(ת.עדכון: 06/12/2016)1. הודעה בדבר הכרזה על אסון טבע (ת.עדכון: 06/12/2016)2. הודעה בדבר מתן תמיכה לפרויקטים של הדברה משולבת לשנת 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016)3. הודעה בדבר עדכון נוהל מכסות האגסים והתפוחים (ת.עדכון: 06/12/2016)4. הודעה על דחיית מועד הגשת בקשות לקול קורא להדברת זבוב הפירות הים תיכוני (ת.עדכון: 06/12/2016)5. טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 (ת.עדכון: 06/12/2016)6. מפקד חקלאי כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים (ת.עדכון: 06/12/2016)7. משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע (ת.עדכון: 06/12/2016)8. נוהל תמיכה בחקלאים משביתי כרם יין בשנת השמיטה תשעה‎ ‎ (ת.עדכון: 06/12/2016)9. נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים בשנת שמיטה תשעה 2014-2015 (ת.עדכון: 06/12/2016)10. נוהל תמיכה לעידוד עובדים ישראלים בחקלאות לשנת 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016)11. פנייה לציבור בעניין כוונת משרד החקלאות לפרסם תיקון למבחני תמיכה במוסדות ציבור הפעילים בתחום מתנדביר בחקלאות (ת.עדכון: 06/12/2016)12. צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים - ביצים (ת.עדכון: 06/12/2016)13. קבלת המלצה להרשאת רעייה בשטח מרעה (ת.עדכון: 06/12/2016)14. שיקום תשתיות ביישובים כפריים קול קורא להגשת בקשות לתמיכה לשנים 2013-2015
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין