(ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה לקבלת מידע בדבר גופים הפועלים ללא כוונת רווח, אשר מהות פעילותם הינה שירות לציבור הניתן טלפונית (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה לקבלת מידע בדבר מכרז לתכנון, מימון, הקמה והפעלה של תשתית להפצה קרקעית של שידורי רדיו בשיטה הספרתית (דיגיטלית) (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה לקבלת עמדה 001-01 בנושא מדיניות להסדרת שירותי בזק בין-לאומיים (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה לקבלת עמדה 001-98 - כללי פתיחת ענף התקשורת לתחרות ובגדרת אזור ביקוש מורחב למפעילי תקשורת פנים-ארציים (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה לקבלת עמדה 001-98 בנושא כללי פתיחת ענף התקשורת לתחרות ובגדרת אזור ביקוש מורחב למפעילי תקשורת פנים-ארציים (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה לקבלת עמדה 001-99 בנושא כללי מיספור וניידות מספרים ברשתות טלפוניה ברשיונות הכלליים למתן שירותי בזק (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה לקבלת עמדה 002-01 בנושא מדיניות למתן היתרים לתחרות בתחום הדואר (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה לקבלת עמדה 002-99 - הועדות ובקצאות תדרים לשירותי רטן ותקשורת אישית ניידת (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה לקבלת עמדה 002-99 בנושא הועדות והקצאות תדרים לשירותי רטן ותקשורת אישית ניידת (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה לקבלת עמדה 009-98 בנושא הקצאת תחומי תדרים לבעלי רשיונות כלליים לתקשורת פנים-ארציים נייחת (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה לקבלת עמדה 010-98 - רשיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה לקבלת עמדה 010-98 בנושא רשיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה לקבלת עמדה 011-00 - מדיניות רישוי שירותי אינטרנט (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה לקבלת עמדה 012-00 בנושא מדיניות להסדרת השימוש במערכת רטן (סלולרי) לרכישת מוצרים ושירותים (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה לקבלת עמדה בנושא מדיניות הקצאת תדרים לרשת גישה אלחוטית (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה לקבלת עמדה בנושא ניתוק מנוי רדום בחברות הסלולר (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה לקבלת עמדות - מדיניות השימוש בתחום תדרים ללא רישוי למתן רישוי באופן מסחרי (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה לקבלת עמדות לעניין השתתפות במכרז להקמה והפעלה של תשתית להפצה קרקעית של שידורי רדיו בשיטה הספרתית (דיגיטאלית) (ת.עדכון: 06/12/2016) דין וחשבון הוועדה לקביעת תעריפי חברת הדואר ועדכונם - בקשה לקבלת עמדות (ת.עדכון: 06/12/2016) הזמנה להגיש עמדות בעניין קביעת דמי שימוש להעברת בעל רשיון מיוחד לשידורי כבלים על גבי תשתיות חברת כבלים (ת.עדכון: 06/12/2016) הזמנה להגיש עמדות בענין פרסום מכרז לתכנון, הקמה והפעלה של מערך המשדרים הקרקעי-ספרתי של שידורי הטלוויזיה (ת.עדכון: 06/12/2016) הזמנה להצגת עמדות בנושא מדיניות וכללי התחרות בתחום התקשורת בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) היתר כללי למתן שירותי דואר כמותי לפי חוק רשות הדואר (ת.עדכון: 06/12/2016) הנפקת בולים והפצתם - בקשה לקבלת עמדות (ת.עדכון: 06/12/2016) זיהוי מספר טלפון חסוי בהתקשרות למוקד חרום - בקשה לקבלת עמדה (ת.עדכון: 06/12/2016) חלופות בהגדרת אזור שירות מורחב (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטת היתר כללי לאספקת שירותי גישה לאינטרנט (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטת המלצות הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ועדכונם (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטת רשיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים - בקשה לקבלת עמדה (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמיתקני בזק) התשסו-2006 - בקשה לקבלת עמדות (ת.עדכון: 06/12/2016) מדיניות הרישוי וההסדרה המוצעת בהתייחס לאספקת שירותי VOD על גבי תשתית גישה רחבת פס (ת.עדכון: 06/12/2016) מדיניות רישוי אספקת שירותי טלפוניה באמצעות שירות גישה רחבת פס (VOB( (ת.עדכון: 06/12/2016) עיקרי טיוטת הרשיון הכללי למתן שירותי דואר ושירותים נוספים לחברת דואר ישראל בעמ - בקשה לקבלת עמדות (ת.עדכון: 06/12/2016) עיקרי תנאיו של הרשיון הכללי לחברת מפעיל פנים-ארצי נייח בעמ (ת.עדכון: 06/12/2016) פנייה לציבור לשם קבלת עמדה בנושא תנאים והליכים לקבלת רשיון כללי ייחודי (ת.עדכון: 06/12/2016) פתיחת ענף התקשוקת לתחרות - המלצות לפעילות בנושאים מרכזיים לצורך יישום מדיניות הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) פתיחת ענף התקשורת לתחרות - המלצות לפעילות בנושאים מרכזיים לצורך יישום מדניות הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) שימוע בעניין טיוטת תיקון לרשיונות של מפעילי הרטן וחברת בזק בעניין מתן שירות אירוטי (ת.עדכון: 06/12/2016) שימוע בעניין טיוטת תיקון לרשיונות של מפעילי הרטן וחברת בזק בעניין שירות אירוטי (ת.עדכון: 06/12/2016) שימוש במכונות אוטומטיות למסירת דברי דואר רשומים - קבלת התייחסות (ת.עדכון: 06/12/2016) תוספת ראשונה - רשימת שירותים, מדדים לטיב השירות ואזור השירות המורחב (ת.עדכון: 06/12/2016) תוספת שנייה - נספחים - נספח ד - פרטי בעל הרשיון (ת.עדכון: 06/12/2016) תנאים והליכים לקבלת רשיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין