(ת.עדכון: 27/06/2018) 1.1712 - ניגוד עניינים של נבחרי ציבור בגין קבלת תרומה (ת.עדכון: 06/12/2016) 8.1000 - שיקולי שר או נציגו במוסדות תכנון (ת.עדכון: 06/12/2016) 8.1001 - נציגי הרשויות המקומיות בועדות התכנון והבניה (ת.עדכון: 06/12/2016) 8.1002 - נציגי שר המשפטים במוסדות התכנון ויועצים משפטיים בועדות מחוזיות (ת.עדכון: 27/06/2018) 8.1100 - הסמכת תובעים ברשויות המקומיות ובוועדות המקומיות לתכנון ולבניה (ת.עדכון: 06/12/2016) 8.1101 - התובעים בועדות המחוזיות לתכנון ולבניה (ת.עדכון: 06/12/2016) 8.1150 - בקשות לדחית דיון בהליכים פליליים בשל הגשת בקשה להיתר או לתכנית (ת.עדכון: 06/12/2016) 8.1151 - מתן רשיון עסק לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה (ת.עדכון: 06/12/2016) 8.1152 - הגשת אישומים כנגד קבלנים אשר עברו על חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ת.עדכון: 06/12/2016) 8.1153 - מסירת הודעה למתלוננים על החלטה שלא להעמיד לדין והודעה על הזכות להגיש ערר (ת.עדכון: 06/12/2016) 8.1154 - תפיסת כלים המשמשים לביצוע עבירות בניה (ת.עדכון: 16/10/2019) 8.1155 - הפעלת חוק העבירות המנהליות בעבירות תכנון ובניה (ת.עדכון: 06/12/2016) 8.1200 - תחולת הוראות חוק התכנון והבניה על קו צינור הנפט אילת אשקלון (ת.עדכון: 06/12/2016) 8.2000 - פתיחה בהליך של חיוב אישי של נושא משרה ברשות מקומית נוכח ממצאי חקירה פלילית (ת.עדכון: 06/12/2016) 8.2001 - מענקים לגופים שמחוץ לתחום רשות מקומית (ת.עדכון: 06/12/2016) 8.2003 - חובת רכבת ישראל לגדר מסילות ברזל בשטח שיפוטן של רשויות מקומיות
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין