1. ארכיון
(ת.עדכון: 06/12/2016) 600 - הוראות הדיווח לציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) 610 - הצגת דוח כספי שנתי ופרסומו (ת.עדכון: 06/12/2016) 611 - פרסום מידע שנתי באינטרנט (ת.עדכון: 06/12/2016) 620 - דוח שנתי של תאגיד בנקאי (ת.עדכון: 06/12/2016) 630 - דוח הדירקטוריון של תאגיד בנקאי המוגש לאסיפה הכללית של בעלי מניות (ת.עדכון: 06/12/2016) 640 - סקירת ההנהלה על מצבו העסקי של תאגיד בנקאי ותוצאות פעולותיו (ת.עדכון: 06/12/2016) 645 - הצהרה לגבי גילוי (ת.עדכון: 06/12/2016) 650 - דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי (ת.עדכון: 06/12/2016) 655 - דוחות רואה החשבון המבקר (ת.עדכון: 06/12/2016) 660 - דוח כספי שנתי (ת.עדכון: 06/12/2016) 660a0 - דוח כספי שנתי - חלק א - כללי (ת.עדכון: 06/12/2016) 660a1 - דוח כספי שנתי - חלק א 1 - מכשירים נגזרים ופעילויות גידור (ת.עדכון: 06/12/2016) 660b - דוח כספי שנתי - חלק ב - המאזן (ת.עדכון: 06/12/2016) 660c - דו חכספי שנתי - חלק ג - דוח רווח והפסד (ת.עדכון: 06/12/2016) 660d - דוח כספי שנתי - חלק ד - דוח על השינויים בהון העצמי (ת.עדכון: 06/12/2016) 660e - דוח כספי שנתי - חלק ה - דוח על תזרימי המזומנים (ת.עדכון: 06/12/2016) 660f - דוח כספי שנתי - חלק ו - תמצית של דוח כספי שנתי (ת.עדכון: 06/12/2016) 660n0 - דוח כספי שנתי - תוכן עניינים - תוספות ונספחים (ת.עדכון: 06/12/2016) 660n1 - דוח כספי שנתי - תוספת א-דוחות כספיים שנתיים לדוגמא (ת.עדכון: 06/12/2016) 660n2 - דוח כספי שנתי - תוספת ב - ביאורים לדוגמא לדוחות הכספיים (ת.עדכון: 06/12/2016) 660n3 - דוח כספי שנתי - תוספת ג 1 - מידע על בסיס נתונים נומינליים היסטוריים לצרכי מס (ת.עדכון: 06/12/2016) 660n4 - דוח כספי שנתי - תוספת ד- תמצית של דוחות כספיים לדוגמא (ת.עדכון: 06/12/2016) 660n5 - דוח כספי שנתי - נספח ז (ת.עדכון: 06/12/2016) 660n5 - דוח כספי שנתי - נספח טז - ירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני של ניירות ערך (ת.עדכון: 06/12/2016) 660n5 - דוח כספי שנתי - נספח יא – שאלות ותשובות ודוגמאות ליישום הוראות הדיווח לציבור בנושא חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) 660n5 - דוח כספי שנתי - נספח יב – הנחיות לגילוי ולחישוב הפרשה להפסדי אשראי בגין הלוואות לדיורpdf (ת.עדכון: 06/12/2016) 660n5 - דוח כספי שנתי - נספח יג - הדגמת אופן החישוב של משך חיים ממוצע אפקטיבי ומשך חיים ממוצע מתוקנן לעניין תוספת ד לסקירת ההנהלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 660n5 - דוח כספי שנתי - נספח יז – הטבות לעובדים – חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי (ת.עדכון: 06/12/2016) 660n5 - דוח כפסי שנתי - נספח טו – ישויות בעלות זכויות משתנות (סעיף 22 להוראות הדיווח לציבור) (ת.עדכון: 06/12/2016) 660n5 - דוח כפסי שנתי - נספח י – תהליך קביעת ההפרשה להפסדי אשראי ודרישות תיעוד (ת.עדכון: 06/12/2016) 660n5af - דוח כספי שנתי - נספח א – טיפול חשבונאי בעסקאות השאלת ניירות ערך המנוהלות כעסקאות אשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) 660n5h - דוח כספי שנתי - נספח ח - מיפוי של אופן הטיפול במכשירים נגזרים בהתאם לכללים שנקבעו בהוראות הדיווח לציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) 660n5i - דוח כספי שנתי - נספח ט - דוגמאות לאופן היישום של הוראות הדיווח לציבור בדבר מכשירים נגזרים ופעילויות גידור (ת.עדכון: 06/12/2016) 660n5n - דוח כפסי שנתי - נספח יד – מדידות שווי הוגן (ת.עדכון: 06/12/2016) 660n5nc - דוח כספי שנתי - חלק ג - הנחיות בדבר בקרה פנימית להערכת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים (ת.עדכון: 06/12/2016) 672 - הוראות מעבר לשנת 2012 (ת.עדכון: 06/12/2016) 673 - הוראות מעבר לשנת 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) 674 - הוראות מעבר לשנת 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) 680 - דוח רבעוני של תאגיד בנקאי (ת.עדכון: 06/12/2016) 681 - פרסום מידע רבעוני באינטרנט (ת.עדכון: 06/12/2016) 690 - תוכן עניינים – הוראות שעה ושונות (ת.עדכון: 06/12/2016) 691a - חברת כרטיסי אשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) 691a1 - פרסום מידע שנתי באינטרנט (ת.עדכון: 06/12/2016) 691b - הוראת שעה דוח הדירקטוריון של חברת כרטיסי אשראי המוגש לאסיפה הכללית של בעלי מניות (ת.עדכון: 06/12/2016) 691c - סקירת ההנהלה על מצבה העסקי של חברת כרטיסי אשראי ותוצאות פעולותיה (ת.עדכון: 06/12/2016) 691d - הצהרה לגבי גילוי (ת.עדכון: 06/12/2016) 691e - דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי (ת.עדכון: 06/12/2016) 691f - הוראת שעה - חכא - דוח כפסי שנתי - תוכן העניינים (ת.עדכון: 06/12/2016) 691g - דוח רבעוני של חברת כרטיסי אשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) 691g1 - פרסום מידע רבעוני באינטרנט (ת.עדכון: 06/12/2016) 694a - הוראת שעה - יישום בדוחות של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי של דרישות הגילוי המפורטות בנדבך 3 של באזל (ת.עדכון: 06/12/2016) 694b - הוראת שעה- דרישות גילוי המבוססות על דוח ה- FSF (ת.עדכון: 06/12/2016) 695 - דיווח במיליוני שח (ת.עדכון: 06/12/2016) 696 - הוראת שעה בדבר תיאור עסקי התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח הדירקטוריון (ת.עדכון: 06/12/2016) 697 - הוראת שעה בדבר גילוי על מבקר פנימי בדוח דירקטוריון של תאגיד בנקאי (ת.עדכון: 06/12/2016) 697A - הוראת שעה בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים בתאגיד בנקאי (ת.עדכון: 06/12/2016) 698 - פרטים בדבר תרומות התאגיד הבנקאי (ת.עדכון: 06/12/2016) 699 - חוזר מס ח- 1727-06 מיום 18.9.94 - מהדורה חדשה
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין