(ת.עדכון: 06/12/2016) 01-07 - נתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מטי לא צמוד (חודשי) (ת.עדכון: 06/12/2016) 01-10 - דוח על הפרשה נוספת (ת.עדכון: 06/12/2016) 01-11 - דוח חודשי על אשראי שניתן לציבור ופיקדונות שנתקבלו מהציבור במהלך החודש לפי בסיסי הצמדה (ת.עדכון: 06/12/2016) 01-11 - דוח חצי שנתי על פירוט לפי סניפים (ת.עדכון: 06/12/2016) 01-11 - דוח על כרטיסי אשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) 01-11 - דוח רבעוני על מדידה והלימות הון (ת.עדכון: 06/12/2016) 01-11 - מאזן חודשי (ת.עדכון: 06/12/2016) 01-11 - עמלות בגין שירותים בכרטיסי אשראי (רבעוני) (ת.עדכון: 06/12/2016) 02-08 - דוח שנתי על מגבלות על החזקות בתאגידים ריאליים (ת.עדכון: 06/12/2016) 02-11 - דוח על מכשירים נגזרים (ת.עדכון: 06/12/2016) 02-11 - דיווח על שלוחות מחוץ לישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) 02-12 - דוח שבועי על שיעור הריבית לצרכי תמחור פנימי לפי תקופות ממוצעות לפירעון (ת.עדכון: 06/12/2016) 03-10 - דוח על סיכון נזילות (ת.עדכון: 06/12/2016) 04-05 - דוח רבעוני על שיעורי שליטה של משקיעים מוסדיים קשורים בתאגידים בנקאיים אחרים (ת.עדכון: 06/12/2016) 04-11 - דוח חודשי על הלוואות לדיור (ת.עדכון: 06/12/2016) 04-11 - דוח חודשי על סיכון סיכון האשראי הכולל לענף הבניה ולנדלן (ת.עדכון: 06/12/2016) 04-11 - דוח רבעוני של בנק למשכנתאות על חשיפה לשינויים בשיעורי ריבית (משכנתאות) (ת.עדכון: 06/12/2016) 04-12 - דוח רבעוני על לווים בעלי אשראי וסיכון אשראי במטח (ת.עדכון: 06/12/2016) 05-05 - דוח רבעוני על אשראי למימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים (ת.עדכון: 06/12/2016) 05-05 - דוח רבעוני על חשיפות אשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) 05-10 - דוח כספי לציבור של תאגידים בנקאיים ושל חברות כרטיסי אשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) 05-12 - דוח שנתי על אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי (ת.עדכון: 06/12/2016) 05-12 - דיווחים החלים על כל התאגידים הבנקאיים ו-או חברות כרטיסי אשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) 05-12 - השקעות בחברות מוחזקות ואחרות (שנתי) (ת.עדכון: 06/12/2016) 05-12 - רווח והפסד (רבעוני) (ת.עדכון: 06/12/2016) 06-02 - דוח חודשי על בנקאות בתקשורת (ת.עדכון: 06/12/2016) 06-05 - דוח חצי שנתי על אנשים קשורים (12-98) (ת.עדכון: 06/12/2016) 07-02 - דוח מיידי - הודעה מראש על רכישת אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי (ת.עדכון: 06/12/2016) 07-12 - רווח והפסד (שנתי) (ת.עדכון: 06/12/2016) 09-00 - דוח רבעוני של בנק לקידום עסקים על השקעות בתאגידים ריאליים ואחרים (ת.עדכון: 06/12/2016) 09-11 - דוח חודשי על הלוואות לדיור - מידע על הריבית (ת.עדכון: 06/12/2016) 09-11 - תוכן עניינים לפי נושאים (ת.עדכון: 06/12/2016) 10-10 - הנחיות כלליות (ת.עדכון: 06/12/2016) 10-10 - מגזרי פעילות ואזורים גיאוגרפיים (רבעוני) (ת.עדכון: 06/12/2016) 10-10 - עמלות בגין השירותים הבנקאיים (רבעוני) (ת.עדכון: 06/12/2016) 11-07 - דוח חודשי על מספר דיווחים שהועברו לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (ת.עדכון: 06/12/2016) 12-09 - דוח על נתוני יושב ראש הדירקטוריון, הסגל הבכיר ורואה החשבון (ת.עדכון: 06/12/2016) 12-10 - דוח על מעילות של עובדים ונושאי משרה (ת.עדכון: 06/12/2016) 12-10 - חשיפות למדינות זרות (רבעוני) (ת.עדכון: 06/12/2016) 12-11 - דוח על אומדן השפעת שינויים תיאורטיים בשערי החליפין על תוצאות הרווח וההפסד של תאגיד בנקאי (ת.עדכון: 06/12/2016) 12-11 - דוח רבעוני על חשיפות אשראי גדולות (ת.עדכון: 06/12/2016) 12-11 - דוח רבעוני על חשיפת התאגיד הבנקאי למוסדות פיננסיים זרים (ת.עדכון: 06/12/2016) 12-11 - חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק (רבעוני) (ת.עדכון: 06/12/2016) 804 - דוח על מצבת מכשירים אוטומטיים לקהל (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר ח-06- 2216 - הוראות הדיווח לפיקוח (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר ח-06- 2281 - הוראות הדיווח לפיקוח (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר ח-06- 2286 - הוראות הדיווח לפיקוח (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר ח-06- 2290 - הוראות הדיווח לפיקוח (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר ח-06- 2295 - דיווח על מכשירים נגזרים (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר ח-06- 2303 - קבוצת רכישה (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר ח-06- 2308 - הוראות הדיווח לפיקוח (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר ח-06- 2312 - דוח חצי שנתי על אנשים קשורים (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר ח-06- 2324 - הוראות הדיווח לפיקוח (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר ח-06- 2333 - הוראות הדיווח לפיקוח (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר ח-06- 2340 - הוראות הדיווח לפיקוח (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר ח-06- 2342 - דוח רווח והפסד (שנתי) (ת.עדכון: 06/12/2016) נספח א - רשימת התאגידים הבנקאיים (ת.עדכון: 06/12/2016) נספח ג - מפתח עדכונים
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין