(ת.עדכון: 06/12/2016) איגוח מסורתי של הלוואות לדיור בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) באזל II - סקר השפעה כמותית (QIS) - סבב שני (ת.עדכון: 06/12/2016) באזל II - קביעת יעדי הון פנימיים לתקופת ביניים (ת.עדכון: 06/12/2016) גילוי בדבר חשיפות למדינות זרות - מדינות עם בעיות נזילות (ת.עדכון: 06/12/2016) דגשים בניהול סיכוני אשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח כספי מעודכן של חייבים שנרכשו בעסקאות של ניכיון חייבים (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח רבעוני על מדידה והלימות הון - שאלון איכותי (ת.עדכון: 06/12/2016) דיווח של תאגידים בנקאיים וחכא בישראל לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) (ת.עדכון: 06/12/2016) דין וחשבון על מעילות בהתאם לסעיף 8ד 2 לפקודת הבנקאות (ת.עדכון: 06/12/2016) הבהרות נושא ניהול סיכונים הנובעים משימוש בכרטיסי אשראי בביצוע עסקאות לא חוקיות - בעסקה במסמך חסר, בה לא הוצג כרטיס אשראי, ברשת האינטרנט (ת.עדכון: 06/12/2016) הוראת ניהול בנקאי תקין מס 325 (ת.עדכון: 06/12/2016) היערכות לקראת מחלה אפידמית (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדר הדיור החלוף (ת.עדכון: 06/12/2016) העברות ושירות של נכסים פיננסיים ואיחוד ישויות בעלות זכויות משתנות (ת.עדכון: 06/12/2016) העברת מידע לרשות לאבטחת מידע בשירות הביטחון הכללי (ת.עדכון: 06/12/2016) הקצאת הון בגין עסקאות ריפו בבורסה (ת.עדכון: 06/12/2016) יישום סעיף 404 ל- SOX Act - בקרה פנימית על דיווח כספי (ת.עדכון: 06/12/2016) ירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני של ניירות ערך (ת.עדכון: 06/12/2016) לקחים מהמשבר הפיננסי בנושא ניהול סיכוני אשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) מדידת שווי הוגן, גילוי על שווי הוגן, זיהוי והצגת ירידות ערך בעלות אופי אחר מזמני (ת.עדכון: 06/12/2016) מדיניות אשראי – הערכות שווי של נכסים הנמצאים במדינות מסוימות, וחשיפה כלפי לווים אשר עיקר פעילותם במדינות אלה (ת.עדכון: 06/12/2016) מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי (ת.עדכון: 06/12/2016) מנהל סיכונים ראשי ופונקצית ניהול סיכונים (ת.עדכון: 06/12/2016) ניהול נכסי טכנולוגיית המידע (ת.עדכון: 06/12/2016) ניהול תהליכים מרכזיים בתחום טכנולוגיית המידע (ת.עדכון: 06/12/2016) ניכויים מותרים לצורך חישוב חבות (ת.עדכון: 06/12/2016) סיכונים סביבתיים לתאגידים בנקאיים (ת.עדכון: 06/12/2016) שקלול מסגרות לכרטיסי אשראי לצורך יחס הון מזערי (ת.עדכון: 06/12/2016) תקן חשבונאות מספר 15 - ירידת ערך נכסים (מעודכן 2009) (ת.עדכון: 06/12/2016) תקן סקירה 1 של לשכת רואי חשבון בישראל - סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין