(ת.עדכון: 26/10/2011) 14.1- מדיניותמשרד העבודה והרווחה בתחום טיפול במפגרים (ת.עדכון: 27/10/2011) 14.10- מסגרות יום בקהילה למפגרים והשירותים הניתנים להם (ת.עדכון: 27/10/2011) 14.11- סדרי תשלום לחניכי מע'ש (ת.עדכון: 17/10/2019) 14.12 - טבלת השתתפות הורים במסגרות יומיות לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, נכות, אוטיזם ועיוורון (ת.עדכון: 27/10/2011) 14.12- כללי השתתפות האדם עם פיגור שכלי, הוריו או האפוטרופוס שלו באחזקה בסידור חוץ ביתי (ת.עדכון: 07/02/2017) 14.12- נספח א'- טבלת השתתפות הורים בפנימיות ובמשפחות אומנה לשנת הלימודים תשע'ז (ת.עדכון: 10/09/2015) 14.12ה'1- נספח- טבלת השתתפות הורים במסגרות יומיות לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, נכות, אוטיזם ועיוורון בגיל 0-3 בשנת הלימודים תשע'ו (ת.עדכון: 10/09/2015) 14.12ה'2- נספח- טבלת השתתפות הורים במסגרות יומיות לאנשים עם מוגבלות שכלית, התפתחותית, נכות, אוטיזם, עיוורון בשנת הלימודים תשע'ו מעל גיל 3 (ת.עדכון: 29/02/2016) 14.13- נספח- דמי החזקה במסגרות יום ובמעונות פנימייתיים למפגרים (ת.עדכון: 22/07/2013) 14.15- נופשון או שהות קצרת מועד לאדם עם פיגור שכלי (ת.עדכון: 22/04/2012) 14.16- סל משפחות אומנה למפגרים (ת.עדכון: 30/10/2011) 14.17- החזקת חניכים במע'שים (ת.עדכון: 01/11/2011) 14.19- תקנות הפיקוח על מעונות (החזקת חוסים במעונות ללוקים בשכלם) התשכ'ז- 1967 (ת.עדכון: 26/10/2011) 14.2- הנהלים הנוגעים לסידור אנשים עם פיגור שכלי במשפחות אומנה לטיפול בהם ולפיקוח עליהם (ת.עדכון: 26/10/2011) 14.2- נספח- טבלת מענקים לציוד בסיסי וביגוד ראשוני לילדים מפגרים במשפחות אומנה (ת.עדכון: 01/11/2011) 14.21- מדיניות הטיפול ביילודים הלוקים במחלות ובתסמונות המלוות בפיגור ו.או בעלי נכות מגודרת (ת.עדכון: 01/11/2011) 14.22- כוננות של פקידי סעד לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים) התשכ'ט- 1969 במחלקות לשרותים חברתיים (ת.עדכון: 01/11/2011) 14.23- תהליך קבלת החלטה בדבר אדם עם פיגור שכלי ודרכי טיפול (ת.עדכון: 01/11/2011) 14.24- מסגרת לגילאי 3-21- יום שהות ארוך (ת.עדכון: 01/11/2011) 14.25- מסגרות טיפוליות שיקומיות לילדים בעלי פיגור שכלי בגילים 0-3 (ת.עדכון: 01/11/2011) 14.26- מרכז יום טיפולי או סיעודי לגילאי 21+ (ת.עדכון: 01/11/2011) 14.27- מרכז תמיכה וטיפול לאדם עם פיגור שיכלי ולמשפחתו בקהילה (ת.עדכון: 04/02/2016) 14.28- נספח- תעריף לסביבהתומכת לאוכלוסיה עם מוגבלות שכלית (ת.עדכון: 17/03/2013) 14.28- סביבה תומכת לאוכלוסיה עם פיגור שכלי (ת.עדכון: 18/01/2017) 14.29- מסגרת יומית לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בגילאי 3-21 ברמות תפקוד טיפולי סיעודי (יום שהות ארוך) (ת.עדכון: 26/10/2011) 14.3- המוסד למפגרים וההורים (ת.עדכון: 26/10/2011) 14.4- קליטת חניכים במסגרות יום וחוסים במסגרות פנימיתיים למפגרים בשכלם ודיווח על נוכחותם (ת.עדכון: 27/10/2011) 14.5- חוק חינוך מיוחד התשמ'ח- 1988 (ת.עדכון: 27/10/2011) 14.6- תקן כ'א ודרוג עובדי מע'ש ומעונות יום למפגרים (ת.עדכון: 27/10/2011) 14.7- מועדון למפגרים, הפעלה, דווח ומימון (ת.עדכון: 16/03/2016) 14.8- נספח ב'- תעריפים עבור שירותים סמך מקצועיים עבור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (ת.עדכון: 14/07/2015) 14.8- סיוע במימון שרותים בקהילה לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) (ת.עדכון: 27/10/2011) 14.9- קייטנות קיץ
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין