(ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה לקבלת עמדה בנושא - טיוטת תקנות לעניין הסמכת מעבדות לצורך ביצוע בדיקות ומדידות של ציוד קצה נייח (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה לקבלת עמדה בנושא גילוי נאות בחשבון הטלפון (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה לקבלת עמדה בנושא מדיניות להסדרת מתן שירותי מסחר טלפוני באמצעות רשת בזק ציבורית (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה לקבלת עמדה בנושא- ההסדרה בתחום שידורי הטלוויזיה המסחרית (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על תחילת מתן שירות חדש (ת.עדכון: 06/12/2016) הזמנה להצגת עמדות בנושא חבילת שידורים בסיסיים מצומצמת (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטת נוהל לענין הדרכים והתנאים למתן אישור סוג לציוד קצה נייח (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטת תיקון לרשיון הכללי של 013 נטוויזן (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטת תיקון רשיון חברת בזק - שיווק סלי שירותים (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטת תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים להסמכת מעבדה חיצונית לערוך בדיקות ומדידות של ציוד קצה נייח (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטת תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (ועדת חריגים), התשסח -2008 (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטת תקנות התקשורת (בזק ושידורים)(תשלומים בעד קישור-גומלין)(תיקון), התשסח-2008 (ת.עדכון: 06/12/2016) מדיניות הקצאה של תדרים לרשת גישה אלחוטית רחבת פס -שימוע (ת.עדכון: 06/12/2016) מדיניות הקצאה של תדרים לרשת גישה אלחוטית רחבת פס סוגיות עיקריות (ת.עדכון: 06/12/2016) מתן גישה למרכזי חלוקה לבעל היתר למתן שירותי דואר כמותי - בקשה לקבלת עמדות (ת.עדכון: 06/12/2016) סייגים לאחריות בנזיקין של בעל רישיון למתן שירותי בזק (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדות הגורמים שהופיעו בפני הוועדה לגיבוש המלצות בדבר מדיניות התחרות בתחום התקשורת בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) שימוש מסחרי בטכנולוגיית WLAN - תיקון מדיניות ותיקון רשיונות (ת.עדכון: 06/12/2016) שינוי שיטת המיקוד - פנייה לקבלת עמדות (ת.עדכון: 06/12/2016) שירות שיחה בחיוב מפוצל – תיקון רשיון ותיק שירות (ת.עדכון: 06/12/2016) תיקון ברשיונות כלליים ייחודיים (ת.עדכון: 06/12/2016) תיקון תוכנית מספור לעניין ניידות מספרים בקשר לבעל רשיון נסר - שימוע
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין