1. ארכיון
2. דברי הסבר
3. חוזרי תיקון
(ת.עדכון: 26/06/2017) 801 - תוכן עניינים לפי נושאים (ת.עדכון: 26/06/2017) 802 - הנחיות כלליות (ת.עדכון: 26/06/2017) 803 - דיווחים החלים על כל התאגידים הבנקאיים ו-או חברות כרטיסי אשראי (ת.עדכון: 26/06/2017) 804 - דוח חודשי על בנקאות בתקשורת (ת.עדכון: 06/12/2016) 804a - דוח על מצבת מכשירים אוטומטיים לקהל (ת.עדכון: 06/12/2016) 806 - דוח רבעוני על סיכון אשראי בבינוי בנדלן (ת.עדכון: 26/06/2017) 807 - דוח על פרטי סגל בכיר, בעלי תפקידים נוספים ורואה חשבון מבקר (ת.עדכון: 26/06/2017) 808 - דוח על מעילות של עובדים ונושאי משרה (ת.עדכון: 26/06/2017) 809 - דוח על הפרשה נוספת (ת.עדכון: 26/06/2017) 809A - הפרשה להפסדי אשראי (רבעוני) (ת.עדכון: 06/12/2016) 810a - דוח רבעוני על לווים בעלי אשראי וסיכון אשראי במטח (ת.עדכון: 06/12/2016) 810b - דוח על אומדן השפעת שינויים תיאורטיים בשערי החליפין על תוצאות הרווח וההפסד של תאגיד בנקאי (ת.עדכון: 26/06/2017) 810C - דוח חצי שנתי על מימון עסקאות הוניות (ת.עדכון: 26/06/2017) 810d - דוח רבעוני על חשיפות אשראי גדולות (ת.עדכון: 26/06/2017) 810e - דוח רבעוני על חשיפות אשראי (ת.עדכון: 26/06/2017) 811 - דוח על ארגון מחדש של חוב בעייתי (רבעוני) (ת.עדכון: 26/06/2017) 813 - דוח רבעוני על שיעורי שליטה של משקיעים מוסדיים קשורים בתאגידים בנקאיים אחרים (ת.עדכון: 26/06/2017) 814 - דוח על מכשירים נגזרים (רבעוני) (ת.עדכון: 26/06/2017) 815 - דוח שנתי על אנשים קשורים (ת.עדכון: 06/12/2016) 816 - השקעות בחברות מוחזקות ואחרות (שנתי) (ת.עדכון: 26/06/2017) 817 - מכירת סיכון אשראי וסינדיקציות של הלוואות (שנתי) (ת.עדכון: 26/06/2017) 818 - דוח שנתי על אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי (ת.עדכון: 06/12/2016) 819 - דוח שנתי על החזקות בתאגידים ריאליים (ת.עדכון: 06/12/2016) 819a דוח מיידי - הודעה מראש על רכישת אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי - (ת.עדכון: 26/06/2017) 820 - סיכון ריבית (חצי שנתי) (ת.עדכון: 26/06/2017) 821 - מאזן (חודשי) (ת.עדכון: 26/06/2017) 821-1 - מאזן (חודשי) (ת.עדכון: 26/06/2017) 822 - נתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מטי לא צמוד (ת.עדכון: 26/06/2017) 823 - דוח חודשי על אשראי לציבור ופיקדונות מהציבור לפי בסיסי הצמדה ומגזרי פעילות - מידע על הריבית (ת.עדכון: 26/06/2017) 825 - דוח חצי שנתי על חשיפה לסיכוני ציות (ת.עדכון: 26/06/2017) 826 - טיפול בתלונות הציבור (חצי שנתי) (ת.עדכון: 26/06/2017) 827 - דוח על סיכון נזילות (ת.עדכון: 26/06/2017) 828 - עמלות בגין השירותים הנקאיים (חצי שנתי) (ת.עדכון: 06/12/2016) 829 - עמלות בגין שירותים בכרטיסי אשראי (רבעוני) (ת.עדכון: 26/06/2017) 830 - דוח שבועי על שיעור הריבית לצרכי תמחור פנימי לפי תקופות ממוצעות לפירעון (ת.עדכון: 26/06/2017) 831 - חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק (רבעוני) (ת.עדכון: 26/06/2017) 832 - רווח והפסד מצטבר רבעוני (ת.עדכון: 26/06/2017) 833 - דוח רבעוני על חשיפת התאגיד הבנקאי למוסדות פיננסיים זרים (ת.עדכון: 26/06/2017) 834 - חשיפות למדינות זרות (רבעוני) (ת.עדכון: 26/06/2017) 836 - סיכון אשראי לאנשים פרטיים (רבעוני) (ת.עדכון: 26/06/2017) 838 - דוח רבעוני על מדידה והלימות הון (ת.עדכון: 26/06/2017) 839 - פיקדונות ללא תנועה וחשבונות נפטרים (ת.עדכון: 26/06/2017) 846 - דוח שנתי על פירוט לפי סניפים (ת.עדכון: 26/06/2017) 850 - דוח כספי לציבור של תאגידים בנקאיים ושל חברות כרטיסי אשראי (ת.עדכון: 26/06/2017) 856 - מגזרי פעילות פיקוחיים (רבעוני) (ת.עדכון: 26/06/2017) 865 - דיווח על שלוחות מחוץ לישראל (ת.עדכון: 26/06/2017) 869 - דוח על כרטיסי חיוב (רבעוני) (ת.עדכון: 06/12/2016) 870 - דוח רבעוני של בנק לקידום עסקים על השקעות בתאגידים ריאליים ואחרים (ת.עדכון: 26/06/2017) 876 - דוח חודשי על הלוואות לדיור (ת.עדכון: 26/06/2017) 877 - דוח חודשי על הלוואות לדיור - מידע על הריבית (ת.עדכון: 26/06/2017) 878 - דוח שנתי על נתוני הלוואות לדיור (ת.עדכון: 26/06/2017) 888 - נתונים תפעוליים על התאגיד הבנקאי (ת.עדכון: 26/06/2017) 889 - דיווח במצב מיוחד (ת.עדכון: 26/06/2017) 896 - נספח א'- רשימת התאגידים הבנקאיים (ת.עדכון: 26/06/2017) 897 - נספח ג - מפתח עדכונים
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין