1. ICON-S-IL Blog - הבלוג של הסניף הישראלי של ICON-S
2. Judicial Education and Training
3. Theoretical Inquiries in Law
4. בטחון סוציאלי, כתב-עת לדיון בנושאי רווחה ובטחון סוציאלי
5. בפרט ובכלל - על יהדות, ריבונות וזכויות אדם
6. דין ואומר
7. דין ודברים
8. דיני ישראל
9. הארת דין
10. הדין והדיין - פסקי דין רבניים בנושאי משפחה
11. המרחב הציבורי
12. המשפט
13. המשפט ברשת - זכויות אדם
14. המשפט ברשת - זכויות אדם - מבזקי הארות פסיקה
15. הפרקליט
16. חוקים
17. חוקים בקצרה
18. מאזני משפט
19. מחקרי משפט
20. מחקרי רגולציה
21. מסחרי - כתב העת המקוון למשפט מעשי
22. מעשי משפט
23. משטרה והיסטוריה
24. משפחה במשפט
25. משפט העבודה
26. משפט ומימשל
27. משפט ועסקים
28. משפט וצבא
29. משפט מפתח - כתב העת של פרקליטות המדינה
30. משפט רפואי וביו אתיקה
31. משפט, חברה ותרבות
32. משפטים
33. משפטים על אתר
34. סוגיות חברתיות בישראל - כתב-עת לנושאי חברה
35. עיוני משפט
36. עיונים בביקורת המדינה
37. עלי משפט
38. פורום עיוני משפט
39. פלילים
40. פרלמנט
41. פרשת השבוע ברוח המשפט
42. קרימינולוגיה ישראלית
43. קרית המשפט
44. רפואה ומשפט
45. רשות הרבים – בלוג הפורום הישראלי למשפט וחירות
46. שנתון המשפט העברי
47. שערי משפט
48. תחומין - תורה חברה ומדינה קובץ הלכתי
49. תרבות דמוקרטית
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)