(ת.עדכון: 17/06/2019) 009.1 - עריכת תסקיר קצין מבחן לגבי נאשמים תושבי יהודה ושומרון (ת.עדכון: 17/06/2019) 009.2 - בירור מצבו הרפואי של נפגע עבירה עובר לעריכת הסדר טיעון (ת.עדכון: 17/06/2019) 009.4 - שלב הטיעון לעונש בתיק שבו עומד לדין ראש רשות מקומית או סגנו (ת.עדכון: 17/06/2019) 009.5 - צירוף תיקים לפני מתן גזר הדין (ת.עדכון: 17/06/2019) 009.6 - העברת קנס שהוטל לפי פקודת הסמים המסוכנים לקרן החילוט (ת.עדכון: 17/06/2019) 009.7 - מתן הודעה לבית המשפט על התקופה שבה היה הנאשם נתון במעצר (ת.עדכון: 17/06/2019) 009.8 - מניעת החזקת כלי יריה מאדם שהורשע בעבירת אלימות (ת.עדכון: 17/06/2019) 009.9 - מדיניות הענישה בעבירות אלימות שבוצעו נגד עיתונאים (ת.עדכון: 17/06/2019) 09.10 - הטלת עבודת שירות על חייל על ידי בית משפט אזרחי (ת.עדכון: 17/06/2019) 09.11 - בקשות לריצוי מאסר בעבודת שירות מטעם תושבי יהודה ושומרון (ת.עדכון: 17/06/2019) 09.12 - נשיאת מאסר בעבודת שירות - סעיף 51 ב לחוק העונשין (ת.עדכון: 17/06/2019) 09.13 - הגשת חוות דעת לבית המשפט מטעם הממונה על עבודות השירות (ת.עדכון: 17/06/2019) 09.14.0 - הגשת בקשה מטעם המדינה לעיכוב ביצוע עונש מאסר שנקבע כי ירוצה בעבודת שירות (ת.עדכון: 17/06/2019) 09.14.1 - מדיניות התביעה בעניין הטלת עונש מאסר בעבודת שירות לתקופה העולה על שישה חודשים (ת.עדכון: 17/06/2019) 09.15 - מדיניות הענישה בעבירות שוחד (ת.עדכון: 17/06/2019) 09.16 - מדיניות ענישה בעבירות נשק ומטעני חבלה (ת.עדכון: 17/06/2019) 09.17 - עתירה להטלת קלון בגין הרשעה בעבירות תעבורה (ת.עדכון: 17/06/2019) 09.18 - רצח חריג בחומרתו (ת.עדכון: 11/12/2019) 9.1 - עריכת תסקיר קצין מבחן לעונש לגבי נאשמים תושבי יהודה ושומרון (ת.עדכון: 01/01/2020) 9.15 - מדיניות הענישה הכלכלית בעבירות שוחד (ת.עדכון: 06/11/2019) 9.19 - מדיניות התביעה בעניין הטלת עונש מאסר בעבודת שירות לתקופה העולה על שישה חודשים (ת.עדכון: 06/11/2019) 9.2 - בירור מצבו הרפואי של נפגע עבירה עובר לעריכת הסדר טיעון או לשלב הטיעון לעונש (ת.עדכון: 06/11/2019) 9.8 - מניעת החזקת כלי יריה מאדם שהורשע בעבירת אלימות (ת.עדכון: 06/11/2019) 9.9 - מדיניות הענישה בעבירות אלימות שבוצעו נגד עיתונאים
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין