1. הנחיות לא מעודכנות
(ת.עדכון: 06/12/2016) 10-000 מבנה משרד המשפטים (ת.עדכון: 06/12/2016) 10-001 הוראות חוק - סמכויות וחובות הממשלה, השרים, ועדות הכנסת וממלאי תפקידים שונים (ת.עדכון: 06/12/2016) 10-009 חובות וסמכויות היועץ המשפטי לממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 10-010 חקיקה - תחומי אחריות (ת.עדכון: 06/12/2016) 10-011 הממונה על החקיקה הפיסקלית (ת.עדכון: 06/12/2016) 10-012 מחלקת הייעוץ - תפקידים (ת.עדכון: 06/12/2016) 10-013 הממונה על המחקר המשפטי - הגדרת תפקיד (ת.עדכון: 06/12/2016) 10-014 הממונה על הדרכה משפטית - הגדרת תפקיד (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-000 סעיף 20 לחוק יסוד הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-001 משמעות המונח תושב בחוק האזרחות (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-002 קביעת אזרחותם של ישראלים שעזבו את הארץ לפני כניסת חוק האזרחות לתקפו (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-003 אזרחות מכוח שבות על-ידי לידה בישראל לתיירת (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-004 אי תחולת אזרחות מכח שבות על קטינים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-005 הצהרת ויתור על אזרחות לגבי קטינים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-006 אזרחות של קטינים - רכישה ואובדנה של אזרחות (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-007 אזרחות של ילד שנולד לפני הנישואים או מחוצה להם (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-009 חוק האזרחות - תעודה לפי סעיף 15 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-010 מסירת ידיעות על פרטי רישום במרשם האוכלוסין (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-011 חוק הגנת הפרטיות התשמא - 1981 סעיפים 2 7 8 18 מאגרי מידע - מסירת פרטים על חוב לרשות מינהלית (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-050 פקודת בריאות העם, קביעת סיבת מוות (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-051 אחריות פלילית ואזרחית של רופא המבצע ניתוח באדם לפי בקשתו, כשהניתוח אינו דרוש מבחינה רפואית (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-052 השמדת מזון קלוקל - סמכות רופא ממשלתי (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-053 סמכויות המשטרה ביחס לאישפוז חולי נפש (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-054 שחרור לניסיון של חולה המאושפז לפי צו בית (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-055 שיקולי הועדה הפסיכיאטרית בשחרור חולי נפש (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-056 בחירת פורום התדיינות על-ידי חולה נפש (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-057 חובת אפוטרופוס על חולי נפש לשלם דמי אישפוז (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-058 מוות בלתי טבעי - ניתוח לאחר המוות (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-059 חוק לטיפול בחולי נפש התשטו1955- - ביצוע הוראות אשפוז (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-060 מינוי אפוטרופוס לחולה נפש (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-061 האפוטרופוס הכללי - ביצוע עסקאות במקרקעין של חולי נפש (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-062 מינוי אפוטרופסים לחולי נפש - הוראות חוק רלוונטיות (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-063 חוק האנטומיה והפתולוגיה - השתלת קרנית עין ניתוח לריפוי לפי סעיף 6 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-064 החוק לטיפול בחולי נפש ערר על-ידי בא-כוח היועץ המשפטי לממשלה במקרה של אשפוז כפוי בפעם הראשונה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-065 אשפוז כפוי בשל מחלה מידבקת שחפת הריאות (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-065 אשפוז כפוי בשל מחלה מידבקת שחפת הריאות (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-100 דרכי ההוכחה בפני בתי דין רבניים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-101 סמכות בית דין רבני לפסוק על פינוי מושכר (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-102 סמכות בתי הדין הרבניים לתת צוי ירושה כאשר מתעורר ספק האם קיים יורש נעדר (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-103 בית דין לגרושים בצד בתי הדין הרבניים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-150 חוק בתי המשפט תשיז - 1957 - סעיף 25 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-151 שיפוט מחוץ לגבולות המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-152 מינוי נשיאים של בתי משפט מחוזיים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-153 סמכות בתי משפט לדון באורח אינצידנטלי בענייני המעמד האישי (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-154 הקמת בתי משפט לשם דיון בתובענות אזרחיות ברמת הגולן (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-155 סמכות בית המשפט המחוזי להורות על הפסקת הריון (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-201 תוקפו של דבר המלך לאי (הכותל המערבי) 1931 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-225 חוק הדיינים התשטו-1955 מינוי דיינים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-225 חוק הדיינים התשטו-1955 מינוי דיינים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-226 חוק הדיינים תשטו1955- - מינוי דיינים (כתב מינוי, הצהרת אמונים) (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-227 בוררות דיינים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-227 בוררות דיינים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-227 חוק הדיינים תשטו - 1955 - השתתפות רב ראשי בהרכב בית הדין הרבני הגדול (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-228 חוק הדיינים תשטו - 1955 - סעיף 4 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-229 הצבעה במועצת הרבנות בענין מתן כושר לדיינים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-230 ועדת המינויים בית דין דרוזי קרוב משפחה כמועמד (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-230 חוק בתי הדין הדרוזיים, תשכג-1962 ו (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-230 חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים - שיקולי ועדת המינויים קרוב משפחה כמועמד (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-231 כינון הועד המנהל של רשות השידור ומליאתה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-250 חוק הדרכונים תשיב1952- - קיצור תקופת תוקפם של דרכונים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-251 חוק הדרכונים תשיב - 1952 - סעיף 6 - שיקול דעתו של שר הפנים בהפעלת סמכויותיו למתן דרכונים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-252 חוק הדרכונים תשיב - 1952 - סמכות שר הפנים לסירוב מתן דרכון או לקיצור תקופת תוקפו (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-275 ועדת חקירה - תאונת אויר - פרסום הדוח (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-276 עיון בדוח סודי של ועדת חקירה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-277 סמכות הועדה על-פי סעיף 9 לפקודת המתעסקים ברפואה לכפות הופעת עדים בפניה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-300 חוק חינוך ממלכתי תשיג - 1953 - סמכויות המועצה לחינוך ממלכתי דתי (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-301 פתיחת חטיבת הביניים במסגרת חוק לימוד חובה, תשט - 1949 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-325 חנינה - החובה לתת נימוקים בעת הפעלת סמכות החנינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-326 סמכות נשיא המדינה לחון נידונים בבתי דין משמעתיים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-327 חנינה - שאילתות בכנסת בדבר הפעלת הסמכות (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-328 תחולת חוק החנינה על קנסות שהוטלו על הפרת הוראות הנזילות (חבות בריבית) (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-329 חתימת קיום לחתימת נשיא המדינה בחנינות (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-330 האמנת נציגים דיפלומטיים של המדינה - תפקיד שבחובה של נשיא המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-331 דין קנסות בחנינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-331 חנינה על-ידי הנשיא אין להחזיר קנס ששולם אין לשלם קנס שטרם שולם (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-332 פטור ממכס לטובין שיובאו לשימוש נשיא המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-333 סמכותו של נשיא המדינה לחון עבריינים האם היא כוללת סמכות לחון נאשמים שמשפטם טרם נסתיים סעיף 11ב לחוק יסוד נשיא המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-375 תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) תשל - 1970 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-400 הצעה לסדר יומה של הכנסת שהוא סוביודיצה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-401 סמכויות ועדת הכנסת לפי סעיף 12(א) לתקנון הכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-402 חוק גמלאות לחברי הכנסת, תשיח - 1958 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-403 חסינות לחבר כנסת גם בתפקידו כעורך עתון (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-404 זכותו של חבר כנסת להתקנת טלפון בדירתו ללא הגבלה שהיא (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-405 זכותו של חבר כנסת לקבל חינם חומר פרסום של הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-407 זכותו של חבר כנסת למשלוח מכתבים חינם מבניין הכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-408 מעמדו של מזכיר הכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-409 העסקת מועמדים לכנסת שלא נבחרו, כעובדי מדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-410 המשמעות החוקתית של קוי יסוד (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-411 סעיף 108(ב) לתקנון הכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-412 כריתת חוזים על-ידי ועדת הבחירות המרכזית (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-413 השתתפות מזכיר הכנסת בישיבות ועדות הכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-414 הצעת חוק יסוד - דרך חקיקתו (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-415 חוק יסוד דיון בחוקים המשנים הוראה משוריינת (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-416 בחירת נשיא המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-417 תשובה לשאילתא שלא בפני הכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-419 אחריות לאבטחת משכן הכנסת ורחבתו (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-420 חסינות חבר הכנסת בפני דין משמעתי צבאי (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-421 זכותו של מנהל בית סוהר לפתוח מכתבים הנשלחים לאסיר על-ידי חברי הכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-422 החלטות ועדות הכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-423 מידע שדורשות ועדות הכנסת מהממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-424 חוק מימון מפלגות תשלג - 1973 - תשלום הוצאות שוטפות (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-424-2 חוק מימון מפלגות תשלג - 1973 - סעיף 13 - מימון הוצאות שוטפות פרישת חכים מסיעתם (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-424-3 חוק מימון מפלגות תשלג - 1973 סעיף 2 - מימון הוצאות שוטפות - פילוג סיעה בכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-425 רויזיה של החלטות ועדת הכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-427 חוק חסינות חברי הכנסת זכויותיהם וחובותיהם, תשיא - 1951 - סעיף 1(א) החסינות העניינית - משמעות הביטוי למען מילוי תפקידו כחבר כנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-428 חסינות חברי הכנסתמפני מעצר א (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-428 חסינות חכים מעצר אזרחי (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-429 הגבלות על חכים בעניין ייצוג תמורת שכר של גופים ממשלתיים ולקוחות פרטיים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-430 רכישת נכסי המדינה על-ידי חברי הכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-431 זקן חברי הכנסת הממלא תפקידו של יושב-ראש הכנסת עד בחירתו (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-432 הצהרת האמונים של חבר הכנסת לפי סעיף 14 לחוק יסוד הכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-433 סייגים למינוי חברי כנסת לתפקידים ממשלתיים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-433א' ניגוד עניינים בין התפקיד של יור ועדת הכספים לבין התפקיד של יור הועדה המייעצת לבנק ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-434 חסינות חכים עיקול לפי חוק ההוצאה לפועל (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-435 רישום עמותת חברי הכנסת לשעבר (חכל) (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-450 סודיות דיוני הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-451 סגן שר - דרכי מינויו ותפקידיו (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-451א' סגן שר - תחום פעילותו במשרד בו הוא מכהן, השתתפותו בישיבות ממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-452 סמכויות שר להסדיר ייצור מצרך על-ידי פיקוח (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-453 נטילת סמכויות על-ידי שר - סעיף 32 לחוק יסוד הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-454 הטלת תפקיד להרכיב ממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-456 הימנעות מהצבעה של חבר ממשלה או של סיעה עליה נמנה חבר הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-457 יציאתו של מזכיר הממשלה לחופשה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-458 התפטרות חבר ממשלה מחברותו בכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-459 ועדות משנה של הממשלה צירופו של שר שאינו חבר הועדה הראשית (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-460 הימנעות הממשלה מלפעול בענין שעליו הוגשה הצעה לסדר יומה של הכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-461 סמכות הממשלה להגביל את סמכויותיה בחוזה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-462 חברות בועדת השרים לעניני כלכלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-463 הרכבת ממשלה - אפשרויות פתוחות (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-464 מעמד הממשלה אחרי הבחירות (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-465 המועד להתייצבות הממשלה בפני הכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-466 הרכבת הממשלה וחלוקת התפקידים בין השרים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-467 פרסום ידיעות - סעיף 27 לחוק דיני העונשין (בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים), תשיז - 1957 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-469 כהונת חבר הממשלה בתפקיד ראש העיר (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-469 כהונת חבר הממשלה בתפקיד ראש עיר (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-470 ניגוד עניינים של שר ענין אישי של קרוב הנחיות למניעת ניגוד עניינים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-471 חוק יסוד הממשלה - ראש הממשלה הממלא תפקידו של שר שהתפטר; השר הממונה - סמכותו למנות סגן שר (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-472 התפטרות ראש הממשלה לפי סעיף 23(א) לחוק יסוד הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-473 יוזמת חקיקה פרטית של סגן שר (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-474 רציפות הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-475 רציפות פעולות החקיקה עם כינון ממשלה חדשה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-476 שינויים במשרדי הממשלה ובסמכויות שרים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-477 סדר היום של הממשלה ושל ועדות השרים עם כינון ממשלה חדשה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-478 תקנון הממשלה דין החלטה של ועדת שרים על דעת הממשלה כדין החלטת ממשלה; נוסח ההחלטה - העדר זכות ערעור (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-479 השתתפות שר או סגן שר בדיון בכנסת האחריות המשותפת של חברי הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-480 הפליה גזעית בהסכם קואליציוני (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-481 ממלא מקום שר המעמד והסמכויות (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-481א' גילוי הסכמים ציבוריים-פוליטיים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-482 חוק יסוד הממשלה, סעיפים 21(א) ו - 21א(א) - העברת שר מכהונתו (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-483 הצעת אי-אמון לממשלה מצד סיעה קואליציונית (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-484 המעמד של החלטת הממשלה בעניין מסוים כלפי השר המוסמך באותו עניין (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-500 חוק המכס הבלו ומס הקניה תחולתו של הסוכנות היהודית (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-500 חוק המכס הבלו ומס קניה (ביטול פטור מיוחד), תשיז-1957 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-501 חובת ההנמקה בקביעת שומה ובהחלטות על השגות (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-502 פירוש המונח עוור בסעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-504 בית אריזה - מעמד לענין סעיף 40א של החוק לעידוד השקעות הון, תשיט - 1959 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-505 פיצויים על נזקי מלחמה שנגרמו לנכסים בהימצאם בשטחים מוחזקים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-506 גביית אגרות נמל ושטר זכיון צינור הנפט (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-507 סעיף 5 לחוק התקציב לשנת 1970-71, תשל - 1970 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-508 סעיף 53א' לחוק לעידוד השקעות הון, תשיט - 1959 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-509 תחולת תשלומים בהתאם להוראות חוק מימון מפלגות, תשלג - 1973 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-510 סעיף 29 לחוק יסודות התקציב - איסור להסכים או להנהיג שינויים בשכר (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-525 מינוי הרמטכל (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-526 מינוי הרמטכל - סמכות (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-528 ביטול מינוי על-ידי הממשלה זכות השימוע (ביטול מינויו של מנהל מינהל מקרקעי ישראל) (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-528 ביטול מינוי על-ידי הממשלה זכות השימוע לנושא המשרה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-528 ביטול מינוי על-ידי הממשלה זכות השימוע לנושא המשרה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-550 החוק לתיקון סדרי המינהל (הנמקות), תשיט - 1958 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-551 חובת התייעצות מכוח חוק (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-551 חובת התייעצות מכוח חוק (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-551 קיום חובת התייעצות (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-552 מסירת פרטי בדיקה רפואית על-פי חיקוק לנבדק (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-553 החוק לתיקון סדרי המינהל (הנמקות) (תיקון), התשכט - 1969 - תחולתו על תלונות למשטרה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-554 החוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), תשיט – 1958 - תחולתו על ועד מחוזי של לשכת עורכי הדין (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-555 הכרזת ידיעות סודיות לפי סעיף 113ד לחוק העונשין תשלז-1977 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-557 משא ומתן עם המדינה - שינוי צד לעיסקה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-558 פרסום תעודות של מדינת ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-559 חוקיות הניכויים במקור ממשכורת עובד מדינה לאור חוק הארכת מועדים, תשיז - 1957 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-560 התחייבות המדינה הנוגדת את תקנת הציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-561 איסור הפגנות בחצרות של משרדי הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-563 חוקרים פרטיים - העסקתם על-ידי (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-563 חוקרים פרטיים - העסקתם על-ידי גופים ממשלתיים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-563 חוקרים פרטיים העסקתם על-ידי גופים ממשלתיים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-567 רשות השידור - משדרי שירות - משרד הכולל דבר שיש בו משום פולמוס - מקרי גבול (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-568 כינון הועד המנהל של רשות השידור ומליאתה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-568 סמכותו של שר האוצר להורות על פתיחת הבורסה באופן חלקי או מותנה חוק ניירות ערך (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-569 חיוב חיילי הקבע בצהל לתרום משכרם לקרן לבי (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-570 מבחנים למתן תמיכות על-ידי הממשלה למוסדות ציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-575 חוק ישוב סכסוכי עבודה, תשיז - 1957 - אי תחולתו על המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-576 פירוש המונח הסכם קיבוצי המופיע בחוק הגנת השכר, תשיח - 1958 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-577 חוק שירות התעסוקה, תשיט - 1959 - סעיף 42 לחוק (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-578 חוק שירות התעסוקה, תשיט - 1959 - סעיפים 6 ו - 8 לחוק (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-579 חוק עבודת נשים, תשיד - 1954 - סעיף 9(ב) - פיטורי עובדת בהריון (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-580 חוק עבודת נשים, תשיד - 1954 - סעיף 9(ב) - היתר פיטורין (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-581 חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון), תשכט - 1969 - סעיף 5א' (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-582 סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, תשכג - 1963 - הרעה מוחשית בתנאי העבודה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-583 הפחתת שכר בשל שביתת האטה מיזמת המעביד (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-584 היתרי עבודה במנוחה השבועית (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-585 זכאותם של עובדים במשמרות שניה ושלישית בימי ששי לשעות מנוחה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-586 שחרור עובדים מעבודה בימי המנוחה השבועית - חוק שעות עבודה ומנוחה, התשיא - 1951 (סעיפים 9ג' - 9ה') (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-587 הסמכות להתחייב בשם המדינה בתנאי שכר ותנאי עבודה של עובדים בשירות המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-600 חיסוי דברים ומסמכים שהוחלפו בין לקוח ועורך דינו (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-601 ייצוג על ידי עורך דין (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-601 ייצוג על-ידי עורכי-דין (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-625 תקנות הבחירות למועצת הרבנות הראשית, תשכג1963- (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-626 סמכות מועצה דתית לכלול בתקציבה הקמת מבנים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-627 הענקת מעמד עדה דתית לכנסיה האנגליקנית בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-629 תולדות התחיקה בקשר למועצת הרבנות הראשית (חלק א') (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-629 תולדות התחיקה בקשר למועצת הרבנות הראשית (חלק ב') (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-629 תולדות התחיקה בקשר למועצת הרבנות הראשית (חלק ג') (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-630 פירוש המושג יהודי בחוק שיפוט בתי-דין רבניים (נישואין וגירושין), תשיג - 1953 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-631 מתן היתר לריבוי נישואין (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-633 פסק הלכה של מועצת הרבנות הראשית התוקף המשפטי (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-634 כהונת רבנים מקומיים במועצות דתיות (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-650 ערבויות מטעם המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-651 התחייבויות במטבע חוץ (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-725 חוק כלי הירייה, תשט - 1949 - סעיף 1 לחוק ייצור כדורים לרובי-אויר (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-727 מכון התקנים - תקנים ומפרטים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-728 קבלת רשיונות חציבה בהתאם לפקודת המכרות (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-729 פירוש סעיף 2 לפקודת ההצגות הציבוריות (ביקורת) (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-732 חקיקה וייעוץ בתחום הקניין הרוחני (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-732 חקיקה וייעוץ משפט בתחום הקני (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-750 תפקידו של שוטר הנוכח בעת גביית מסים על-ידי רשות מקומית (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-751 סמכויות שר הפנים והממונה על המחוז להתערב בניהול ענייניהן של עיריות (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-752 חקיקת משנה בעלת תוקף למפרע (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-753 חובת רכבת ישראל לגדר מסילת ברזל בשטח שיפוטן של רשויות מקומיות (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-754 חיוב המדינה בתשלום אגרות לרשויות מקומיות (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-755 חוק רישוי עסקים תחולתו על רשות הנמלים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-756 חוק למניעת מפגעים תחולתו על עסק טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים שאין לו רשיון (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-775 התפטרות או חופשה של עובדי ציבור שהנם מועמדים לכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-776 חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשיט - 1959 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-777 חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשיט - 1959 - תעמולת בחירות בטלוויזיה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-778 זכותה של המשטרה לקבל סליל הקלטה של שידור (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-778 זכותה של המשטרה לקבל סלילי הקלטה של שידור (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-778 זכותה של המשטרה לקבל סלילי הקלטה של שידור (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-779 חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשיט - 1959 - סעיף 2א' - איסור על ניהול תעמולת בחירות ברשויות המקומיות על חשבון הרשות המקומית - פרסום חוברת לסיכום קדנציה סמוך למועד הבחירות (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-782 השתתפות עובדי ציבור בתעמולת הבחירות לכנסת - רשות השידור - הנחיית עימות טלוויזיוני (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-800 תחולת חוק הביטוח הלאומי על שופטים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-801 סמכותו של שר המשפטים למנות שופטים לכהונה בפועל בהתאם לחוק השופטים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-802 שופטי תעבורה זמניים - זכות לקבלת מענק (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-803 ועדת מינוי שופטים - נציגי הכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-804 ועדת מינוי שופטים - נציגי הממשלה והכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-805 תשלום מענק לשופטים שכיהנו כשופטי תעבורה זמניים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-806 תלונה נגד שופט - סעיף 22 לחוק השופטים, תשיג - 1953 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-807 ועדת המינויים בשביל שופטים לבתי דין לעבודה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-808 חוק השופטים, תשיג - 1953 - מינוי שופטים בדימוס כיושבי-ראש ועדות - אפשרות של ניגוד עניינים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-809 נקיטת עמדה בפומבי על-ידי ממלאי תפקידים בשירות הציבורי בנושא מדיני שנוי במחלוקת (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-809 נקיטת עמדה בפומבי על-ידי שופט בנושא מדיני שנוי במחלוקת (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-850 חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשיט - 1959 - אסיפות בקשר לבחירות להסתדרות העובדים הכללית (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-851 העסקת עובדים בכנסת לפי חוזה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-852 חוק שירות המדינה (משמעת), תשכג - 1963 - החלתו על אנשים שפסקו להיות עובדי מדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-853 מינוי למשרות בשירות המדינה באישור הממשלה - סעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשיט - 1959 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-854 סיוג פעילות מפלגתית של עובדי המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-854ג' אכיפת הוראות חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשיט - 1959 על רשויות ציבוריות הכלולות בתוספת לחוק זה על-ידי נציב שירות המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-855 מעמד מתמחים בשירות המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-856 העסקת קבלנים לעבודות נקיון במשרדי הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-857 ארגון ציבורי לפי חוק שירות המדינה (גמלאות), תשטו - 1955 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-858 חוק שירות המדינה (משמעת) - פרסום התראה או נזיפה שניתנו על ידי שר או מנהל כללי (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-859 ועדות מכרזים למשרות בשירות המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-859 ועדות מכרזים למשרות בשירות המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-860 חוק שירות המדינה (גמלאות) - העסקה עובד מעבר לגיל 65 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-861 תביעת ארגון רופאים עובדי המדינה לשתף את נציגו בהנהלת משרד הבריאות (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-862 השתתפות עובדי רשות מקומית בתעמולת הבחירות (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-863 חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תשל - 1970 - סעיף 100 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-864 ברירה בין קיצבה לפיצויי פיטורין (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-865 חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תשל - 1970 - היוון קיצבאות (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-866 בחירות לראשי רשויות מקומיות - פתק ריק - האם הוא קול כשר (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-867 תקשיר טובת הנאה אסורה לעובד מדינה השתלמות על חשבון חברה מסחרית (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-868 קשר בין עובדי ציבור לבין בתי המשפט - כיצד (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-869 חוות-דעת היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-869א' המעמד המשפטי של הפרקליט הצבאי הראשי במסגרת הצבא לפי חוק השיפוט הצבאי, התשטו - 1955 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-901 חוק בנינים גבוהים (חובה להתקין מעלית), תשכה - 1965 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-902 אצילת סמכות בידי ראש רשות מקומית - ביטול אצילה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-903 איסורים לפי סעיף 47 לחוק התכנון והבניה, תשכה - 1965 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-904 תכנית אב לירושלים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-905 סעיף 43 לחוק התכנון והבניה, תשכה - 1965 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-906 חלוקה חדשה (רפרצלציה) (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-907 הערכת פיצויים בגין שטחים ציבוריים שהופקעו על-פי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-908 חבר מועצה של רשות מקומית המעונין בחוזה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-910 הוראות סעיף 23 לחוק התכנון והבניה, תשכה - 1965 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-912 חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשלה - 1975 - התנהגות בלתי הולמת של ראש הרשות - העברתו מכהונה (סעיף 22) (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-913 צוי הריסה לפי חוק התכנון והבניה, תשכה - 1965 (חלק א') (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-913 צוי הריסה לפי חוק התכנון והבניה, תשכה - 1965 (חלק ב') (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-914 ועדות לתכנון ולבניה - מספר משתתפים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-915 בקשה להיתר ביצוע עבודה לפי חוק התכנון והבניה, תשכה - 1965 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-916 הנמקת הודעות סירוב לפונים לועדות תכנון ובניה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-917 אצילת סמכויות למהנדס רשות מקומית (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-918 סעיף 134(ב) לחוק התכנון והבניה, תשכה - 1965 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-919 הדבקת מודעות ברשות הרבים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-920 חוק התכנון והבניה, תשכה - 1965 ביצוע צוי הריסה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-921 תשלום מס השבחה על-ידי המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-923 בתים מסוכנים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-924 נציגי הרשויות המקומיות בועדות המחוזיות לתכנון ובניה (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-924 ריכוז חומר על-ידי מוסדות התכנון לצורך ניהול הליכים משפטיים על בניה ללא רשיון (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-925 תקפותן של תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 באיזור יהודה והשומרון (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-926 מניעת יציאתם מישראל של אנשים אשר עלולים לפגוע בבטחון המדינה, תקנה 6 לתקשח (יציאה לחול) לפי חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), תשלט - 1979 (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-928 סמכות בית משפט צבאי לשבת בדינם של תושבי ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-930 תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 - מטרות התקנות (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-931 רשויות מקומיות איסור מתן מענקים לגופים שמחוץ לתחום הרשות (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-931 רשויות מקומיות מענקים גופים שמחוץ לתחום הרשות (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-951 חובת דיווח אגודות עותמאניות (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-951 חובת דיווח אגודות עותמאניות (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-952 המצאת מידע על-ידי הבנקים לאפוטרופוס הכללי (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-953 נזקים לשמורת טבע ואתרים אחרים הנגרמים על-ידי עיזים (ת.עדכון: 06/12/2016) 21-954 רכישת אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי (ת.עדכון: 06/12/2016) 22-000 חוק הירושה, תשכה - 1965 - סעיף 75 לחוק (ת.עדכון: 06/12/2016) 22-001 מעמדו של ילד שנולד להורים שנישאו בטקס דתי בחול (ת.עדכון: 06/12/2016) 22-002 הדין החל על יחסים שבין בני הזוג (ת.עדכון: 06/12/2016) 22-003 סמכותם של בתי דין רבניים לגבי אזרחים ישראליים (ת.עדכון: 06/12/2016) 22-004 פניה לבית המשפט למכירת נכסיו של קטין (ת.עדכון: 06/12/2016) 22-005 תוקפם של נישואין המתקיימים בניגוד לחוק לתיקון דיני העונשין (ריבוי נישואין) תשיט - 1959 (ת.עדכון: 06/12/2016) 22-006 הוראות חוק אימוץ ילדים, תשך - 1960 (ת.עדכון: 06/12/2016) 22-007 לגיטימציה של ילדים שנולדו מחוץ לנישואין (ת.עדכון: 06/12/2016) 22-010 חוק אימוץ ילדים, תשך - 1960 - סעיף 8 (ת.עדכון: 06/12/2016) 22-011 אימוץ ילד לא יהודי בחול (ת.עדכון: 06/12/2016) 22-012 המצאת מסמכים מחוץ לגבולות המדינה בענייני אישות (ת.עדכון: 06/12/2016) 23-002 מעצר עובדי מדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 23-003 סמכותו של שופט להתנות תנאי מעצר (ת.עדכון: 06/12/2016) 23-004 סירוב למתן טביעת אצבעות בניגוד לתקנות העונשין (דרכי ענישה), 1954 (ת.עדכון: 06/12/2016) 23-005 החוק לתיקון דיני עונשין (דרכי ענישה), תשיד - 1954 - סעיף 42 (ת.עדכון: 06/12/2016) 23-006 פקודת בתי הסוהר, 1946 - סעיפים 71-77 - רשיון חופשה לאסיר (ת.עדכון: 06/12/2016) 23-007 ערר על החלטת המשטרה שלא להעמיד לדין בהתאם לסעיף 58 לחוק סדר הדין הפלילי, תשכה - 1965 (ת.עדכון: 06/12/2016) 23-008 פקודת בתי הסוהר, 1946 - סעיפים 31 ו - 96 (ת.עדכון: 06/12/2016) 23-009 דין המצהיר הצהרה כוזבת לפי סעיף 37 לפקודת העדות (ת.עדכון: 06/12/2016) 23-010 סמכות ועדה השחרורים להמליץ על שחרור אסיר שנדון למאסר עולם (ת.עדכון: 06/12/2016) 23-011 רשיון לפי סעיף 71 לפקודת בתי הסוהר, 1946 (ת.עדכון: 06/12/2016) 23-012 חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות מרמה, סחיטה ועושק), תשכג - 1963 - סעיפים 14-15 לחוק (ת.עדכון: 06/12/2016) 23-013 מאסר בשל בזיון בית דין או אי-מתן גט (ת.עדכון: 06/12/2016) 23-014 סיוע לביצוע עבירות על חוק השיפוט הצבאי, תשטו - 1956 (ת.עדכון: 06/12/2016) 24-000 חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים), תשיג1953- - סעיף 3 לחוק (ת.עדכון: 06/12/2016) 24-001 הרשאה לפי חוק נכסי המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 24-002 פיצויים על נזקי מלחמה שנגרמו לנכסים בהימצאם בשטחים מוחזקים (ת.עדכון: 06/12/2016) 24-003 פקודת האפוטרופוס הכללי, 1944 - סעיפים 19 ו - 20 לפקודה (ת.עדכון: 06/12/2016) 24-004 אישור פעולות לפי חוק מקרקעי ישראל, תשך - 1960 - סעיף 2(6) (ת.עדכון: 06/12/2016) 24-005 חוק נכסי המדינה, תשיא - 1951 - הרשאה לייצג את המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 24-006 אחריות לביצוע חוק מינהל מקרקעי ישראל, תשך - 1960 (ת.עדכון: 06/12/2016) 24-006 אחריות לביצוע חוק מינהל מקרקעי ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) 24-006 אחריות לביצוע חוק מינהל מקרקעי ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) 24-007 חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום, תשי - 1949 (ת.עדכון: 06/12/2016) 24-010 חוק בתים משותפים, תשכא - 1961 - בקשה לפי סעיפים 65 ו-67 (ת.עדכון: 06/12/2016) 24-011 פינוי ובינוי של איזורי שיקום (ת.עדכון: 06/12/2016) 24-013 התקשרות בעיסקה לפי חוק נכסי המדינה, תשיא - 1951 (ת.עדכון: 06/12/2016) 24-014 ערעורים על לוח זכויות והסדר לפי סעיף 59 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין (נוסח חדש) (ת.עדכון: 06/12/2016) 24-015 זכות תושב בשטחים המוחזקים לרכוש נכס דלא ניידי בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) 24-016 רישום הסכם שיתוף במקרקעין (ת.עדכון: 06/12/2016) 24-017 מכירת קרקע על-ידי מינהל מקרקעי ישראל מכוח אישור שר החקלאות (ת.עדכון: 06/12/2016) 25-000 תביעת נזיקין בישראל בשל תאונה שאירעה בשטח מוחזק (ת.עדכון: 06/12/2016) 25-001 25-001 חוקי הנכים - פגיעה עקב השירות בצהל (חלק א') (ת.עדכון: 06/12/2016) 25-001 חוקי הנכים - פגיעה עקב השירות בצהל (חלק ב') (ת.עדכון: 06/12/2016) 26-000 שיקולי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 8 לחוק העזרה המשפטית למדינות זרות, התשטז - 1956 (ת.עדכון: 06/12/2016) 26-001 חוק העזרה המשפטית למדינות זרות, התשטז - 1956 - המצאת פסק דין העוסק בעניינים פיסקליים (ת.עדכון: 06/12/2016) 26-002 אמצעי הוכחה בתביעות ילדים למזונות (ת.עדכון: 06/12/2016) 27-000 חימושן של אניות סוחר להגנתן (ת.עדכון: 06/12/2016) 27-001 שירות צבאי של שבויי מלחמה שהוחזרו מהשבי (ת.עדכון: 06/12/2016) 27-002 החובה להחזיר שבויי מלחמה פצועים קשה (ת.עדכון: 06/12/2016) 27-003 תקיפת מטרות צבאיות (ת.עדכון: 06/12/2016) 27-004 אספקה לכוחות צבאיים מכותרים בשעת הפסקת אש (ת.עדכון: 06/12/2016) 27-005 הערות משפטיות בנושא יחסי מלחמה (חלק א') (ת.עדכון: 06/12/2016) 27-005 הערות משפטיות בנושא יחסי מלחמה (חלק ב') (ת.עדכון: 06/12/2016) 28-000 שינוי תזכיר של חברה (ת.עדכון: 06/12/2016) 28-001 מינוי מפרקים ונאמנים (ת.עדכון: 06/12/2016) 28-003 גביית קנסות מחברות בפירוק (ת.עדכון: 06/12/2016) 28-004 תשלום דיבידנד על-ידי חברה בעמ (ת.עדכון: 06/12/2016) 28-005 מינוי בודק - סעיף 102 לפקודת החברות (ת.עדכון: 06/12/2016) 28-006 עבירה בניגוד לסעיף 98 לפקודת החברות (ת.עדכון: 06/12/2016) 28-007 סייגים למינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות (ת.עדכון: 06/12/2016) 28-008 מינוי חבר כנסת כדירקטור בחברה ממשלתית (ת.עדכון: 06/12/2016) 28-009 שאלת פירושו של סעיף 1 לחוק החברות הממשלתיות (ת.עדכון: 06/12/2016) 28-010 חברות ממשלתיות - סייגים למינוי דירקטורים (ת.עדכון: 06/12/2016) 28-012 חוק החברות הממשלתיות אצילת סמכויות מן הממשלה לשרים (ת.עדכון: 06/12/2016) 28-012 חוק החברות הממשלתיות אצילת סמכויות מן הממשלה לשרים (ת.עדכון: 06/12/2016) 28-014 חיילים בשירות קבע בצהל כחברים בדירקטוריון של חברה ממשלתית (ת.עדכון: 06/12/2016) 28-016 מינוי דירקטורים מטעם המדינה בחברות ממשלתיות - שיקולי שרים - איסור מינויים פוליטיים, מינויי חברי מרכז מפלגה כדירקטורים (חלק א') (ת.עדכון: 06/12/2016) 28-016 מינוי דירקטורים מטעם המדינה בחברות ממשלתיות - שיקולי שרים - איסור מינויים פוליטיים, מינויי חברי מרכז מפלגה כדירקטורים (חלק ב') (ת.עדכון: 06/12/2016) 28-016 תוספת ונספח להנחיות בעניין מינויים בחברות ממשלתיות (ת.עדכון: 06/12/2016) 28-017 נהלי עבודה לבדיקת מועמד לכהונת דירקטור בחברות ממשלתיות (ת.עדכון: 06/12/2016) 28-018 מינויי דירקטורים בחברות הממשלתיות ערב הבחירות לכנסת וסמוך לאחריהן (ת.עדכון: 06/12/2016) 28-020 סוגיית ניגוד עניינים לפי חוק החברות הממשלתיות, התשלה - 1975 מול ההסדר הקבוע בפקודת החברות [נוסח חדש], התשמג - 1983 (ת.עדכון: 06/12/2016) 28-021 מעמד הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בעניין דירקטורים, מנכלים ויור הדירקטוריון בחברות ממשלתיות לאור חוק החברות הממשלתיות (תיקון מספר 6) (מינויים), התשנג - 1993 (ת.עדכון: 06/12/2016) 4-1000 - עצמאות סמכותו של היועץ המשפטי לממשלה - הליכים פליליים (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-000 ניסוח כתבי אישום (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-003 אישומים - חוק דיני העונשין (בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים), תשיז - 1957 (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-004 הארכת מעצר מעל שלושים יום (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-004 פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש) - הארכת מעצר מעל 30 יום (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-004א' חישוב תקופת מעצר של 30 יום (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-004ב' אישור היועץ המשפטי לממשלה להגשת בקשה להארכת מעצר מעל 30 יום (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-004ג' חישוב תקופת מעצר על-פי צו שופט מתי מתחילה תקופת המעצר (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-004ד' חישוב תקופת מעצר על-פי צו שופט האם היא כוללת ימי מנוחה, פגרה או שבתון (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-005 העברת העתקים של כתבי אישום (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-006 עררים על החלטה לא להעמיד לדין - סעיף 60 לחוק סדר הדין הפלילי, תשכה - 1965 (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-007 תקנות ההגנה שעת חירום 1945 העברת משפט לשיפוט בפני בית-משפט צבאי (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-008 אישור מוקדם להגשת כתב אישום (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-008 אישור מוקדם להגשת כתב אישום (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-010 נוהל פעולה בפני ועדת שחרורים (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-011 עונשים עבור עבירות שונות בכתב אישום אחד (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-012 ניסוח כתבי אישום בעבירות עושק (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-013 תאונות קטלניות בצהל - החלטת הפרקליט הצבאי הראשי לסגור תיק - השגה ליועץ המשפטי לממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-021 הערות בתי המשפט - תיקון חקיקה (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-021 הערות בתי המשפט לעניין תיקוני חקיקה (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-025 הליכים משמעתיים נגד עובדי המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-026 הודעה על בקשה להארכת מעצר לסניגורו של נאשם (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-027 שחרור בערובה בתנאי של הגבלת חופש ומגורים (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-028 פרק ז' לחוק דיני העונשין (דרכי ענישה) (נוסח משולב), תשל - 1970 - החזקה במוסד סגור (סעיפים 45-49 לחוק) (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-030 נוהל ייצוג המדינה בערכאות בענייני עבודה (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-030 נוהל ייצוג המדינה בפני בתי-דין לעבודה (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-032 ערובה להתייצבות לנשיאת עונש (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-033 נהיגה אחורנית - המצאת הוכחות על-ידי התביעה (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-034 עבירות לפי התוספת לחוק סדר הדין הפלילי, תשכה - 1965 (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-035 יומן מעקב - בזיון בית המשפט, כפיית גט (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-036 נוהל פעולות באי-כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד הסעד בענייני קטינים וחולי נפש (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-037 אימוץ ילדים על-ידי קרובי משפחה (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-039 עבירה על פקודה הסמים המסוכנים - תחימת סמכויות (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-041 פרסום פסק דין של בית המשפט העליון בתיקים בטחוניים (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-044 נוהל מעצר ושחרור בערבות של נישומים החשודים בביצוע עבירה על סעיפים 217, 220 לפקודת מס הכנסה (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-046 עיכוב יציאה לחול - נתבעים בהליכים אזרחיים ומנהלי חברות בפירוק (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-047 בעילת קטינות (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-048 הארכת תקופת תנאי (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-049 הגשת כתבי אישום בענין משכב זכר (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-053 תביעות על עבירות לפי פקודת התעבורה (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-055 קוים מנחים בענין פרסומים בקשר למעצר, חיפוש ומשפט פלילי (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-057 סמכות לשפוט אנשי ארגון חבלני שנתפסו בחול (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-058 עונשי מינימום על עבירות (ת.עדכון: 06/12/2016) 50-059 דיווח על ליקויים בסדרי מינהל (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-000 חוק סדר הדין הפלילי (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-000 עצמאות סמכותו של עיכוב הליכים פליליים (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-000א עיכוב הליכים פליליים - עצמאות סמכותו של היועץ המשפטי לממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-001 משפט לפי תקנות ההגנה (כספים), 1941 - עיכוב פעולות (כופר) (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-002 עבירות לפי החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תשי1950- - אישור היועץ המשפטי לממשלה להגשת כתבי אישום (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-003 הזמנת רופאים כעדים (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-004 חוק לטיפול בחולי נפש, תשטו - 1955 - עדות רופאים בבית משפט (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-005 אישום ברצח - צירוף האשמות (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-006 טענת התיישנות בהליכים אזרחיים (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-009 משפטים בבית משפט לנוער - תיאום שירות המבחן לנוער ומשטרת ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-012 עבירות בשטחים מוחזקים - העברת נאשם לאיזור (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-013 מעצרו של נאשם לפני מתן פסק דין חישוב תקופת העונש (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-013 תאונות קטלניות בצהל (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-014 הבאה בחשבון של עבירות אחרות בהן הודה נאשם (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-015 טיעון לפני הגשת כתב אישום שימוע (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-015 שימוע וטיעון לפני הגשת כתב אישום פלילי (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-019 זכויותיו של מי שנעצר על ידי המשטרה (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-020 גביית התחייבות להימנע מעבירה (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-022 סמכות עורך דין להודות באשמה או בעובדות בשם לקוחו, בהעדר הנאשם (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-023 דחיית ביצוע גזר דין בשל הגשת בקשה לחנינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-024 בקשה לעיכוב הליכים פגישה עם נאשם או בא-כוחו (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-024 עיכוב הליכים באין אפשרות לאתר עדים (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-026 בקשות לעיכוב הליכים בעבירות מעמ דחיית הדיון בבית המשפט (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-051 הנחיות לתובעים בנושא העמדה לדין בעבירת הסוב-יודיצה (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-051 הצורך בקביעת מדיניות מרכזית (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-051 הצורך בקביעת מדיניות מרכזית של חקירה ותביעה בתחום העונשין הכללים החלים על הקביעה וההפעלה של המדיניות (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-051א' הנחיות לתובעים בנושא העמדה לדין בעבירת הסוביודיצה (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-052 חיילי האומ נהלים ושיקולים בדבר העמדתם לדין פלילי (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-052 מדיניות תביעה כלפי חיילי אום נוהל ושיקולים בדבר העמדתם לדין (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-053 קלטות פיראטיות הפרת זכויות יוצרים ומבצעים (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-054 מדיניות תביעה נישואי בוסר ובעילת קטינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-055 מדיניות תביעה תחנות לשידור טלביזיה בכבלים (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-056 מדיניות תביעה סמים - אחזקה ושימוש לצריכה עצמית (ת.עדכון: 06/12/2016) 51-100 חקירות תלונות בדבר שימוש בכוח על-ידי שוטרים (ת.עדכון: 06/12/2016) 52-006 ועדת שחרורים - הכנת חומר של בכ היועץ המשפטי לממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 53-000 דבר מה נוסף להודאת נאשם (חלק א') (ת.עדכון: 06/12/2016) 53-000 דבר מה נוסף להודאת נאשם (חלק ב') (ת.עדכון: 06/12/2016) 53-001 הבעיות המתעוררות בסעיף 6 לחוק לטיפול בחולי נפש, התשטו - 1955 לאור הפסיקה הישראלית (ת.עדכון: 06/12/2016) 53-002 שחרור בערובה (חלק א') (ת.עדכון: 06/12/2016) 53-002 שחרור בערובה (חלק ב') (ת.עדכון: 06/12/2016) 53-003 הרשעה על-פי עד יחיד (ת.עדכון: 06/12/2016) 53-004 עד עוין (ת.עדכון: 06/12/2016) 53-005 נסיבות מחמירות לצורך חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות מרמה, סחיטה ועושק), תשכג - 1963 (ת.עדכון: 06/12/2016) 53-006 סיוע במשפטים פליליים - תוכן העניינים (ת.עדכון: 06/12/2016) 53-007 עבירות שיש עמן קלון (ת.עדכון: 06/12/2016) 53-008 זיהוי על-פי טביעות אצבע ועקבות נעליים (ת.עדכון: 06/12/2016) 53-009 מסדר זיהוי (חלק א') (ת.עדכון: 06/12/2016) 53-009 מסדר זיהוי (חלק ב') (ת.עדכון: 06/12/2016) 53-010 הודאות (חלק א') (ת.עדכון: 06/12/2016) 53-010 הודאות (חלק ב') (ת.עדכון: 06/12/2016) 53-010 הודאות (חלק ג) (ת.עדכון: 06/12/2016) 53-011 רענון זכרון (חלק א') (ת.עדכון: 06/12/2016) 53-011 רענון זכרון (חלק ב) (ת.עדכון: 06/12/2016) 53-012 עבירות על פקודת הסמים המסוכנים - שיקולים בהטלת העונש (ת.עדכון: 06/12/2016) 53-013 זכות הנאשם לחיסוי שיחות שבינו לבין סניגורו (חלק א') (ת.עדכון: 06/12/2016) 53-013 זכות הנאשם לחיסוי שיחות שבינו לבין סניגורו (חלק ב') (ת.עדכון: 06/12/2016) 53-014 רלבנטיות (ת.עדכון: 06/12/2016) 53-015 הכלל הפוסל עדות שמיעה (חלק א') (ת.עדכון: 06/12/2016) 53-015 הכלל הפוסל עדות שמיעה (חלק ב') (ת.עדכון: 06/12/2016) 53-016 תמצית הפסיקה בקשר עם סעיף 14 לחוק לתיקון דיני העונשין (עבירות מרמה, סחיטה ועושק), תשכג-1963 (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-000 חקיקת חירום לשעת לחימה (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-001 חקיקה - רשימת בקרה (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-005 הועדה לניסוח חוזים (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-006 נציגי שר המשפטים בועדות לתכנון ולבניה (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-007 נוהל העברת תפקידים לרשות סטטוטורית או לתאגיד ממשלתי (הקמת חברה ממשלתית) (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-009 נוהל להפעלת חוק החוזים האחידים, תשכד-1964 (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-010 נוהל טיפול בהצעות חוק (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-010א' הטיפול בהצעות חוק - ערכאת הביקורת השיפוטית על החלטות מינהליות (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-011 התייעצות במועצה לבתי-דין מינהליים (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-014 צורת עריכת ההצעה הכחולה (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-015 נוהל טיפול בהצעות חוק של חברי הכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-016 הצעות חוק פרטיות הערכת העלות הכספית (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-017 התערבות היועץ המשפטי לממשלה בבקשות למתן צוי ירושה, צוואה וכו' בבתי דין רבניים (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-018 נוהל קבלת מתמחים והעסקתם (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-019 תיקון טעות בחוק שנתקבל - נוהל (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-019 תיקון טעות בחוק שנתקבל נוהל (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-020 הרשאה בהתאם לחוק נכסי המדינה, תשיא - 1951 (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-021 ויתור על גביית חובות הנובעים מהליכים משפטיים (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-022 חקיקה רטרואקטיבית (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-100 כללים להענקת סיוע משפטי (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-101 משרד הסעד - פעולת באי-כוח היועץ המשפטי לממשלה - קשר שוטף (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-102 מינוי עובדי משרד הסעד כאפוטרופסים (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-102א' פרשנות התנאי תוך מילוי תפקידו בסעיף 69 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמב-1982 (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-103 נוהל לטיפול בבקשות עזרה משפטית לעובדי מדינה שהובאו בפלילים ולדין משמעתי (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-104 חקיקה - יזמה ועקרונות הצגתה בממשלה ובכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-104א' נציגי הממשלה בפני ועדות הכנסת איסור להסתייג מהחלטת הממשלה מכוח האחריות המשותפת של הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-107 כללים למינוי יועצים משפטיים בחברות ממשלתיות (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-108 שאילתות והצעות חוק פרטיות - יומן מעקב (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-109 אמנה בדבר גביית מזונות בחול (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-111 נוהל לטיפול בתביעות מן המדינה לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-112 הודעות לפי החוק לתיקון דיני העונשין (העלמת עבירות), תשיט-1959 (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-113 הוצאה לפועל של פסקי דין נגד המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-113א' הוצאה לפועל של פסקי דין לטובת המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-114 נוהל הפסקת הליכים משפטיים בעבירות פליליות בניגוד לפקודת מס הכנסה (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-115 ביצוע התחייבויות חוזיות אשר המדינה צד להן (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-116 סדרי הטיפול בהפקעות - נוהל (חלק א') (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-116 סדרי הטיפול בהפקעות - נוהל (חלק ב') (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-117 סקירה בנושא של הכנת תכניות, שינוי תכניות וביטול תכניות לפי חוק התכנון והבניה, תשכה-1965 (חלק א') (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-117 סקירה בנושא של הכנת תכניות, שינוי תכניות וביטול תכניות לפי חוק התכנון והבניה, תשכה-1965 (חלק ב') (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-118 פשרה בתביעה שהמדינה צד לה - נוהל (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-119 נוהל ביצוע פעולות משפטיות שלא על ידי עובדי המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-120 מכתבי התראה מטעם המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-123 הפקעת מקרקעין לצרכי ציבור הודעות לבעלי זכויות במקרקעין וזכותם לפיצויים (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-200 חקיקת משנה רטרואקטיבית - נוהל (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-201 נוהל הפעלת פקודת ההקדשות לצרכי צדקה (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-202 נוהל עריכת הסכם מחקר (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-203 נוהל מתן היתר לטיפול בתביעות לפיצויים אישיים מחוץ-לארץ (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-204 מסירת הודעות על הפקעות מקרקעין (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-205 נוהל בקשות פטנט מטעם המדינה בארצות חוץ (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-207 הוראות נוהל לטיפול בבקשות הסגרה ממדינות זרות (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-207 הוראות נוהל לטיפול בבקשות הסגרה (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-208 נוסח להסכם הסגרה (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-209 נוהל תיאור הצדדים למסמך (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-210 נוהל תאריך חתימת המסמך (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-212 ריבית על חובות שמועד פירעונם הוארך (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-213 ערבויות מטעם המדינה לתביעות משפטיות של חברה בפירוק (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-214 בירור תלונות נגד טיפול רפואי (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-215 הפקדה בגנזך המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-215 הפקדה בגנזך המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-216 ועדות ציבוריות ובינמשרדיות בהן משתתפים נציגי משרד המשפטים (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-217 נוהל הטיפול בתלונות המוגשות באמצעות נציבות תלונות הציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-218 שכירות כלכלית לעולים (ת.עדכון: 06/12/2016) 60-220 רשיונות חופש לאסירים (ת.עדכון: 06/12/2016) 62-001 נוהל טיפול בבקשות חנינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 62-003 נוהל מבקרים רשמיים בבתי מעצר של משטרת ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) 63-000 חקיקה - נוהל הכנת נוסח חדש ונוסח משולב (סעיף 16 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תשח-1948) (ת.עדכון: 06/12/2016) 63-004 נוסח חדש של פקודה תחולת סעיף 3 לחוק הפרשנות, התשמא-1981 (ת.עדכון: 06/12/2016) 64-001 חוזים עם גורמי חוץ - תחולת החוק הישראלי (ת.עדכון: 06/12/2016) 68-099 פרסומים של משרד המשפטים (ת.עדכון: 06/12/2016) 69-000 טיפול בפניות בכתב אל עובדי המשרד (אישור קבלת מכתבים) (ת.עדכון: 06/12/2016) 69-001 פנייה לגורמי ממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 69-002 אבטחת רשומות (ת.עדכון: 06/12/2016) 69-003 רשימת תפוצה (ת.עדכון: 06/12/2016) 70-005 חנינות - דוח חודשי (ת.עדכון: 06/12/2016) 70-009 דיווח - פרקליטות המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 70-010 דיווח - פרקליטי מחוזות (ת.עדכון: 06/12/2016) 70-011 דיווח - שטחים מוחזקים (ת.עדכון: 06/12/2016) 70-012 זירוז הטיפול בהליכים פליליים על-ידי פרקליטות המדינה - דיווח על ידי פרקליטי המחוזות (ת.עדכון: 06/12/2016) 70-012 זירוז הטיפול בהליכים פליליים (ת.עדכון: 06/12/2016) 70-012 זירוז הטיפול בהליכים פליליים (ת.עדכון: 06/12/2016) 70-013 חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמא-1981 - מסירת מידע מן המרשם לבאי-כוח היועץ המשפטי לממשלה בהליכים אזרחיים (ת.עדכון: 06/12/2016) 80-000 בוררויות הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 80-001 ניסוח חוזים - קבלת שירותים על בסיס קבלני (ת.עדכון: 06/12/2016) 80-002 חוזים בתחום הכלכלה והפיתוח (ת.עדכון: 06/12/2016) 80-003 חוזי המדינה הסמכות להתחייב בשם המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 81-002 העסקת אזרחים באורח ארעי על בסיס קבלני על-ידי משרד התקשורת (ת.עדכון: 06/12/2016) 81-003 חוזה שירות בחברות ממשלתיות - רשימת בקרה (ת.עדכון: 06/12/2016) 90-000 תפקידי היועץ המשפטי לממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 90-001 התליית הליכים בשל חוסר אפשרות לאתר עד (ת.עדכון: 06/12/2016) 90-002 הגשת כתבי אישום בעבירה של זילות בית המשפט (ת.עדכון: 06/12/2016) 90-003 חיפוש משטרתי בדירת חבר כנסת ב (ת.עדכון: 06/12/2016) 90-003 חיפוש משטרתי בדירת חבר כנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) 90-003 חיפוש משטרתי בדירת חבר-הכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) 90-004 חקירת אישי ציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) 90-004 חקירת אישי ציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) 90-005 היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 90-006 ביטול כפל תמיכות של המדינה במוסדות ציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) 90-006 ביטול כפל-תמיכה של המדינה במוסדות ציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) 90-007 חיוב אישי של נושא משרה ברשות (ת.עדכון: 06/12/2016) 90-007 נוהל לחיוב אישי של נושא משרה ברשות מקומית (ת.עדכון: 06/12/2016) 90-008 הטלת הוצאות אישיות על עורכי-דין לטובת אוצר המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 90-009 התקשרויות בין משרדים ממשלתיים ומשרדי מוניות (ת.עדכון: 06/12/2016) 90-010 חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטו (ת.עדכון: 06/12/2016) 90-010 חוק לתיקון סדרי המנהל התשיט-1958 (ת.עדכון: 06/12/2016) 90-011 עיכוב הליכים בעבירות פיסקליות וכלכליות (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לבחירות (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחיות היועץ המשפטי לממשלה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדר פריסת כוחות מצריים באזור ציר פילדלפי - האם טעון אישור הכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת היועץ המשפטי לממשלה בנושא תניות פוליגרף בחוזים של חברות ביטוח (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת היועץ המשפטי לממשלה בפרשת שוקרון דינם של כספים שגבתה רשות ציבורית שלא כדין מציבור גדול (עא 01 - 3255) (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת היועץ המשפטי לממשלה לענין תניות שיפוט בחוזים אחידים שהוגשה בהתייצבויות בבתי משפט (ת.עדכון: 06/12/2016) עמותות ליד משרדי ממשלה נוהל לשיתוף פעולה בין משרדי ממשלה לבין עמותות
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין