(ת.עדכון: 06/12/2016) State Commission of Inquiry into the Handling of the Evacuees from Gush Katif and Nortern Samaria by Authorized Authorities - Report (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה לציבור – הפצת הדוח הסופי של ועדת החקירה הממלכתית בנושא טיפולן של הרשויות המוסמכות במפוני גוש קטיף וצפון השומרון - עדכון (ת.עדכון: 06/12/2016) הוועדה לבדיקת בתי הדין לעבודה - ועדת זמיר (ת.עדכון: 06/12/2016) הוועדה לבדיקת נגישות הערכאות למחקר אקדמאי (ת.עדכון: 06/12/2016) הוועדה לבחינת הפתיחה של בתי-המשפט בישראל לתקשורת אלקטרונית (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת ועדת החקירה הממלכתית בנושא טיפולן של הרשויות המוסמכות במפוני גוש קטיף וצפון השומרון (ת.עדכון: 06/12/2016) הסיוע לניצולי השואה - דין וחשבון - אחרית דבר (ת.עדכון: 06/12/2016) הסיוע לניצולי השואה - דין וחשבון - ביבליוגרפיה (ת.עדכון: 06/12/2016) הסיוע לניצולי השואה - דין וחשבון - פרק א רקע היסטורי (המשך) (ת.עדכון: 06/12/2016) הסיוע לניצולי השואה - דין וחשבון - פרק א רקע היסטורי (ת.עדכון: 06/12/2016) הסיוע לניצולי השואה - דין וחשבון - פרק חמישי - דיון, ממצאים ומסקנות - הפיצויים המגיעים לניצולים (ת.עדכון: 06/12/2016) הסיוע לניצולי השואה - דין וחשבון - פרק רביעי - דיון, ממצאים ומסקנות - כללי (ת.עדכון: 06/12/2016) הסיוע לניצולי השואה - דין וחשבון - פרק שביעי - דיון, ממצאים ומסקנות - השלכה לשיקום נכים (ת.עדכון: 06/12/2016) הסיוע לניצולי השואה - דין וחשבון - פרק שישי - דיון, ממצאים ומסקנות - השימוש שהמדינה עושה בכספי ועידת התביעות (ת.עדכון: 06/12/2016) הסיוע לניצולי השואה - דין וחשבון - פרק שלישי - הטענות (ת.עדכון: 06/12/2016) הסיוע לניצולי השואה - דין וחשבון - פרק שמיני - דיון, ממצאים ומסקנות - תמיכה בניצולים על-ידי מתן שירותים לניצולים (ת.עדכון: 06/12/2016) הסיוע לניצולי השואה - דין וחשבון - פרק שני רקע משפטי (ת.עדכון: 06/12/2016) הסיוע לניצולי השואה - דין וחשבון (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדת החקירה הממלכתית בנושא ניהול משק המים בישראל - הודעה לציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדת החקירה הממלכתית בנושא ניהול משק המים בישראל - הודעה שנייה לציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) טבלה ג - שירותים והטבות לניצולי השואה במדינות אירופה (ת.עדכון: 06/12/2016) טבלה ד - ריכוז מערך השירותים המומלץ (ת.עדכון: 06/12/2016) טיפולן של הרשויות המוסמכות במפוני גוש קטיף וצפון השומרון דין וחשבון (ת.עדכון: 06/12/2016) טיפולן של הרשויות המוסמכות במפוני גוש קטיף וצפון השומרון (ת.עדכון: 06/12/2016) מפת היישובים הזמניים והקבועים של מפוני חבל עזה וצפון השומרון מעודכנת ליוני 2010 (ת.עדכון: 06/12/2016) נספח א - מערך שירותים לניצולי השואה (ת.עדכון: 06/12/2016) נספח ג- רשימת העדים שהעידו בפני ועדת החקירה (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת הוועדה לעניין קבלת החלטות בנושאי חסכון, היטל צריכת יתר ותעריפי מים (ת.עדכון: 06/12/2016) ריכוז טבלאות (ת.עדכון: 06/12/2016) רשימת העדים שהעידו בפני ועדת החקירה בעדות פנימית או פומבית
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין