(ת.עדכון: 01/01/2020) 1 קובץ הבהרות מספר (ת.עדכון: 01/01/2020) הבהרה להרשמה מס' 2 (ת.עדכון: 01/01/2020) הבהרה להרשמה מס' 3 (ת.עדכון: 01/01/2020) הבהרה מס' 1 (ת.עדכון: 01/01/2020) הודעה מס' 10 בדבר שינוי לוחות הזמנים של המכרז (ת.עדכון: 01/01/2020) הודעה מס' 4 בדבר עדכון לוחות הזמנים לעריכת המכרז (ת.עדכון: 01/01/2020) הודעה מס' 5 בדבר שינוי לוחות הזמנים של המכרז (ת.עדכון: 01/01/2020) הודעה מס' 6 בדבר עדכון לוחות הזמנים להגשת הסכם הצעה משותפת (ת.עדכון: 01/01/2020) הודעה מס' 7 בדבר שינוי לוחות הזמנים של המכרז (ת.עדכון: 01/01/2020) הודעה מס' 9 בדבר שינוי לוחות הזמנים של המכרז (ת.עדכון: 01/01/2020) הודעה על מתן רישיון מיוחד למתן שירותי רטן (ת.עדכון: 01/01/2020) המלצות ועדת המכרזים – אספקת שירותי רטן ברוחבי פס מתקדמים (ת.עדכון: 01/01/2020) טופס ב' 4 - תצהיר מטעם מפעיל רטן - פרק ב' לטופס ההצעה (ת.עדכון: 01/01/2020) טופס ב' 6 - תצהיר מטעם נושא משרה במציע או בעל השפעה ניכרת במציע (ת.עדכון: 01/01/2020) טופס ב' 8- אישור רואה חשבון מבקר מטעם מציע לעניין רישום הון עצמי (ת.עדכון: 01/01/2020) טופס ד' 1 - תצהיר מטעם מפעיל רטן - פרק ב' לטופס ההצעה (ת.עדכון: 01/01/2020) טיוטא של רישיון מיוחד - נספח F (ת.עדכון: 01/01/2020) מכרז מס' 2019-015 (ת.עדכון: 01/01/2020) נספח ג' 1 - ערבות בנקאית-ביטוחית אוטונומית (ת.עדכון: 01/01/2020) נספח ח'- נספח מתמטי להליך התיחור הכספי - לשלב שיוך פסי התיחור ולשלב קביעת התשלומים (ת.עדכון: 01/01/2020) נספח ט'- מכתב ועדת המכרזים אל שר התקשורת ושר האוצר (ת.עדכון: 01/01/2020) קובץ הבהרות מס' 2 (ת.עדכון: 01/01/2020) קובץ הבהרות מס' 3 (ת.עדכון: 01/01/2020) קובץ הבהרות מס' 4 (ת.עדכון: 01/01/2020) רישיון כללי - טיוטא נוסח משולב (ת.עדכון: 01/01/2020) רישיון משולב למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית - הודעה 8 בדבר שינוי לוחות הזמנים של המכרז (ת.עדכון: 01/01/2020) רישיון נוסח משולב - נספח 5
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין