(ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה לקבלת עמדה בנושא הרחבת ההסדרה במתן שירותים ברשת פרטית ווירטואלית בין-לאומית (ת.עדכון: 06/12/2016) דמי ימיאה שרשאי בעל רשיון לדרוש ממנוי פרטי אשר אינו עומד בהתחייבות הכלולה בהסכם התקשורת - שימוע (ת.עדכון: 06/12/2016) הזמנה להגשת עמדות (ת.עדכון: 06/12/2016) הזמנה להצגת עמדות בעניין תיקון הכללים המסדירים בעלויות בערוצים העצמיים (ת.עדכון: 06/12/2016) זיהויי אמין של בגיר המבקש להסיר את החסימה לגישה לשירות אירוטי - תיקון רשיון (ת.עדכון: 06/12/2016) מדיניות האסדרת והרישוי של שירותי VoC - שימוע (ת.עדכון: 06/12/2016) מענה לעיקרי הטיעונים לענין רשיון למתן שירותי רטן הכרוך בשימוש במערכת רטן של אחר והתנאים והסייגים להגשת בקשה לקבלת רשיון כאמור (ת.עדכון: 06/12/2016) מתן שירות טלפון על פס רחב למנוי הנמצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל - הבהרה והארכת מועד (ת.עדכון: 06/12/2016) נתן שירות טלפון על פס רחב למנוי הנמצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) קיצור משך תקופת התחייבות בחבילת שירותים הכוללת שידורים (ת.עדכון: 06/12/2016) רשיון כללי למתון שירותי רדיו-טלפון נייד בשיטה התאית (רטן) (ת.עדכון: 06/12/2016) שימוע - תיקון סעיף 63 וסעיף 2.2 בנספח ה לרשיון הכללי (ת.עדכון: 06/12/2016) שימוע לעניין הגבלת התשלום החודשי עבור שירותי רטן (ת.עדכון: 06/12/2016) שימוע לעניין הסדר נדידה פנים-ארצית (ת.עדכון: 06/12/2016) שימוע לעניין שיתוף בתשתיות תקשורת בין בעלי רשיון רטן (ת.עדכון: 06/12/2016) שינוי מבנה התעריפים להתקשרות מרשת רטן לחול מסמך מענה לטענות שהועלו במסגרת הליך השימוע (ת.עדכון: 06/12/2016) תיקון רישון גישה לאינטרנט (ISP) - ניידות כתובות דואר אלקטרוני (ת.עדכון: 06/12/2016) תיקון רישיון הוט טלקום (ת.עדכון: 06/12/2016) תיקון רשיון - שירות תחזוקה של התיול הפנימי (ת.עדכון: 06/12/2016) תיקון רשיון חברת הוט מערכות תקשורת בכבלים בעמ לענין שיווק סלי שירותים הכוללים שירות גישה לאינטרנט של חברה בעלת זיקה (ת.עדכון: 06/12/2016) תיקוני רשיונות כלליים למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רטן) - שימוע (ת.עדכון: 06/12/2016) תעריפי קישור-גומלין לרשת רטן - טיוטת תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור-גומלין) (תיקון), התשע-2010
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין