(ת.עדכון: 06/12/2016) בחינת הגורמים המשפיעים על ההבדל בין השכר למנהלים בכירים לבין שאר העובדים בחברות שמניותיהן רשומות למסחר בבורסה בתל-אביב (ת.עדכון: 06/12/2016) בחינת ההשפעה של הפסקות מסחר על יעילות המסחר במניות ועל נזילותן (ת.עדכון: 06/12/2016) בחינת ההשפעה של טרור ומדיניות אנטי-טרור על שוקי ההון (ת.עדכון: 06/12/2016) בחינת התועלת הנובעת מחובת ההשתתפות של קרנות נאמנות באסיפות כלליות של חברות ציבוריות (ת.עדכון: 06/12/2016) בחינת יעילות המסחר בשיטת הרצף בבורסה בתל אביב (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ועדת גושן לבחינת קוד ממשך תאגידי בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח על פעולותיה של רשות ניירות ערך לשנת 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) האם תהליך גילוי המחיר בשלב טרום הפתיחה במסחר הוא אינפורמטיבי או מניפולטיבי (ת.עדכון: 06/12/2016) ההשפעה של השינוי בדרישה לביטחונות על יעילות המסחר באופציות (ת.עדכון: 06/12/2016) ההשפעה של יעילות השימוש במידע על התשואה למשקיעים בניירות ערך המונפקים לראשונה לציבור (ת.עדכון: 27/11/2018) הוועדה לקידום הקמת קרנות נסחרות להשקעה בתשתיות - דוח ביניים (ת.עדכון: 06/12/2016) הוועדה לשכלול המסחר ולעידוד הנזילות בבורסה (ת.עדכון: 06/12/2016) הקשר בין איכות פיקוח, זכויות הצבעה במניות ומבנה שליטה בחברה (ת.עדכון: 06/12/2016) הקשר בין נפח מסחר, תנודתיות שערי המניות ושיטת המסחר (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעת גבול פקודה מזערית על נזילותן של המניות ועל שעריהן (ת.עדכון: 06/12/2016) מה בין מדיניות השכר למנהלים בכירים ומבנה שליטה בחברות שמניותיהן נסחרות בבורסה בתל-אביב לבין התוצאות העיסקיות שלהן (ת.עדכון: 06/12/2016) מחיר אי נזילות של אופציות (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר - בחינת התועלת לחברות מרישום כפול של מניות למסחר (ת.עדכון: 06/12/2016) עדויות אמפיריות מאיחוד הון של מניות בעלות זכויות הצבעה שונות (ת.עדכון: 06/12/2016) עיונים מוניטריים (ת.עדכון: 06/12/2016) על הערך של הערכות שווי של חברות שמניותיהן רשומות למסחר בבורסה בתל אביב (ת.עדכון: 06/12/2016) על התרומה של עושי השוק ליעילות המסחר של אופציות שנסחרות בבורסה אלקטרונית (ת.עדכון: 06/12/2016) פעילות בעלי עניין סביב הנפקות חוזרות (ת.עדכון: 06/12/2016) קשרי הגומלין בין המדיניות המוניטרית והפעילות הכלכלית לבין שוק המניות (ת.עדכון: 06/12/2016) רפורמה בחיתום הצעה לשינויים בשיטת החיתום בישראל (ת.עדכון: 12/08/2019) תחרות בשוק הברוקראז' הקמעונאי-07-19 (ת.עדכון: 27/11/2018) תחרות בשוק הברוקראז' הקמעונאי
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין