(ת.עדכון: 17/06/2019) 016.1 - עקרונות בכתיבת כתב הגנה מטעם המדינה (ת.עדכון: 17/06/2019) 016.2 - בוטלה (ת.עדכון: 17/06/2019) 016.3 - בוטלה (ת.עדכון: 17/06/2019) 016.4 - נוהל טיפול בתיקי התייצבות היועץ המשפטי לממשלה (ת.עדכון: 17/06/2019) 016.5 - אחריות שילוחית של המדינה וחסינות עובדי ציבור בנזיקין (ת.עדכון: 17/06/2019) 016.6 - ייצוג עובדי מדינה וכיסוי חבותם בתביעות אזרחיות (ת.עדכון: 17/06/2019) 016.7 - הגשת תביעה שכנגד ומתן הודעה לצד שלישי על ידי המדינה (ת.עדכון: 17/06/2019) 016.8 - העלאת טענת התיישנות על ידי המדינה (ת.עדכון: 17/06/2019) 16.10 - קבלת מידע מהמרשם הפלילי בהליכים אזרחיים ומנהליים (ת.עדכון: 17/06/2019) 16.11 - גיבוש כתב הגנה מטעם המדינה עת קיים הליך פלילי או משמעתי מקביל (ת.עדכון: 17/06/2019) 16.12 - הגשת תביעה יזומה במקרים המעוררים רגישות או מורכבות מיוחדת (ת.עדכון: 17/06/2019) 16.13 - טיפול הפרקליטות בבקשות לפטור מאגרה מחמת העדר יכולת כלכלית (ת.עדכון: 17/06/2019) 16.14 - תיקון פרטי רישום של מנוח במרשם האוכלוסין (ת.עדכון: 06/11/2019) 16.15 - חסינות שיפוטית מפני תביעות בנזיקין (ת.עדכון: 17/06/2019) הנחיה באשר לטיפול בתביעות תושבי עזה שעניינן במצבע עופרת יצוקה
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין