(ת.עדכון: 06/12/2016) 1.0000 - תפקידי היועץ המשפטי לממשלה (ת.עדכון: 27/06/2018) 1.0001 - חובת התייעצות מכוח חוק (ת.עדכון: 27/06/2018) 1.0002 - הנחיות מינהליות (ת.עדכון: 06/11/2019) 1.0003 - משך הזמן בהליכי אכיפה חלופית (ת.עדכון: 27/06/2018) 1.0004 - הבטחות מינהליות (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1000 - מחויבות שרים להחלטות הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1001 - המעמד של החלטת הממשלה בעניין מסוים כלפי השר המוסמך באותו עניין (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1002 - הצטרפות שר וסגן שר להצעות חוק פרטיות (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1003 - השתתפות שר בדיונים בכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1004 - הפרת עקרון האחריות המשותפת (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1005 - הופעת נציגי הממשלה בפני ועדות הכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1100 - כהונת ראש רשות מקומית כחבר הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1101 - ממלא מקום שר - המעמד והסמכויות (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1102 - המועד בו נפסקת כהונתו של שר שהתפטר או הועבר מכהונתו בממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1103 - תוקף הצעות לסדר היום ועררים של שר שפרש (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1104 - שר בלי תיק - שר ללא אחריות לתחום פעולה (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1200 - ועדות שרים וסמכויותיהן (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1201 - דין החלטה של ועדת שרים על דעת הממשלה כדין החלטת ממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1202 - השתתפות בדיוני ועדות שרים (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1300 - מעמדו של סגן שר (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1301 - סגן השר - היקף העניינים שניתן למסור לו (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1302 - השתתפות סגן שר דרך קבע בכל ישיבות הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1303 - חברי הכנסת המיועדים לכהן כסגני שרים (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1304 - איסור אצילת סמכויות סטטוטוריות לסגן שר (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1400 - רציפות הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1401 - סדר היום של הממשלה ושל ועדות השרים עם כינון ממשלה חדשה (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1450 - סמכויות הממשלה והשרים - העברה ואצילה (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1451 - אחריות שרים לביצוע חוק (חוק מינהל מקרקעי ישראל) (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1500 - בדיקת מינויים על ידי היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה (ת.עדכון: 16/10/2019) 1.1501 - מינויים בתקופת בחירות (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1502 - מינוי והרכב ועדות ציבוריות מייעצות ודרכי פעולתן (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1503 - ייצוג הולם למגזרים מסוימים (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1504 - ועדות בוחנים במכרזים לקבלת עובדים למשרות בשירות המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1550 - כינון הועד המנהל של רשות השידור (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1551 - ועדת המינויים לפי חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים - קרוב משפחה כמועמד (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1553 - מועמדים למועצת הרבנות הראשית החברים באסיפה הבוחרת את המועצה - (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1554 - ועדה לאיתור מועמדים - מועמד בעל זיקה לשר משרי הממשלה (ת.עדכון: 16/10/2019) 1.1554 - ועדה לאיתור מועמדים מועמד בעל זיקה לשר משרי הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1555 - עריכת הסדרים למניעת ניגוד עניינים בשירות המדינה (ת.עדכון: 16/10/2019) 1.1555 - עריכת הסדרים למניעת ניגוד עניינים בשירות הציבורי (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1600 - שימוש ברכב צמוד על-ידי בני משפחה של שרים וסגני שרים (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1601 - החזר הוצאות לשר עבור שכירת דירה בירושלים (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1700 - מתן חסויות וגיוס תרומות בידי עובדי ציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1701 - חברותם של שרים בעמותה או בועד מנהל של עמותה (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1702 - חברות בגופים ציבוריים - עיקרי דברים (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1703 - השתתפות שרים בתשדירי פרסום (ת.עדכון: 06/11/2019) 1.1704 - פעילות מפלגתית בלשכות שרים וסגני שרים (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1704 - פעילות מפלגתית בלשכות שרים (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1705 - פרסום מודעות על-ידי עובדי ציבור ונושאי משרה (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1706 - שימוש בנייר רשמי ובסמל המדינה או מוסד ציבורי שלא לצורך מילוי תפקיד רשמי (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1707 - העסקת יועצי חינם ויועצים בתשלום (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1708 - הגבלות על טיפול בפניות חברי גוף בוחר על-ידי נבחרי ציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1709 - הגבלות על קבלת הזמנות וכרטיסים למופעים ואירועים (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1710 - נסיעות רבנים ראשיים לחוץ לארץ במימון גורם שאינו ממשלתי (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1711 - גיבוש עמדת המדינה לגבי תקופת הצינון הראויה לפורשים משירות הציבור (ת.עדכון: 16/10/2019) 1.1712 - ניגוד עניינים של נבחרי ציבור בגין קבלת תרומה (ת.עדכון: 16/10/2019) 1.1713 - נסיעות שרים וסגני שרים לחול במימון חוץ ממשלתי (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1800 - נוהל קבלת החלטה בנושא הקמת ישובים חדשים (ת.עדכון: 16/10/2019) 1.1801 - יישום הסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציבית (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1900 - איסור על תעמולת בחירות במימון כספי גוף מבוקר - פרסומים המופצים על ידי משרדי הממשלה (ת.עדכון: 06/11/2019) 1.1900 - איסור על תעמולת בחירות במימון כספי גוף מבוקר (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1901 - איסור על תעמולת בחירות במימון כספי גוף מבוקר - עריכת סקרים על-ידי משרדי הממשלה בתקופת הבחירות (ת.עדכון: 06/11/2019) 1.1902 - פעילות מפלגתית של עובדי מדינה ועובדי רשויות מקומיות (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1903 - טיפול בתלונות בנוגע לתעמולה אסורה (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1904 - הבטחות או התחייבויות לחלוקת הטבות או להקצאת תקציבים במהלך סיורי (ת.עדכון: 06/11/2019) 1.1904 - הבטחות או התחייבויות לחלוקת הטבות או להקצאת תקציבים במהלך פעילות בחירות (ת.עדכון: 06/11/2019) 1.1905 - שימוש ראש הממשלה במסוקים צבאיים למטרות מפלגתיות-פוליטיות (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1906 - העברת חומר המוסרט בוידיאו מלשכת העתונות הממשלתית למפלגות לצורך תעמולת בחירות (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1907 - הגבלות לקראת פרישה ולאחר פרישת שרים וסגני שרים (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1908 - איסור על תעמולת בחירות במימון כספי גוף מבוקר - עריכת אירועים על-ידי משרדי הממשלה בתקופת הבחירות (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1908 - איסור על תעמולת בחירות במימון כספי גוף מבוקר - עריכת אירועים על-ידי (ת.עדכון: 06/11/2019) 1.1908 - איסור על תעמולת בחירות במימון כספי גוף מבוקר (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1909 - התפטרות או חופשה של עובדי ציבור המועמדים לכנסת (ת.עדכון: 06/11/2019) 1.1910 - טוהר הבחירות (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1911 - הבטחת משרה במסגרת הסכם פוליטי (ת.עדכון: 06/11/2019) 1.1912 - תחולת חוקי עזר של רשויות מקומיות על תעמולת בחירות ועל שלטים ומודעות בעלי מסר פוליטי (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1913 - מדיניות התביעה והאכיפה לפני הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1914 - הפליה גזעית בהסכם קואליציוני (ת.עדכון: 06/12/2016) 1.1915 - כריתת חוזים על-ידי ועדת הבחירות המרכזית (ת.עדכון: 27/06/2018) 1.2102 - שימוש בתקנות ההגנה (שעת חירום) (ת.עדכון: 06/11/2019) 1.2500 - כללים מנחים לגיבוש הסדרים דיגיטליים (ת.עדכון: 16/10/2019) 1.2500-1 (ת.עדכון: 16/10/2019) 1.2500-2 (ת.עדכון: 16/10/2019) 1.2500-3 (ת.עדכון: 16/10/2019) 1.2500-4
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין