(ת.עדכון: 06/12/2016) גילוי מיוחד לגבי מכשירים פיננסיים מגובי נכסים (ת.עדכון: 06/12/2016) גילוי על מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו (ת.עדכון: 06/12/2016) דיווח כמותי בדוח בשנת 2006 על רגישות לשינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ (ת.עדכון: 06/12/2016) הטיפול החשבונאי ה-פורוורד סינטטי (ת.עדכון: 06/12/2016) היערכות ליישום באזל II - QIS5 - סקר השפעה כמותית (ת.עדכון: 06/12/2016) היערכות לישום המלצות הוועדה הבינלאומית לפיקוח על הבנקים באזל II (ת.עדכון: 06/12/2016) הנגשת שירותים לאנשים עם מוגבלויות (ת.עדכון: 06/12/2016) הערכות התאגידים הבנקאיים ליישום המלצות באזל II - הנדבך השני - סקר ניתוח פערים בהתייחס להנחיות בנושא ניהול סיכונים (ת.עדכון: 06/12/2016) הערכות התאגידים הבנקאיים ליישום המלצות באזל II (ת.עדכון: 06/12/2016) הפרשה נוספת לחובות מסופקים בגין הלוואות לדיור (ת.עדכון: 06/12/2016) טיפול חשבונאי בביטחונות למסלקת מעוף (ת.עדכון: 06/12/2016) טיפול חשבונאי בעסקאות השאלת ניירות ערך שמנוהלות כעסקאות אשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) תקני חשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין