(ת.עדכון: 23/01/2020) הנחיות הממונה לגבי הליכי הדיווח והבדיקה של מיזוגי חברות (ת.עדכון: 23/01/2020) הנחיות לחישוב שיעור משטח המדף (ת.עדכון: 23/01/2020) הנחיות לעניין חישוב עלות שולית (ת.עדכון: 23/01/2020) טבלת נהלים והנחיות (ת.עדכון: 23/01/2020) טיוטת גילוי דעת - פרשנות המונחים מחזור מכירות ואשראי קובע (ת.עדכון: 23/01/2020) כללי מתן חוות דעת מקדמיות מטעם הממונה (ת.עדכון: 23/01/2020) מכתבים נלווים לבקשות פטור (ת.עדכון: 23/01/2020) מענה לבקשת חופש מידע בנושא נהלים ונהחיות (ת.עדכון: 23/01/2020) נוהל הכנסות - דצמבר 2018 (ת.עדכון: 23/01/2020) נוהל הכנסות - מאי 2017 (ת.עדכון: 23/01/2020) נוהל השקעה בניירות ערך (ת.עדכון: 23/01/2020) נוהל מינוי חברי ועדת מיזוגים (ת.עדכון: 23/01/2020) נוהל מניעת ניגודי עניינים (ת.עדכון: 23/01/2020) נוהל מתן הודעה בדבר זכות ערר במקרים של החלטה לא לחקור (ת.עדכון: 23/01/2020) נוהל נסיעות חול (ת.עדכון: 23/01/2020) נוהל סלולאר חול 2017 (ת.עדכון: 23/01/2020) נוהל קבלת מכשירי סלולאר 2016 (ת.עדכון: 26/03/2020) פניה - הפרות או עבירות על חוק התחרות (ת.עדכון: 26/03/2020) פניה - ענף המזון (ת.עדכון: 23/01/2020) שאלות ותשובות בעניין המתכונת החדשה לדיווח על מיזוגים (ת.עדכון: 23/01/2020) תחרות גיאוגרפית בתחנות תדלוק - הקשר בין מבנה שוק למחירי סולר (ת.עדכון: 23/01/2020) תחרות גיאוגרפית בתחנות תדלוק - הקשר בין מבנה שוק למחירי בנזין (ת.עדכון: 23/01/2020) תכנית חסינות בעבירות הגבלים עסקיים (4.700)
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין