1. ארכיון
2. חוזרים
3. טיוטות
(ת.עדכון: 06/12/2016) 201 - מדידה והלימות הון - מבוא, תחולה וחישוב דרישות (ת.עדכון: 06/12/2016) 202 - מדידה והלימות הון – ההון הפיקוחי (ת.עדכון: 06/12/2016) 203 - מדידה והלימות הון - הגישה הסטנדרטית - סיכון אשראי (ת.עדכון: 12/06/2018) 203 - מדידה והלימות הון – סיכון אשראי – הגישה הסטנדרטית (ת.עדכון: 06/12/2016) 204 - מדידה והלימות הון - גישת הדירוגים הפנימיים לסיכון אשראי (IRB) (ת.עדכון: 06/12/2016) 205 - מדידה והלימות הון - סיכון אשראי - איגוח (ת.עדכון: 06/12/2016) 206 - מדידה והלימות הון – סיכון תפעולי (ת.עדכון: 06/12/2016) 208 - מדידה והלימות הון - סיכון שוק (ת.עדכון: 06/12/2016) 209 = מדידה והלימות הון - טיפול בפוזיציות לא נזילות (ת.עדכון: 06/12/2016) 211 - מדידה והלימות הון - הערכת נאותות הלימות ההון (ת.עדכון: 12/06/2018) 221 - יחס כיסוי הנזילות (ת.עדכון: 06/12/2016) 299 - מדידה והלימות הון – ההון הפיקוחי – הוראות מעבר (ת.עדכון: 06/12/2016) 300 - תוכן עניינים כללי (ת.עדכון: 06/12/2016) 300- הוראות ניהול בנקאי תקין (ת.עדכון: 06/12/2016) 301 - דירקטוריון (ת.עדכון: 06/12/2016) 301A - מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי (ת.עדכון: 06/12/2016) 302 - רואה החשבון המבקר של תאגיד בנקאי (ת.עדכון: 06/12/2016) 303 - תקשורת של רואה חשבון מבקר עם הגורמים המופקדים על בקרת העל בתאגיד הבנקאי (ת.עדכון: 06/12/2016) 304 - רואה החשבון והמידע הנלווה לדוחות כספיים (ת.עדכון: 06/12/2016) 304A - רואה החשבון המבקר - עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים בארהב (ת.עדכון: 06/12/2016) 305 - הנהלה - חשבונאי ראשי (ת.עדכון: 06/12/2016) 306 - שליטה או בעלות עניין בתאגידים לא ריאליים שאינם בנקים (ת.עדכון: 06/12/2016) 307 - פונקצית ביקורת פנימית (ת.עדכון: 06/12/2016) 308 - קצין ציות (ת.עדכון: 06/12/2016) 309 - בקרות ונהלים לגבי הגילוי ובקרה פנימית על דיווח כספי (ת.עדכון: 06/12/2016) 310 - ניהול סיכונים (ת.עדכון: 06/12/2016) 311 - ניהול סיכון אשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) 312 - עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים (ת.עדכון: 12/06/2018) 313 - מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים (ת.עדכון: 06/12/2016) 314 - הערכה נאותה של סיכוני אשראי ומדידה נאותה של חובות (ת.עדכון: 06/12/2016) 315 - הפרשה נוספת לחובות מסופקים (ת.עדכון: 06/12/2016) 318 - מאגר מידע על בטחונות (ת.עדכון: 06/12/2016) 319 - בקרת אשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) 320 - הבטחת תשואה על השקעות (ת.עדכון: 06/12/2016) 321 - חיתום הנפקות של ניירות ערך (ת.עדכון: 06/12/2016) 322 - פעילות מערכת הבנקאות בשוק ההון (ת.עדכון: 19/03/2019) 322 - רכישה עצמית על ידי תאגידים בנקאיים (ת.עדכון: 06/12/2016) 323 - מימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים (ת.עדכון: 06/12/2016) 325 - ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב (ת.עדכון: 06/12/2016) 326 - ליווי פיננסי (ת.עדכון: 06/12/2016) 329 - מגבלות למתן הלוואות לדיור (ת.עדכון: 06/12/2016) 331 - חלוקת דיבידנד על ידי תאגידים בנקאיים (ת.עדכון: 01/08/2018) 332 - רכישה עצמית על ידי תאגידים בנקאיים (ת.עדכון: 06/12/2016) 333 - ניהול סיכון ריבית (ת.עדכון: 06/12/2016) 335 - עסקאות עתידיות (ת.עדכון: 06/12/2016) 336 - מגבלות על שעבוד נכסי תאגיד בנקאי (ת.עדכון: 06/12/2016) 337 - פעילות בשוק מעוף (ת.עדכון: 06/12/2016) 339 - ניהול סיכוני שוק (ת.עדכון: 06/12/2016) 342 - ניהול סיכון נזילות (ת.עדכון: 06/12/2016) 350 - ניהול סיכונים תפעוליים (ת.עדכון: 06/12/2016) 351 - מעילות של עובדים ונושאי משרה (ת.עדכון: 06/12/2016) 352 - ביטוח בנקאי (ת.עדכון: 06/12/2016) 353 - בקרה על הוצאת ערבויות על ידי תאגיד בנקאי (ת.עדכון: 06/12/2016) 354 - אימות חשבונות של לקוחות (ת.עדכון: 06/12/2016) 355 - ניהול המשכיות עסקית (ת.עדכון: 06/12/2016) 356 - הוצאת מסמכים ממשרדי התאגידים הבנקיים (ת.עדכון: 06/12/2016) 357 - ניהול טכנולוגיית המידע (ת.עדכון: 06/12/2016) 358 - ניהול עסקים מחוץ למשרדי התאגיד הבנקאי (ת.עדכון: 06/12/2016) 359 - קשרי תאגידים בנקאיים עם מתווכים (ת.עדכון: 06/12/2016) 360 - רוטציה וחופשה רציפה (ת.עדכון: 30/04/2018) 367- בנקאות בתקשורת (ת.עדכון: 06/12/2016) 401 - ימי פתיחה של משרדי התאגידים הבנקאיים (ת.עדכון: 06/12/2016) 402 - יום עסקים בתאגידים בנקאיים (ת.עדכון: 06/12/2016) 403 - הטבות לא בנקאיות ללקוחות (ת.עדכון: 06/12/2016) 403 - הטבות ללקוחות (ת.עדכון: 06/12/2016) 404 - הטבות לעובדים של לקוח (ת.עדכון: 06/12/2016) 405 - חקירות משטרתיות (ת.עדכון: 06/12/2016) 406 - שירותים בנקיים לעולים חדשים (ת.עדכון: 06/12/2016) 407 - השקעה על חשבון לקוח ללא הסכמתו המפורשת (ת.עדכון: 06/12/2016) 408 - שיקים בנקאיים נושאי ריבית (ת.עדכון: 06/12/2016) 409 - חיוב לקוחות בשכר טרחה של עורך דין (ת.עדכון: 06/12/2016) 410 - התרמת לקוחות על ידי עובדי התאגידים הבנקאיים (ת.עדכון: 06/12/2016) 411 - מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות (ת.עדכון: 06/12/2016) 413 - ניתוק הקשר עם שוכרי כספות (ת.עדכון: 06/12/2016) 414 - גילוי עלות שירותים בניירות ערך (ת.עדכון: 06/12/2016) 415 - נהלים בנושא עמלות (ת.עדכון: 06/12/2016) 416 - חשבונות קטינים (ת.עדכון: 06/12/2016) 417 - פעילות תאגיד בנקאי במערכת סגורה (ת.עדכון: 06/12/2016) 419 - שמירת מסמכים (ת.עדכון: 06/12/2016) 420 - מסירת מידע באמצעים אלקטרונים (ת.עדכון: 06/12/2016) 421 - הפחתה או תוספת בשיעורי ריבית (ת.עדכון: 06/12/2016) 422 - הוראה 422 – פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו (ת.עדכון: 06/12/2016) 431 - פנקסי שיקים (ת.עדכון: 06/12/2016) 432 - העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח (ת.עדכון: 06/12/2016) 433 - רישום שגוי בחשבון הלקוח (ת.עדכון: 06/12/2016) 434 - חשבונות משותפים - סעיף היוותרות בחיים (ת.עדכון: 06/12/2016) 435 - הוראות טלפוניות (ת.עדכון: 06/12/2016) 437 - חיוב במס הכנסה ובעמלות במטבע חוץ (ת.עדכון: 06/12/2016) 438 - קיזוז כנגד תכניות חסכון (ת.עדכון: 06/12/2016) 439 - חיובים על פי הרשאה (ת.עדכון: 06/12/2016) 440 - חישוב ריבית בפיקדון פדיום (פחק) (ת.עדכון: 06/12/2016) 441 - אחזור מידע על ידי לקוחות (ת.עדכון: 06/12/2016) 442 - משיכת מזומנים ממכשירי בנק אוטומטיים (ת.עדכון: 01/08/2018) 449 - פישוט הסכמים ללקוח (ת.עדכון: 06/12/2016) 451 - נהלים למתן הלוואות לדיור (ת.עדכון: 06/12/2016) 452 - נהלים לניהול הלוואות (ת.עדכון: 06/12/2016) 453 - ערבויות צד שלישי לטובת תאגיד בנקאי (ת.עדכון: 06/12/2016) 454 - עמלות פירעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור (ת.עדכון: 06/12/2016) 455 - העמדת אשראי לרכישת נכסים פיננסיים (ת.עדכון: 06/12/2016) 461 - ערבויות צד שלישי לטובת תאגיד בנקאי (ת.עדכון: 06/12/2016) 462 - השקעות של לקוחות בנכסים פיננסיים באמצעות מנהלי תיקים (ת.עדכון: 12/06/2018) 470 - כרטיסי חיוב (ת.עדכון: 06/12/2016) 471 - תיקון וביטול רישומים על ידי חברות כרטיסי אשראי (ת.עדכון: 14/06/2017) 472 - סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב (ת.עדכון: 17/12/2018) הוראה 470-כרטיסי חיוב
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין