(ת.עדכון: 06/12/2016) 9.1 - עריכת תסקיר קצין מבחן לגבי נאשמים תושבי יהודה ושומרון (ת.עדכון: 06/12/2016) 9.10 - הטלת עבודת שירות על חייל על ידי בית משפט אזרחי (ת.עדכון: 06/12/2016) 9.11 - בקשות לריצוי מאסר בעבודת שירות מטעם תושבי יהודה ושומרון, שאינם תושבי או אזרחי מדינת ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) 9.12 - נשיאת מאסר בעבודת שירות - סעיף 51 ב לחוק העונשין, התשלז-1977 - מועד הפניה לממונה על עבודות השירות ולבית המשפט (ת.עדכון: 06/12/2016) 9.13 - הגשת חוות דעת לבית המשפט מטעם הממונה על עבודות השירות (ת.עדכון: 06/12/2016) 9.14 - הגשת בקשה מטעם המדינה לעיכוב ביצוע עונש מאסר שנקבע כי ירוצה בעבודות שירות, במקרה של שקילת הגשת ערעור על קולת העונש (ת.עדכון: 06/12/2016) 9.15 - מדיניות הענישה בעבירות שוחד (ת.עדכון: 06/12/2016) 9.16 - מדיניות ענישה בעבירות נשק ומטעני חבלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 9.2 - בירור מצבו הרפואי של קורבן העבירה לקראת עריכת הסדר טיעון או לקראת שלב הטיעון לעונש (ת.עדכון: 06/12/2016) 9.3 - הגשת הודאה שנגבתה במשטרה לבית המשפט, כאשר הנאשם מודה בעבירה בבית המשפט (ת.עדכון: 06/12/2016) 9.4 - שלב הטיעון לעונש בתיק שבו עומד לדין ראש רשות מקומית או סגנו (ת.עדכון: 06/12/2016) 9.5 - צירוף תיקים לפני מתן גזר הדין (ת.עדכון: 06/12/2016) 9.6 - העברת קנס שהוטל לפי פקודת הסמים המסוכנים לקרן החילוט (ת.עדכון: 06/12/2016) 9.7 - מתן הודעה לבית המשפט על התקופה שבה היה הנאשם נתון במעצר או במעצר בית (ת.עדכון: 06/12/2016) 9.8 - מדיניות הענישה בעבירות מין והתעללות בתוך המשפחה (ת.עדכון: 06/12/2016) 9.9 - מדיניות הענישה בעבירות אלימות שבוצעו נגד עיתונאים
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין