(ת.עדכון: 06/12/2016) 600 הוראות הדיווח לציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) 610 הוראות הבנקאות (הצגת דוח כספי שנתי ופרסומו) (ת.עדכון: 06/12/2016) 620 דוח שנתי של תאגיד בנקאי (ת.עדכון: 06/12/2016) 630 דוח הדירקטוריון של תאגיד בנקאי המוגש לאסיפה הכללית של בעלי מניות (ת.עדכון: 06/12/2016) 640 סקירת ההנהלה על מצבו העסקי של תאגיד בנקאי ותוצאות פעולותיו (ת.עדכון: 06/12/2016) 645 הצהרה (ת.עדכון: 06/12/2016) 650 דוח הדירקטוריון וההנהלה על אחריותם לדוח השנתי (ת.עדכון: 06/12/2016) 660n0 נספח (ת.עדכון: 06/12/2016) 660n1 נספח (ת.עדכון: 06/12/2016) 660n2 נספח (ת.עדכון: 06/12/2016) 660n3 נספח (ת.עדכון: 06/12/2016) 660n4 נספח (ת.עדכון: 06/12/2016) 660n5 נספח (ת.עדכון: 06/12/2016) 661 הוראות בדבר עריכת דוח כספי שנתי של תאגיד בנקאי (ת.עדכון: 06/12/2016) 661 חלק א - כללי (ת.עדכון: 06/12/2016) 661 חלק א1 - מכשירים נגזרים ופעילויות גידור (ת.עדכון: 06/12/2016) 662 חלק ב - המאזן (ת.עדכון: 06/12/2016) 664 חלק ג - דוח רווח והפסד (ת.עדכון: 06/12/2016) 666 חלק ד - דוח על השינויים בהון העצמי (ת.עדכון: 06/12/2016) 666 חלק ה - דוח על תזרימי המזומנים (ת.עדכון: 06/12/2016) 666 חלק ו - תמצית של דוח כספי שנתי (ת.עדכון: 06/12/2016) 674 הוראות מעבר לשנת 2004 (ת.עדכון: 06/12/2016) 680 דוח רבעוני של תאגיד בנקאי (ת.עדכון: 06/12/2016) 690 הוראות שעה ושונות (ת.עדכון: 06/12/2016) 695 דיווח במיליוני שח (ת.עדכון: 06/12/2016) 696 הוראת שעה בדבר תיאור עסקי התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח הדירקטוריון (ת.עדכון: 06/12/2016) 697 הוראת שעה בדבר גילוי על מבקר פנימי בדוח דירקטוריון של תאגיד בנקאי
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין