהלום, 2016)
32. אפורי, חוק זכות יוצרים
33. ארבל ושוורץ אלטשולר, מידע רוצה להיות חופשי - הטמעת חוק חופש המידע בישראל (מחקרי מדיניות 74, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2008)
34. ארבל-גנץ, רגולציה- הרשות המפקחת (מחקרי מדיניות 37, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2003)
35. אריאן, נחמיאס ונבות, מעברי שלטון בישראל - השפעות על מבנה הממשל ותפקודו (מחקרי מדיניות 23, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2000)
36. באיר, הקשר בין דתיות לשיטה הכלכלית המועדפת בישראל (דעת 4, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
37. באלינט, בתוך הקופסה - מיתוג סמוי בשידורי הטלויזיה המסחרית בישראל (מחקרי מדיניות 95, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012)
38. בגס, מעסיקים גדולים בדיני עבודה (נבו, 2017)
39. בהט, הבראת חברות (2013)
40. בוקשפן, המהפכה החברתית במשפט העסקי (2007)
41. בזק, משפט ופסיכיאטריה
42. בירנהק, (מרחב פרטי) הזכות לפרטיות בין משפט לטכנולוגיה
43. בכר, ייעוץ משפטי בארגון ביטחוני (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
44. בכר, ייעוץ משפטי בארגון ביטחוני (מחקרי מדיניות 101, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
45. בלאנדר וקליין, חקיקה פרטית (מחקרי מדיניות 32, המכון הישראלי לדמוקטיה, 2002)
46. בלאנדר ורהט, משאל-עם - מיתוס ומציאות (מחקרי מדיניות 20, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2000)
47. בלס, עשיית עושר ולא במשפט (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
48. בן בסט ודהן, זכויות חברתיות בחוקה ומדיניות כלכלית(מחקרי מדיניות 24, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2004)
49. בן בסט ודהן, רפורמות, פוליטיקה ושחיתות (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
50. בן בסט, דהן וקרמניצר, חרדים לצהל (הצעה לסדר 4, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
51. בן דוד, אפוטרופסות הלכה ומעשה (2015)
52. בן נון-חבקין, הערעור האזרחי (2012)
53. בן-אור, אומנות הפרקליטות (כרך ג, 2002)
54. בן-אור-מישיקר-לובט, אומנות הפרקליטות (כרך א, 1995)
55. בן-אור-מישיקר-לובט, אומנות הפרקליטות (כרך ב, 2000)
56. בן-בסט ודהן, זכויות חברתיות בחוקה ומדיניות כלכלית (מחקרי מדיניות 49, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2004)
57. בן-בסט, המדיניות המקרו-כלכלית לייצוב המשק ולצמיחה (מחקרי מדיניות 43, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2003)
58. בן-ישראל, מימד חדש להסכם הקיבוצי (1976)
59. בראון, לקראת דמוקרטיזציה במנהיגות החרדית - דוקטרינת דעת תורה במפנה המאות העשרים והעשרים ואחת (מחקרי מדיניות 89, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011)
60. בראלי וקידר, ממלכתיות ישראלית (מחקרי מדיניות 87, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011)
61. ברודט, שינויים במבנה השווקים והמתווכים הפיננסיים ובמערכת הפיקוח (מחקרי מדיניות 53, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2004)
62. ברזילי ונחמיאס, היועץ המשפטי לממשלה סמכות ואחריות (מחקרי מדיניות 6, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1997)
63. ברזילי ונחמיאס, מוסד ביקורת המדינה - סמכות ואחריות (מחקרי מדיניות 10, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1998)
64. ברזילי, היועץ המשפטי לממשלה והתביעה הכללית - פיצול מוסדי (מחקרי מדיניות 84, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2010)
65. ברכה, משפט מינהלי (א)
66. ברכה, משפט מינהלי (ב)
67. ברנד, ערכאות של גויים במדינת היהודים (מחקרי מדיניות 83, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2010)
68. ברק, כבוד האדם – הזכות החוקתית ובנותיה (2014)
69. ברק, מבחר כתבים (א)
70. ברק, מבחר כתבים (ב)
71. ברק, מבחר כתבים ג - עיונים חוקתיים (2017)
72. ברק, מבחר כתבים ד - על בית המשפט ושופטיו (2017)
73. ברק, מידתיות במשפט (2010)
74. ברק, פרשנות במשפט (א) הכללית
75. ברק, פרשנות במשפט (ב) חקיקה
76. ברק, פרשנות במשפט (ג) חוקתית
77. ברק, פרשנות במשפט (ד) חוזה
78. ברק, פרשנות במשפט (ה) צוואה
79. ברק, פרשנות תכליתית
80. ג'בארין, דיני מסחר אלקטרוני צרכני (כרכים א-ב, בורסי, 2015)
81. ג'רבי ולוי, השסע החברתי-כלכלי בישראל (מחקרי מדיניות 21, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2000)
82. גביזון ואבו-ריא, השסע היהודי-ערבי בישראל - מאפיינים ואגרים (מחקרי מדיניות 13, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1999)
83. גדרון ונמדר, תמא 38 (חושן למשפט, 2012)
84. גוט, עיוות דין בהליך הפלילי (2008)
85. גוטליב ואח', מימוש החיסכון הפנסיוני לאחר פרישה - השלכות הקשר שבין תוחלת חיים להכנסה (דוח מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2018)
86. גולדמן, הרפורמה המוצעת במערכת בתי המשפט (מחקרי מדיניות 15, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1999)
87. גונטובניק, הפליה בדיור וקבוצות תרבותיות - בין חומות משפטיות לגדרות חברתיות (אונ' בר אילן, נבו, 2014)
88. גורן, בוררות (נבו, 2018)
89. גורן, בתי משפט מינהליים
90. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהד' 11, 2013)
91. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהד' 12, 2015)
92. גילדין, דיור בר-השגה במשפט (נבו, 2018)
93. גליקסברג, גבולות תכנון המס
94. גליקסברג, מיסוי מוסדות ללא כוונת רווח (1995)
95. גלעד, דיני הנזיקין - גבולות האחריות
96. גן, קורבנותם אומנותם - משיח קורבני לשיח ריבוני (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
97. גנאים וקרמניצר, עברות נגד המשטר (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2008)
98. גנאים וקרמניצר, עברות נגד המשטר (מחקרי מדיניות 70, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2008)
99. גנאינסקי, מעמדה החוקתי של זכות השביתה (2014)
100. גרונאו, אי-שיוויון בישראל - חצי הכוס הריקה וחצי הכוס המלאה (מחקרי מדיניות 28, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2002)
101. גרונאו, איום ביטחוני ומשבר כלכלי - השפעת הטרור על הכלכלה הישראלית (מחקרי מדיניות 33, המכון הישראלי לדמוקטיה, 2002)
102. גרונאו, אסטרטגיה לצמיחה כלכלית בישראל (מחקרי מדיניות 27, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2002)
103. גרונאו, הגלובליזציה - כלכלת ישראל בצל תהליכים בכלכלה העולמית (מחקרי מדיניות 36, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2003)
104. גרונאו, המדיניות המקרו-כלכלית לשנים 2001-2002 (מחקרי מדיניות 30, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2002)
105. גרונאו, המדיניות המקרו-כלכלית לשנים 2002-2003 (מחקרי מדיניות 34, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2002)
106. גרונאו, הרפורמה במערכת הבריאות - עבר ועתיד (מחקרי מדיניות 29, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2002)
107. גרונאו, מדיניות הפנסיה (מחקרי מדיניות 35, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2002)
108. גרוס, אסופת מאמרים (1964 - 2014)
109. גרוס, אסופת מאמרים (2006 - 2013)
110. גרוס, דיני המס החדשים (מהדורה שלישית, 2003)
111. גרוס, דיני חברות - החוק והפסיקה (1970)
112. גרוס, דיני ניירות ערך ובורסה (1973)
113. גרוס, דירקטורים ונושאי משרה בחברה (1989)
114. גרוס, דירקטורים ונושאי משרה בעידן הממשל התאגידי (2010)
115. גרוס, הדירקטור בחברה הממשלתית (1982)
116. גרוס, חוק החברות (מהד' חמישית מורחבת, כרכים א-ב, נבו, 2016)
117. גרוס, חוק החברות החדש (מהדורה רביעית, 2007)
118. גרוס, מאבקה של דמוקרטיה בטרור
119. גרוס, מושג השליטה והשלכותיו (2003)
120. גרוס, תגמול דירקטורים ונושאי משרה (2010)
121. גרוס, תכנון המס בניירות ערך ובהשקעות (1984)
122. גרוס-אלתר, מס ערך מוסף (1987)
123. גרוסקופף, הגנה על כללי תחרות באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט
124. גרין, דיני חינוך - יחסי הורים, ילדים ועובדי הוראה (חושן למשפט, 2010)
125. גרינמן, זכויות יוצרים (מהדורה שנייה)
126. דגן ופורת, מבקשי צדק בין חברה לכלכלה במקורות היהודיים (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
127. דהן, אפקטיביות הממשלה בישראל במבט בינלאומי משווה (מחקרי מדיניות 114, המכון הישראלי לדמוקרטיה , 2016)
128. דוד, המשפחה והפוליטי - על השתייכות ואחריות בחברה ליברלית (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012)
129. דויטש, דיני המחאת חיובים (נבו, 2018)
130. דויטש, מעמד הצרכן במשפט
131. דויטש, עוולות מסחריות וסודות מסחר
132. דוכן, דיני קרקעות במדינת ישראל (תשיג)
133. דוכן, דיני קרקעות במדינת ישראל - תוספת לשנים 63-53
134. דורפמן, חופש הדת והחופש מדת בראי הרעיון הדמוקרטי (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
135. דותן, הנחיות מינהליות
136. דיין, מדיניות מיסוי עירוני והארנונה הכללית
137. דנה וזינגר, דיני תכנון ובנייה (2015)
138. דסקל ושוורץ אלטשולר, תחנת הרדיו א-שמס - בתפר שבין רגולציה, פוליטיקה וכלכלה (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
139. דקל, חובת המכרז של גופים מינהליים
140. דקל, מכרזים(א)
141. דקל, מכרזים(ב)
142. דרורי, החקיקה באזור יהודה והשומרון (1975)
143. דשא, המשפט החקלאי בישראל (2014)
144. הבחירות בישראל 2013 (בחירות 2013, מיכ שמיר עורכת, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
145. הבר ושרביט-ברוך, שירות נשים בצהל - המשך התקדמות או נסיגה לאחור (דוח מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
146. הבר, חסמי תרבות ארגונית בהטמעת מדיניות ממשל פתוח - שלושה דפוסי פעולה והנחות יסוד (דוח מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
147. הבר, ממשל פתוח מקוון בישראל - הזדמנות ואתגרים (דוח מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012)
148. הופנונג, ישראל - בטחון המדינה מול שלטון החוק
149. הופנונג, מחאה וחמאה - השפעת הפגנות הפנתרים השחורים על קתציבי חברה ורווחה (נבו, 2006)
150. הורביץ, א-סימטריה - משק קטן - כלכלה גלובלית (מחקרי מדיניות 63, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2006)
151. הכהן וחדד, הומניזם, דמוקרטיה וזכויות אדם במשנתו של הרב אהרן ליכטנשטיין (המכון הישראלי לדמוקרטיה)
152. הלינגר והרשקוביץ, ציות ואי-ציות בציונות הדתית מגוש אמונים ועד תג מחיר (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
153. הלר, דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים (דעת 1, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012)
154. המחאה החברתית קיץ 2011 - ממחאה לשינוי תקצירי מחקרים והמלצות לרפורמות (דוח מחקר, שוורץ אלטשולר עורכת, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011)
155. הראבן, האומנם מדינת כבוד האדם (מחקרי מדיניות 40, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2003)
156. הרדוף, הפשע המקוון
157. הרדוף, עברת הגנבה (2014)
158. הרט ושר-הדר, הפריימריס המפלגתיים של 1996 ותוצאותיהם הפוליטיות (מחקרי מדיניות 12, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1999)
159. הרמן ואח', דתיים לאומיים - המחנה הדתי-לאומי בישראל 2014 (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
160. הרמן ואח', מדד הדמוקרטיה הישראלית 2014 (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
161. הרמן, הלר, אטמור ולבל, מדד הדמוקרטיה הישראלית 2013 (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
162. הרמן, הלר, כהן ובובליל, מדד הדמוקרטיה הישראלית 2015 (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
163. הרפז, אסטרטגיות שיטור - סוגיות בעיצוד מדיניות אכיפת החוק (2012)
164. ואקי, מעבר לספר סביק גמישות ההוכחה בדין הפלילי (2013)
165. ויגודה וצפרי, שליחות (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2014)
166. ויגודה, השבת אבדה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
167. ויגודה, שכירות ושאילה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1998)
168. וייס, דיני עונשין - עבירת הקשר (חושן למשפט, 1993)
169. וינר ופרידמן, שבת מקומית - חוקי השבת והיקף האיסור על פעילות כלכלית ברשויות המקומיות (דוח מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2018)
170. וינשל-מרגל, אידאולוגיה וחוק בפסיקת בית המשפט העליון ניתוח כמותי והשוואתי (2016)
171. ויסמונסקי, חקירה פלילית במרחב הסייבר (2015)
172. ויסמן, דיני קניין - בעלות ושיתוף
173. ויסמן, דיני קניין - החזקה ושימוש
174. ויסמן, דיני קניין - זכויות קדימה ופרקי משכון
175. ויסמן, דיני קניין - חלק כללי
176. ולר, חובת גילוי של מבוטחים בחוזי ביטוח
177. וסרשטיין פסברג, משפט בין-לאומי פרטי (2013)
178. וסרשטיין פסברג, פסקים זרים במשפט הישראלי - הדין והגיונו (1996)
179. וקסמן ובלאנדר, דגמים של שיתוף אזרחים, (מחקרי מדיניות 26, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2002)
180. זגורי-זגורי, דין הפוליגרף כבדיקה וכראיה
181. זולדן, חובת מתפללים להנגיש את בית הכנסת לאנשים עם מוגבלות (שות 7, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
182. זוסמן, וודבריג' ומיעארי, ממדי הפשיעה בישראל בשנים 2010-1990 תוך התמקדות בחברה הערבית (דוח מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
183. זיכרמן וכהנר, חרדיות מודרנית מעמד ביניים חרדי בישראל (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012)
184. זינגר, דיני שלטון מקומי - הווה ועתיד (2013)
185. זכריה, קולו הזך של הפיקולו - בית המשפט העליון, דיאלוג ומאבק בטרור (2012)
186. זלצמן, מעשה בית דין בהליך אזרחי (1991)
187. זמיר, אדמות המדינה ביהודה ושומרון
188. זמיר, הסמכות המינהלית (מהדורה ראשונה)
189. זמיר, הסמכות המינהלית, כרך א - המינהל הציבורי (מהדורה שנייה מורחבת, 2010)
190. זמיר, הסמכות המינהלית, כרך ב - ההליך המינהלי (מהדורה שנייה מורחבת, 2011)
191. זמיר, הסמכות המינהלית, כרך ג - הביקורת השיפוטית - כללי הסף (נבו, 2014)
192. זמיר, הסמכות המינהלית, כרך ד - סדרי הביקורת המשפטית (נבו, 2017)
193. זמיר, השפיטה בעניינים מינהליים (1975)
194. זמיר, חוק המכר, תשכח-1968 - פירוש לחוקי החוזים (1987)
195. זמיר, חוק חוזה קבלנות, תשלד-1974 - פירוש לחוקי החוזים
196. זמיר, עקרון ההתאמה בקיום חוזים
197. זמיר, פירוש והשלמה של חוזים (1996)
198. זמיר, ראבילו ושלו, הפירוש הקצר לחוקים במשפט הפרטי (מהד' 2, 1996)
199. זמיר-בנבנשתי, אדמות היהודים ביהודה, שומרון חבל עזה ומזרח ירושלים
200. זמיר-בנבנשתי, הקניין הפרטי בהסדר השלום הישראלי-פלסטיני
201. זנדברג, הסדר זכויות במקרקעין בארץ-ישראל ובמדינת ישראל
202. זנדברג, זכויות נאשמים הזכות למשפט נפרד (2001)
203. זנדברג, חוק-יסוד מקרקעי ישראל (מכון סאקר, נבו, 2016)
204. זנדברג, מקרקעי ישראל ציונות ופוסט-ציונות (2007)
205. זנדברג, פירוש לחוק המעצרים (2001)
206. זעירא, המדיניות המקרו-כלכלית - הקטנת האבטלה וצמצום הפערים בדרך לצמיחה כלכלית (מחקרי מדיניות 52, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2004)
207. חאג' יחיא ורודנצקי, החינוך הבלתי פורמלי בחברה העברית - חזון ומעשה (מחקרי מדיניות 122, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2018)
208. חביב סגל, דיני חברות (א)
209. חביב סגל, דיני חברות (ב)
210. חבקין ונמרודי, התביעה הקטנה (נבו, 2017)
211. חבקין, התיישנות (2014)
212. חדאד חאג'יאיר ואסף, החברה הערבית בישראל - תמונת מצב חברתית-כלכלית ומבט לעתיד (דוח מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2017)
213. חדאד חאג'יחיא ורודניצקי, החינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית - חזון ומעשה (מחקרי מדיניות 122, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2018)
214. חדאד חאג'יחיא, נתונים דמוגרפיים על האוכלוסייה הערבית בישראל - טיוטה (דוח מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה)
215. חדד, השווה הכתוב אישה לאיר - על מעמדן של נשים בבתי דין רבניים (מחקרי מדיניות 100, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
216. חדד, מיעוטים במדינה יהודית - היבטים הלכתיים (מחקרי מדיניות 80, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2010)
217. חמדני, ריכוזיות השליטה בישראל - היבטים משפטיים (מחקרי מדיניות 78, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2009)
218. חקק, גברים בשחור - מסע אל נבכי הפוליטיקה הישראלית - גברים חרדים בתנועת הליכוד (מחקרי מדיניות 66, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2006)
219. חרמון, פורת, פלדמן וקריכלי-כץ, אפליה תעסוקתית בישראל - התמודדות מבדלת (מחקרי מדיניות 121, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2018)
220. חרמון, פורת, פלדמן וקריכלי-כץ, אפליה תעסוקתית בישראל התמודדות מבדלת (מחקרי מדיניות 121, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2018)
221. חשבון נפש דמוקרטי - 20 שנה אחרי רצח רבין (דוח מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
222. טדסקי, מסות נוספות במשפט
223. טוטנאור, עזר כנגדה - האופוזיציה בכנסת ישראל (מחקרי מדיניות 98, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
224. טומשין-מרקמן-גנאינסקי, תאונות עבודה ומחלות מקצוע (2011)
225. טור-סיני, אמצאות עוקבות בדיני פטנטים (מכון סאקר, נבו, 2017)
226. טיקוצ'ינסקי, כיצד יברך מי שאינו יכול לברך - על ברכת אישה בעבור בעלה (שות 6, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
227. טיקטצ'ינסקי, מים חיים - לשאלת טבילת נשים עם מוגבלות (שות 4, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
228. טל ועברי-עומר, הרגולציה של שירותי התקשורת האלקטרונית בישראל - הצורך בהקמת רשות תקשורת (מחקרי מדיניות 76, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2009)
229. טמיר, אכיפה סלקטיבית
230. טמיר, מבט ביקורתי על ביקורת המדינה (מחקרי מדיניות 81, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2009)
231. ידין, רגולציה – המשפט המנהלי בעידן החוזים הרגולטוריים (בורסי, 2016)
232. יוחננוף, דיני בעלי חיים (2009)
233. ינון ודוד, הרבנות הממלכתית - בחירה, הפרדה וחופש ביטוי (מחקרי מדיניות 19, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2000)
234. יניסקי-רביד, קניין רוחני בעבודה – תיאוריה, מעשה ומשפט משווה (2013)
235. יערי-תמיר, דיני שטרות בפסיקת בתי המשפט
236. ירוסלבסקי קרני ושוורץ אלטשולר, הסדרת החיסיון העיתונאי (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015),
237. ירוסלבסקי קרני ושוורץ אלטשולר, הסדרת החיסיון העיתונאי (מחקרי מדיניות 104, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
238. כהן וליאון, מרכז תנועת חרות והמזרחים, 1977-1965 - משותפות אדנותיתי לשותפות תחרותית (מחקרי מדיניות 88, המכון הישראלי לדמוקרטיה , 2011)
239. כהן ומימרן, עלות ללא תועלת במדיניות הריסת בתים - חשיבה מחדש (מחקרי מדיניות 112, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
240. כהן ומירמן, עלות ללא תועלת במדיניות הריסת בתים - חשיבה מחדש (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
241. כהן ומלאך, חרדים בעולם התעסוקה - ניתוח הסקר החברתי לשנת 2016 (דוח מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה,2017)
242. כהן וקרמניצר, דת ובגץ - דימוי ומציאות - ב. מודל תלת- ממדי למדידת אקטיביזם שיפוטי (מחקרי מדיניות 57, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2005)
243. כהן ושני, צהל חוקר את עצמו - חקירת חשדות להפרת דיני מלחמה (מחקרי מדיניות 93, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011)
244. כהן, לינדר וקרמניצר, דת ובגץ - דימוי ומציאות - א. פרסום מנוף - המרכז למידע יהודי - במבחן הביקורת (מחקרי מדיניות 39, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2003)
245. כהן, מבחר כתבים
246. כהן, סמכויות כלליות של הרשות המבצעת (2002)
247. כהן, עמדות הציבור הישראלי בסוגיית הקדמת הבחירות (דעת 2, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012)
248. כהן, שנים יחדו - מורה דרך לחינוך יהודי ודמוקרטי (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
249. כהן-קליין, סדר דין מהיר
250. כהנא, חבות של הורים בנזיקין כלפי ילדיהם
251. כהנא, רגולציה של מעקב מקוון בדין הישראלי ובדין המשווה (מחקרי מדיניות 123, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2019)
252. כרם, חוק הנאמנות (מהדורה 4, 2004)
253. כרמי, בריאות ומשפט
254. כרמי, בריאות ומשפט (מהדורה שנייה, מוחמד ס. ותד עורך, 2011)
255. לאו, גבולות האחריות של הבלנית (שות 8, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
256. לאו, ואין הדעות שוות - על מעמדו של אדם עם מוגבלות שכלית והתפתחותית בעולמה של מסורת ישראל (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
257. לאו, כניסת אנשים עם כלבי נחייה לרחבת התפילה (שות, המכון הישראלי לדמוקרטיה , 2013)
258. לאו, מוגבלות בבית הכנסת ברכת כוהנים בכיסא גלגלים (שות 5, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
259. לאו, נישואין בשפת הסימנים (שות 2, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
260. לבונטין, חזקת הבעלות בעבירות תנועה (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
261. לבונטין, חזקת הבעלות בעבירות תעבורה - כיצד מרשיעים חפים מפשע, פוטרים אשמים ומעודדים עבריינות (הצעה לסדר 12, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
262. לביא ותירוש, הצעה לארגון מחדש של החינוך הציבורי בישראל על בסיס ביזור ואיזור (מחקרי מדיניות 44, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2003)
263. לבנון, חברות בארגון טרור (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012)
264. לבנון, חברות בארגון טרור (מחקרי מדיניות 94, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012)
265. לוין-שנור, תכנית ההתנתקות בנגב - על הצעת החוק להסדרת התיישבות בדואים בנגב, התשעג 2013 (הצעה לסדר 6, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
266. לוסטהויז-שפניץ, חוזים אחידים
267. לוריא ושוורץ אלטשולר, רפורמה בדיני תעמולת הבחירות (מחקרי מדיניות 109, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
268. לוריא, איחוד התביעה המשטרתית עם פרקליטות המדינה (הצעה לסדר 8, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
269. לוריא, דיני עבודה ורווחה במאה העשרים ואחת (2013)
270. לוריא, היועץ הטוב - אמות מידה להערכת היועץ המשפטי לממשלה (מחקרי מדיניות 108, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
271. לוריא, כישלון במבחן בוזגלו - התמודדות רויות אכיפת החוק עם עברות של אישי ציבור (מחקרי מדיניות 71, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2008)
272. לוריא, ממונים על הצדק - רפורמות ברשות השופטת וברשויות התביעה (מחקרי מדיניות 90, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011)
273. לוריא, פוקס ופרידברג, מסדירים בהסכמה כנסת-ממשלה-רשות שופטת (בחירות 2019, המכון הישראלי לדמוקרטיה)
274. לוריא, רקע השוואתי - שיטת מינוי השופטים בישראל (דוח מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2018)
275. לזרוס ומיעארי, היש תרומה להשכלה - אי-הלימה בין השכלה לתעסוקה כיוצרת אי-שיוויון בשכר (דוח מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
276. לחובסקי, דיני חברות - חברה יחידה ואשכול חברות (אליצר, 2014)
277. לייסט, המניע במשפט הפלילי (אונ' בר אילן, נבו, 2018)
278. לימון, המאבק בטרור בראי המשפט הבין-לאומי (2016)
279. ליפשיץ, ברית הזוגיות (מחקרי מדיניות 68, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
280. ליפשיץ, החיוב ושעבודי הנכסים (מכון סאקר, המכון לחקר המשפט העברי, נבו, 2018)
281. ליפשיץ, הידועים-בציבור (2005)
282. ליפשיץ, השיתוף הזוגי (אונ' בר אילן, נבו, 2016)
283. ליפשיץ, עובד וקבלן - בין קניין לבין התחייבות
284. ליפשיץ-אבירם, איזון עדין - מבט שני על זכויות עובר בר-חיות בדין הישראלי בין זכויות האישה לזכויות העובר (2016)
285. לנדוי, חוק-יסוד נשיא המדינה
286. לפידות, חוק-יסוד ירושלים בירת ישראל
287. לפידות, שני ורוזנצוייג, ישראל ושני הפרוטוקולים הנוספים לאמנת ז'נבה (מחקרי מדיניות 92, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011)
288. לפידות, שני ורוזנצוייג, ישראל ושני הפרוטוקולים הנוספים של אמנת זנבה (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011)
289. לקשטיין, סעדים עצמיים חוזיים
290. לרנר, ההתחייבות החד צדדית
291. מודריק - אבן חן, העדפה מתקנת בישראל - הגדרת מדיניות והמלצות לחקיקה (מחקרי מדיניות 45, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2000)
292. מודריק אבן-חן, העדפה מתקנת בישראל - הגדרת מדיניות והמלצות לחקיקה (מחקרי מדיניות 24, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2000)
293. מודריק אבן-חן, לוחמים בלתי חוקיים או חקיקה בלתי חוקית - ניתוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים התשסב 2002 (מחקרי מדיניות 58, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2005)
294. מודריק-אבן חן, טרור ומשפט בין-לאומי הומניטרי (2010)
295. מונדלק, יחסי עבודה בעידן של תמורות (מחקרי מדיניות 54, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2004)
296. מונין, מיסוי היבוא לפי הסכמי אזור הסחר החופשי של ישראל (1995)
297. מורן-עמירן-בר, הגירה וחטיפת ילדים
298. מידתיות במבט ביקורתי ומשווה (מ' קרמניצר עורך, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
299. מירוני, בוררות בסכסוכי עבודה
300. מלאך, חושן וכהנר, שנתון החברה החרדית בישראל (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
301. מלאך, כהן וזיכרמן, מכניסה לתעסוקה לתעסוקה מכניסה - תכנית אב לתעסוקת חרדים (מחקרי מדיניות 111, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
302. מלאך, נקודת מפנה - מתווה לשילוב חרדים במשק ובחברה (בחירות 2019, המכון הישראלי לדמוקרטיה)
303. מלאך, פרידמן, שטרן ושלג, תכנית להפחתת המתח בין דת למדינה בישראל (בחירות 2015, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
304. מלחי, צבא התעסוקה לחרדים (מחקרי מדיניות 116, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2017)
305. מלניק, מרווחה לעבודה - המדיניות הכלכלית להמשך הצמיחה וההבראה המשקית (מחקרי מדיניות 62, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2006)
306. מנשה וגרונר, מהות הספק הסביר במשפט הפלילי (2017)
307. מרגלית ורון, קול אפקטיבי - שילוב החברה הערבית בתהליכי קבלת החלטות במגזר הציבורי - תקציר (מחקרי מדיניות 129, המכון הישראלי לדמוקרטיה)
308. מרדכי, אוסטרובסקי וקרמניצר, החובה לבחון את השפעות החקיקה על זכויות ילדים (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
309. מרדכי, אוסטרובסקי וקרמניצר, החובה לבחון את השפעות החקיקה על זכויות ילדים (הצעה לסדר 5, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
310. מרדכי, קרמניצר ופוקס, מדריך למחוקק (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
311. מרון, שיח ה(אנטי)-הפרטה - המדינה או ארגונים חוץ-ממשלתיים (דעת 3, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
312. נבות ואח', תכנית למאבק בשחיתות השלטונית בישראל (בחירות 2015, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015 )
313. נגיד, שיתוף הציבור בשלטון המקומי - הניסיון המעשי ולקחיו (מחקרי מדיניות 110, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
314. נוימן, הוויכוח על גבולות המדינה - סוגיה של דת ומדינה (מחקרי מדיניות 96, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
315. נועם, ההתמודדות המשפטית בישראל עם תופעת מימון הטרור (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2009)
316. נועם, ההתמודדות המשפטית בישראל עם תופעת מימון הטרור (מחקרי מדיניות 79, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2009)
317. נחום רקובר, ניבי תלמוד (ספרית המשפט העברי, 1990)
318. נחמיאס וברזילי, בנק ישראל - סמכות ואחריות (מחקרי מדיניות 8, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1998)
319. נחמיאס ונורי, עקרונות לניהול ולתקצוב על פי תפוקות במגזר הציבורי (מחקרי מדיניות 2, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1997)
320. נחמיאס וקליין, חוק ההסדרים בין כלכלה לפוליטיקה (מחקרי מדיניו 17, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1999)
321. נחמיאס, דנון-קרמזין ויראוני, לקראת רפורמה במגזר הציבורי בישראל (מחקרי מדיניות 5, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1997)
322. נמדר, אסופות [על אמונה, מוסר וחברה] (חושן למשפט, 2016)
323. נמדר, דיני מסים [מיסוי מקרקעין] (חושן לנמשפט, 1986)
324. נמדר, דיני מסים [מסי הכנסה] (מהד' שניה, חושן למשפט, 1993)
325. נמדר, היטל השבחה (חושן למשפט, 2011)
326. נמדר, הפקעת מקרקעין (חושן למשפט, 2011)
327. נמדר, התחדשות עירונית [פינוי בינוי, עיבוי בניה ותמא 38] (חושן למשפט, 2011)
328. נמדר, חדלות פרעון - תכנון המס בעתות משבר (חושן למשפט, 2009)
329. נמדר, מס הכנסה [יסודות ועיקרים] (מהד' רביעית, חושן למשפט, 2013)
330. נמדר, מס הכנסה [מס הכנסה, מס חברות ומס ריווחי הון] (מהד' 3, חושן למשפט, 2010)
331. נמדר, מס ערך מוסף (כרך א, מהד' 5, חושן למשפט, 2013)
332. נמדר, מס ערך מוסף (כרך ב, מהד' 5, חושן למשפט, 2013)
333. נמדר, מס שבח מקרקעין - הפטור לדירת מגורים (מהד מיוחדת (רפורמה), חושן למשפט, 2014)
334. נמדר, מס שבח מקרקעין, חלק ראשון, בסיס המס (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
335. נמדר, מס שבח מקרקעין, חלק רביעי, פטורים אחרים (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
336. נמדר, מס שבח מקרקעין, חלק שלישי, הפטור לדירת מגורים (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
337. נמדר, מס שבח מקרקעין, חלק שני, חישוב המס ותשלומו (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
338. נמדר, פינוי ובינוי (חושן למשפט, 2013)
339. נמדר, תכנון ובנייה, חלק ראשון, תכניות, מוסדות והליכי תכנון (חושן למשפט, 2015)
340. נמדר, תכנון ובנייה, חלק שני, הליכי רישוי, היתרים, אכיפה ושפיטה (חושן למשפט, 2015)
341. נקדימון, הגנה מן הצדק (מהדורה שנייה)
342. נקדימון, חיסיון עיתונאי (נבו, 2013)
343. סאבא, אירועי אוקטובר 2000 - האם כובד עקרון השיוויון לפני החוק (מחקרי מדיניות 86, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011)
344. סגל-ליטור, אקטיביזם ופסיביזם שיפוטי
345. סומך, תאונות פח ושיבוב רכב (2013)
346. סמוחה, לא שוברים את הכלים - מדד יחסי ערבים-יהודים בישראל 2012 (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
347. סמוחה, לא שוברים את הכלים - מדד יחסי ערבים-יהודים בישראלי 2013 (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
348. סנגרו, הגנה עצמית במשפט הפלילי
349. עבוד-חלבי ומיעארי, למידה מהצלחה בבתי ספר ערביים - מחקר אמפירי על פי תפיסת הורים (דוח מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2018)
350. עזאם, המיסוי הבין-לאומי של המסחר האלקטרוני (2013)
351. עציוני, גילוי עריות
352. עציוני, רצח ילדים בידי הוריהם (2016)
353. עשת, הטמעת תיקון 39 לחוק העונשין בפסיקה בישראל 2005-1995 (2011)
354. פגמים בחוזה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2011)
355. פוקס ולוריא, מהתקפה להגנה - סטטוס קוו חדש לשלטון החוק (בחירות 2019, המכון הישראלי לדמוקרטיה)
356. פוקס, בלאנדר וקרמניצר, חקיקה אנטי-דמוקרטית בכנסת ה-18 (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015),
357. פוקס, בלאנדר וקרמניצר, חקיקה אנטי-דמוקרטית במכנת ה-18 (2009-2013) (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
358. פורת, הגנת אשם תורם בדיני חוזים
359. פורת, נזיקין (כרך א, 2013)
360. פינקלשטיין, המועצות הדתיות - שירותי דת, מינהל ציבורי ופוליטיקה (מחקרי מדיניות 118, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2018)
361. פינקלשטיין, המועצות הדתיות שירותי דת, מינהל ציבורי ופוליטיקה (מחקרי מדיניות 118, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2018)
362. פירון, הייתכן אימוץ ללא חיבוק (שות 3, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
363. פישמן, היצירה הנגזרת בדיני זכויות יוצרים
364. פישר, אתגר הגיור בישראל - ניתוח מדיניות והמלצות (מחקרי מדיניות 103, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
365. פלג, אתגר העוני של המשפט המינהלי (רסלינג, 2013)
366. פלד, צווי עשה בדיני לשון הרע (2012)
367. פלינט וויניצקי, תובענות ייצוגיות (נבו, 2017)
368. פלסנר ורהט, תכנית לתיקון שיטת הממשל בישראל (בחירות 2015, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
369. פלסנר, ממגילת העצמאות למבוא לחוקה (בחירות 2019, המכון הישראלי לדמוקרטיה)
370. פלסנר,רהט ושפירא, מתקנים את שיטת הממשל - ישראל חוזרת לשני גושים (בחירות 2019, המכון הישראלי לדמוקרטיה)
371. פלר, יסודות בדיני עונשין (א)
372. פלר, יסודות בדיני עונשין (ב)
373. פלר, יסודות בדיני עונשין (ג)
374. פרבר, ידיד בית המשפט (נבו, 2018)
375. פרוקצ'יה, דיני חברות חדשים לישראל
376. פרי, ריקושטים כלכליים
377. פרי-חזן, החינוך החרדי בישראל בין משפט, תרבות ופוליטיקה (2013)
378. פרידברג וחזן, פיקוח הכנסת על הממשלה - תמונת מצב והצעה לרפורמה (מחקרי מדיניות 77, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2009)