(ת.עדכון: 06/12/2016) אישור וחישוב פיצויים (ת.עדכון: 06/12/2016) בדיקה רפואית של מועמד לשירות המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה לאישור חופשה ללא משכורת - לרכישת זכות לגמלה -לאישור עבודה פרטית בעת החופשה (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה לאישור פרקטיקה פרטית - רופאים (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה להגדלת שירות (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה להיתר עבודה פרטית בעת החופשה ללא משכורת (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה להיתר עבודה פרטית (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה לחופשה - הודעה על היעדרות (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה למילוי משרה פנויה (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה למענק ימי מחלה (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה למשרה פנויה בשירות המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה של מועמד להשתלמות (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח תקופתי על נסיעות בתפקיד לחו'ל שאושרו מ- __________ עד (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח תקופתי על נסיעות בתפקיד לחו'ל שאושרו (ת.עדכון: 06/12/2016) הגשת בקשות לתמיכה במוסדות ציבור 6.1.2 (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה בדבר פירוט תנאי העבודה (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על הפרשת תשלומים עבור תנאים סוציאליים (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על שינוי בתנאי העבודה (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על שינויים בשיבוץ (ת.עדכון: 06/12/2016) הזמנת עובד לבחינה (ת.עדכון: 06/12/2016) המלצה לבחירת עובד מצטיין (ת.עדכון: 06/12/2016) המלצה לבחירת עובד-ת מצטיין-ת (ת.עדכון: 06/12/2016) המלצה לבחירת עובד-ת מצטיין-ת (ת.עדכון: 06/12/2016) המלצה לבחירת צוות מצטיין (ת.עדכון: 06/12/2016) הצהרה אישית על שינוי - בקשה לאישור קצובת נסיעה (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת תקן - שינויים (ת.עדכון: 06/12/2016) ט.7.19.2.1 כתב מינוי למנהל המאגר (ת.עדכון: 06/12/2016) ט.7.19.2.2 רישום ספק למאגר (ת.עדכון: 06/12/2016) ט.7.19.2.3 בקשה לשליפת שמות ספקים (ת.עדכון: 06/12/2016) ט.7.19.2.4 הערכת ספק (ת.עדכון: 06/12/2016) ט.7.19.2.5 פניה לאישור פרטי ספק ועדכונם (ת.עדכון: 06/12/2016) טופס בקשה לבדיקות תקופתיות לעובדי המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) טופס הפנייה לבדיקות רפואיות לספורטאים - עובדי מדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) יציאה לחוץ לארץ (ת.עדכון: 06/12/2016) מכרז מס' (ת.עדכון: 06/12/2016) פרסום מכרז פנימי (ת.עדכון: 06/12/2016) שאלון למועמד לתפקיד (ת.עדכון: 06/12/2016) שירות ארעי - זכויות מקרן ביטוח (ת.עדכון: 06/12/2016) תביעה לגימלה
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין