(ת.עדכון: 06/12/2016) 2008Special301Submission (ת.עדכון: 06/12/2016) אימוץ בני זוג מאותו מין (ת.עדכון: 06/12/2016) ארגון FATF עידכן את ההנחיה ליישום Special Recommendation VII למניעת מימון טרו1 (ת.עדכון: 06/12/2016) ארגון FATF עידכן את ההנחיה ליישום Special Recommendation VII למניעת מימון טרור (ת.עדכון: 06/12/2016) בחינות לקבלת רישיון עורך פטנטים (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה לקבלת מידע על פיתוח מערכת להשמת מתמחים (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח הוועדה לבדיקת מינוי בעלי תפקיד בשכר‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח הרשות השופטת במדינת ישראל לפי חוק חופש המידע לשנת 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח רונן - הועדה לבחינת דרכי ייעול ההליכים המשפטיים - יוני 2008 (ת.עדכון: 06/12/2016) דעת ודין - גיליון מס' 1 (ת.עדכון: 06/12/2016) דעת ודין - גיליון מס' 2 (ת.עדכון: 06/12/2016) דעת ודין - גיליון מס' 3 (ת.עדכון: 06/12/2016) דעת ודין - גיליון מס' 4 (ת.עדכון: 06/12/2016) דעת ודין - גיליון מס' 5 (ת.עדכון: 06/12/2016) דעת ודין - גיליון מס' 6 (ת.עדכון: 06/12/2016) האגף לסיוע משפטי מארח משלחת בכירים מאוקראינה (ת.עדכון: 06/12/2016) הבהרה בנושא הקמת מאגר עורכי דין למתן שירותים משפטיים ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הבהרה בנושא הקמת מאגר עורכי דין למתן שירותים משפטיים (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה בדבר דחיית מועד הגשת דוחות של חברות לתועלת הציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים) (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על השבתת בית המשפט המחוזי בחיפה ואחרים (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על כוונה להגיש בקשה בעניין העברת נכסים לקניין המדינה - 2008 - 01 - 23 (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על כוונה להגיש בקשה בעניין העברת נכסים לקניין המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) הזמנה להיכלל במאגר עורכי דין וברשימת עורכי דין כשירים לשם מתן שירותים משפטיים למשרד המשפטים - ‏פרקליטות המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) הזמנה להציע הצעות לרכישת תבליטי כסף (ת.עדכון: 06/12/2016) הזמנה למתן שירותים משפטיים ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה בפרשת אגרקסקו - חכ רוחמה אברהם (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת היועץ המשפטי לממשלה בעניין אירועי אוקטובר 2000 (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת היועץ המשפטי לממשלה בפרשת אגרקסקו (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחיות רשם מאגרי מידע מס 1-2008‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעה להיכלל במאגר עורכי הדין בפרקליטויות ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת התיקון לחוק חניה לנכים - טיוטה 16 - (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי (הפרדת סמכויות-מינוי-כהונה והוראות שונות) (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק חניה לנכים (תיקון מס') התשסח-2008 (ת.עדכון: 06/12/2016) הקמת מאגר של עורכי דין (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדת בדיקה בנושא מינויים של בעלי תפקידים בשכר על ידי בתי המשפט‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדת הבדיקה בנושא מינויים של בעלי תפקידים בשכר על ידי בתי המשפט‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) זכויות הלקוחות כלפי בעל רישיון שירות נתוני אשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) חברות לתועלת הציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) ירושה על פי צוואה (ת.עדכון: 06/12/2016) ישראל מצטרפת לקבוצת העבודה של OECD למאבק בשוחד בעסקאות בינלאומיות (ת.עדכון: 06/12/2016) כללים חדשים לחישוב דמי הסכמה במכירת נחלות חקלאיות (ת.עדכון: 06/12/2016) מדינת ישראל הגישה לנציג הסחר בארהב דוח קניין רוחני (ת.עדכון: 06/12/2016) מדריך לניסוח חקיקה (ת.עדכון: 06/12/2016) מדריך לרישום פטנט (ת.עדכון: 06/12/2016) מידע חדש באתר בנושא דיוור ישיר (ת.עדכון: 06/12/2016) מענה לשאלות הבהרה בהליך מספר 09-08 (ת.עדכון: 06/12/2016) משלוח אישור הגשת בקשה לפטנט בדואר אלקטרוני (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד המשפטים מזמין אתכם להתמחות מעניינת ומאתגרת (ת.עדכון: 06/12/2016) נסגר תיק החקירה נגד ראש הממשלה בפרשת בנק לאומי (ת.עדכון: 06/12/2016) סגירת משרדי רשות הפטנטים בחג הסוכות (ת.עדכון: 06/12/2016) סגירת תיק מותנית – הסדרי ענישה חלופיים ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) סריקת שינויים ותיקונים בבקשות לפטנט (ת.עדכון: 06/12/2016) עיצום כספי בסך 5-5 מליון שח הוטל על הבנק בינלאומי (ת.עדכון: 06/12/2016) עיצום כספי על נותן שירותי מטבע (ת.עדכון: 06/12/2016) עיקרי חוק שירות נתוני אשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת היועץ המשפטי בנושא נכי צהל ותחנות הדלק (ת.עדכון: 06/12/2016) פורסם מועד בחינה לחוקרים פרטיים (ת.עדכון: 06/12/2016) פורסם מועד בחינה לקבלת רישיון לתיווך במקרקעין (ת.עדכון: 06/12/2016) פרסום מכרזי כוח אדם חדשים באתר (ת.עדכון: 06/12/2016) צדק חברתי עם רוכשי הדירות (ת.עדכון: 06/12/2016) קובץ חוות דעת של הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות (ת.עדכון: 06/12/2016) קוד התנהגות בשלטון המקומי (ת.עדכון: 06/12/2016) קווים מנחים - פרק א - עריכת שומה לצורך חישוב דמי הסכמה בנחלה (ת.עדכון: 06/12/2016) קווים מנחים - פרק ב - עריכת שומותלמבני ציבור ולקרקע המיועדת למבני ציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) קווים מנחים - פרק ג עריכת שומות לדרכים (ת.עדכון: 06/12/2016) קווים מנחים - פרק ד - שומת המחיר הראוי לחלקה משלימה וחלקה נשלמת או לזכויות אחרות במקרקעין המשלימות זו את זו (ת.עדכון: 06/12/2016) קנסות מינהליים יוטלו על העוברים על חוק הגנת הפרטיות (ת.עדכון: 06/12/2016) רקע אודות חוק חתימה אלקטרונית (ת.עדכון: 06/12/2016) שדרוג מעמדם של מנהל בתי הדין השרעיים, עוד איאד זחאלקה ומנהל בתי הדין הדרוזיים שיח סלמאן בדר (ת.עדכון: 06/12/2016) תדריך לרישום בקשה לאיחוד פיצול וחלוקה
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין