1. דוחות משרד האוצר
(ת.עדכון: 06/12/2016) HUMAN RIGHTS IN PALESTINE AND OTHER OCCUPIED ARAB TERRITORIES - GOLDSTONE (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ביקורת על חברת רכבת ישראל בעמ (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח גולדברג - הוועדה לענין הרשעה על סמך הודאה בלבד ולענין העילות למשפט חוזר (ת.עדכון: 18/01/2017) דוח גרוס - לבחינת חוק אימוץ ילדים ולהליכי אימוץ ילדים בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח דוברת (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח הוועדה הבינמשרדית בנושא עובדים זרים והקמת רשות הגירה (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחום הילד והמשפט ויישומם בחקיקה - כללי (ת.עדכון: 25/01/2017) דוח הוועדה לחקיקת חוק חברות חדש (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי - טרכטנברג (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח הוועדה לתכנית המיסים הרב שנתית (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח המחלקה לחקירות שוטרים בעקבות חקירת אירועי אוקטובר (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח הממונה על חופש המידע לשנת 2005 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח הסניגוריה הציבורית לשנת 2006 - בעניין תנאי המאסר והכליאה (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח הרשות השופטת במדינת ישראל לפי חוק חופש המידע לשנת 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח וועדת מצא - הולדה בעוולה (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ועדת אור (ת.עדכון: 16/04/2020) דוח ועדת בן שחר לרפורמה במיסוי (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ועדת ברודט - לרישום כפול של ניירות ערך (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ועדת ברנע - לבחינה מחודשת של מודל הדיווח על עסקי החברה בתשקיף ובנגזרותיו (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ועדת גלאי - לקביעת כללי דיווח בדבר חשיפת סיכונים פיננסיים ודרכי ניהולם (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ועדת האוזר - לבחינת האפשרות להסדרת פעילותם של עושי שוק בבורסה בתל אביב (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ועדת המשנה בנושא הילד ומשפחתו (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ועדת המשנה בנושא הקטין בהליך הפלילי (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ועדת המשנה בנושא השמה חוץ ביתית (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ועדת המשנה בנושא ייצוג נפרד לילדים בהליכים אזרחיים (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ועדת וינוגרד - מלחמת לבנון השנייה (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ועדת משנה בנושא חינוך (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ועדת רבינוביץ - לבחינת הרפורמה במס הכנסה (ת.עדכון: 24/07/2019) דוח חוקרת טורבינות רוח (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח טירקל - חלק ראשון (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח טירקל - חלק שני (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח לבדיקת הליקויים בהספקת החשמל ב4-5 ליוני 2006 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח לנדוי - ועדת-החקירה לענין שיטות החקירה של שירות הבטחון הכללי בנושא פעילות חבלנית עויינת (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח על החברות הממשלתיות לשנת 2005, דוח מס 45 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח רונן - הועדה לבחינת דרכי ייעול ההליכים המשפטיים - יוני 2008 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח שניט (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח-ועדת-שיפמן (ת.עדכון: 06/12/2016) הגנה על בסיסי נתונים בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) הוועדה הציבורית לבחינת הארגון, התפעול והתפקוד של המערכות התחבורתיות-נמליות בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) הוועדה לבדיקת בתי הדין לעבודה - דוח ועדת זמיר (ת.עדכון: 06/12/2016) הוועדה לבדיקת חוק אימוץ ילדים (ת.עדכון: 06/12/2016) הוועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן במשק - דוח ביניים - ועדת המזומנים (ת.עדכון: 06/12/2016) הוועדה להחזר מיסים עקיפים (ת.עדכון: 06/12/2016) המרכז המשפטי לילדים ולנוער (ת.עדכון: 06/12/2016) הנאשמים - דוח בעניין האחריות הפלילית והציבורית להרג אזרחים ערבים באוקטובר 2000 (ת.עדכון: 06/12/2016) הערת הבהרה לנספח חוות דעת מאת דניאל ג'ונסטון (ת.עדכון: 06/12/2016) הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור - סקירת פעילות 2002-2005 (ת.עדכון: 12/08/2019) התנגדויות מטעם תושבי שני ליבנה (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדה לבחינת דרכים להגברת השימוש בגישור בבתי המשפט (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדת_אור (ת.עדכון: 06/12/2016) חוות דעת ועדים מומחים - מדריך 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) חוות דעת מיעוט - נספח ב' (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר מנכל מיוחד לנושא ארנונה לשנת 2006 (ת.עדכון: 06/12/2016) ידיעון רשות ניירות ערך - 2000 (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר - בחינת ההשפעה של הפסקות מסחר על יעילות המסחר במניות ועל נזילותן (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר - בחינת התועלת הנובעת מחובת ההשתתפות של קרנות נאמנות באסיפות כלליות של חברות ציבוריות (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר - בחינת יעילות המסחר בשיטת הרצף בבורסה בתל אביב (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר - ההשפעה של יעילות השימוש במידע על התשואה למשקיעים בניירות ערך המונפקים לראשונה לציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר - הערך של זכויות הצבעה - עדויות אמפיריות מאיחוד הון של מניות בעלות זכויות הצבעה שונות (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר - הקשר בין איכות פיקוח, זכויות הצבעה במניות ומבנה השליטה בחברה (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר - הקשר בין נפח מסחר, תנודתיות שערי המניות ושיטת המסחר (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר - השפעת גבול פקודה מזערית על נזילותן של המניות ועל שעריהן (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר - מה בין מדיניות השכר למנהלים בכירים ומבנה שליטה בחברות שמניותיהן נסחרות בבורסה בתל אביב לבין התוצאות העסקיות שלהן (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר - מחיר אי נזילות של אופציות (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר - פעילות בעלי עניין סביב הנפקות חוזרות (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר - קשרי הגומלין בין המדיניות המוניטרית והפעילות הכלכלית לבין שוק המניות (ת.עדכון: 06/12/2016) מסקנות הועדה לבחינת המדיניות הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז בישראל - דוח ששינסקי (ת.עדכון: 06/12/2016) מסקנות נוועדה לבחינת המדיניות לגבי חלק המדינה המתקבל בעד השימוש של גורמים פרטיים במשאבי טבע לאומיים (ת.עדכון: 12/08/2019) מתנגדים המועצה האזורית תמר באמצעות מהנדס המועצה (ת.עדכון: 06/12/2016) נהלי בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין (ת.עדכון: 06/12/2016) נספח ה' - הדמיות מאגרים נוספים (ת.עדכון: 06/12/2016) סיכום הממצאים והמסקנות של דוח הנאשמים (ת.עדכון: 06/12/2016) עלון הסברה למשקיע - השקעה באמצעות יועץ השקעות או מנהל תיקי השקעות (ת.עדכון: 06/12/2016) פעילות בנחל הקישון (ת.עדכון: 06/12/2016) קבוצת זאפ גרופ ופורטל משפטי השיקו החודש מדריך חוות דעת עדים מומחים 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) רפורמה בחיתום - הצעה לשינויים בשיטת החיתום בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) תנאי המעצר והמאסר במתקני הכליאה של משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר בשנת 2004 (ת.עדכון: 06/12/2016) תנאי המעצר והמאסר במתקני הכליאה של משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר בשנת 2005
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין