מחשבונים

אין להסתמך במחשבונים באתר נבו nevo.co.il לצורך ביצוע עסקאות מסוימות או פעולות כל שהן. מטרת המחשבונים היא להוות כלי עזר בנוסף לחישובים ידניים ו/או הצלבת נתונים עם חישובים אחרים בלבד. אתר נבו אינו אחראי באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על החישובים של המחשבונים בפרט או כל מידע שהוא באתר על כל תכניו פסיקה, חקיקה, ספרות, טפסים וכו'.

אני מסכים
סדר מלים
מרחק בין מילים
מלים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין