1. הוראות העבודה לבחינת בקשה למדגם המנוסחות כהוראות עבודה בהתאם לתקן ISO-9001
(ת.עדכון: 06/12/2016) בחינת בקשה למדגם (ת.עדכון: 06/12/2016) בחינת בקשה לרישום מדגם (ת.עדכון: 20/02/2020) הע 30-13 - בחינת בקשה בינלאומית לרישום סימן מסחר (ת.עדכון: 24/03/2019) הע 30.13 - בחינת בקשה בינלאומית לרישום סימן (ת.עדכון: 24/03/2019) הע 30.15 - פניות לחיפוש מידע (ת.עדכון: 24/03/2019) הע 30.8 - בקשה לבחינה על אתר (ת.עדכון: 06/12/2016) הע' 30.13 בחינת בקשה בינלאומית מהדורה 14 עם תיקונים (ת.עדכון: 06/12/2016) הע' 30.13 בחינת בקשה בינלאומית מהדורה 14 (ת.עדכון: 08/12/2016) הע' 30.13 בחינת בקשה בינלאומית מהדורה 15-עם תיקונים (ת.עדכון: 08/12/2016) הע' 30.13 בחינת בקשה בינלאומית מהדורה 15 (ת.עדכון: 16/05/2017) הע' 30.13 בחינת בקשה בינלאומית מהדורה 16 עם תיקונים (ת.עדכון: 16/05/2017) הע' 30.13 בחינת בקשה בינלאומית מהדורה 16 (ת.עדכון: 30/04/2018) הע' 30.13 בחינת בקשה בינלאומית מהדורה 17-עם סימני שינויים (ת.עדכון: 30/04/2018) הע' 30.13 בחינת בקשה בינלאומית מהדורה 17 (ת.עדכון: 26/02/2018) הע' 30.15 פניות לחיפוש מידע מהדורה 5-עם סימוני שינויים (ת.עדכון: 26/02/2018) הע' 30.15 פניות לחיפוש מידע מהדורה 5 (ת.עדכון: 24/03/2019) הע' 30.3 - בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר (ת.עדכון: 06/12/2016) הע' 30.3 בחינת בקשה לאומית מהדורה 14 עם תיקונים (ת.עדכון: 06/12/2016) הע' 30.3 בחינת בקשה לאומית מהדורה 14 (ת.עדכון: 08/12/2016) הע' 30.3 בחינת בקשה לאומית מהדורה 15-עם תיקונים (ת.עדכון: 08/12/2016) הע' 30.3 בחינת בקשה לאומית מהדורה 15 (ת.עדכון: 16/05/2017) הע' 30.3 בחינת בקשה לאומית מהדורה 16 עם תיקונים (ת.עדכון: 16/05/2017) הע' 30.3 בחינת בקשה לאומית מהדורה 16 (ת.עדכון: 30/04/2018) הע' 30.3 בחינת בקשה לאומית מהדורה 17- עם סימוני שינויים (ת.עדכון: 30/04/2018) הע' 30.3 בחינת בקשה לאומית מהדורה 17 (ת.עדכון: 26/02/2018) הע' 30.8 בקשה על אתר מה' 7 עם סימוני שינויים (ת.עדכון: 26/02/2018) הע' 30.8 בקשה על אתר מה' 7 (ת.עדכון: 01/08/2018) הע' 40.3 נספח ה' הגדרת עיצוב והתנאים לרישומו (ת.עדכון: 20/02/2020) הע-30-13 - בחינת בקשה בינלאומית לרישום סימן מסחר (ת.עדכון: 24/04/2019) הע-40.3 - בחינת בקשה לרישום עיצוב-מדגם - עקוב אחר שינויים (ת.עדכון: 24/04/2019) הע-40.3 - בחינת בקשה לרישום עיצוב-מדגם (ת.עדכון: 24/04/2019) הע-40.3 - נספח ב' - הנחיות לבחינת בקשה לרישום עיצוב-מדגם (ת.עדכון: 24/04/2019) הע-40.3 - נספח ד' – התיאור החזותי הנדרש לצורך בחינת בקשה למדגם‏ (ת.עדכון: 24/04/2019) הע-40.3ב - נספח ב' - הנחיות לבחינת בקשה לרישום עיצוב-מדגם - עקוב אחר שינויים (ת.עדכון: 24/04/2019) הע-40.3ג - נספח ג' – הגדרת המדגם‏ - עקוב אחר שינויים (ת.עדכון: 24/04/2019) הע-40.3ג - נספח ג' – הגדרת המדגם‏ (ת.עדכון: 24/04/2019) הע-40.3ד - נספח ד' – התיאור החזותי הנדרש לצורך בחינת בקשה למדגם‏ - עקוב אחר שינויים (ת.עדכון: 24/04/2019) הע-40.3ה - נספח ה' הגדרת עיצוב (ת.עדכון: 24/04/2019) הע-40.3ו - נספח ו' הוראות לחיפוש פרסום קודם בעיצוב-מדגם (ת.עדכון: 06/12/2016) נספח ב' - הנחיות לבחינת בקשה למדגם (ת.עדכון: 06/12/2016) נספח ג' – הגדרת המדגם בהתאם לסעיף 2 לפקודת הפטנטים והמדגמים, 1924 (ת.עדכון: 06/12/2016) נספח ד' – התיאור החזותי הנדרש לצורך בחינת בקשה למדגם
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין