(ת.עדכון: 06/12/2016) 2131 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2135 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2149 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2163 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2165 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2166 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2177 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2185 - דוח על מצבת מכשירים אוטומטיים לקהל (ת.עדכון: 06/12/2016) 2185 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2197 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2216 - הוראות הדיווח לפיקוח (ת.עדכון: 06/12/2016) 2267 - הוראות הדיווח לפיקוח (ת.עדכון: 06/12/2016) 2286 - הוראות הדיווח לפיקוח (ת.עדכון: 06/12/2016) 2290 - הוראות הדיווח לפיקוח (ת.עדכון: 06/12/2016) 2295 - דיווח על מכשירים נגזרים (ת.עדכון: 06/12/2016) 2303 - קבוצת רכישה (ת.עדכון: 06/12/2016) 2324 - הוראות הדיווח לפיקוח (ת.עדכון: 06/12/2016) 2340 - הוראות הדיווח לפיקוח (ת.עדכון: 06/12/2016) 2345 - הוראות הדיווח לפיקוח (ת.עדכון: 06/12/2016) 2402 - הוראות הדיווח לפיקוח (ת.עדכון: 06/12/2016) 2406 - עמלות בגין השירותים הבנקאיים (ת.עדכון: 06/12/2016) 2407 - דוח על כרטיסי אשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) 2411 - הוראות הדיווח לפיקוח (ת.עדכון: 06/12/2016) 2412 - דוח על נתוני יור הדירקטוריון, הסגל הבכיר ורואה החשבון (ת.עדכון: 06/12/2016) 2414 - דוח על שלוחות מחוץ לישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) h2360 - חשיפה למדינות זרות (רבעוני) (ת.עדכון: 06/12/2016) h2364 - דוח על סיכון נזילות (ת.עדכון: 06/12/2016) h2366 - נתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מטי לא צמוד (חודשי) (ת.עדכון: 06/12/2016) h2374 הוראות הדיווח לפיקוח (ת.עדכון: 06/12/2016) h2389 - הוראות הדיווח לפיקוח (ת.עדכון: 06/12/2016) h2413 - הוראות הדיווח לפיקוח (ת.עדכון: 06/12/2016) h2420 - דוח חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק (רבעוני)
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין