(ת.עדכון: 06/12/2016) 3-12 שליטה והשפעה מהותית (ת.עדכון: 06/12/2016) 3-4 שליטה והשפעה מהותית (ת.עדכון: 06/12/2016) 3-6 שליטה והשפעה מהותית (ת.עדכון: 06/12/2016) faq 5 - גילוי נדרש בנוגע להשפעת המעבר ל-ifrs על מספרי ההשוואה בדוחות הכספיים הרבעוניים (ת.עדכון: 06/12/2016) אחריות הדירקטור בחברה ציבורית (ת.עדכון: 06/12/2016) אי תלות המבקר (ת.עדכון: 06/12/2016) אי תלות רואה החשבון המבקר (ת.עדכון: 06/12/2016) אימתי ייחשב דיבידנד בעין הצעה לציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) איסור פירסום מידע טרם הגשתו לרשות (ת.עדכון: 06/12/2016) אסיפות סוג אצל מחזיקי אגח (ת.עדכון: 06/12/2016) בחינת החלטת הרשות בדבר עניינים שיש לציינם על גבי עטיפות תשקיפים של חברות ושותפויות (ת.עדכון: 06/12/2016) ביצוע איחוד הון בהתאם לתקנון החברה (ת.עדכון: 06/12/2016) ביצוע הצעת רכש מיוחדת בעקבות חתימה על הסכם הצבעה (ת.עדכון: 06/12/2016) גילוי בדבר מורשי חתימה בתאגיד טיוטת הנחיה לפי סעיף 36א(ב) לחוק ניירות ערך התשכח-1968 (ת.עדכון: 06/12/2016) גילוי בדבר עלות אפקטיבית למשקיע בתעודות סל אל מול השקעה ישירה בנכס הבסיס (ת.עדכון: 06/12/2016) גילוי בדבר שכר רואה חשבון מבקר הצעה לתיקון ההנחיה (ת.עדכון: 06/12/2016) גילוי בדוח הדירקטוריון בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים בתאגיד מדווח (ת.עדכון: 06/12/2016) גילוי מינימלי הנדרש בהערכות שווי וביחס אליהן וכללים בדבר צירופן לדיווחים על פי חוק ניירות ערך, התשכח-1968 (ת.עדכון: 06/12/2016) גילוי נדרש בפרק תיאור עסקי התאגיד ובדוח הדירקטוריון (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח שנתי בהתאם לתקנה 8 לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח), התשס-2000 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח שנתי לשנת 2005 בהתאם לסעיף 27(א) לחוק ובהתאם לתקנה 8 לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (ת.עדכון: 06/12/2016) דוחות כספיים של חברות בקשיים (ת.עדכון: 06/12/2016) דוחות כספיים של מנפיקי חוץ (ת.עדכון: 06/12/2016) דחצים בועדת ביקורת (ת.עדכון: 06/12/2016) דיווח על דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית - הבהרה (ת.עדכון: 06/12/2016) דיווח על החזקות חברה בת או תאגיד אחר בשליטת החברה במניות חברה ציבורית (ת.עדכון: 06/12/2016) דיווח על החזקות נושאי משרה בכירה באמצעות טופס ת 77 (ת.עדכון: 06/12/2016) דיווח על נושא משרה בחתם שחדל מלכהן בתפקידו (ת.עדכון: 06/12/2016) דיווח תקופתי ללקוחות (ת.עדכון: 06/12/2016) הבהרה - מה ייחשב ומה לא ייחשב כקשיים מיוחדים לעניין דחיית הדיווח במתכונת תקנות ברנע (ת.עדכון: 06/12/2016) הבהרה בנוגע לתשקיפי מדף (ת.עדכון: 06/12/2016) הבהרה בקשר להיקף הגילוי הנדרש בדוח התקופתי לשנת 2003 ביחס לדירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית (ת.עדכון: 06/12/2016) הבהרה בקשר ליישום הגילוי הנדרש ביחס לצבר הזמנות (ת.עדכון: 06/12/2016) הבהרה להחלטה 17-1 - שינוי אומדן תקופת הפחתה של רכוש קבוע (ת.עדכון: 06/12/2016) הבהרה לעניין התמחות (ת.עדכון: 06/12/2016) הבהרה לעניין מתן מידע על עסקאות עם בעל עניין (ת.עדכון: 06/12/2016) הבהרות ליישום התקנות בעקבות ועדת ברנע (ת.עדכון: 06/12/2016) הבהרות ליישום התקנות בעקבות ועדת ברנע2 (ת.עדכון: 06/12/2016) הגדרת הצעה לציבור בסעיף 1 לחוק ניירות ערך - מערכת למסחר למשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך (ת.עדכון: 06/12/2016) הגילוי הנדרש בדוח דירקטוריון לרבעון המסתיים ביום 30 ביוני 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) הגשת דוחות כספיים של חברות בקשיים (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה בדבר חוק ניירות ערך (תיקון מס' 20), התשס-2000 (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה בדבר סדרי טיפול בתשקיפים - עדכון (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה בדבר סדרי טיפול בתשקיפים (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על בחינות (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על תשלום אגרה שנתית לשנת 2006 (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה (ת.עדכון: 06/12/2016) הוראות בדבר חובות דיווח חדשים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (ת.עדכון: 06/12/2016) הוראות לבעלי רשיון בקשר לחובות גילוי בנוגע לעבודות אנליזה (ת.עדכון: 06/12/2016) הוראות ליועצי השקעות בקשר להשתתפות בכנסים וקבלת מוצרים פרסומיים מיצרני מוצרים פיננסיים (ת.עדכון: 06/12/2016) הוראת המעבר בעניין הגשת בקשת היתר להחזקת אמצעי שליטה במנהל קרן (ת.עדכון: 06/12/2016) הזמנה עבור מי שאינו משקיע מסווג במסגרת מכרז למוסדיים (ת.עדכון: 06/12/2016) החזקה ביחד על ידי בני משפחה (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 1-1 הצגת סעיפי דוח רווח והפסד דצמבר 1997 (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 1-2 התחייבות העומדת לפירעון בגין אי עמידה במגבלות חוזיות ובאמות מידה פיננסיות (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 1-3 סיווג התחייבויות בשל תעודות סל (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 1-4 גילוי בביאורים בדבר עריכת הדוחות הכספיים על פי תקנות ניירות ערך (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 10-1 היוון עלויות פיתוח תוכנה (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 10-2 תשלומים למפיצים בגין קווי חלוקה אגב ארגון מערך ההפצה אוגוסט 2005 (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 101-11 מכירת יחידה בפרויקט מגורים לבעל שליטה (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 11-1 הכרה בהכנסה (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 11-2 הכרה בהכנסה (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 11-3 עסקת מכירה או מתן שירותים הכוללת עסקת מימון מאי 2006 (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 12-1 הנפקת אופציות לעובדים (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 12-2 הנפקת אופציות לעובדים (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 13-1 איגוח תזרימי מזומנים (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 13-2 איגוח תזרימי מזומנים (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 13-3 הנפקת הון כאשר לרוכש ניתנת אופצית מכר (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 13-4 קיזוז מכשירים פיננסים (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 13-5 איגוח תזרימי מזומנים (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 13-6 המרת הלוואות בעלים לתקבולים על חשבון מניות (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 14-1 דיווח מגזרי (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 15-1 אחזקותיהן של קרנות הון סיכון (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 15-2 אחזקותיהן של קרנות הון סיכון (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 16-1 דוחות בערכי מימוש (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 16-3 דוחות בערכי מימוש (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 17-2 שינוי שיטת הטיפול בעלויות של מכשירים הניתנים ללקוחות בערכים מסובסדים (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 2-1 תקנות ניירות ערך (הצגת פעולות בין תאגיד לבעל שליטה בו בדוחות כספיים) (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 2-10- הטיפול בעסקאות של צירופי עסקים תחת אותה שליטה (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 2-2 תקנות ניירות ערך (הצגת פעולות בין תאגיד לבעל שליטה בו בדוחות כספיים) (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 2-3 תקנות ניירות ערך (הצגת פעולות בין תאגיד לבעל שליטה בו בדוחות כספיים) (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 2-4 תקנות ניירות ערך (הצגת פעולות בין תאגיד לבעל שליטה בו בדוחות כספיים) (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 2-5 תקנות ניירות ערך (הצגת פעולות בין תאגיד לבעל שליטה בו בדוחות כספיים) (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 2-6 תקנות ניירות ערך (הצגת פעולות בין תאגיד לבעל שליטה בו בדוחות כספיים) (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 2-7 תקנות ניירות ערך (הצגת פעולות בין תאגיד לבעל שליטה בו בדוחות כספיים) (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 2-8 תקנות ניירות ערך (הצגת פעולות בין תאגיד לבעל שליטה בו בדוחות כספיים) (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 2-9 תקנות ניירות ערך (הצגת פעולות בין תאגיד לבעל שליטה בו בדוחות כספיים) (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 20-1 הפסקת פעילות תאגיד אגב חילופי שליטה (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 3-1 שליטה והשפעה מהותית (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 3-10 שליטה והשפעה מהותית (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 3-13 שליטה והשפעה מהותית (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 3-14 רכישה במהופך (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 3-15 שליטה והשפעה מהותית (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 3-16 שליטה והשפעה מהותית (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 3-2 שליטה והשפעה מהותית (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 3-3 שליטה והשפעה מהותית (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 3-5 שליטה והשפעה מהותית (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 3-7 שליטה והשפעה מהותית (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 3-8 שליטה והשפעה מהותית (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 3-9 שליטה והשפעה מהותית (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 4-1 קווים מנחים לבחינת צורך בהפחתת השקעות קבע (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 4-2 הפרשות להפסדים שנרשמו עובר לפרסום הבהרה מס 1 לתקן 15 (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 4-3 ביטול הפסדים מירידת ערך השקעות (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 5-1 קבלנים ועבודות על-פי חוזה ביצוע (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 5-2 קבלנים ועבודות על-פי חוזה ביצוע (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 5-3 קבלנים ועבודות על-פי חוזה ביצוע (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 6-1 שינוי מטבע המדידה של יחידה מוחזקת אוטונומית (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 6-2 מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 6-3 מתכונת ההצגה של דוחות כספיים מתורגמים למטבע השקל (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 7-1 אי וודאות תוצאות תביעה תלויה כעילה להימנעות מביצוע הפרשה (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 7-2 מועד עיתוי ההכרה בהפרשה לפיצויים (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 7-4 התחייבות בגין הסכם ניהול עם בעל שליטה (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 7-5 - רישום התחייבות בגין הטבות לפורשים ולגמלאים (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 99-1 דוחות כספיים שלגביהם נדרשה חוות דעת וסקירה של רואה חשבון אחר (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 99-2 מכירות עתידיות כחלק מתמורת פירוק שותפות (עסקאות שלובות) (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 99-3 יישום תקן חשבונאות מס 12 - הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים-בדוחות הכספיים של קרנות הנאמנות (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 99-5 תקופות דיווח ומועדי דוחות כספיים דצמבר 2005 (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה 99-6 - שימוש במדדים פיננסיים שאינם מבוססים על כללי חשבונאות מקובלים (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה בבקשה לאישור הסדר אכיפה (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה בבקשה לפרה-רולינג בעניין אי תלות המבקר (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה בעניין העמדת ערבות על-ידי חברה נכדה של חברה ציבורית לחברה פרטית שבבעלות בעל השליטה (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה בעניין פרשנות סעיף 46ב(א) לחוק ניירות ערך (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה בתחום תאגידים מספר 2009-1 (ג) - יצירת תשתית לגיבוש הסדרי אגח (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה בתחום תאגידים מספר 2015-1 - שינוי במודל הטיפול (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטות הרשות בדבר קרנות המבטיחות מחיר פדיון מינימלי (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטות הרשות בנושא שינוי תנאי כתבי אופציה ואגח (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת 3-11 שליטה והשפעה מהותית (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת 9-2 היוון עלויות פרסום (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת אכיפה בביקורת 12-1 (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת אכיפה בביקורת 13-2 (ת.עדכון: 13/06/2017) החלטת אכיפה בביקורת 17-1 (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת אכיפה חשבונאית 08-1 (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת אכיפה חשבונאית 08-3 (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת אכיפה חשבונאית 08-4 (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת אכיפה חשבונאית 09-1 (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת אכיפה חשבונאית 09-2 (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת אכיפה חשבונאית 09-4 (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת אכיפה חשבונאית 09-5 (ת.עדכון: 19/02/2018) החלטת אכיפה חשבונאית 1-18 (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת אכיפה חשבונאית 12-1 (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת אכיפה חשבונאית 14-1 (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת אכיפה חשבונאית 14-2 (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת אכיפה חשבונאית 14-3 (ת.עדכון: 12/08/2019) החלטת אכיפה חשבונאית 19-1 (ת.עדכון: 24/03/2019) החלטת אכיפה חשבונאית 2-11 (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת אכיפה חשבונאית 3-09 (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת אכיפה חשבונאית מספר 08-2 (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת הסגל היעדר חובת פרסום תשקיף - סעיף 15ב(4) לחוק ניירות ערך (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת מליאה והבהרות סגל הרשות (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת מליאת רשות ניירות ערך ניגודי עניינים אצל נאמן למחזיקי תעודות התחייבות (ת.עדכון: 06/12/2016) החלת הוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנה-1995 בתחום ייעוץ השקעות בקופות גמל (ת.עדכון: 06/12/2016) הכללה של דוחות כספיים של חברה כלולה בתשקיף (ת.עדכון: 06/12/2016) הלוואות מבעל שליטה לחברה כעסקה מזכה לפי תקנה 1(2) לתקנות ההקלות (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחיה בדבר הגילוי הנדרש בהסדרי חוב (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחיית גילוי בנוגע לפעילות בתחום מדעי החיים (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדר הנחיה מקדמית במחלקת תאגידים (ת.עדכון: 06/12/2016) הסכמי הצבעה חלקיים (ת.עדכון: 06/12/2016) הסתמכות רואה החשבון המבקר על ממצאי עבודתו של מעריך שווי (ת.עדכון: 06/12/2016) הצהרת רואי חשבון בדבר דוח רואי החשבון המבקרים על הדוחות הכספיים (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעה בארץ של יחידות בקרנות נאמנות זרות, שלא לציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעה לתיקון תקנות ניע לענין גילוי נתוני פרופורמה (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת רכש מיוחדת על-ידי חברה שנסחרת בחול (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת רכש מלאה על-ידי מציע המחזיק מעל 90% ממניות החברה כדין ומניות אלה נרכשו לפני כניסת חוק החברות לתוקף (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת רכש מלאה של מציע המחזיק פחות מ- 25% או 45% מזכויות ההצבעה בחברה (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות) (תיקון), התשסו-2006 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת תקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן) (תיקון), התשסו-2006 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשסו-2006 (ת.עדכון: 06/12/2016) הקלה בדרישות הגילוי בתשקיפי אגח מובנות (ת.עדכון: 06/12/2016) הקלות לתאגידים שדיווחיהם נמצאו תקינים (ת.עדכון: 06/12/2016) הקפדה על גילוי נאות בדוחות מיידיים (ת.עדכון: 06/12/2016) הרכב ועדת ביקורת (ת.עדכון: 06/12/2016) השמטת מידע שניתן בתשקיף מדוח תקופתי ודיווחים עוקבים אחרים (ת.עדכון: 06/12/2016) השתתפות קרנות להשקעות משותפות בנאמנות במערכת מסחר למשקיעים מתוחכמים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך בלבד (ת.עדכון: 06/12/2016) התנית הצעת רכש בתנאים (ת.עדכון: 06/12/2016) התקנת תקנות בנושא ייצוב מחירי ניירות ערך בסמוך לאחר הנפקה (ת.עדכון: 06/12/2016) התקשרות של מספר אנשים לצורך ביצוע הצעת רכש מלאה (ת.עדכון: 06/12/2016) זכותם של ניצעים בהצעת רכש מלאה לסעד הערכה - עדכון החלטה ממרץ 2005 (ת.עדכון: 06/12/2016) חובות גילוי בנוגע לעבודות אנליזה - מרץ 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) חובות גילוי בנוגע לעבודות אנליזה (ת.עדכון: 06/12/2016) חובות הדיווח החלות על חברה המתקשרת בהסכם עם עושה שוק (ת.עדכון: 06/12/2016) חובות הנאמנים לאגרות חוב (ת.עדכון: 06/12/2016) חובת דיווח חדשים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (ת.עדכון: 06/12/2016) חובת הדיווח לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר - שאלון ביקורת בנושא עמלות המשתלמות על עסקאות בניירות ערך, אופציות וחוזים עתידיים (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר בדבר הבהרות נוספות בדבר פרסום מידע בקשר לקרן (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר בדבר היערכות לקראת סיווג הקרנות לצורך פרסום (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר בדבר מתן שירותי קידום מכירות למנהלי קרנות בידי בנקים (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר לבנקים בדבר היתר החזקת אמצעי שליטה בתאגידים בנקאיים שערב יום תחילתו של חוק בכר שלטו במנהל קרן (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת רישום יחידות של קרן נאמנות בפנקס בעלי היחידות של מנהל הקרן (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר למנהלי קרנות ולנאמנים בדבר דחיית הגשת הדוח החודשי לחודש מארס 2006 (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר למנהלי קרנות ולנאמנים בדבר הבהרות לדוח החודשי (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר למנהלי קרנות ולנאמנים בדבר הזיקה שבין סיווג הקרן לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה ומדיניות ההשקעות של הקרן (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר למנהלי קרנות ולנאמנים בדבר החלפת סדרי טיפול בתשקיפי קרנות נאמנות ונוהלי בדיקתם (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר למנהלי קרנות ולנאמנים בדבר התייחסות לתעודות סל במסגרת מדיניות ההשקעות של קרנות אגרות חוב (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר למנהלי קרנות ולנאמנים בדבר כוונת יור הרשות להורות על הפסקה של הצעת יחידות ופדיונן ביום 17-4-06 של קרנות שלמעלה מעשרה אחוזים מנכסיהן נקובים במטח (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר למנהלי קרנות ולנאמנים בדבר מידע שהרשות עשויה לדרוש ממנהל קרן לצורך הפיקוח עליו (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר למנהלי קרנות ולנאמנים החזקה ביחידות של קרנות (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר למנהלי קרנות ולנאמנים שינוי מסלול מס של קרן חייבת ב-1-1-04 (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר למנהלי קרנות ולנאמנים (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר למנהלי קרנות על שינוי מסלול המס (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר למנהלי קרנותולנאמנים בדבר דיווח הדוח החודשי במתכונתו החדשה (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר לנאמנים לקרנות הנאמנות בדבר פיקוח רשות ניירות ערך על הנאמנים (ת.עדכון: 06/12/2016) חיתום - שאלות ותשובות בנוגע לתקנות החדשות (ת.עדכון: 06/12/2016) חתימה על דוחות כספיים - הבהרות סגל הרשות (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטא- להערות הציבור - הוראות לבעלי רשיון בקשר לבירור צורכי הלקוח והנחיותיו לפי סעיף 12 לחוק (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטת תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)(תיקון) 2009 (ת.עדכון: 06/12/2016) כללים בעניין נהלי בדיקה של טיוטות תשקיפים של חברות ושותפויות (ת.עדכון: 06/12/2016) כללים לעניין דיווח על החזקות בעלי ענין בטפסי הדיווח האלקטרוני (ת.עדכון: 06/12/2016) כללים לפרסום תשקיף באינטרנט (ת.עדכון: 06/12/2016) מהותיות בדוחות כספיים (ת.עדכון: 06/12/2016) מהחלטות מליאת הרשות מהותיות בדוחות כספיים (ת.עדכון: 06/12/2016) מועד תחילת דיווח אלקטרוני חובה במגנא (ת.עדכון: 06/12/2016) מימוש ההתחייבות החיתומית בהנפקות (ת.עדכון: 06/12/2016) מינוי בעל שליטה כדירקטור (ת.עדכון: 06/12/2016) מכירות בחסר והשאלת ניירות ערך (ת.עדכון: 06/12/2016) מערכת למסחר למשקיעים מוסדיים בלבד (ת.עדכון: 06/12/2016) מתן אפשרות ליישום מוקדם של כללי חשבונאות בינלאומיים בדוחותיה הכספיים של החברה (ת.עדכון: 06/12/2016) נאמן המשמש כחתם בהנפקה (ת.עדכון: 06/12/2016) נהלי טיפול בתשקיפים (ת.עדכון: 06/12/2016) נוהל מתן היתר החזקת אמצעי שליטה במנהל קרן ואישור מנהל קרן (ת.עדכון: 06/12/2016) נייר למליאה – מערכת הצבעות אינטרנטית (ת.עדכון: 06/12/2016) ניירות ערך מובנים (structures) ותעודות סל (ת.עדכון: 06/12/2016) סוגיות בדיווח כספי (ת.עדכון: 06/12/2016) סוגיות שונות הנוגעות לדיווח במגנא (ת.עדכון: 06/12/2016) ספירת החזקות לעניין סעיף 336 לחוק החברות (ת.עדכון: 06/12/2016) עדכון החלטה מספר 99-4 בעניין קוים מנחים לבחינת מהותיות של טעות בדוחות כספיים (ת.עדכון: 06/12/2016) עדכונים טכניים הקשורים לדיווח במגנא (ת.עדכון: 06/12/2016) עיסוק בייעוץ השקעות או בניהול תיקי השקעות בעבור לקוחות שמספרם אינו עולה על חמישה (ת.עדכון: 06/12/2016) עלויות של עסקאות בין חברות ציבוריות לבין בעלי שליטה בהן (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדה משפטית מספר 103-25 - הצעת ניירות ערך על פי תשקיף מדף (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדה משפטית מספר 103-25 - הצעת ניירות ערך על פי תשקיף מדף (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדה משפטית מספר 108-1 - עמדת הסגל בנושאים הקשורים לזימון וניהול אסיפות מחזיקי תעודות התחייבות (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדה משפטית מספר 108-2 - הבהרה לעניין חובת דיווח על התנגדויות להסדר (ת.עדכון: 23/01/2019) עמדת סגל 110-01 - חברות דואליות- הנפקה, דיווח, רישום ומחיקה ממסחר (ת.עדכון: 14/02/2019) עמדת סגל חשבונאית 19-2 - גילוי בדבר השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 16 (ת.עדכון: 12/08/2019) עמדת סגל חשבונאית מספר 1-22 - היוון עלויות אשראי לדירות למגורים אשר ההכנסה בגין מכירתן מוכרת לאורך זמן (ת.עדכון: 27/11/2018) עמדת סגל חשבונאית מספר 19-2 - גילוי בדבר השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 16 (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת סגל משפטי 104-12 - חובת דיווח ועדכון של תאגידים מדווחים בדבר אי עמידתם בכללי השימור או בגין השעייתם ממסחר (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת סגל משפטי 104-13 - פרסום מידע לציבור על ידי התאגיד נושאי משרה שלו ובעלי שליטה בו (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת סגל משפטית מספר 101-15 - תיקון 16 לחוק החברות – שאלות ותשובות (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת סגל משפטית מספר 105-26 - דיווח מקדים לדוחות הכספיים (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת סגל משפטית- פרטים נדרשים במסגרת תקנון של חברה בעלת רישיון זירה (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת סגל משפטית- תחולה טריטוריאלית של תיקון 42 לחוק (ת.עדכון: 06/12/2016) עניין אישי בעסקאות עם בעלי שליטה (ת.עדכון: 06/12/2016) ערבויות שניתנו על ידי התאגיד וצירוף דוחות חברה נערבת (ת.עדכון: 06/12/2016) פירוט פרוייקטים בדוח הדירקטוריון (ת.עדכון: 06/12/2016) פרטים כלכליים ואחרים ביחס למוצרי מדדים (ת.עדכון: 06/12/2016) פרטים, מבנה וצורת תשקיף של חברה ברישום כפול (ת.עדכון: 06/12/2016) פרסום אסור הקודם לביצוע הנפקה (ת.עדכון: 06/12/2016) פרסום מודעות בעיתון על פי חוק ניירות ערך ותקנותיו (ת.עדכון: 06/12/2016) צו איסור הלבנת הון, התשסב 2001 (ת.עדכון: 06/12/2016) צו איסור הלבנת הון (ת.עדכון: 06/12/2016) קביעת זהות בעל עניין בתאגיד מדווח (ת.עדכון: 06/12/2016) קביעת נהלים, שמירת מסמכים ותיקון הצו (ת.עדכון: 06/12/2016) קשיים מיוחדים לעניין דחיית הדיווח במתכונת תקנות ברנע (ת.עדכון: 06/12/2016) רכישות של ניירות ערך על ידי החברה הבת של המנפיק ותשקיפי רישום למסחר (ת.עדכון: 06/12/2016) שיווק ופרסום תעודות סל (ת.עדכון: 06/12/2016) שינוי אומדנים חשבונאיים ותיקון טעויות אגב המעבר לדיווח -FAQ 4 (ת.עדכון: 06/12/2016) שינוי במתכונת הגילוי הנדרשת בתשקיפים של תאגידים מדווחים (ת.עדכון: 06/12/2016) תזכיר חוק - חוק ניירות ערך (תיקון מס --), התשסו-2006 (ת.עדכון: 06/12/2016) תחומי פעילות הנופלים בגדר ייעוץ השקעות (ת.עדכון: 06/12/2016) תיקון המיטיב תנאי הצעת רכש (ת.עדכון: 06/12/2016) תיקון תקנות ניירות ערך לעניין גילוי בדוח הדירקטוריון בדוח התקופתי בדבר שכר טרחה רואה חשבון מבקר בתאגיד מדווח (ת.עדכון: 06/12/2016) תקנה 1(4) לתקנות ההקלות - מתן ערבות לחברה משותפת עם בעל השליטה (ת.עדכון: 06/12/2016) תקנות השקעות משותפות בנאמנות (שינוי מהותי במדיניות השקעות של קרן), התשסו-2006 (ת.עדכון: 06/12/2016) תקנות ניירות ערך (חיתום), (תיקון), התשסו-2006 (ת.עדכון: 06/12/2016) תשלום ליועץ השקעות בתמורה להכללת מידע במערכת ייעוץ לציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) תשקיף הצעת אגרות חוב לציבור החלטת רשות בדבר הגילוי בתשקיף ועניינים שיובלטו על גבי עטיפת התשקיף
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין