(ת.עדכון: 06/12/2016) EMI חברת (ת.עדכון: 06/12/2016) באזל II - סקר השפעה כמותית (QIS( - סבב שני (ת.עדכון: 06/12/2016) באזל II - תוצאות סקר השפעה כמותית לאימוץ הגישה הסטנדרטית - נדבך ראשון (ת.עדכון: 06/12/2016) גילוי בדוח הדירקטוריון ליום 30.9.08 ואילך לגבי ירידת ערך של ניירות ערך זמינים למכירה (ת.עדכון: 06/12/2016) גילוי מיוחד לגבי מכשירים פיננסיים מגובי נכסים והתקשרויות עם מבני איגוח - דיווח לציבור ליום 31.12.07 ואילך (ת.עדכון: 06/12/2016) גילוי על מגזרי פעילות - מבצעי גיוס לקוחות ו-או שיווק מוצרים (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח כספי מעודכן של חייבים שנרכשו בעסקאות של ניכיון חייבים (ת.עדכון: 06/12/2016) דיווח על סיכון נזילות (ת.עדכון: 06/12/2016) דיווחים לפיקוח על הבנקים (ת.עדכון: 06/12/2016) דיוויחים מסוימים לפיקוח על הבנקים (ת.עדכון: 06/12/2016) דמי תפעול קופות גמל וקרנות נאמנות (ת.עדכון: 06/12/2016) הבהרה בדבר אופן הסיווג המאזני והגילוי של נדלן להשקעה (ת.עדכון: 06/12/2016) הבהרה בנושא חישוב דרישת ההון בעסקאות איגוח עד למועד יישום באזל II (ת.עדכון: 06/12/2016) הוראת שעה - דיווח רבעוני על מדידה והלימות הון (ת.עדכון: 06/12/2016) הטיפול החשבונאי באיגרות חוב המוחזקות על ידי תאגיד בנקאי כעושה שוק - קנייה בהנפקה (ת.עדכון: 06/12/2016) היערכות התאגידים הבנקאיים לשינויים בסביבה העסקית (ת.עדכון: 06/12/2016) הכרב בהכנסות ריבית ובירידת ערך של זכויות מוטב שנרכשו (99-20 EITF) (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחיות והבהרות בדבר בקרה פנימית להערכת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים, מדידת שווי הוגן וגילוי לגבי תהליך קביעת השווי ההוגן (ת.עדכון: 06/12/2016) העמדת מקורות בקבוצה הבנקאית במחיר הגיוס (ת.עדכון: 06/12/2016) הצגת הכנסות מכרטיסי אשראי בביאור של עמלות תפעוליות של תאגיד בנקאי (ת.עדכון: 06/12/2016) חישוב יחס הון מזערי בגין אגרות חוב המגובות בנכסים שהונפקו בארהב, וסיווגן לצורך הדיווח לציבור על סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק (ת.עדכון: 06/12/2016) חשיפת אשראי למוסדות פיננסיים זרים (ת.עדכון: 06/12/2016) חשיפת התאגיד הבנקאי לפעילות שלוחות חול (ת.עדכון: 06/12/2016) טיפול חשבונאי בעסקאות השאלת ניירות ערך עם תמורה שאינן מנוהלות כעסקאות אשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) מסגרת עבודה למדידה והלימות הון (הוראת שעה) (ת.עדכון: 06/12/2016) סיווג חובות בעייתיים במסגרת יישום הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 325 בדבר ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב - הוראת מעבר לשנים 2008 ו-2009 (ת.עדכון: 06/12/2016) סיווג יתרות בגין פעילות סליקה בין-בנקאית של כספים (ת.עדכון: 06/12/2016) תבנית מוצעת לדוח על התהליך הפנימי להערכת הלימות ההון (דוח ICAAP) (ת.עדכון: 06/12/2016) תוכניות להתאוששות מאסון ולהמשכיות עסקית (ת.עדכון: 06/12/2016) תקן חשבונאות מספר 13 (מתוקן) בדבר השפעת השינויים בשער החליפין של מטבע חוץ
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין