(ת.עדכון: 27/01/2020) 019-2012 - דרישות פורמאליות בכניסה לשלב הלאומי ‏ (ת.עדכון: 27/01/2020) 019-2012 - דרישות פורמליות בכניסה לשלב הלאומי-כולל סימוני מהדורה (ת.עדכון: 06/12/2016) 04-2011 - בקשות להארכת תקופת הגנה של פטנטים (ת.עדכון: 27/11/2018) 06-2011 - בקשות בהליכים המתנהלים בפני הרשם, סגנו והפוסקים בקניין רוחני (ת.עדכון: 27/11/2018) 06-2011 - בקשות בהליכים המתנהלים בפני הרשם, סגנו ‏והפוסקים בקניין רוחני (ת.עדכון: 27/01/2020) 06-2011- בקשות בהליכים המתנהלים בפני הרשם, סגנו והפוסקים בקניין רוחני (כולל סימני מהדורה) (ת.עדכון: 27/01/2020) 06-2011- בקשות בהליכים המתנהלים בפני הרשם, סגנו והפוסקים בקניין רוחני (ת.עדכון: 06/12/2016) 17-מ-נ-17 - עדכונים בנוגע לבקשות PCT (ת.עדכון: 06/12/2016) 19-מ-ג-19 - עדכונים בנוגע לבקשות- PCT (ת.עדכון: 06/12/2016) 23-2013 - מעמדן, נוסחן ואופן פרסומן של הוראות עבודה ‏במחלקת סימני המסחר (ת.עדכון: 06/12/2016) 24-מ-ג-24 - נוהל הזמנת עדים-לרבות מצהירים- בהליכים על פי חוק הפטנטים (ת.עדכון: 06/12/2016) 31-מ-נ-31 - פעולות לאחר גמר בחינת בקשת פטנט (ת.עדכון: 06/12/2016) 4-מ-ג-4 - בקשת מדגם לגבי מוצר בעל מצבים משתנים (ת.עדכון: 06/12/2016) 4-מ-ג-4 - שעות קבלת קהל ומידע בקשר לפטנטים ובקשות פטנטים (ת.עדכון: 06/12/2016) 44-מ-ג-44 - הגנת מוטיב עיצובי המופיע במספר גרסאות של אותו חפץ (ת.עדכון: 06/12/2016) 66 מ-נ- 66 - סריקת התיקים במחלקת סימני מסחר (ת.עדכון: 06/12/2016) 68 מ-נ- 68 - שימוש בתוצאות חיפוש קודם עבור בקשות בינלאומיות (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר רשם מ-נ 74 מדגמים - הנחיות לגבי בקשות מדגמים- קווי הצללה בחפצים נשואי מדגם, דרישה לשרטוטי פריסה ‏ובקשה לשימוע בפני הרשם
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין