(ת.עדכון: 17/10/2019) 8.10 - טבלה להשתתפות הורים במעון יום ובמשפחתון בשנת הלימודים תשפ (ת.עדכון: 10/11/2015) 8.10- השמת פעוטות במעון יום או משפחתון- יישום חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), התש'ס- 2000- ושילובם של פעוטות עם צרכים מיוחדים (ת.עדכון: 29/02/2016) 8.10- נספח י'ב- טבלה להשתתפות הורים במעון יום ובמשפחתון בשנת הלימודים תשע'ו (ת.עדכון: 03/04/2016) 8.10- נספחי'ג- תעריפים עבור סייעת לשילוב ילדים במעון יום (ת.עדכון: 12/06/2012) 8.11- חוק הנוער (טיפול והשגחה) תש'ך- 1960, הנחיות לביצוע החוק (ת.עדכון: 17/10/2019) 8.12 - טבלת השתתפות הורים במועדונית לגיל הרך בשנת הלימודים תשפ (ת.עדכון: 09/09/2015) 8.12- נספח ז'- טבלת השתתפות הורים במועדונית לגיל הרך בשנת הלימודים תשע'ו (ת.עדכון: 04/02/2016) 8.15- סל משפחות אומנה לילדים (ת.עדכון: 31/10/2011) 8.16- חוות דעת של עובד סוציאלי במשפט הדן בהורי תלמיד או תלמידה בשל אי דאגה ללימוד סדיר (ת.עדכון: 31/10/2011) 8.17- הנהלים הנוגעים לסידור ילדים במעונות, לטיפול בהם ולפיקוח עליהם (ת.עדכון: 04/02/2016) 8.17- נספח- תעריפי החזקה- מעונות פנימייתיים לילדים (ת.עדכון: 19/05/2013) 8.18- תעריפי החזקה במעונות, ושירותים אחרים (ת.עדכון: 31/10/2011) 8.2- הנהלים הנוגעים לסדור ילדים במשפחות אומנה לטיפול בהם ולפיקוח עליהם (ת.עדכון: 08/04/2014) 8.2- נספח ט'ו- תעריפי החזקה במשפחות אומנה ושירותים אחרים (ת.עדכון: 31/10/2011) 8.24- העובד הסוציאלי במוסדות החינוך (ת.עדכון: 04/09/2014) 8.27- כוננות של עובדים סוציאליים לחוק הנוער (טיפול והשגחה) התש'ך-1960 במחלקות לשירותים חברתיים (ת.עדכון: 17/10/2019) 8.28 - השתתפות הורים - תמיכה ביתית לשנת הלימודים (ת.עדכון: 04/02/2016) 8.28- נספח ד'- תעריפי תמיכה ביתית (אומנה יומית) (ת.עדכון: 09/09/2015) 8.28- נספח ה'- השתתפות הורים- תמיכה ביתית (אומנה יומית לשעבר) לשנת הלימודים תשע'ו (ת.עדכון: 31/10/2011) 8.28- סידור ילד בתמיכה ביתית (אומנה יומית לשעבר) (ת.עדכון: 04/02/2016) 8.29- דמי החזקה- במעונות יום, במשפחתונים, במועדוניות ובמסגרות אחרות (ת.עדכון: 31/10/2011) 8.3- הוראות בדבר ניהול וחלוקת כספים של קרן קצבת שאירים ליתומים בוגרי השמה חוץ ביתית של משרד הרווחה והשירותים החברתיים (קשי'ח) (ת.עדכון: 17/10/2019) 8.30 - טבלת השתתפות הורים בהחזקה במועדוניות ילדים ומתבגרים (ת.עדכון: 31/10/2011) 8.30- מועדוניות טיפוליות (ת.עדכון: 10/09/2015) 8.30- נספח א'- טבלת השתתפות הורים בהחזקה במועדוניות ילדים ומתבגרים ובמועדוניות ייחודיות וביתיות בשנת הלימודים תשע'ו (ת.עדכון: 04/02/2016) 8.30- נספח ד'- תעריפי מועדוניות לילדים (ת.עדכון: 31/10/2011) 8.31- מועדונית ביתית לילדים (לגילאים 3-10) (ת.עדכון: 10/09/2015) 8.31- נספח ה'- טבלת השתתפות הורים בהחזקה במועדוניות ילדים ומתבגרים ובמועדוניות ייחודיות וביתיות בשנת הלימודים תשע'ו (ת.עדכון: 04/02/2016) 8.31- נספח ו'- תעריפים למועדוניות ביתיות (ת.עדכון: 31/10/2011) 8.32- מועדונית לגיל רך (3- 6) (ת.עדכון: 01/03/2016) 8.34- נספח- סל שירותים בקהילה (ת.עדכון: 03/04/2014) 8.34- סל שירותים לילדים בקהילה (ת.עדכון: 31/10/2011) 8.36- חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים) התשנ'א- 1991 (ת.עדכון: 17/10/2019) 8.37 - טבלת השתתפות הורים במעון רב תכליתי (ת.עדכון: 28/01/2013) 8.37- מעון היום הרב תכליתי (ת.עדכון: 14/10/2015) 8.37- נספח א'- תעריפים למעון רב תכליתי (ת.עדכון: 10/09/2015) 8.37- נספח ג'- טבלת השתתפות הורים במעון רב תכליתי בשנת הלימודים תשע'ו (ת.עדכון: 31/03/2015) 8.38- מרכז ילדים או מתבגרים- הורים או ונתיבים להורות (ת.עדכון: 04/02/2016) 8.38- נספח ה'- מרכז ילדים הורים (ת.עדכון: 17/10/2019) 8.4 - טבלת השתתפות הורים בפנימיות ובמשפחות אומנה לשנת הלימודים תשפ (ת.עדכון: 04/09/2014) 8.4- השתתפות הורים בסידור חוץ- ביתי ובפנימיות יום לילדים עד גיל 18 (ת.עדכון: 07/02/2017) 8.4- נספח א'- טבלת השתתפות הורים בפנימיות ובמשפחות אומנה לשנת הלימודים תשע'ז (ת.עדכון: 17/01/2017) 8.40- מרכז חירום טיפול בקטנים ובהוריהם (ת.עדכון: 31/10/2011) 8.41- אימוץ (ת.עדכון: 19/05/2013) 8.5- נספח א'- תעריפי שיעורי עזר (ת.עדכון: 20/03/2016) 8.5- נספח ב'- תעריפים לשירותים וטיפולים פסיכולוגיים (ת.עדכון: 22/07/2013) 8.5- סיוע טיפולי וחומרי לילדים ולנוער (ת.עדכון: 03/10/2013) 8.6- נוהלי עריכת תסקיר בענין קטינים נפגעי עבירה (ת.עדכון: 30/10/2011) 8.7- הוצאת ילד מביתו בהתאם לחוק החינוך המיוחד- אגרת חינוך (ת.עדכון: 30/10/2011) 8.8- אמנת האו'ם בדבר זכויות הילד (ת.עדכון: 17/01/2017) 8.9- ועדת תכנון טיפול והערכה- תפקידה ודרכי עבודתה
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין