1. THE OMBUDSMAN annual reports 37 and 38
2. דוח - חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בעמ
3. דוח ביקורת מיוחד - הרפורמה בניהול ההון האנושי בשירות המדינה
4. דוח ביקורת על יישום חוק המלל וההתמודדות עם המשט הטורקי
5. דוח ביקורת על השלטון המקומי לשנת 2008
6. דוח ביקורת על ניהול נכסי דלא ניידי של מפלגות המיוצגות בכנסת
7. דוח ביקורת על‏ השרפה בכרמל - דצמבר 2010. מחדלים, כשלים ומסקנות
8. דוח הרפז
9. דוח על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2015
10. דוח על תוצאות ביקורת בבחירות לבאקה אל גרביה וג'ת באוקטובר 2011
11. דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות במפלגת הליכוד לכהונת יושב ראש המפלגה
12. דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות במפלגת העבודה הישראלית לכהונת יושב ראש המפלגה
13. דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות במפלגת מרצ - יחד
14. דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יור מפלגת העבודה הישראלית שהתקיימו ביולי 2017
15. דוח על תוצאות ביקורת החשבונות ‏של המתמודדים בבחירות המקדימות ‏במפלגות השונות על מועמדות מטעמן ‏לתפקיד חבר הכנסת השמונה עשרה‏
16. דוח על תוצאות ביקורת החשבונות ‏של המתמודדים בבחירות ‏המקדימות לתפקיד יור המפלגה ‏במפלגות התקווה מפלגה ציונית ‏לאומית ומפדל - המפלגה ‏הדתית לאומית המזרחי
17. דוח על תוצאות ביקורת חשבונות ‏סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות ‏לרשויות המקומיות בנובמבר 2008‏
18. דוח שנתי 37 של‏ נציב תלונות הציבור
19. דוח תלונות הציבור שנתי 38 לשנת 2011
20. דוחות ביקורת בנושא ההיערכות ‏והמוכנות לשעת חירום
21. דוחות ביקורת על קופות החולים
22. דוחות ביקורת של האגף לתפקידים מיוחדים
23. דוחות על הביקורת - בשלטון המקומי לשנת 2009
24. דוחות על הביקורת - בשלטון המקומי לשנת 2010
25. דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנים 2011-20123
26. דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2013
27. דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2014
28. דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2017 - כרך ראשון
29. דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2018
30. דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2019
31. דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות
32. דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת העשרים לתקופה 1.1.17 עד 31.12.17
33. דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות ‏בכנסת התשע עשרה
34. דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות ‏השוטפים של הסיעות בכנסת העשרים
35. ההיערכות הלאומית להגנה מפני איום הרחפנים
36. ההיערכות הלאומית ‏‎להגנה מפני איום הרחפנים
37. הוצאות מעונות ראש הממשלה, סוגיות במינהל הכנסת ומינהל וכספים בבית הנשיא
38. היבטים בהיערכות המדינה להגנת המרחב הקיברנטי
39. היבטים בפעולות משרד התקשורת לאסדרת מגזר התקשורת הנייחת
40. היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנון השנייה
41. היערכות הרשויות המקומיות לשריפות
42. הפרטת התעשיה הצבאית לישראל בעמ (תעש)
43. הקמת מערך המצלמות האלקטרוניות ואכיפת חוקי תעבורה
44. הקרן הקיימת לישראל - פעולות לפיתוח מקרקעי ישראל
45. הרפורמה בניהול ההון האנושי בשירות המדינה
46. השירות לציבור בחברת דואר ישראל בעמ
47. התעשייה האווירית לישראל בעמ
48. טקס הדלקת המשואות לציון 70 למדינת ישראל - בחירת מדליקי המשואות, חלוקת ההזמנות והתקשרויות
49. מבצע צוק איתן
50. מוכנות המדינה לרעידות אדמה
51. מינוי רואי חשבון מבקרים לחברות הממשלתיות
52. מערך המסוקים
53. נציב תלונות הציבור - דוח שנתי 44 לשנת 2017
54. נציב תלונות הציבור - דוח שנתי 45 לשנת 2018
55. סיוע המדינה לניצולי השואה
56. פיתוח משק הגז הטבעי - 2015
57. פיתוחה וחיזוק מעמדה של ירושלים
58. פיתוחה וחיזוק מעמדה של ירושלים - חלק שני
59. קובץ דוחות ביקורת ‏לשנת 2011, התשעב
60. תהליכי התייעלות והתכנסות ‏למסגרת תקציב הביטחון
61. תהליכי קבלת החלטות בקבינט בנוגע לרצועת ‏עזה לפני מבצע צוק איתן ובתחילתו
(ת.עדכון: 06/12/2016) 2014-ייצוג נשים בתפקידים הבכירים בשירות הציבורי (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ביקורת - אוניברסיטת בר-אילן (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ביקורת חשבונות המועמדים שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות אור יהודה וקרית עקרון באפריל 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ביקורת לפי חוק מימון מפלגות ‏התשלג-1973‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ביקורת על הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח-תקווה (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ביקורת על משרד החקלאות ופיתוח הכפר (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ביקורת על בנק ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ביקורת על ההתנתקות מיגון היישובים בגזרת עוטף עזה - החלטות ויישומן (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ביקורת על ההתנתקות (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ביקורת על הטלת כופר בגין עבירות מס הכנסה (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ביקורת על היבטים בפעילות משרד החוץ (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ביקורת על המועצה לביטחון לאומי (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ביקורת על הסיוע לניצולי שואה (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ביקורת על הסכם להספקת שירותי מידע ממאגרי מרשם האוכלוסין (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ביקורת על הרשות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל 2006 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ביקורת על חברת רכבת ישראל בעמ (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ביקורת על מינויים במגן דוד אדום (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ביקורת על ניגוד עניינים בפעולות שר התמת (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ביקורת ‏על מערכת ההשכלה הגבוהה (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח חופש המידע לשנת 2006-2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח מבקר המדינה לפי חוק חופש המידע 2008 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח מעקב היבטים בטיפול במפוני גוש קטיף בעקבות ההתנתקות (ת.עדכון: 20/04/2017) דוח משלים - הניהול הכספי ‏של פעולות קקל במקרקעין ‏שבבעלות המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות במפלגת קדימה לכהונת יושב ראש המפלגה (ת.עדכון: 12/02/2019) דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של ‏המתמודדים בבחירות המקדימות ‏לתפקיד יור מפלגת מרצ שהתקיימו ‏במרץ 2018‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של ‏המתמודדים על כהונת יושב ראש ‏המפלגה בבחירות המקדימות בקדימה ‏שהתקיימו ב- 17-9-08‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח על תוצאות ביקורת החשבונות ‏של המתמודדים בבחירות ‏המקדימות במפלגות השונות שהתקיימו בנובמבר ‏‏2008 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח על תוצאות ביקורת חשבונות המועמדים שהשתתפו בבחירות החדשות לראש הרשות המקומית נהריה בדצמבר 2005 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעה שהשתתפה בבחירות לרשות המקומית קריית יערים 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות והרשימות ‏שהשתתפו בבחירות באוגוסט 2009 לרשויות המקומיות (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות והרשימות‏ שהשתתפו בבחירות ביהודה ושומרון אוקטובר 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות והרשימות‏ שהשתתפו בבחירות ברשות המקומית ערערה בפברואר 2008 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ‏והרשימות שהשתתפו בבחירות ברשות ‏המקומית כסרא-סמיע ביולי 2009‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח על תוצאות ביקורת חשבונות סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות בנובמבר 2008, ‏לרשויות המקומיות - דוח השלמה‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח על תוצאות ביקורת חשבונות ‏המועמדים שהשתתפו בבחירות לראשות ‏המועצות האזוריות אל-בטוף ובוסתאן ‏אל-מרג באוגוסט 2008 ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח על תוצאות ביקורת חשבונות ‏המועמדים שהשתתפו בבחירות ‏לראשי מועצות אזוריות בינואר 2009‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח על תוצאות ביקורת ‏החשבונות של המתמודדים ‏לכהונת יושב ראש המפלגה ‏בבחירות המקדימות ‏במרצ-יחד (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח על תוצאות ביקורת ‏חשבונות הסיעות והרשימות ‏שהשתתפו בבחירות לאעבלין, ירוחם (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח על תוצאות וביקורת חשבונות בבחירות המיוחדות לראש המועצה האזורית בקעת בית שאן באוגוסט 2006 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוחות ביקורת - המכללה האקדמית להנדסה ירושלים והאגודה למען החייל (ת.עדכון: 06/12/2016) דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2016 (ת.עדכון: 06/12/2016) דין וחשבון לפרק הזמן 1-7-08 -03-6-09 (ת.עדכון: 06/12/2016) דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת השמונה עשרה לתקופה 1.1.11 עד 31.12.11 (ת.עדכון: 06/12/2016) דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים ‏לתקופה 1-5-06 עד 31-12-07 של שתי סיעות בכנסת ‏השבע-עשרה - אלתגמוע אלווטני אלדימוקרטי (בלד) ‏ומדע–המפלגה הדמוקרטית הערבית (ת.עדכון: 06/12/2016) דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות ‏השוטפים של הסיעות בכנסת השמונה עשרה ‏לתקופה 1.3.09 עד 31.12.10‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות המועמדים שהשתתפו בבחירות המיוחדות לראש המועצה האזורית גוש עציון בפברואר 2012 (ת.עדכון: 06/12/2016) דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות ‏המועמד שהשתתף בבחירות המיוחדות לראש ‏הרשות המקומית ראמה באוגוסט 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות ‏המועמדים שהשתתפו בבחירות לראשי ‏מועצות אזוריות בדצמבר 2012‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות ‏הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת ‏הבחירות לכנסת השמונה עשרה (ת.עדכון: 06/12/2016) דין וחשבון על תוצאות ביקורת ‏חשבונות המועמדים שהשתתפו ‏בבחירות המיוחדות לראש המועצה ‏האזורית חוף השרון באפריל 2009‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דין וחשבון על תוצאות ביקורת ‏חשבונות המועמדים שהשתתפו ‏בבחירות המיוחדות לראש המועצה ‏האזורית יואב במאי 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דין וחשבון על תוצאות ביקורת ‏חשבונות המועמדים שהשתתפו ‏בבחירות המיוחדות לראש המועצה ‏המקומית אלפי מנשה ביוני 2012‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דין וחשבון על תוצאות ביקורת ‏חשבונות הסיעות והרשימות ‏שהשתתפו בבחירות לרשות ‏המקומית ערד, באפריל 2010‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הטיפול בפליטת גזי חממה בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) היבטים אחדים של תכנית מהלב (תכנית ויסקונסין) (ת.עדכון: 11/07/2019) היבטים בפעולות הממשלה בנושא זיהומים סביבתיים במפרץ חיפה (ת.עדכון: 06/12/2016) היערכות שירותי הכבאות ‏וההצלה לעת חירום (ת.עדכון: 06/12/2016) הכללים האיסורים וחובות הדיווח החלים על מועמד שאינו נבחר ציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) הכנת תקציב 2012-2011 ‏ועמידה ביעד הגירעון (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחיות מבקר המדינה לפי חוק מימון מפלגות בדבר ניהול ענייניה הכספיים של סיעה 2009 (ת.עדכון: 02/11/2016) הסדרי הפנסיה במדינה - 2016 (ת.עדכון: 06/12/2016) העסקת עובדים במשרות אמון ‏אישיות במשרד ראש הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) הקמת כפר נופש בחוף פלמחים (ת.עדכון: 27/02/2017) הקרן הקיימת לישראל - פעולות לפיתוח מקרקעי ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) הרצאת מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בכנס המועצה לשלום הילד (ת.עדכון: 19/03/2019) התחבורה הציבורית בישראל - הדוח המלא (ת.עדכון: 08/10/2018) התמודדות משטרת ישראל עם החזקת אמצעי לחימה לא חוקיים ואירועי ירי ביישובי החברה הערבית וביישובים מעורבים (ת.עדכון: 06/12/2016) חוות דעת - הגנה על חושפי מעשי שחיתות (ת.עדכון: 06/12/2016) חוות דעת יישום החלטות הממשלה באשר לעליית בני הפלשמורה (ת.עדכון: 06/12/2016) חוות דעת מבקר המדינה בנושא - קביעת מחיר המים (ת.עדכון: 06/12/2016) חוות דעת על שווי ודמי שכירות של נכס ברח כט בנובמבר בירושלים שנמכר (ת.עדכון: 06/12/2016) חוות דעת ‏מצב קבר רבי שמעון בר יוחאי במירון וההיערכות ללג בעומר (ת.עדכון: 02/11/2016) חינוך לחיים משותפים ולמניעת גזענות - 2016 (ת.עדכון: 06/12/2016) טופס 1 - הצהרה (ת.עדכון: 06/12/2016) לשכת הקשר 'נתיב' (ת.עדכון: 06/12/2016) מאגר מידע על פליטים יהודים ‏מארצות ערב ומאיראן‏ מארצות ערב ומאיראן (ת.עדכון: 06/12/2016) מנגנון גביית חובות בהוצאה לפועל - דוח מיוחד (ת.עדכון: 23/04/2019) מערך הרכש במשטרת ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) משבר הדיור (ת.עדכון: 19/03/2019) משבר התחבורה הציבורית - פתח דבר (ת.עדכון: 19/03/2019) משבר התחבורה הציבורית (ת.עדכון: 06/12/2016) משלחת מערכת הביטחון ‏‎לסלון האווירי בפריז (ת.עדכון: 06/12/2016) נציב תלונות הציבור - דוח שנתי 42 לשנת 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) נתונים על תרומות שקיבלו הסיעות (ת.עדכון: 06/12/2016) עמידות מבנים ותשתיות ‏ברעידות אדמה - תמונת מצב‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) פעולות הממשלה לקידום הביטחון התזונתי (ת.עדכון: 06/12/2016) פעולות ממשלות ישראל לשחרור יהונתן פולארד (ת.עדכון: 06/12/2016) פרויקט אקווריה‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) קבלת פנים במשרד הביטחון לרגל יום העצמאות (ת.עדכון: 06/12/2016) תרומות - דוח ביקורת לפי חוק מימון מפלגות ‏התשלג-1973‏
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין