(ת.עדכון: 06/12/2016) 1-מ-ג-1 - קביעת מועדי דיון בפני רשם הפטנטים (ת.עדכון: 06/12/2016) 10-מ-ג-10 - מדגמים (ת.עדכון: 06/12/2016) 11-מ-ג-11 - הליכי תחרות בין בקשות לרישום סימן מסחר (ת.עדכון: 06/12/2016) 13-מ-ג-13 - רישום סימני מסחר בצבע ורישום רשות משנה לשימוש בסימן מסחר (ת.עדכון: 06/12/2016) 23-מ-ג-23 - פרסום חוזרי רשם מול דפי יומן סימני המסחר (ת.עדכון: 06/12/2016) 27-מ-ג-27 - הגשת בקשות לרישום סימני המסחר באמצעות האינטרנט (ת.עדכון: 06/12/2016) 29-מ-ג-29 - התייצבות מצהירים ומומחים בהליכים חד צדדיים בפני הרשם (ת.עדכון: 06/12/2016) 32-מ-ג-32 - התכתבות עם אגף הפטנטים, המדגמים וסימני מסחר (ת.עדכון: 06/12/2016) 33-מ-ג-33 - מועד אחרון להגשת מסמכים שחל ביום שישי (ת.עדכון: 06/12/2016) 35-מ-ג-35 - תיקון פירוט פטנט בהליכי התנגדות (ת.עדכון: 06/12/2016) 37-מ-ג-37 - רישום סימני מסחר בנוגע לפעילות שאינה מסחרית (ת.עדכון: 06/12/2016) 38-מ-ג-38 - ימי מנוחה, פגרה או שבתון (ת.עדכון: 06/12/2016) 39-מ-ג-39 - פגמים בטופס הבקשה וגורמים נוספים המעכבים פרסום לפי סעיף 16 לחוק הפטנטים (ת.עדכון: 06/12/2016) 40-מ-ג-40 - אמות מידה לבחירת עורכי פטנטים על ידי משרדי הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) 41-מ-ג-41 - היערכות לטיפול ממוחשב בבקשות פטנטים (ת.עדכון: 06/12/2016) 46-מ-ג-46 - חישוב מועדים לענין מסמכים שמועד הגשתם נקצב במספר חודשים או בשנים (ת.עדכון: 06/12/2016) 6-מ-ג-6 - תשובת בעל דין לבקשות שונות המוגשות במסגרת הליכים המתנהלים בפני הרשם (ת.עדכון: 06/12/2016) 7-מ-ג-7 - כתבי טענות בהליכים המתנהלים בפני הרשם (ת.עדכון: 06/12/2016) מ-ג-חוזר מיוחד - בקשה להארכת תקופת הגנה של פטנט
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין