(ת.עדכון: 06/12/2016) 12-1 - השיקולים שלפיהם תקבע עמדת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה בוועדת השחרורים (ת.עדכון: 06/12/2016) 12-10 - חופשה לאסיר תושב הרשות הפלשתינית ולתושבי חוץ אחרים – הפקדת ערבויות (ת.עדכון: 06/12/2016) 12-11 - תחולת חוק שחרור על תנאי ממאסר, תשסא – 2001 על מי שביצע עבירות בהיותו אסיר ברשיון לפני כניסת החוק לתוקף (ת.עדכון: 06/12/2016) 12-2 - רישום פרוטוקול בדיוני ועדת השחרורים (ת.עדכון: 06/12/2016) 12-3 - קיום דיון בפני ועדת השחרורים, כאשר תלוי ועומד ערעור מטעם המדינה על גזר הדין (ת.עדכון: 06/12/2016) 12-4 - חוות דעת של מנהל בית הסוהר המוגשת לוועדת השחרורים (ת.עדכון: 06/12/2016) 12-5 - הדיון בועדת השחרורים בשחרור אסיר מטעמים רפואיים (ת.עדכון: 06/12/2016) 12-6 - שחרור של אסיר המוחזק במתקן כליאה צבאי (ת.עדכון: 06/12/2016) 12-7 - נוכחות הפרקליט המופיע בפני ועדת השחרורים בשלב ההתייעצות של הוועדה (ת.עדכון: 06/12/2016) 12-8 - הטיפול וההופעה בעתירת אסיר נגד שירות בתי הסוהר (ת.עדכון: 06/12/2016) 12-9 - הצגת מידע מודיעיני חסוי לבית משפט הדן בעתירת אסירים ובוועדת שחרורים
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין