(ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה לקבלת התייחסות משנית בנושא- התנאים והסייגים להגשת בקשה לקבלת רישיון למתן שירותי רטן הכרוך בשימוש במערכת רטן של אחר (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה לקבלת עמדות - רישום פרטי השולח על גבי הודעה בדבר קבלת דבר דואר רשום (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה לקבלת עמדות הציבור לעניין הסדרת מבנה שוק שירותי פס רחב על גבי רשת רטן (ת.עדכון: 06/12/2016) הזמנה להצגת עמדות בעניין שאלת הסדרתם של שידורים בפלטפורמות ובטכנולוגיות שידור חדשות (ת.עדכון: 06/12/2016) הצורך והמתכונת לפתיחת שירות מודיעין לבירור מספרי טלפון לתחרות - בקשה לקבלת עמדה (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעה בדבר מתכונת לשינוי שיטת המיקוד - פנייה נוספת לקבלת עמדות (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטת תיקון רשיון חברת בזק - שיווק סלי שירותים (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטת תיקון רשיון חברת בזק בינלאומי וחברת בזק - שיווק סלי שירותים (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטת תיקון רשיון חברת יס וחברת בזק - שיווק סלי שירותים (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטת תיקון רשיון חברת פלאפון וחברת בזק - שיווק סלי שירותים (ת.עדכון: 06/12/2016) נספח - גילוי נאות בחשבון הטלפון (ת.עדכון: 06/12/2016) רשיון למתן שירותי רטן הכרוך בשימוש במערכת רטן שך אחר והתנאים והסייגים להגשת בקשה לקבלת רשיון כאמור (ת.עדכון: 06/12/2016) שימוע בנושא שינוי מבנה התעריפים ואופן החיוב עבור התקשרות לחול באמצעות רשת רטן (ת.עדכון: 06/12/2016) שימוע לעניין גביית תשלום התחלתי בגין יצירת שיחה ברשת רטן (ת.עדכון: 06/12/2016) שימוע לעניין הסדרי התעריפים הנוהגים בשירות ISDN-PRI (ת.עדכון: 06/12/2016) שימוע לעניין קביעת מחיר השימוש בערוץ מערוצי בעל רשיון לשידורי לווין לשם העברת שידוריו של מפיק ערו. עצמאי לפי סעיף 6נה(ב) לחוק התקשורת (ת.עדכון: 06/12/2016) שירות חסימת שיחות טלפון יוצאות - שימוע (ת.עדכון: 06/12/2016) שירות שיחת חינם למתקשר – שימוע בנושא הסדרי התחשבנות (תקנות קישור גומלין) (ת.עדכון: 06/12/2016) תיקון לתקנוות התכנון ובניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התשל-1970 (ת.עדכון: 06/12/2016) תיקון רישיון - חשבון טלפון (ת.עדכון: 06/12/2016) תיקון רישיון הוט טלקום שותפות מוגבלת בעניין הפרדה מבנית (ת.עדכון: 06/12/2016) תיקון רשיון הוט טלקום - שירותים חדשים ושיווק סלי שירותים (ת.עדכון: 06/12/2016) תיקון רשיון הוט טלקום ש.מ. לענין שיווק סלי שירותים הכוללים שירות גישה לאינטרנט של חברה בעלת זיקה
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין