(ת.עדכון: 06/12/2016) אישורי יתרות של לקוחות התאגידים הבנקאיים (ת.עדכון: 06/12/2016) גילוי לציבור על פעילות סניפים של בנקים זרים בארץ (ת.עדכון: 06/12/2016) גילוי נוסף בדבר חשיפות למדינות זרות מסוימות (ת.עדכון: 06/12/2016) גילוי נוסף על סיכון אשראי בגין חשיפות משמעותיות לקבוצות לווים (ת.עדכון: 06/12/2016) גילוי על הלוואות לדיור (ת.עדכון: 06/12/2016) גילוי על מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים ועל אומדנים חשבונאיים קריטיים—הפרשה למבצעי מתנות (תכנית נאמנות) למחזיקי כרטיסי אשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) גילוי על סיכון אשראי בעייתי בענף משק אנשים פרטיים (ת.עדכון: 06/12/2016) דיווח על בנקים בדוח על חשיפות אשראי וחשיפות אשראי גדולות (ת.עדכון: 06/12/2016) דיווח על ההשפעה של ההוראה למדידה וגילוי של חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) דיווח על ההשפעה של ההוראה למתן גילוי בדוח הדירקטוריון על הוצאות ועלויות בגין מערך טכנולוגיית המידע (ת.עדכון: 06/12/2016) הארכת מועד לתיקונים חוזיים בנקאיים - כללים לניהול חשבונות עוש (ת.עדכון: 06/12/2016) היערכות לאימוץ המלצות באזל III (ת.עדכון: 06/12/2016) הלוואות לדיור בריבית משתנה (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחיות והבהרות בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחיות והבהרות בנושא דיווח כספי על זכויות עובדים – דחיית מועד היישום לראשונה של ההנחיות לגבי מדידת הטבות צפויות מעבר לתנאים החוזיים (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחיות והבהרות בנושא דיווח כספי על זכויות עובדים – יישום לראשונה של הנחיות לגבי מדידת הטבות צפויות מעבר לתנאים החוזיים (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדר לפי סעיף 3(ג) לצו איסור הלבנת הון לפתיחת חשבון למבקשי מקלט בישראל ולנהנים מהגנה זמנית (ת.עדכון: 06/12/2016) הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) מדינות שאינן מיישמות בצורה נאותה את המלצות ארגון ה - FATF (ת.עדכון: 06/12/2016) ערעורים על הגבלה מכוח חוק שיקים ללא כיסוי, התשמא-1981 - הסכמת בנק להסדר פשרה
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין