(ת.עדכון: 29/03/2017) Estimating the cost of fixed call termination on Bezeq’s network (ת.עדכון: 29/03/2017) אופן החיוב בהתקשרות למספרי טלפון מיוחדים (ת.עדכון: 29/03/2017) איסור אפליה בין מנויים חדשים הבהרה (ת.עדכון: 26/03/2017) אישור קישור ישיר לרשפ (ת.עדכון: 29/03/2017) אסדרה של רשיון כללי אחוד (ת.עדכון: 29/03/2017) אסדרת השירותים הסיטונאיים - שירותי גישה לתשתיות פיזיות ושירות פירוק למקטעים (ת.עדכון: 29/03/2017) אסדרת השירותים הסיטונאיים (ת.עדכון: 29/03/2017) אסדרת שוק סיטונאי מתכונת האספקה של שירותים סיטונאיים וקביעת תעריף בעדם ברשת - חברת בזק (ת.עדכון: 29/03/2017) אספקת שירות גישה רחבת פס לספק גישה לאינטרנט ללא זיקה לשירות טלפון בסיסי (ת.עדכון: 26/03/2017) באנדל הפוך (ת.עדכון: 29/03/2017) בחינת מיזוג החברות גולן טלקום בעמ וסלקום ישראל בעמם (ת.עדכון: 29/03/2017) בקשה להעברת אמצעי שליטה בגולן טלקום בעמ לסלקום ישראל (ת.עדכון: 29/03/2017) גביית תשלומים בעסקה מתמשכת ובעסקה חד-פעמית וחיוב יחסי (ת.עדכון: 26/03/2017) גילוי נאות בחשבון הטלפון - התייחסות המשרד לטענות מפעילי התקשורת (ת.עדכון: 26/03/2017) גילוי נאות בחשבון הטלפון (ת.עדכון: 26/03/2017) דוח הוועדה לגיבוש המלצות מפורטת בדבר מדיניות וכללי התחרות בתחום התקשורת בישראל 2008 (ת.עדכון: 29/03/2017) דרישות לציוד קצה הפועל בטכנולוגית DOCSIS (ת.עדכון: 26/03/2017) הבהרה לתיק שירות BSA+TELEPHONY (ת.עדכון: 29/03/2017) הבהרות לעניין שינויים טכנולוגיים לתיק שירות - BSA בהתאם לטופולוגיית רשת (ת.עדכון: 29/03/2017) הבטחת הרציפות התפקודית בחירום - החלטה ותיקון רשיון מיוחד (ת.עדכון: 29/03/2017) הבטחת הרציפות התפקודית במצב חירום (ת.עדכון: 29/03/2017) הוראות בסוגיות הנדסיות ביחס למימוש שוק סיטונאי (ת.עדכון: 29/03/2017) הוראת מינהל לעניין מחירי אירוח של מפעילי רטן בר'א (ת.עדכון: 29/03/2017) החלטה בעניין גביית תשלום התחלתי בגין יצירת שיחה ברשת רטן (ת.עדכון: 29/03/2017) החלטה בעניין קיצור משך תקופת התחייבות בסל שירותים (ת.עדכון: 26/03/2017) החלטה בעניין שיתוף פעולה בין מפעילי הרטן לבין המפעילים הבין-לאומיים (ת.עדכון: 29/03/2017) החלטה לענין בקשת הוט נט ש.מ. לקבל רישיון למתן שירותי גישה לאינטרנט (ת.עדכון: 26/03/2017) החלטות בנוגע להמלצות הוועדה המייעצת להסדרת הרגולציה על שוק השידורים (ת.עדכון: 26/03/2017) הכרעה בנושא שמירה על רציפות כבל הסיבים לעניין יישום תיק שירות (ת.עדכון: 26/03/2017) המלצה בדבר מנגנון עדכון תחזית הביקושים לצורך עידכון תעריפי השוק הסיטונאי (ת.עדכון: 29/03/2017) המלצה בדבר קביעת תשלומים מרביים לשירותים סיטונאיים ברשת בזק (ת.עדכון: 29/03/2017) המלצה בדבר שינוי תעריפי קישור גומלין בעד השלמת שיחה ברשת מפא (ת.עדכון: 26/03/2017) הסדרי התעריפים הנוהגים בשירות ISDN-PRI (ת.עדכון: 26/03/2017) הסדרי תעריפים הנוהגים בשירות PRI (ת.עדכון: 29/03/2017) העברת מידע בנוגע למספרי כוכבית 4 ספרות (ת.עדכון: 26/03/2017) העברת קובץ המנויים של חברת בזק למפעילים הבינלאומיים – ביטול הוראת מנהל (ת.עדכון: 29/03/2017) הפרת הוראות סעיפים 51א ו51ד לחוק התקשורת (ת.עדכון: 29/03/2017) התייחסות המשרד ומענה לטיעונים שהועלו במסגרת שימוע (ת.עדכון: 29/03/2017) התייחסות מעודכנת של אגף בכיר הנדסה ורישוי לטענות בזק (ת.עדכון: 29/03/2017) התייחסותנו לתגובות לשימוע המשני לעניין תיק שירות סיטונאי BSA וטלפוניה סיטונאית (ת.עדכון: 26/03/2017) חובת כיסוי נדרש מבעלי רישיון רטן לצורך מתן שירות אוניברסלי (ת.עדכון: 29/03/2017) חוות דעת כלכלית בנושא מיזוג בין סלקום ישראל וגולן טלקום (ת.עדכון: 29/03/2017) חיוב בגין שירותי נדידה בחול (ת.עדכון: 29/03/2017) יישוב מחלוקות למימוש שוק סיטונאי תהליכי עבודה וסוגיות הנדסיות (ת.עדכון: 29/03/2017) כניסה לתוקף של תיקוני רישיון לעניין שירותי פרימיום בתעריף רגיל (ת.עדכון: 26/03/2017) מספר מקוצר לעסקים - כוכבית וארבע ספרות (ת.עדכון: 29/03/2017) מעבר מנוי מרשת דור 3 לרשת דור 2 (ת.עדכון: 29/03/2017) מענה להתייחסויות לשימוע משני תיק שירות SLU (ת.עדכון: 29/03/2017) מענה להתייחסויות לשימוע משני תיק שירות שימוש בתשתיות פיזיות (ת.עדכון: 29/03/2017) משלוח דואר כמותי באמצעות האחדה (ת.עדכון: 29/03/2017) מתן שירות טלפון על פס רחב למנוי הנמצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל (ת.עדכון: 29/03/2017) ניידות בין טלפוניה ניידת לטלפוניה נייחת (ת.עדכון: 29/03/2017) ניתוק הזיקה בגין עסקת רכישת ציוד קצה ובין מתן הטבות (ת.עדכון: 26/03/2017) ניתוק הזיקה בין עסקת רכישת ציוד קצה ובין מתן הטבות (ת.עדכון: 29/03/2017) נספח מס' 3 תהליכי מעבר לקוח מהוט לספק שירות (ת.עדכון: 26/03/2017) סבב נוסף של תיקון רישיונות רטן ורישיונות אחודים בנושאים צרכניים - VJKYV (ת.עדכון: 26/03/2017) סבב נוסף של תיקון רישיונות רטן ורישיונות אחודים בנושאים צרכניים (ת.עדכון: 26/03/2017) עדכון תעריפי השוק הסיטונאי לשנים 2017 ו- 2018 בהתאם לעדכון מנגנון תחזית הביקושים במודל השוק הסיטונאי (ת.עדכון: 26/03/2017) עדכון תעריפי השוק הסיטונאי לשנים 2017 ו-2018 בהתאם לעדכון מנגנון תחזית הביקושים במודל השוק הסיטונאי (ת.עדכון: 26/03/2017) עמידה בדרישות ביטחון ליישום אספקת שירותים לפי תיק שירות סיטונאי שימוש בתשתיות פיזיות (ת.עדכון: 29/03/2017) עמידה בדרישות ביטחון ליישום אספקת שירותים (ת.עדכון: 29/03/2017) פורמטים להעברת מידע בין בעל התשתית וספקי השירות במסגרת תהליכי העבודה ליישום שוק סיטונאי (ת.עדכון: 29/03/2017) פטור מרישוי להקמה והפעלה של נקודות גישה הפועלות בתדרים המפורטים (ת.עדכון: 29/03/2017) פירוק למקטעים מארון ממשק סיב אופטי-כבל זוגות נחושת ועד לחצר לקוח (ת.עדכון: 26/03/2017) קביעת תעריף אחיד בתקופת התחייבות (ת.עדכון: 29/03/2017) רשימת שירותים להצעת מדף (ת.עדכון: 29/03/2017) שוק סיטונאי - הכרעה בנושאים שלא הושגה לגביהם הסכמה בין בזק לספקיות השירות (ת.עדכון: 29/03/2017) שוק סיטונאי - הכרעה בנושאים שלא הושגה לגביהם הסכמה בין בזק לספקיות שירות (ת.עדכון: 29/03/2017) שוק סיטונאי - הכרעה בנושאים שלא הושגה לגביהם הסכמה בין הוט לבין ספקיות השירות (ת.עדכון: 29/03/2017) שיווק סלי שירותים משותפים במגזר העסקי בידי חברת בזק ובנותיה (ת.עדכון: 29/03/2017) שימוע משני לשירותי פרימיום באמצעות קודי חיוג 1-900 (ת.עדכון: 26/03/2017) שימוש בציוד קצה במסגרת מעבר לקבלת שירות מספק ציוד אחר (ת.עדכון: 26/03/2017) שימוש בציוד קצה במסגרת שירותי השוק הסיטונאי (ת.עדכון: 29/03/2017) שימוש בתשתיות פיזיות (ת.עדכון: 29/03/2017) שינוי מבנה התעריפים להתקשרות מרשת רטן לחול - מסמך מענה (ת.עדכון: 29/03/2017) שינוי מבנה התעריפים להתקשרות מרשת רטן לחול (ת.עדכון: 29/03/2017) שינוי תעריפי קישור גומלין עבור השלמת שיחה ברשת נייחת (ת.עדכון: 29/03/2017) שירות פרימיום בתעריף רגיל (ת.עדכון: 26/03/2017) שירות שיחה בחיוב מפוצל (ת.עדכון: 26/03/2017) שירות שיחת חינם למתקשר (ת.עדכון: 29/03/2017) שירותי פרימיום בתעריף פרימיום (ת.עדכון: 29/03/2017) שירותי פרמיום באמצעות קודי חיוג 1-900 1-901 1-902 - תיקון החלטה דחיית מועד יישום החלטה (ת.עדכון: 29/03/2017) שירותי פרמיום באמצעות קודי חיוג 1-900 1-901 1-902 - תיקון החלטה (ת.עדכון: 29/03/2017) שירותי פרמיום באמצעות קודי חיוג 1-900 1-901 1-902 (ת.עדכון: 29/03/2017) שעות פתיחת מוקד הפניות הטלפוני של בעלי רישיון רטן ובעלי רישיון אחוד (ת.עדכון: 26/03/2017) תיקון לרשיונות הכללים למתן שירותי רטן (ת.עדכון: 29/03/2017) תיקון רשיונות חברת בזק והחברות הבנות (ת.עדכון: 26/03/2017) תיקון תוכנית המספור לעניין ניידות מספרים (ת.עדכון: 26/03/2017) תיקון תיק השירות - גישה רחבת פס (ת.עדכון: 29/03/2017) תיקוני רשיון למתן שירותי גישה לאינטרנט (ת.עדכון: 29/03/2017) תעריפי קישור - גומלין עבור השלמת שיחה ברשת מפא (ת.עדכון: 29/03/2017) תעריפי קישור-גומלין לרשת רטן (ת.עדכון: 26/03/2017) תשלום לחברת בזק עבור ביקור טכנאי בבית לקוח לצורך התקנה
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין