(ת.עדכון: 19/03/2017) 1.1 - השתייכות (ת.עדכון: 27/10/2011) 1.10- התארגנות מחלקות לשירותים חברתיים לפיגועים או אסונות כאשר לא הוכרז מצב חירום על ידי הממשלה (ת.עדכון: 27/10/2011) 1.11- חוק הסיוע המשפטי, תשל'ב- 1972 (ת.עדכון: 17/08/2015) 1.12- סדרי מתן מענק לבינוי, הרחבה, שיפוצים או רכישת מבנים למחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות (ת.עדכון: 20/05/2015) 1.13- בדיקה חוזרת של מתן עזרה ללקוח (ת.עדכון: 18/01/2017) 1.14- דרכי מניעה וטיפול במקרי אלימות כלפי עובדים במחלקות לשירותים חברתיים (ת.עדכון: 18/01/2017) 1.16- נוהל רישום, בדיקה ומעקב של 'הודעות לתשלום' לא ממומשות (ת.עדכון: 18/01/2017) 1.17- חובת הסודיות (ת.עדכון: 27/10/2011) 1.18- דיווח על הוצאות שהוצאו על ידי הרשות המקומית, דיווח על הכנסות שניגבו על ידי הרשות המקומית (ת.עדכון: 02/07/2015) 1.19- מאגר מידע- נתוני יסוד אודות משפחות מטופלות במחלקות לשירותים חברתיים (ת.עדכון: 19/03/2017) 1.2 - השתתפות הממשלה במימון שכר עובדי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות בשירותי הרווחה (ת.עדכון: 22/02/2016) 1.2- נספח ג'- פירוט סכומים מרביים, גלובליים, לפי נושאים שנקבעו בהורה 1.2 בתע'ס כפי שהם בתוקף למשך כל שנת התקציב 2016 (ת.עדכון: 27/10/2011) 1.20- עקרונות פעולה ומבנה המחלקה לשירותים חברתיים (ת.עדכון: 28/01/2013) 1.21- מיון תיקי לקוחות ממוחשב במחלקה לשירותים חברתיים (ת.עדכון: 18/01/2017) 1.22- חישוב הכנסה ממוצעת אחידה (ת.עדכון: 29/02/2016) 1.22- נספח א'- נתונים של קצבאות הניתנות בידי המוסד לביטוח לאומי (ת.עדכון: 03/04/2014) 1.22- נספח ב'- אחוז הריבית השנתית לשנת 2013 לתחשיבי זכאות (ת.עדכון: 19/03/2015) 1.23- חישוב הכנסות לעצמאיים (ת.עדכון: 20/03/2016) 1.23- נספח- עדכון מדד, תוספת יוקר ונקודת זיכוי 2015- 2016 (ת.עדכון: 20/02/2013) 1.24- ניהול רשומות (ת.עדכון: 20/05/2015) 1.25- אבטחת מידע במחלקות לשירותים חברתיים (ת.עדכון: 27/10/2011) 1.26- הנחיות לגביית השתתפות הלקוחות בשירותי רווחה ברשויות המקומיות (ת.עדכון: 27/10/2011) 1.27- גביית חובות ממסגרות (ת.עדכון: 27/10/2011) 1.28- תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 2000) (תיקון) התש'ס- 2000 (ת.עדכון: 27/10/2011) 1.29- חוק לצמצום ממדי העוני והפערים בהכנסות (תיקוני חקיקה) התשנ'ד- 1994 (ת.עדכון: 27/10/2011) 1.3- חוק העונשין (תיקון מס' 26) התשן- 1989 פגיעה בקטינים ובחסרי ישע (ת.עדכון: 28/01/2013) 1.31- חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס'א- 2001 (ת.עדכון: 11/07/2012) 1.32- זכות הלקוח לקבלת מידע ורישומו (ת.עדכון: 28/01/2013) 1.33- חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס'א- 2001 (ת.עדכון: 27/10/2011) 1.34- הנחיות לעובד סוציאלי ליישום חוק כלי יריה תש'ט 1949 (ת.עדכון: 27/10/2011) 1.35- חוק הפיקוח על מעונות- התשכ'ה- 1965 (ת.עדכון: 18/01/2017) 1.36- הנהלים למתן טיפול סוציאלי ו.או סיוע חומרי במחלקה לשירותים חברתיים (ת.עדכון: 27/10/2011) 1.37- חוק הגנה על חוסים, תשכ'ו- 1966 (ת.עדכון: 07/09/2014) 1.38- נספח ו'- סל צרכים רפואיים במעונות יום שיקומיים (ת.עדכון: 04/01/2012) 1.39- חוק עבודת נשים התשי'ד- 1954 (ת.עדכון: 27/10/2011) 1.4- תקנות בדבר מבחני נזקקות (ת.עדכון: 28/01/2013) 1.40- הסעות לשירותים ופעילויות במועצות איזוריות (ת.עדכון: 27/01/2013) 1.40- נספח- תעריפי הסעות במועצות אזוריות (ת.עדכון: 09/01/2014) 1.41- חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס'ו- 2006 (ת.עדכון: 20/05/2015) 1.43- נוהל הטיפול בפניות הציבור המגיעות למשרדהרווחה והשירותים החברתיים (ת.עדכון: 27/10/2011) 1.5- תפקיד מנהל המחלקה לשירותים חברתיים (ת.עדכון: 27/10/2011) 1.6- הכנות לחירום, לאסון המוני ולרעידות אדמה במחלקות לשירותים חברתיים (ת.עדכון: 27/10/2011) 1.7- נוהל עבודה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים והרשויות המקומיות בליווי משפחות למרכז הלאומי לרפואה משפטית באירוע רב נפגעים (ת.עדכון: 03/10/2013) 1.8- ועדות ערר- עקרונות ונהלי עבודה (ת.עדכון: 27/10/2011) 1.9- יחסי גומלין בין שירותי הבריאות ושירותי הרווחה בתחום הטיפול בחולי נפש בקהילה
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין