(ת.עדכון: 06/12/2016)1. בקשות לתמיכה ממשרדי ממשלה-נוסח הדיווח החשבונאי ונוסח דוח רואה חשבון (ת.עדכון: 06/12/2016)2. בקשת הצטרפות משרד הדתות (ת.עדכון: 06/12/2016)3. דוגמא לנוסח דוח מיוחד של רואי חשבון (השקעה במחקר ופיתוח) (ת.עדכון: 06/12/2016)4. דוגמא לנוסח דוח מיוחד של רואי חשבון - השקעה במחקר ופיתוח - עפי סעיף 20א לפקודת מס הכנסה (ת.עדכון: 06/12/2016)5. דיון שר המשפטים על גדר הביטחון (ת.עדכון: 06/12/2016)6. האזנות סתר (ת.עדכון: 06/12/2016)7. הוועדה לנוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון (ת.עדכון: 06/12/2016)8. החלטת היועץ המשפטי לגבי פרשת הרב מצגר (ת.עדכון: 06/12/2016)9. הנחיה בדבר דוח רואה חשבון מבקר על דוח המוגש לרשות ניירות ערך על ידי חברה שהיא יועץ השקעות או מנהל תיקים (ת.עדכון: 06/12/2016)10. הצעה לגילוי דעת אומדנים לחשבונאות (ת.עדכון: 06/12/2016)11. הצעה לגילוי דעת בביקורת לתגובות החברים-התייחסות המבקר לאפשרות של טעויות והונאות בדוחות כספיים מבוקרים (ת.עדכון: 06/12/2016)12. הצעה לגילוי דעת בדבר הערכת סיכונים ובקרה פנימית (ת.עדכון: 06/12/2016)13. הצעה לגילוי דעת בדבר התייחסות המבקר לדוחות כספיים השוואתיים (ת.עדכון: 06/12/2016)14. הצעה לגילוי דעת בדבר יתרות פתיחה (ת.עדכון: 06/12/2016)15. הצעה לגילוי דעת בדבר מידע אחר במסמכים המכילים דוחות כספיים מבוקרים (ת.עדכון: 06/12/2016)16. הצעה לגילוי דעת בדבר נהלים אנליטיים (ת.עדכון: 06/12/2016)17. הצעה לגילוי דעת בדבר שיקולים מיוחדים בביקורת ישויות קטנות (ת.עדכון: 06/12/2016)18. הצעה לגילוי דעת בדבר תקשורת בנושאי ביקורת עם גורמים המופקדים על בקרת העל בגוף המבוקר (ת.עדכון: 06/12/2016)19. וועדה לבחינת נושא מזונות הילדים במדינת ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016)20. חווד היועמש בעניין תחולת הנחיות המפקח על הביטוח (ת.עדכון: 06/12/2016)21. חוות דעת פרקליטות המדינה על פרשת הרב מצגר (ת.עדכון: 06/12/2016)22. נוהלי ביקורת לבדיקת נתוני מחזורי מכירות ותמלוגים בדוח המוגש עי החברה לקרן תמורה (ת.עדכון: 06/12/2016)23. נוהלי ביקורת לבדיקת נתוני מחזורי מכירות ותמלוגים בדוח המוגש עי החברה לקרן תמורה (ת.עדכון: 06/12/2016)24. נוסח הדוח הנדרש על ידי משרדי הממשלה בהתאם להנחיות החשב הכללי באוצר לעניין נתונים חשבונאיים (ת.עדכון: 06/12/2016)25. נוסח חוות דעת רואי חשבון לביקורת ניתונים בבקשת קמחא דפסחא (ת.עדכון: 06/12/2016)26. סחר בבני אדם (ת.עדכון: 06/12/2016)27. פניה למאגר רוח מועצות דתיות (ת.עדכון: 06/12/2016)28. תוכנית עבודה שנתית לפרקליטות המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016)29. תשובת הלשכה לעתירה בענין תקן 12
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין