1. בנק
(ת.עדכון: 06/12/2016) 2שאלות ותשובות לפרסום במקביל להודעה על הפחתת הריבית ורכישות לקיזוז הגז 12-5-13 (ת.עדכון: 06/12/2016) אמידת שיעור האבטלה התואם אינפלציה יציבה (ת.עדכון: 06/12/2016) ביטול עמלת דמי ניהול ניירות ערך בגין מקמ (ת.עדכון: 06/12/2016) ביצוע תקציב המדינה בשנת 2012 ותמונת התקציב לשנים הבאות‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל ירכוש מטח על מנת לקזז את ההשפעה מהפקת הגז בישראל על שער החליפין (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל לא יקיים דיונים לקבלת החלטות ריבית בסמוך לפסח וסוכות (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל מפרסם את הדוחות הכספיים לשנת 2012‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל מפרסם קטע מתוך דוח בנק ישראל לשנת 2012‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל מקדם שינוי באופן חישוב עמלת פירעון מוקדם של משכנתא; נטרול רכיב ‏הסיכון של הלווה (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל פרסם היום את תוכנית העבודה ותקציב הבנק לשנת 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל רואה שיפור מתמשך בהתנהלות התקציבית של הרשויות ‏המקומיות (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל תומך בהחלטת האוצר יעד הגירעון 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) בשנת 2014 בנק ישראל ירכוש 3.5 מיליארד דולר במסגרת התכנית לקיזוז השפעת הפקת הגז על שער ‏החליפין (ת.עדכון: 06/12/2016) גילוי עלות שירותים בניירות ערך (ת.עדכון: 06/12/2016) גינוי המתקפה כנגד יושב ראש הרשות לניירות ערך (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי המפקח על הבנקים בועדת הכספים 23-4-13 (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי המפקח על הבנקים בישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת בנושא תעודת הזהות הבנקאית (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי הנגיד במסיבת העיתונאים לרגל הגשת דוח בנק ישראל לשנת 2012 ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי הנגיד במסיבת העיתונאים לרגל סיום תפקידו 25.6.2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי הנגידה הנכנסת בכנס הסיבות וההשלכות של אי השוויון‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי נגיד בנק ישראל בכנס הרצליה ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי נגידת בנק ישראל הנכנסת, דר קרנית פלוג, בוועידת ראש הממשלה בנושא שותפות וצמיחה (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח על השקעת יתרות מטבע החוץ של ישראל לשנת 2012‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דפוסי הרכישה של דירות בידי משקיעים מקומיים, 2003—2012‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דר קרנית פלוג הודיעה על הפסקת חברותה בוועדה לבחינת התמלוגים ממשאבי טבע (ת.עדכון: 06/12/2016) הבהרות בנושא שירות המסלולים (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלות על מתן אשראי לדיור (ת.עדכון: 06/12/2016) הדיווח החצי שנתי -נוסח מלא (ת.עדכון: 06/12/2016) הדיווח החצי שנתי על עמלות הבנקים הוגש היום לוועדת הכלכלה של הכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) הדימיון בין השקעות הגופים המוסדיים והשלכותיו (ת.עדכון: 06/12/2016) ההוצאה לבריאות בישראל – גורמים דמוגרפיים ומבנה עלויות בהשוואה בין-לאומית (ת.עדכון: 06/12/2016) ההתנהלות התקציבית של הרשויות המקומיות (ת.עדכון: 06/12/2016) ההתפתחויות במערכת הבנקאות - פרק א (ת.עדכון: 06/12/2016) ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים אוקטובר 2012 עד מרץ 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה לעיתונות - שיטה משופרת לשקלול תחזיות אינפלציה 10.7.2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה לעיתונות פגישת הועדה המוניטרית עם החזאים 04-07-2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה לעתונות - סקירת המערכת הבנקאית לשנת 2012 לפרסום ב-3.7.2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה משותפת עם משרד האוצר בעניין החלטה להקים ועדה לבחינת הסדרי החוב במשק 19-4-13 (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על כתובת אתר האינטרנט לנושאי רכש ואופן ההצטרפות לרשימת המנויים (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעת האוצר ובנק ישראל בנושא ריכוזיות רואה חשבון (ת.עדכון: 06/12/2016) הוועדה המוניטרית החליטה להותיר את הריבית לחודש דצמבר 2013 ללא שינוי ברמה של 1 ‏אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) הועדה המוניטרית החליטה להוריד את הריבית לאוקטובר 2013 ב-0.25% לרמה של 1% (ת.עדכון: 06/12/2016) הועדה המוניטרית החליטה להותיר את הריבית לאוגוסט 2013 ללא שינוי ברמה של 1.25‏ אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) הועדה המוניטרית החליטה להותיר את הריבית לספטמבר 2013 ללא שינוי ברמה של 1.25‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הועדה המוניטרית החליטה לחזור ולקיים דיוני ריבית מדי חודש (ת.עדכון: 06/12/2016) הועדה לבחינת תהליכים לעריכת הסדרי החוב בישראל יוצאת לדרך‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הוראות חדשות בנושא ניהול סיכונים וניהול אשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) הוראת שעה – יישום דרישות גילוי לפי נדבך 3 של באזל 2 - דרישות גילוי בגין תגמול - טיוטה (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים בעניין הפרת הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון על ידי בנק אגוד לישראל בעמ (ת.עדכון: 06/12/2016) הכרזה על מערכות תשלומים מבוקרות (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש פברואר 2013 עלה ב-0.2 אחוז‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לדצמבר 2012 (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש אוגוסט 2013 עלה ב-0.2 אחוז‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש אוקטובר 2013 עלה ב-0.2 אחוז‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש אפריל 2013 עלה ב-0.2 אחוז‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש יוני 2013 עלה ב-0.1 אחוז‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב למצב המשק עלה בחודש ינואר ב-0.2 אחוז‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב למרץ 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) המכפיל הפיסקלי (ת.עדכון: 06/12/2016) המפקח על הבנקים והממונה על שוק ההון גיבשו מדיניות בנושא כהונה ‏מקבילה של דירקטורים בתאגיד בנקאי, גוף מוסדי וגוף שוק הון אחר (ת.עדכון: 06/12/2016) המפקח על הבנקים והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ‏סיכמו להקדים מועדי פרסום דוחות כספיים (ת.עדכון: 06/12/2016) המפקח על הבנקים מאמץ את המלצות הוועדה הבין- משרדית להסדרת שירותי קסטודי בשוק ההון בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) המפקח על הבנקים מפרסם את ההוראה הסופית בנושא מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי (ת.עדכון: 06/12/2016) המפקח על הבנקים פרסם טיוטת הנחיות בדבר הגבלות על הלוואות לדיור (משכנתאות)‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המפקח על הבנקים פרסם טיוטת הנחיות לעניין אשראי לדיור ונדלן (ת.עדכון: 06/12/2016) הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חול, דצמבר 2012‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חול, יוני 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חול, מרץ 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הסקירה השנתית של מחלקת המטבע לשנת 2012‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הערכה של ההתפתחויות הפיסקליות מאז אישור התקציב ושל השלכותיהן על התוואי הפיסקלי הצפוי (ת.עדכון: 06/12/2016) הפחתה או תוספת בשיעורי ריבית (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל מטיל חובות על הבנקים לאיתור לקוחות ‏שאבד עימם הקשר‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על הבנקים ימשיך בבדיקה בעניין החוב של גנדן ללאומי (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על הבנקים מקדם קביעת סל שירותים אחיד לניהול חשבון עובר ושב‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על הבנקים פועל להרחבת מידע עבור נוטלי משכנתאות ‏אשר נקלעו לקשיים בפירעון ההלוואה (ת.עדכון: 06/12/2016) הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות מפרסם דוח מסכם, הכולל ‏את המלצותיו הסופיות (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 19 ), התשעג 2013 - טיוטה (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח)(תיקון מס' ___), התשעב 2012 (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעת ההשכלה על שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעת מחירי הדירות והשכירות על הצריכה הפרטית בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש אוגוסט 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש אפריל 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש יולי 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש יוני 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל, ותושבי ישראל בחול בחודש אוקטובר 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל, ותושבי ישראל בחול בחודש מאי 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל, ותושבי ישראל בחול בחודש מרץ 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל, ותושבי ישראל בחול בחודש ספטמבר 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעת יתרות מטבע החוץ דוח 2012 (ת.עדכון: 06/12/2016) התייחסות בנק ישראל להחלטת הממשלה בעניין התקציב לשנים 2013-2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התייחסות בנק ישראל לצעדים התקציביים עליהם הודיע שר האוצר (ת.עדכון: 06/12/2016) התייחסות בנק ישראל לתכנית הכלכלית שהציג משרד האוצר (ת.עדכון: 06/12/2016) התייחסות המפקח על הבנקים לפניית נציב תלונות הציבור בעניין אסיפת בעלי המניות של בנק ‏לאומי (ת.עדכון: 06/12/2016) התייחסותה של קרנית פלוג להודעה על מינויה הצפוי לנגידת בנק ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע הראשון של שנת 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע הרביעי ובשנת 2012‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע השלישי של שנת 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע השני של שנת 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות ההשכלה בישראל ותרומתה לצמיחה ארוכת הטווח (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק אוקטובר-נובמבר 2012 (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק בחודשים אוגוסט-ספטמבר 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק בחודשים אפריל-מאי 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק יולי-אוגוסט 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק ינואר-פברואר 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק נובמבר-דצמבר 2012 (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק פברואר-מרץ 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק – מאי-יוני 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק – מרץ-אפריל 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב של המגזר העסקי ושל משקי הבית בשנת 2012‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות מחירי הקרקע למגורים בשנים 1998-2012‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות מחירי קרקע למגורים בשנים 1998-2012‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) חג החנוכה התשעד (ת.עדכון: 06/12/2016) חול המועד פסח, תשעג (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטות הוראות חדשות בנושא מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטות של הוראות חדשות בנושא ישום באזל III בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) יום הבחירות לא ייחשב כיום עסקים במערכת הבנקאית (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוגוסט 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוקטובר 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יולי 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ינואר 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש נובמבר 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש פברואר 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטח אפריל 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטח דצמבר 2012 (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטח יוני 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטח מרץ 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) - טיוטא (ת.עדכון: 06/12/2016) כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשסח - 2008 - טיוטה (ת.עדכון: 06/12/2016) כנס חטיבת המחקר – נושאים במדיניות פיסקלית (ת.עדכון: 06/12/2016) מדדי רווחה בעולם ובישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי (ת.עדכון: 06/12/2016) מונו החברים הקבועים בוועדה להצעת דירקטורים בתאגידים בנקאיים (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר בבנק ישראל- מדד משולב למעקב אחר השווקים הפיננסים בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר בנושא סיכון הלווים בשוק המשכנתאות- התפתחותו ההיסטורית והערכתו ‏במספר תרחישים (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר חדש בבנק ישראל- השפעת מחירי הדירות והשכירות על הצריכה הפרטית ‏בישראל - בחינה באמצעות נתונים מיקרו-כלכליים (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר- ענפי טכנולוגיית המידע - עובדים שכר והתמודדות עם זעזועים (ת.עדכון: 06/12/2016) מטבע זיכרון תל מגידו בסדרת אתרי מורשת עולמית של אונסקו זכה בפרס בתחרות בין-‏לאומית בויצ'נזה, איטליה (ת.עדכון: 06/12/2016) מידע נוסף אודות סדרת השטרות החדשה (ת.עדכון: 06/12/2016) מיקי קהן ימונה למנהל אגף מערכות פיננסיות בחטיבת המחקר‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) מכתב לנגיד ולשר האוצר - דוח הצוות לבחינת הגברת התחרותיות במערכת הבנקאית (ת.עדכון: 06/12/2016) ממחר יותר עסקים יוגדרו כעסקים קטנים וישתייכו לתעריפון ‏הקמעונאי הזול יותר (ת.עדכון: 06/12/2016) ממשלת ישראל אישרה היום את עיצובם של שניים משטרי הכסף החדשים (ת.עדכון: 06/12/2016) מרכז המבקרים יום העצמאות תשעג (ת.עדכון: 06/12/2016) משלחת קרן המטבע הבינלאומית החלה היום את דיוניה בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) מתווה לשינוי מבני בביקורת החיצונית של גופים פיננסים - טיוטה (ת.עדכון: 06/12/2016) מתן רישיונות סליקה לגופים העוסקים בסליקה של שוברים של עסקאות שנעשו בכרטיסי חיוב (ת.עדכון: 06/12/2016) ניתוח הגורמים שהשפיעו על הירידה במחזורי המסחר במניות בבורסה בתל-אביב (ת.עדכון: 06/12/2016) נספח השוואה בינל (ת.עדכון: 06/12/2016) נתן זוסמן בועידת הנדלן של גלובס 9.4.2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) נתן זוסמן בועידת הנדלן של כלכליסט 19.3.2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) סיכום התפתחויות בשוק מטבע החוץ בשנת 2012 (ת.עדכון: 06/12/2016) סיכון הלווים בשוק המשכנתאות (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירה פיסקלית ינואר 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירה של פעילות הפיקוח על הבנקים בתחום הטיפול בפניות ותלונות הציבור בשנת 2012 (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירה שנתית 2012 (ת.עדכון: 06/12/2016) עדכון ההוראה בנושא ניהול סיכון נזילות (ת.עדכון: 06/12/2016) עדכון הנחיות בנושא נדלן לדיור (ת.עדכון: 06/12/2016) עדכון טיוטת הוראה בנושא מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי (ת.עדכון: 06/12/2016) עדכון לסקירה הפיסקאלית של חטיבת המחקר שהתפרסמה ביוני 2013 לאור השינויים ‏בחשבונאות הלאומית (ת.עדכון: 06/12/2016) עדכונים חדשים באתר האינטרנט של בנק ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) עידוד התחרות במערכת הבנקאית והגברת השקיפות 8.7.2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) עיצומים כספיים בגין הפרות הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) עיקרי דבריה של דר קרנית פלוג, המשנה לנגיד בנק ישראל,‏ בכנס השנתי של התאחדות בוני הארץ בנושא שוק הדיור (ת.עדכון: 06/12/2016) עיקרי התיקון - נוסח מתוקן (ת.עדכון: 06/12/2016) עסקים קטנים 11.03.2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) פגישת הועדה המוניטרית בבנק ישראל עם החזאים הפיננסיים (ת.עדכון: 06/12/2016) פגישת הועדה המוניטרית בבנק ישראל עם החזאים הפיננסיים‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) פעילות הפיקוח על הבנקים - פרק ב' (ת.עדכון: 06/12/2016) פעילות הפיקוח על הבנקים בתחום הטיפול בפניות ובתלונות הציבור לשנת 2012‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) פרופ' נתן זוסמן ימונה לחבר הועדה המוניטרית של בנק ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) פריון העבודה בישראל מפרספקטיבה בין לאומית 13.3.2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) קביעת מחירים בישראל – בחינה אמפירית באמצעות נתוני מיקרו‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי בנושא מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי נובמבר 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי בנושא מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי (ת.עדכון: 06/12/2016) קטע מסקירת ההתפתחויות הכלכליות 2013 - התפתחות ההשכלה בישראל ותרומתה לצמיחה ארוכת הטווח 2.12.2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית אמצע מאי 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית אפריל-מאי 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית בנק ישראל לחודש יולי 2013 תישאר ללא שינוי ברמה של 1.25 אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית בנק ישראל לחודש יוני 2013 תרד ב- 0.25 נקודת אחוז לרמה של 1.25 אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית ינואר 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) שאלות ותשובות לאור החלטת הועדה המוניטרית להפחית את הריבית בהחלטה שלא מן המנין ‏ולהפעיל תוכנית רכישות מטח לקיזוז השפעת הפקת הגז ממאגר תמר (ת.עדכון: 06/12/2016) שווק הדיוור (ת.עדכון: 06/12/2016) שוק מטבע החוץ בחודש אוגוסט 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) שוק מטבע החוץ בחודש אוקטובר 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) שוק מטבע החוץ בחודש אפריל 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) שוק מטבע החוץ בחודש יולי 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) שוק מטבע החוץ בחודש יוני 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) שוק מטבע החוץ בחודש ינואר 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) שוק מטבע החוץ בחודש מרץ 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) שוק מטבע החוץ בחודש נובמבר 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) שוק מטבע החוץ בחודש ספטמבר 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) שוק מטבע החוץ בחודש פברואר 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי על ידי שוק ההון והחזאים והתפתחות אמצעי התשלום (1M) (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי על ידי שוק ההון והחזאים והתפתחות אמצעי התשלום 18.04.2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי על ידי שוק ההון והחזאים והתפתחות אמצעי התשלום 18.3.2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי על ידי שוק ההון והחזאים והתפתחות אמצעי התשלום ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי על ידי שוק ההון והחזאים והתפתחות אמצעי התשלום‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי על ידי שוק ההון והחזאים והתפתחות אמצעי ‏התשלום (1‏M‏)‏ - פברואר 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה והתפתחות אמצעי התשלום 17.9.2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה והתפתחות אמצעי התשלום 19.8.2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה והתפתחות אמצעי התשלום 20.10.2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) שקלול תחזית בנק ישראל למדד המחירים לצרכן (ת.עדכון: 06/12/2016) תחזית הצמיחה-רביע 4 (ת.עדכון: 06/12/2016) תחזית מקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, יוני 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) תחזית מקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, ספטמבר 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) תחזית צוות לרביע הראשון 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) תמצית דברי נגיד בנק ישראל בקריה האקדמית אונו (ת.עדכון: 06/12/2016) תקציר הדוח (ת.עדכון: 06/12/2016) תרומתם של העסקים הקטנים לתעסוקה (ת.עדכון: 06/12/2016) תשלום מענק העבודה ‏ ב-2012- השנה הראשונה לפריסתו הארצית
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין