(ת.עדכון: 06/12/2016) 2403-06 - הוראת מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי נובמבר 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) 801 תוכן העניינים (ת.עדכון: 06/12/2016) 802 הנחיות כלליות (ת.עדכון: 06/12/2016) 803 טבלאות דיווחים (ת.עדכון: 06/12/2016) 804 דוח על בנקאות בתקשורת (ת.עדכון: 06/12/2016) 804א דוח על מצבת מכשירים אוטומטיים לקהל (ת.עדכון: 06/12/2016) 806 דוח על אשראי לענף הבניה ולנדל3ן (ת.עדכון: 06/12/2016) 807 דוח על נתונים על יור הדירקטוריון, הסגל הבכיר ורואה החשבון (ת.עדכון: 06/12/2016) 808 דוח על מעילות והונאות (ת.עדכון: 06/12/2016) 809 דוח על הפרשה נוספת לחובות מסופקים (ת.עדכון: 06/12/2016) 810 א דוח על לווים בעלי אשראי וסיכון אשראי חוץ מאזני במטח (ת.עדכון: 06/12/2016) 810 ב דוח על אומדן השפעת שינויים תאורטיים בשעח על תוצאות הרווח וההפסד של תאגיד בנקאי (ת.עדכון: 06/12/2016) 810 ג דוח על אשראי למימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים (ת.עדכון: 06/12/2016) 810 ד חשיפות אשראי גדולות (ת.עדכון: 06/12/2016) 810 דוח על לווה-קבוצת לווים (ת.עדכון: 06/12/2016) 810 ה דוח רבעוני על חשיפות אשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) 811 דוח על הון (ת.עדכון: 06/12/2016) 812 א דוח על הקצאת הון בגין החשיפה לסיכוני שוק (ת.עדכון: 06/12/2016) 812 ב דוח חודשי על יחס הון לרכיבי סיכון (ת.עדכון: 06/12/2016) 812 דוח על יחס הון לרכיבי סיכון (ת.עדכון: 06/12/2016) 813 דוח על שיעורי שליטה של משקיעים מוסדיים קשורים בתאגידים בנקאיים אחרים (ת.עדכון: 06/12/2016) 814 דוח על מכשירים נגזרים (ת.עדכון: 06/12/2016) 815 דוח על אנשים קשורים (ת.עדכון: 06/12/2016) 816 דוח על השקעות בחברות מוחזקות (ת.עדכון: 06/12/2016) 818 דוח על אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי (ת.עדכון: 06/12/2016) 819 דוח מיידי -הודעה מראש על רכישת אמצעי שליטה (ת.עדכון: 06/12/2016) 819 דוח על מגבלות על החזקות בתאגידים ריאליים (ת.עדכון: 06/12/2016) 819א דוח מיידי -הודעה מראש על רכישת אמצעי שליטה (ת.עדכון: 06/12/2016) 821 מאזן חודשי (ת.עדכון: 06/12/2016) 822 דוח על נתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר הלא צמוד במטי (ת.עדכון: 06/12/2016) 823 דוח על אשראי שניתן לציבור ופיקדונות שנתקבלו מהציבור במהלך החודש לפי בסיסי הצמדה (ת.עדכון: 06/12/2016) 824 א דוח חודשי וחצי חודשי של תאגיד בנקאי על אשראי שניתן לציבור ופיקדונות שנתקבלו במהלך החודש - מידע על ריבית (ת.עדכון: 06/12/2016) 824 ב דוח חודשי וחצי חודשי של בנק על פיקדונות שנתקבלו במהלך החודש - מידע על ריבית (ת.עדכון: 06/12/2016) 824 דוח של תאגיד בנקאי רגיל על פעילות במשכנתאות (ת.עדכון: 06/12/2016) 825 דוח על מספר הדיווחים שהועברו לרשות לאיסור הלבנת הון (ת.עדכון: 06/12/2016) 831 דוח על חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק (ת.עדכון: 06/12/2016) 832 דוח רווח והפסד (ת.עדכון: 06/12/2016) 833 דוח על חבויות של בנקים בחול (ת.עדכון: 06/12/2016) 835 דוח על חשיפת התאגיד הבנקאי ללווים העוסקים בפעילות הייטק (ת.עדכון: 06/12/2016) 837 דוח על נדידת אשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) 846 דוח על פירוט לפי סניפים (ת.עדכון: 06/12/2016) 855 - רווח והפסד (שנתי) (ת.עדכון: 06/12/2016) 855 דוח רווח והפסד (ת.עדכון: 06/12/2016) 857 דוח על ניהול סיכונים (ת.עדכון: 06/12/2016) 865 חלק ד - דיווח על שלוחות בחול (ת.עדכון: 06/12/2016) 869 דוח על כרטיסי אשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) 87 דוח של בנק למשכנתאות על אשראי שניתן לציבור בפקדונות שנתקבלו במהלך החודש - מידע על ריבית (ת.עדכון: 06/12/2016) 870 דוח רבעוני של בנק לקידום עסקים על השקעות בתאגידים ריאליים ואחרים (ת.עדכון: 06/12/2016) 876 דוח של בנק למשכנתאות על פעילות במשכנתאות (ת.עדכון: 06/12/2016) 885 דוח של בנק למשכנתאות על נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה (ת.עדכון: 06/12/2016) 886 דוח רווח והפסד של בנק למשכנתאות (ת.עדכון: 06/12/2016) 887 דוח של בנק למשכנתאות על חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית (ת.עדכון: 06/12/2016) 895 רווח והפסד של בנק למשכנתאות (ת.עדכון: 06/12/2016) 896 נספח א' - רשימת התאגידים הבנקאיים (ת.עדכון: 06/12/2016) 897 - נספח ג - מפתח עדכונים (ת.עדכון: 06/12/2016) 897 נספח ב' - מפתח לחוזרים המקוריים ולמכתבים שהוחלפו עי הקובץ 897-1
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין