(ת.עדכון: 06/12/2016) 02.5 - נוהל איוש לשכות שרים וסגני שרים (ת.עדכון: 30/04/2018) 02.6 - נוהל איוש לשכות מנכלים ומוקבלי מנכלים (ת.עדכון: 10/11/2019) 06.2 - עובדים שהם בני משפחה מטפלים (ת.עדכון: 11/06/2018) 1.1 - נוהל הקמת ועדת איתור (ת.עדכון: 04/09/2019) 1.14 - מדיניות העסקה בחוזים מיוחדים בשירות המדינה (ת.עדכון: 11/06/2018) 1.2 - נוהל עבודת הוועדה לאיתור מועמדים (ת.עדכון: 24/03/2019) 3.1 - נוהל מתן התאמות לעובדים עם מוגבלות בשירות המדינה (ת.עדכון: 12/08/2019) 7.3 - נוהל כלי הוקרה והערכה למנהל - עדכון (ת.עדכון: 30/04/2018) 7.3 - נוהל כלי הוקרה והערכה למנהל - תוכנית הרצה (ת.עדכון: 30/04/2018) 8.5 - נוהל פיטורי אי-התאמה (ת.עדכון: 12/08/2019) 8.6 - נוהל סיום העסקה בהסכמה (ת.עדכון: 06/12/2016) איסורים בנושא קבלת מתנות וטובות הנאה על ידי עובדי ציבור לרבות לשמחות – ולאירועים משפחתיים (ת.עדכון: 06/12/2016) בדבר המאבק בשוחד של עובדי ציבור זרים OECD - אמנת ארגון ה (ת.עדכון: 06/12/2016) דיווח על הליכים פליליים (ת.עדכון: 06/12/2016) דיווח על השתכרות בתקופת השעיה (ת.עדכון: 06/12/2016) החלת חוק זכויות נפגעי עבירה על הדין המשמעתי (ת.עדכון: 06/12/2016) הטמעת מערכת משמעת - נהלים (ת.עדכון: 06/12/2016) הערה בכתב - הנחיות בדבר אופן ביצוע (ת.עדכון: 06/12/2016) הפסקת הליך משמעתי בעת פרישת עובדים משירות המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) הרשעה משמעתית כשיקול בהארכת-חידוש חוזה אישי של עובד (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר בנושא זכויות-חובות עובד מושעה בתקופת ההשעיה (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר משמעת וטוהר המידות הבחירות לכנסת העשרים (ת.עדכון: 19/11/2018) נוהל בדבר אישור אגודות מקצועיות לצורך החזר דמי חבר לעובדי המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) נוהל בחינת התאמתו של מועמד למשרה בשירות המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) נוהל החלת הדין המשמעתי על עובדי המועצות הדתיות (ת.עדכון: 06/12/2016) נוהל הסדרי טיעון (ת.עדכון: 06/12/2016) נוהל השעיה והעברה זמנית לעבודה אחרת על ידי נציב שירות המדינה (ת.עדכון: 09/10/2018) נוהל ועדת מינויים למשרות ראשי נציגויות דיפלומטיות במשרד החוץ (ת.עדכון: 06/12/2016) נוהל זכות היידוע וזכות ערר בתיקי הטרדה מינית בהליך המשמעתי (ת.עדכון: 12/08/2019) נוהל טיוב נתונים, חריגים ושגויים במערכת מרכבה (ת.עדכון: 09/10/2018) נוהל שכר מדריכים בשירות המדינה במקרים בהם עובדים מדריכים במשרדים אחרים (ת.עדכון: 06/12/2016) ניתוב תיקים בין נציבות שירות המדינה והמשטרה בחקירת (ת.עדכון: 06/12/2016) עדכון נוהל בחינת התאמתו של מועמד למשרה בשירות המדינה (מועמדים בעלי עבר פלילי או משמעתי ומומעדים אשר תלויים ועומדים נגדם הליכים פליליים או משמעתיים) (ת.עדכון: 06/12/2016) קיומו של הליך משמעתי ו-או פלילי כשיקול לדיון בעניינים המיטיבים עם העובד – רענון נהלים (ת.עדכון: 06/12/2016) קיומו של הליך משמעתי ו-או פלילי כשיקול לדיון בעניינים המיטיבים עם העובד (ת.עדכון: 06/12/2016) קיומו של הליך משמעתי והשפעתו על תהליך קבלת החלטות במכרז
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין