(ת.עדכון: 17/06/2019) 012.1 - השיקולים שלפיהם תקבע עמדת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה (ת.עדכון: 17/06/2019) 012.2 - רישום פרוטוקול בדיוני ועדת השחרורים (ת.עדכון: 17/06/2019) 012.3 - קיום דיון בפני ועדת השחרורים, כאשר תלוי ועומד ערעור מטעם המדינה על גזר דין (ת.עדכון: 17/06/2019) 012.4 - חוות דעת של מנהל בית הסוהר המוגשת לוועדת השחרורים (ת.עדכון: 17/06/2019) 012.5 - הדיון בוועדת השחרורים בשחרור אסיר מטעמים רפואיים (ת.עדכון: 17/06/2019) 012.6 - שחרור ברשיון של אסיר המוחזק במתקן כליאה צבאי (ת.עדכון: 17/06/2019) 012.7 - נוכחות הפרקליט המופיע בפני ועדת השחרורים בשלב ההתייעצות של הוועדה (ת.עדכון: 17/06/2019) 012.8 - הטיפול וההופעה בעתירת אסיר נגד שירות בתי הסוהר (ת.עדכון: 17/06/2019) 012.9 - הצגת מידע סודי לבית משפט הדן בעתירות אסירים (ת.עדכון: 17/06/2019) 12.11 - תחולת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (ת.עדכון: 17/06/2019) 12.12 - יישום סעיף 10 )א( לחוק שחרור על-תנאי ממאסר (ת.עדכון: 01/01/2020) 12.2 - רישום פרוטוקול בדיוני ועדת השחרורים (ת.עדכון: 01/01/2020) 12.3 - קיום דיון בפני ועדת השחרורים, כאשר תלוי ועומד ערעור מטעם המדינה (ת.עדכון: 01/01/2020) 12.7 - נוכחות הפרקליט המופיע בפני ועדת השחרורים בשלב ההתייעצות של
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין